Gamificación: 20 herramientas para el aula

La gamificación está cada vez más presente en las aulas.  Conoce 20 herramientas de gamificación para clase. Seguro que encontrarás alguna que te ayude a desarrollar las ideas que tienes!

Haz click aquí para explorar y leer el artículo completo y, sobre todo, ATREVETÉ a utilizar alguna de estas herramientas en tu aula!

Игровни активности

Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocialValues работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Игровни активности – ОУ „Кочо Рацин“ Охрид – Виолета Петковска 

 

Во училишниот двор  се пребројуваме и при тоа секој ученик си има број во раката,ги броиме дрвцата и ставаме броеви. Се враќаме во училница,играме и броиме со балони,ја броиме и ужинката што ја носат. Учениците ги делам во групи,решаваат задачи со собирање и одземање користат коцки,машина Збирко и Разлико,си помагаат меѓусебе и ги извлекуваат точните решенија. Завршна активност,цело одделение ја игра играта”Не лути се човече’

Учениците постепено се воведуваа во активностите,зголемувајќи ја мотивацијата,интерес и желба за учење,дружење,меѓусебно помагање,емпатија кон другарчето во игрите, почитување фер плеј.

 

 

Why teaching kindness in schools

An interesting article that talks about scientific studies that prove there are many physical, emotional, and mental health benefits associated with kindness.

Kindness change the brain. The good feelings that arise when being kind generates endorphins and it also increases serotonin levels and the chemical affects learning,  memory, mood, sleep, digestion and health…As an asset, a kind behavior encourages a more kind behavior which makes kindness a key tool against bullying and as result it also contributes to create warm and inclusive school enviroments.

You can read the complete article on this link

Prosocialinė savaitė Smilgių gimnazijoje

Kaip susirasti naujų draugų? Kaip pasiūlyti savo pagalbą? Ar lengva pajusti empatiją? Atsakymų į šiuos klausimus ieškojo Smilgių gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Aušros Krikščiūnienės, mokytojų Jolantos Liesienės, Inos Markevičienės, Bangos Šaltmerienės, Linos Janauskienės, Dijanos Mazaliauskienės, Reginos Kavoliūnienės, Kastantino Vasiliausko, socialinės pedagogės Ligitos Lamauskienės vadovaujami Smilgių gimnazijos mokiniai.

Prosocialinių vertybių neįmanoma ugdyti tol, kol vaikai nesugeba atpažinti emocijų, todėl pradinio ugdymo etape itin svarbu išmokyti vaikus atpažinti savo emocijas. Siekdami šio tikslo Smilgių gimnazijos mokiniai labai patraukliai ir žaismingai matavosi emocijas naudodamiesi nuotaikų barometru, žaidė sportinius žaidimus „Lankų žaismas‘‘, „Akių kontaktas‘‘, „Kelionė tuneliu‘‘, „Kelionė per vandenyną‘‘, „Kamuolio kelionė draugystės ratu“, skirtus atpažinti ir įvardyti emocijas.

Kitas žingsnis, artinantis prie prosocialinių vertybių ugdymo, – bendravimo žaidimai ir pasitikėjimo ar nepasitikėjimo sukeliamų jausmų aptarimas, nes tik mokėdami bendrauti vaikai išmoksta bendradarbiauti, suteikti pagalbą kitiems. Svarbu tai, kad mokytojai vaikų vertybes ugdytų ne tuščiais žodžiais, o puikiais bendradarbiavimo pavyzdžiais. Toks pavyzdys, kuriuo labai džiaugiasi projekto „Prosocialinės vertybės“ veiklas koordinuojantys Švietimo centro atstovai, – Naujamiesčio ir Smilgių gimnazijų mokytojų bendradarbiavimas.

Prosocialinės savaitės metu Smilgių gimnazijoje daug dėmesio buvo skirta empatijos ugdymui. Tačiau būti empatiškam, t. y. išmokti pajusti tai, ką jaučia kiti, keleto pamokų tikra nepakanka, tai ilgas kelias, vedantis link altruizmo. Tikimės, kad šiuo keliu ir pasuks Smilgių gimnazijos mokytojų komanda, dalyvaujanti „Erasmus+“ projekte „Prosocialinės vertybės“.

Крајот на насилството започнува од тебе

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. Крајот на насилството започнува од тебе , ОУ„Св.Климент Охридски“- Битола, Гордана Атанасова.

ВОВЕД: ИГРА: ТРОЈЦА ДБРОВОЛЦИ ДОБИВААТ ПО ЕДЕН БАЛОН СО ЗАДАЧА ДА ГО ДУВААТ ДОДЕКА НЕ ПУКНЕ. ПОТОА СЕ ВОДИ ДИСКУСИЈА ДАЛИ УЖИВАА ВО ИГРАТА, ДАЛИ СЕ ПЛАШЕА ОД НЕШТО? ИСТО ТАКА ГИ ПРАШУВАМ И ОСТАНАТИТЕ УЧЕНИЦИ КАКО ИМ БЕШЕ ДОДЕКА ГЛЕДАА, ДАЛИ СЕ УПЛАШИЈА? ПТОА РАЗГОВАРАМЕ ДАЛИ И ЛУИЃЕТО НЕКОГАШ СЕ ОДНЕСУВААТ КАКО БАЛОНИТЕ, КАКО ИЗГЛЕДА ТОА И ДАЛИ ИМ Е УБАВО? 

ГЛАВЕН ДЕЛ: ЗАКЛУЧОК ДЕКА И ЛУЃЕТО СЕ ОДНЕСУВААТ КАКО БАЛОНИТЕ. СЕ РАСПРАВААТ, ИМ РАСТЕ ЛУТИНАТА И ВО ЕДЕН МОМЕН МОЖЕ ДА ЕКСПЛОДИРА И ТОА ДА ИМА ЛОШИ ПСЛЕДИЦИ ПО НИВ ИЛИ ПО ДРУГИТЕ СО КОИ СЕ РАСПРАВААТ. СЕ ДИСКУТИРА ДЕКА И ВО УЧИЛИШТЕТО ИМА НАСИЛСТВО И ПРЕКУ ГРОЗД ТЕХНИКА КАЖУВААТ КАВИ ВИДОВИ НАСИСЛСТВО ИМА ВО УЧИЛИШТЕТО. 

ПОДЕЛЕНИ ВО ДВЕ ГРУПИ: ЕДНАТА ГРУПА ПРАВИ ПЛАКАТ ЗА СОЛИДАРНОСТ И ЕГОИЗАМ, А ДРУГАТА ГРУПА ТВРАТ НА ТЕМА НАСИЛСТВО.  

ЗАВРШЕН ДЕЛ: СЕКОЈ УЧЕНИК ИЛУСТРИРА НАСИЛСТВО  – КОНФЛИКТ И РЕШАВАЊЕ НА ИСТОТО. 

УЧЕНИЦИТЕ НАУЧИЈА КОИ ВИДОВИ НАСИЛНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ ПОСТОЈАТ, ГИ НАУЧИЈА ИЗВОРИТЕ НА КОНФЛИКТИГИ НАУЧИЈА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВИ РЕАКЦИИ ВО КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЈАГИ СОГЛЕДАА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД НАСИЛНИЧКОТО ОДНЕСУВАЊЕ ПО ЖРТВАТА И ПРИФАТИЈА ДЕКА ВО СЕКОЈ КОНФЛИКТ ИМА НАЈМАЛКУ ДВЕ СТРАНИ.

Начини на однесување

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. 

Начини на однесување , ОУ„Св.Климент Охридски“-Битола, Снежана Стојанова

Активности на наставникот (поучувачки активности) : 

–  разговор за чувствата;

–  повикување за да се  изведе  еден енергенс за чувствата;

– презентирање конфликтни ситуации од интернет преку видео  бим  и коментирање на  истите;

– повикување на учениците да симулираат соодветен начин на однесување на понудените содржини;

– продолжување со презентитање на конфликтните ситуации и коментарите;

–  завршување со енергенс;

– формирање тимови и поставување одредени барања за секој тим;

– повикување на учениците да направат евалуација;

– да ја испеат песната ,,Штом си среќен”.

Активности на ученикот(учечки активности) :

–  одговараат на прашања за чувствата ;

–  фатени во круг си пренесуваат позитивни чувства;

–  ја следат презентацијата и коментираат;

–  симулираат соодветни  начини на однесување на понудените содржини;

– следење на понудени начини на соодветно однесување;

-поделени во тимови цртаат ситуации на соодветни начини на однесување со употреба на волшебни зборови.

– фатени во круг секој секому подарува  од срце преку пантомима;

–  прават евалуација со подигнување на црвен ,,Смајли”

– ја пеат песната ,,Штом си среќен”.

– поставените цели се успешно реализирани,а тоа се потврдува и со изработениот плакат во чиј дизајн помогнаа родителите, а е произлезен од цртежите на учениците

– учениците умеат да  направат разлика меѓу соодветно и несоодветно однесување;

– учениците  сфатија  дека несоодветното однесување може да предизвика конфликт ;

–  учениците умеат соодветно да се однесуваат во конкретни ситуации ;

Од реализацијата на активноста во пракса произлезе следниот метод на  справување со нессодветно однесување:ученицит од своите другарчиња избираат другарче на кое најмногу му веруваат и тој всушност е посредник  во ситуација на несоодветно однесување.

На тој начин учениците меѓусебно ги решаваат проблемите и ги прифаќаат соодветните начини на однесување со примена на волшебните зборови:те молам,извини,благодрам,прости ми…

 

 

„Што ни донесе есента“

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Креативна работилница со наслов „Што ни донесе есента“- ученици од продолжен престој, Биљана Дукоска, педагог од ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп. 

Цел на активноста: 

-да се оспособат учениците говорно 

-да се изразуваат на одредена тема 

-да се оспособат ликовно да се изразат на одредена тема 

-да се развие математичкото размислување кај учениците од прво одделение, 

-да се развиваат комуникациските вештини кај разни возрасти( прво и трето одд.) 

Реализирање на  креативна работилница со наслов „Што ни донесе есанта“ 

Во работилницата најдоа примена техниките од јазична писменост и математика со размислување (асоцијација , бура на идеи,наставникот чита на глас,менторски текст,описен јазик ,интрактивно пишување, добројување ) 

Учениците од продолжениот престој решаваа задачи,интерактивно пишуваа, опишуваа, ликовно се изразуваа. На тој начин говорно и ликовно се изразуваа за годишното време есен.Активностите за работа  беа  прилагодени спрема возраста,а  формите  за работа беа предходно осмислени.(индивидуална ,групна и заедничка ) 

       Секоја група од ученици беше водена од наставник или претставник на стручната служба. 

Преку примена на играта „Ајде погоди“ учениците требаше да ја погодат асоцијацијата чие крајно решение беше зборот- есен. 

Учениците од прво одделение креативно се изразија користејќи природен материјал и елементи од ликовното изразување.Додека учениците од трето одделение говорно и ликовно се изразија користејќи го описниот јазик(придавки).Беше искористен и менторски текст за да ги инспирира учениците во творењет за есента. Описниот јазик најде примена во интерактивното пишуваат на темата „ Што ни донесе есента“. Учениците поведени од првата реченица кажана од страна на наставникот „Дојде убавата Есен насекаде во природата “, продолжуваа да даваат сви размислувања за дополнување на описот на есента. Така на крајот се доби еден поврзан текс со приме на описниот јазик. 

 Учениците од прво одделение со помош на изработениот нагледен постер   под наслов „Боите на есента“ ја формираа низата од броеви од 1-10 со помош на техниката добројување.„Есенската маска “беше како завршен дел на активностите со која се почувствова есента како дел од училницата во продолжениот престој. 

Одличен интерес кај учениците од I и III одд. во продожениот престој. На овој начин се продлабочува  соработката со одделенските наставници од прво одделение  и наставничката во продолжениот престој.Ваков вид на воннаставни активности делуваат спонтано врз интересот на децата. Тие сакаат креативно да се изразуваат, не чувствуваќи одбивнос во работењето , туку напротив привлечнос и желба за да се види исходот од она што се работи. 

 

 

 

 

ПРОМОВИРАЊЕ НА НЕНАСИЛСТВО И ИНТЕГРАЦИЈА НА ДРУГИ КУЛТУРИ ВО УЧИЛИШНА СРЕДИНА

Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocial Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. ПРОМОВИРАЊЕ НА НЕНАСИЛСТВО И ИНТЕГРАЦИЈА НА ДРУГИ КУЛТУРИ ВО УЧИЛИШНА СРЕДИНА, Светлана Бобевска, ООУ „ Блаже Конески“ Велес.

ПРЕКУ ПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕ ЗАПОЗНАВААТ СО РАЗЛИЧНИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ, РАЗЛИЧНИТЕ ОБИЧАИ И КУЛТУРИ. ЦЕЛТА Е ДА УЧЕНИЦИТЕ ДА ОТКРИЈАТ ДЕКА БЕЗ РАЗЛИКА НА ВЕРА , ПОЛ, НАЦИОНАЛНОСТ  ИМААТ ИСТИ ПРАВА, ЗАЕДНИЧКИ СЕ ДРУЖАТ И СИ ПОМАГААТ.  

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАПОЗНАВААТ СО РАБОТАТА И ЖИВОТОТ ВО МИНАТОТО, КУЛТУРНИТЕ И ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ  И НАРОДНОТО ТВОРЕШТВО.  ПОЧИТУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ НА ДРУГИТЕ, СЕ ЗАЈАКНУВА  СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ РОДИТЕЛИТЕ  И УЧЕНИЦИТЕ ОД РАЗЛИЧНО ЕТНИЧКО, КУЛТУРНО И ВЕРСКО  ПОТЕКЛО И СЕ ГРАДИ  ДОБАР СОЖИВОТ  И ЗАЕДНИШТВО.       

ДВЕ ГРУПИ ОД РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ  ПРЕКУ СИМУЛАЦИИ  ГИ ЗАПОЗНАВААТ НИВНИТЕ КУЛТУРИ.,МЕГУСЕБНО СЕ ДРУЖАТ, РАЗГОВАРААТ НА СВОЈ МАЈЧИН ЈАЗИК И СЕПАК СЕ РАЗБИРААТ, ГИ ИГРААТ НАРОДНИТЕ ОРА И ГИ ПЕАТ ПЕСНИТЕ, И СЕПАК СЕ РАЗБИРААТ И ДРУЖАТ.

УЧЕНИЦИТЕ ВО РАБОТИЛНИЦАТА  СЕ ОСПОСОБИЈА ЗА ОСОЗНАВАЊЕ НА СОПСТВЕНИОТ ИДЕНТИТЕТ И ИДЕНТИТЕТОТ НА ДРУГИТЕ ЛУЃЕ 

 УЧЕНИЦИТЕ ВО РАБОТИЛНИЦАТА  СЕ ОСПОСОБИЈА ЗА ОСОЗНАВАЊЕ НА МОЖНОСТИ ЗА ПОЗИТИВНА ПРОМЕНА И РАЗВИВАЊЕ НА ИДЕНТИТЕТОТ КАЈ ЛУЃЕТО;  

НАУЧИЈА ДА ГИ ПОЧИТУВААТ РЗЛИЧНОСТИТЕ КАЈ ПОЕДИНЦИ И ГРУПИ. 

ЦЕЛТА Е ПОСТИГНАТА – ИАКО СМЕ РАЗЛИЧНИ СЕПАК СМЕ ИСТИ- СИ ПОМАГАМЕ, СЕ РАЗБИРАМЕ И ПОЧИТУВАМЕ ИАКО ГОВОРИМЕ РАЗЛИЧНИ ЈАЗИЦИ И ИМАМЕ РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ. 

 

Креирање на блог

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,,за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието, Креирање на блог – Ирена Наумовска ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп.

Креирање на блог – француски јазик

ВОВЕД Со воведувањето на модерната технологија и дигитализацијата на училиштата се отворија нови можности за современ и креативен начин за реализација на наставата. Нашиот нов предизвик во примената на информатичката технологија е креирање на блог во кој ќе се претстави секој ученик од одделението.

ЗАДАЧИ Блогот е информатичка алатка која дава можност за објавување на текстови и идеи, добивање на коментари во врска со истите, споделување линкови, видеа и слики како и комуникација со други лица. Блогот треба да содржи:

1.Почетна страна(позадина, слика, краток текст за претставување на одделението)

2.Мени со страна за секој ученик посебно. Ученикот може да се претстави со краток текст и слика или преку видео запис.

ПРОЦЕС Секое одделение бира администратор на блогот. Учениците работат во една заедничка група. Разговараат, се договараат, си помагаат,даваат свои идеи за реализација на дадената задача. Секој ученик прикачува слика и пишува текст за себе кој треба да ги содржи следните информации: * Име, презиме, адреса, возраст, одделение * Физички опис и карактерни особини * Омилени активности(хоби), вкусови во врска со училиштето, музиката, спортот. Во период од две седмици од добивање на вебквестот секој ученик треба да му ги испрати на администраторот потребните материјали за креирање на блогот на одделението.

Целите на овој час се остварени, учениците ги имаат извршено своите задолженија во целост и притоа покажуваат голема мотивација и интерес. Користењето на Web quest овозможи полесна реализација на проектната задача. Учениците учествувајќи во вој проект навлегоа во практична примена на знаењата при комуникација на Интернет и со тоа се стекнаа со вештини на користење блогот како нова информатичка алатка. Доколку има можност ,може да се намени уште еден час за

давање на пишана повратна информација од наставникот, дискусија со учениците за добрите и слабите страни на проектот, за размена на информации и искуства кои ќе бидат корисни во понатамошната работа на учениците на други проекти.

Фотографи и на кои е прикажана работилницата

HTTPS://SOFIJAGESOSKA.BLOGSPOT.COM/FBCLID=IWAR1V28BFQRFVBPIZ0810HLFSOQANZZLX3X93H1WZWN-G4UNWIII0VMPGQSI  

Helping children recognize emotions

According to Gwen Dewar, PH.D. being able to recogize different emotions is a key to a sucessful communication. Children learn to read facial expression along the way of their development. But what can we do to help and ensure this successful development. For more information please read the article providing more useful tips: https://www.parentingscience.com/facial-expressions-for-kids.html

Prosocialinių vertybių savaitė Panevėžio r. Velžio lopšelyje-darželyje. III d.

„Meškučių“ grupės veikla (1–2 metų vaikai)

Vaikai ryto rato metu sveikinasi, susipažįsta  su ,,Kimochi“ personažais. Vėliau jie apžiūrinėja ,,Kimochi“ emocijų pagalvėles, aptaria su mokytoja, kada užplūsta vienokios ar kitokios emocijos, bando jas pavaizduoti. Jie žaidžia vaidmenų žaidimą, skirtą empatijai ugdyti:  skambant lopšinei tyliai ir atsargiai  supa lėlytę. Kita veikla – ,,Mes laimingi“ – tai grupinis darbas, kai kartu tapoma emocija, o vėliau visi džiaugiasi rezultatu. Vaikams patinka klausantis atpalaiduojančios  klasikinės melodijos piešti pirštais.

 

Prosocialinių vertybių savaitė Panevėžio r. Velžio lopšelyje-darželyje. II d.

„Drugelių“ grupės veikla (3–5 metų vaikai)

Žaidimas  „Jausmų veidrodis“

Žaisdami žaidimą  „Jausmų veidrodis“ vaikai stebuklingoje „Jausmų dėžutėje“ rado veidrodėlį ir pažiūrėjęs į jį kiekvienas įvardijo savo nuotaiką, papasakojo, ką jaučia, kokius jausmus išgyvena. Dauguma šypsojosi, matė save geros nuotaikos. Paklausus kodėl taip jaučiasi, atsakė, kad norėjo po savaitgalio greičiau ateiti  į darželį, nes pasiilgo draugų. Vaikų nuotaika atsispindėjo pieštuose veideliuose.

Įdomiausias buvo trejų metų Beatos atsakymas, žiūrėdama į veidrodėlį ji pasakė: „Esu geros nuotaikos ir šypsausi, nes pasiilgau Dovydo, o širdutėje liūdna, nes naktį susirgo sesė ir išvežė į ligoninę. Todėl nupiešiau du veidelius. Vienas  linksmas, kitas  liūdnas.“

Vėliau vaikai linksmai nusiteikę prausė žaislus, valė dulkes, jautėsi darbinė nuotaika.

„Pelėdžiukų“ grupės veikla (6 metų vaikai)

„Aš ypatingas“ – kiekvienas vaikas piešdamas, o paskui papasakodamas atskleidė,  kuo jis yra ypatingas: vaikai pasakojo, kūno ypatumai, kokius žmones myli, kokie daiktai, žaislai jiems yra  patys mieliausi, įvardijo savo kūno ypatumus. Nustebo, kad vieni nuo kitų labai skiriasi.

Veikla – ,,Judėjimas – atsipalaidavimas – savijauta“. Vaikai žaisdami tyrinėjo, kaip aktyvus judėjimas ir atsipalaidavimas veikia jų nuotaiką.

Veikla ,,Pasisveikink su kaimynu“. Vaikų akyse žėrėjo džiaugsmo kibirkštėles, patys kvietė nespėjusius prisijungti, pajuto bendrystę.

„Skruzdėliukų“ grupės veikla (4–5 metų vaikai)

Tikslas – atpažinti ir įvardinti pagrindines emocijas, pasakyti gražius žodžius šalia sėdinčiam  draugui, veido mimika ir gestais parodyti emocijas.

Vaikai vaidina emocijas. Suvaidinti emocijas šio amžiaus vaikams dar sunku. Nežino, kaip vaidinti nuobodžiaujantį, išsigandusį, pavargusį.  Lengviau pavyksta suvaidinti pagrindines emocijas: liūdesį ir pyktį.

Ryto rate vaikai siųsdami kamuolį vaikai sveikinosi ir sakė gražius žodžius šalia sėdinčiam draugui. Vaikai pagyrė draugų daiktus: „graži tavo suknelė, sijonas, gumutės“. Ateityje, ugdomosiose veiklose plėsime vaikų žodyną žodžiais: švelnus, mielas, nuoširdus, draugiškas, mokysime pastebėti ne tik gražius daiktus, bet ir draugišką bei nuoširdų elgesį.

Skambant Mocarto muzikai vaikai piešė, kokią emociją jaučia. Džiaugėsi draugu, piešė linksmą ir liūdną veiduką.

Vaikai žaidė žaidimą „Jenga“ – tai žaidimas, reikalaujantis kantrybės, tikslumo ir  susikaupimo. Žaidžiant keliems vaikams lengva išlaukti, kol kitas trauks kaladėlę. Sunku susikaupti ir stengtis nejudėti, kol kitas vaikas traukia kaladėlę.

Prosocialinių vertybių savaitė Panevėžio r. Velžio lopšelyje-darželyje. I dalis

Emocijų savaitė „Nykštukų“ grupėje (2–3 metų vaikai)

Veikla prie šviesos stalo

Tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, susikaupimą, lavinti smulkiąją motoriką bei padėti patirti teigiamų emocijų.

Ryte tamsoje vaikai  laisvai dėliojo įvairias popierines figūras,  vėliau kūrė žiemos peizažą: snaiges, ledą, Kalėdų senelio namuką ir pan.. Vaikams veikla tamsoje buvo neįprasta, todėl jie buvo susidomėję bei susikaupę, draugiškai dalijosi popierinėmis figūromis su draugais. Veikla tamsoje vaikus nuramino, net ir aktyvūs vaikai buvo susikaupę.

 

„Bitučių“ grupės veikla (4–5 metų vaikai)

Tikslas – siekti geresnės emocinės savijautos ir mokyti kurti draugišką aplinką.

Uždaviniai: kurti aplinką, kurioje vaikai pasitikėtų vieni kitais, skatinti ugdytinius savo emocijas išreikšti per menines, kūrybines veiklas, ugdyti bendrąsias vertybes: pagarbą sau ir kitiems, atsakingumą, geranoriškumą, pagalbą.

Vaikai atliko užduotėles: pristatė personažus, juos apibūdino, vaizdu įvardino jausmą ,,piktas“, personažai keliavo kairėn, dešinėn, aukštyn, žemyn, pasakė eilėraščius ,,Kiškį piškį beuodegį” ir ,,Susitiko du ežiukai“. ,,Vikšrelis“ pasiūlė atlikti užduotėles: piešti smėlyje pirštukais emocijas, naudojantis robotuku ,,Bitutė“ surasti ,,Kimochio“ personažus, piešti emocijas ant kubų, ant rankytės trafareto pirštukų piešti veidukus, o ant delniuko savo draugą. Veikla pavyko, vaikai viską atliko puikiai.

ВО МЛАДИТЕ Е ИДНИНАТА, А ВО СТАРИТЕ ИСКУСТВОТО

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ВО МЛАДИТЕ Е ИДНИНАТА, А ВО СТАРИТЕ ИСКУСТВОТО – Јасмина Мурговска ОУ „Кочо Рацина“ с.Ивањевци, Могила, ПУ с..Лозани

НЕ СИ САМ, СЕКОГАШ НИ ТРЕБА ВАШЕТО ИСКУСТВО, ВО МЛАДИТЕ Е ИДНИНАТА, А ВО СТАРИТЕ ИСКУСТВОТО, беа пораките напишани од учениците за време на работилницата. Чоколатцата ги поделивме по однапред направен план, од врата на врата, кај сите повозрасни осамени баби и дедовци низ нашето село. За нивната среќа не може да се зборува, може само да се види и почувствува. Презадоволни од нашата работа среќни, се договоривме по некое време повторно да ја повториме оваа акција , но тогаш да израдуваме уште повеќе луге, вели наставничката Јасмина Мурговска.

Happening contra la violencia hacia las mujeres. Ejemplo de sensibilización entre centros educativos

Los estudiantes de los ciclos de Formación de Grado Superior de “Promoción de Igualdad de Género” y “Animación Sociocultural y Turística” de IES “Emilio Ferrari” de Valladolid, representaron a través de un “happening” situaciones y alegorías relacionadas con la violencia de género.

               

El Happening es un herramienta educativa de carácter artístico que utiliza el género visual para transmitir mensajes críticos a través de escenas representadas con un lenguaje gestual y físico principalmente.

Después de la representación, se crearon grupos de unos 7-8 alumnos/as quienes, guiados por dos estudiantes del Ciclo superior, debían debatir sobre lo que les había transmitido la obra, ideas sobre la violencia de género, propuestas de modificación y aportaciones. Después, en gran grupo se pusieron en común las aportaciones de los grupos en forma de frase-idea sintética y clara. Para finalmente, volver a representar la obra y al terminar se añadieron las aportaciones que había realizado el alumnado.

La sesión se cerró con algunas aclaraciones conceptuales que habían surgido y reflexiones personales.

Ha sido una gran oportunidad de compartir valores de carácter pro social entre jóvenes de diferentes centros educativos utilizando herramientas artísticas e innovadoras.

Kaip nugalėti baimę?

Prosocialinių vertybių savaitė: Susitikimų diena Naujamiesčio gimnazijoje

Ketvirtokų mokytoja Alma Briedienė ir bibliotekininkė Laura Šinkūnienė vedė užsiėmimą Naujamiesčio ir  Smilgių gimnazijų ketvirtokams. Pamokos tikslas – atpažinti, įvardyti ir mokytis nugalėti baimę. Smėlyje paslėpta nuotrauka, simbolizuojanti baimę, ketvirtokams dar kartą priminė, kad baimė dažniausiai būna slepiama giliai savyje. Užsiėmimo metu naudodamiesi baimometru ketvirtokai mokėsi apibūdinti ir pamatuoti savo baimę. Atsakinėdami į „Kahoot“ klausimus, jie turėjo įvardyti, kur ir kaip žmogus jaučia baimę savo kūne, ką reikia daryti išsigandus, kaip galima padėti draugui nugalėti baimę, kiek kiekvienam iš mūsų kainuoja baimė ir kt… Baimometras buvo parengtas naudojant internetinį įrankį „Kahoot“. Šis įrankis leido mokiniams iš skirtingų mokyklų be įtampos susipažinti, drauge atvirai pasikalbėti apie savo baimę bei suprasti, kaip ją įveikti.

Antroje užsiėmimo dalyje ketvirtokai, naudodamiesi robotukais „Mind Designer“ mokėsi nugalėti baimę. Jie komandose gavo penkias skirtingas užduotis: išspręsti kryžiažodį, sudėlioti į logišką teiginį pabirusias mintis, surinkti šūkį, atpažinti ir įvardyti baimės pavyzdžius, iš eilės sudėti baimės nugalėjimo žingsnius. Užrašytus algoritmus patikrino išmanusis robotukas, įveikdamas lentelėje pateiktas teisingų atsakymų sekas.

Dirbdami mokiniai nuolat dalijosi patirtimi.  Jie šauniai bendradarbiavo ne tik įveikdami „Kahoot“ iššūkius ir rinkdami iš lentelių teisingus atsakymus, bet ir programuodami robotuką. Visoms grupėms buvo pasiūlytos tokios sąlygos: užduotį turi atlikti bendradarbiaudami visi komandos nariai, o atsakymą užrašyti iš kitos mokyklos atvykęs svečias. Tai buvo puikus komandos formavimo pavyzdys.

Po užsiėmimo, aptardami ir vertindami vykusias veiklas, mokiniai pasiūlė giliau išanalizuoti ir kitus, jiems svarbius jausmus bei emocijas. Juk tik jas atpažindami ir mokėdami valdyti galėsime pasijusti laimingesni patys, o gal laimingesniais padarysime ir šalia esančius …

Šios veiklos tęstinumas galėtų būti tolimesnis Naujamiesčio ir Smilgių gimnazijų mokinių bendradarbiavimas pasitelkiant įvairius interneto įrankius, išmaniuosius robotus „Mind Designer“.

Draugystės ratas

Prosocialinių vertybių savaitė: Susitikimų diena Naujamiesčio gimnazijoje

Visi pradinių klasių mokiniai iš Naujamiesčio bei Smilgių gimnazijų Susitikimų dieną aptarė bei pagrindinę „Prosocialinių vertybių“ pamokos mintį pristatė draugystės rate. Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė gimnazijos bibliotekai padovanojo kalną knygų, mokančių atpažinti savo emocijas bei pastebėti esantį šalia.

Draugystės apyrankės

Prosocialinių vertybių savaitė: Susitikimų diena Naujamiesčio gimnazijoje

Mokytojos Rimos Sankaitienės vadovaujami mokiniai kūrė įvairiaspalves draugystės apyrankes. Vėliau jiems buvo skirta užduotis atskleidžiant spalvų reikšmę padovanoti apyrankę draugui ir pasakyti, kaip jautiesi dovanodamas. Mokytoja Rima pradėjo pirmoji: „Dovanoju tau šią apyrankę, kuri supinta iš miško spalvų, pievų žalumos, dangaus žydrumo ir mano meilės mokinimas. Įvardyk savo emociją, kaip tu jautiesi gavęs mano dovaną?“.

Mokiniai stovi  ratu ir pagal šį pavyzdį vienas kitam dovanoja draugystės apyrankes.

Šios veiklos metu mokytoja gali diagnozuoti, kaip mokiniai moka įvardyti savo jausmus, kadangi dominuoja atsakymas „jaučiuosi gerai“, numatomas veiklos tęstinumas – turtinti mokinių žodyną akcentuojant, kokios yra žmonių emocijos. Čia tiktų įvairių tekstų, atskleidžiančių veikėjų išgyvenamas emocijas, analizė. Svarbi ir refleksija palyginant, kaip jaučiuosi dovanodamas ir ką jaučiu dovanodamas, kaip jaučiasi draugas gavęs dovaną… Tai užduotys, ugdančios empatiją.

Tęstinė veikla – empatijos šalia esantiems ugdymas. Trečiokai gamins ir dovanos dovanėles Naujamiesčio slaugos ligoninės seneliams, keliaus į Naujamiesčio lopšelį-darželį „Bitutė“ sekti pasakų mažiesiems savo draugams.

Kaip bendradarbiaujant pasitikėti vienas kitu

    Prosocialinių vertybių savaitė: Susitikimų diena Naujamiesčio gimnazijoje

Prosocialinės savaitės metu Naujamiesčio gimnazijos antrokai bendradarbiaudami mokėsi pasitikėti vienas kitu.  Vadovaujami mokytojo Sigito Žaludos mokiniai sėjo ropę. Kad ropė užaugtų, buvo būtina  bendradarbiauti. Pagrindinę mintį mokytojas kartu su mokine pristatė pasitelkdami dramos metodus, pagrindinė jų pamokos mintis – „Jeigu pasitiki vienas kitu – lengviau bendrauti ir bendradarbiauti“.

Puikus mokytojo Sigito Žaludos pristatytas bendradarbiavimo metodas – grupės mokinių gimnastikos lanko kėlimas ir nuleidimas visiems laikant jį tik vienu pirštu. Kad ši užduotis būtų atlikta sklandžiai, būtinas įsiklausymas ir grupės narių pajautimas, tokiu atveju lankas tolygiai pakeliamas ir nuleidžiamas žemyn, tai atskleidžia bendradarbiavimo įgūdžius.

Tęstinė veikla – empatijos vyresniajai kartai ugdymas. Antrokai rašys laiškus seneliams.

Pykčio valdymo strategijos

Prosocialinių vertybių savaitė: Susitikimų diena Naujamiesčio gimnazijoje

Prosocialinės savaitės metu Naujamiesčio gimnazijos pirmokai mokėsi atpažinti ir suvaldyti pyktį. Vaikai labai lengvai atpažino pyktį, žinojo, kokius pojūčius kūne jis sukelia, kaip atrodo pikto žmogaus veidas. Mokytoja Asta Žaludienė pirmokų grupelėms pateikė keletą pyktį sukeliančių situacijų pavyzdžių, o pirmokai pasirinko labiausiai tinkančią pykčio valdymo strategiją. Programuodami robotuką „Mind designer“ pirmokai vienas kitam pristatė geriausius pykčio valdymo būdus, kuriuos išbandė ir praktiškai. Trypti arba šokinėti ant abiejų kojų tol, kol pyktis atslūgs, ne visada tinka, nes sukeldamas stiprų garsą gali trukdyti aplinkiniams. Tuomet praverčia tyliosios pykčio valdymo strategijos: užplūdus pykčio bangai reikia ilgai stovėti ant vienos kojos –  kuo ilgiau stovi, tuo ramesnis pasidarai; stovint ant abiejų kojų bent penkis kartus pasistiebiant įkvėpti ir nusileidžiant iškvėpti. Kilus pykčiui, vaikai siūlė apkabinti mylimą žaisliuką ir jam pasiguosti, pasiklausyti mėgstamos muzikos ir kt.

Pirmokai jau žino, kad svarbiausia – pykstant neskriausti nei savęs, nei šalia esančių. Tad visiems Susitikimų dienos dalyviams paskleidė svarbią žinią: „Reikia suvaldyti savo pyktį, kad galėtume gyventi šalia kitų“.

Tęstinė šios temos veikla galėtų būti pamoka apie prosocialinę vertybę – empatiją.

 

ДЕТСКИТЕ СРЦА НЕЗНААТ ЗА ГРАНИЦИ

Пријавена активност за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ДЕТСКИТЕ СРЦА НЕЗНААТ ЗА ГРАНИЦИ – Гордана Стојаноска од ООУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “- Прилеп

Цел на активноста беше собирање на средства за деца со посебни потреби кои учат во нашето училиште. Подароците беа споделени со заедничка работилница, ученици, наставници и родителите.

 

 

 

,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

 

 

Наслов на  активноста  @ dream team- mini project ( Тим од соништата)
Автор (име и презиме) Kате Kутлешовска Tасевка, Весела Богдановиќ 
Институција ОУ„ Кочо Рацин“ с.Ивањевци, Могила
Одделение/година II (второ) и  VI (шесто) и  iX (деветто) одделение
Наставен предмет англиски јазик, македонски јазик, ОЖВ
Наставна содржина Употреба на глаголи во минато време (правилни и неправилни) Употреба на модален глагол(Should -Shouldn’t), совети и забрани. Употреба на придавки и местоположба на придавките во реченицата. Увежбување на вештини.

Размислувам и создавам- Говор и разговор за тема од непосредната околина. Вежби за почетно пишување и читање. Комуникација.

Потребни ресурси за реализација Две „тегли„ од хартија, тегла, ленти за реченици, кутија за чевли, играчки, брашно, стиропор, видео проектор.

 Активноста  се состоеше од неколку акции со ученици од второ, шесто и деветто одделение : Имаме ли проблем и зошто? Минатото и сега- Заедно е најубаво. Кутија на почитувањето (Appreciation Box) ДА- НЕ теглички за повратни информации. Wing baddy („Ко-пилот„ за убави зборови)

Поделбата на ГОЛЕМИ и МАЛИ е честа спонтана тема помеѓу учениците, а токму меѓугенерациската соработка е важна за поставување и одржување на позитивни меѓучовечки односи и врски и во секојдневниот живот и во училиштето како заедница.  Од друга страна и вештините за давање конструктивна повратна информација се поле за итна и континуирана интервенција кај децата од сите возрасти, бидејки токму тие се честа  причинa за взаемно непочитување и влегување во конфликтни ситуaции за време на игри, на одмор и слично. Од овие причини изведовме неколку  поврзани акции кои овозможија враќање на веќе поставени вредности и вештини и унапредување на вештините за давање конструктивна повратна информација:

Минатото и сега- Заедно е најубаво ( II VI, IX  одд)

Преку фотографии и филмови се навративме на проекти и работилници во кои сме биле успешни затоа што сме вклучиле дечиња од повеќе одделенија. На повозрасните ученици им беше интересно да се видат себе си колку биле малечки кога соработувале со повозрасни од нив, а вторачињата беа среќни со идејата за слични акции во кои би соработувале со големите. Заклучивме дека: Секој бил мал, а и сега е помал во спредба со некој друг, но сепак сакал и сака да биде рамноправен учесник во сите интереси активности. Заедно можеме брзо да обезбедиме ресурси за игри кои поединечно ниту на ниво на клас ги немаме или тоа би одело бавно. Заедно би имале повеќе идеи.

Преку Бура на идеи искажавме предлози што се можеме да правиме заедно и нацртавме цртежи на тема- Заедно е поубаво.

Додека вторачињата работеа на илустрација на Бурата идеи, учениците од шесто одделение подготвуваа:

  1. Двојазична кутија на почитувањето (Appreciation Box) за мали и големи.

Преку лични, но анонимни пораки до различни другарчиња децата искажуваа зошто секое другарче е посебно и зошто им се допаѓа за другар и соработник. Пораките ги пишуваа на англиски и македонски, за да можат да бидат прочитани и од страни на вторачињата кои потоа љубопитни вежбаа читање непознат текст, со упорност невидена за време на слични вежби за читање. И на малите и на големите им беше интересно  кога ќе сретнеа порака за себе. Потоа се договоривме да направиме и Кутија за совети. За таа цел имавме нов предизвик- Да научиме како се дава конструктивна повратна информација без навредување. И така стигнавме до нашата следна активност:

Теглички за ДА И НЕ

Започнавме со разговор преку реални примери во кој ние наставниците  им претставивме  лични ситуации од нашето секојдневие во колективот. Што е кулутурно да се каже, а што не при различни ситуации. Да лажеме или ја кажеме вистината? Како се кажува вистината на „безболен“ начин за оној што ја прима? За да видат како звучи иста вистина искажана на различен начин повторно кажувавме неколку предлог текстови за конкретниот проблем и децата имаа задача да изберат кој најдобро звучи. Сега учениците имаа задача да замислат, што прво им доаѓа да му кажат некому при различни ситуации (изглед, облека, хигиена, однесување, постапка, навики…) На тој начин подготвивме тегла полна со „Не смеам да му речам- реченици“ и преку симулација се согласивме дека не е ниту хумано ниту културно да се упатат некому доколку и макар малку навредуваат..(Ти смрди здивот, оди подалеку! Тапа си по математика! Блузата ти е гној валкана! Гнасен си кога гризиш нокти!…)

Потоа подготвивме уште една тегла од хартија. Секој шестоодделенец со партнер второодделенец добиваше една „НЕ порака“ и за истата требаше да напише најмалку една „ДА реченица„ која ќе ја смести во тегличката со позитивни повратни информации како решение за конкретниот проблем.

Преку овие симулации заклучивме и почувствувавме: Не е добро да лажеме кога треба да дадеме совет или мислење, но мора да бидеме внимателни како ќе ја кажеме вистината и во која форма.

Wing baddy (II и IX одд) („Ко-пилот за убави зборови)

После обработка ка расказот „Убави зборови“ учениците од второ одделение добија лични ментори од IX одделение (еден на еден) со чија помош вежбаа изразување и пишување дијалози во кои имаа задача да претстават примена на „убави зборови„(те молам, извини, благодарам, да ти помогнам и слично) преку обраќањата на ликовите од тетатарот поставен на маса.

Иако усното креирање на дијалозите беше едноставна задача за малечките, помошта беше и тоа како добредојдена за време на вежбата за пишување, со оглед на тоа дека се работи за дечиња во период на описменување,  а од возрасните другарчиња слушнаа и како напишаните дијалози звучат на англиски јазик. И малечките и големите искажаа задоволство од ова заедничко искуство. Малечките би сакале свој ученик-ментор дури и за време на сите часови, а на  големите  им било интересно што имале прилика да помагаат за активности за кои и тие како мали чувствувале слични проблеми, бидејки сега знаеле што нив им помогнало и интересно им било да се обидат да бидат учители.

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса

Преку овие активности успеавме да покажеме

– колку е возможна и корисна меѓугенерациската соработка, а понатаму применлива и во секојдневен живот.

– Убаво е чувството да бидеш ученик-ментор

– Повратната информација не е играчка. Од неа зависи дали твојот збор „железна врата отвара“.-  Повратната информација е вештина која се учи и наш скриен „адут „за успешна комуникација

– Секој може да биде корисен и потребен за нешто доколку околината му даде прилика и го вклучи

– Меѓугенерациската соработка е клуч за успех, учење и забава за сите нас. Честото навраќање на вакви акции е потреба на која треба да се посветува внимание за да се следат децата во развој и промените кои настануваат кај нив во секој следен период.

 

“Ropes”: friendship, generosity & tenderness

“Ropes” is a story of friendship in which Maria meets Nico, her new classmate, a child with cerebral palsy whom she introduces into her games through imagination and wit.

The Spanish director, Pedro Solís, revealed that the short film was inspired by his children, Alejandra and Nicolás, this one affected by a cerebral palsy. 

The short film “Ropes” is a beautiful story about equality and solidarity , but also, a mirror that reflects some sacrifices armed only with love that the spectator lives through the innocent eyes of a little girl.

The rating of this short film is for all ages and special interest to children.

The Spanish Ministry of Education has recommended “Ropes” for its educational vocation.

The video have available subtitles on German, Bulgarian, French, English, Italian, Portuguese and Turkish languages.

Literatūra apie vertybinį ugdymą

Daugelis šiuo metu Lietuvos mokyklose  dirbančių mokytojų priklauso vyresniajai kartai ir studijavo tuo laikotarpiu, kai apie mokinių vertybinį  ugdymą buvo kalbama labai mažai. Todėl kyla natūralus savivaldžio mokymosi poreikis.  Velžio gimnazijos bibliotekininkė Dalia Kukenienė parengė vertybiniam mokinių ugdymui skirtos literatūros parodą.  Ypatingo susidomėjimo sulaukė Pam Schiller ir Tamera Bryant „Vertybių knyga“, kurioje pateikiama daug individualios ir grupinės veiklos pavyzdžių, ugdančių vaikų dvasines vertybes. Knygoje aptariama net šešiolika vertybių.

Exibition of literature about values at Velzys Gymnasium.

15 Ways to Raise a Child with Great Values: https://www.ahaparenting.com/parenting-tools/character/values

„Draugystė padvigubina džiaugsmą ir perpus sumažina sielvartą“

Lapkričio 29-oji – Draugo diena. Velžio gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojos Elenos Bartkienės,  šią dieną praleido itin išradingai. Kai geras draugas šalia, puikių emocijų tikrai netrūksta, nes, anot Francio Bacon, „draugystė padvigubina džiaugsmą ir perpus sumažina sielvartą“.

Žymių pasaulio kūrėjų mintys apie draugus ir draugystę: https://mokovas.wordpress.com/2017/11/28/tarptautine-draugo-diena/

Enjoy friendship quotes collection:  https://www.azquotes.com/search_results.html?query=friendship

Friends Day at Panevezys District Velzys Gymnasium

Designing Games to Foster Empathy

A diverse range of educational and activist programs have been created to foster empathy inparticipants. For example, it is often a priority in conflict resolution programs to encourage empathy between stakeholders on different sides of conflicts. Similarly, many interventions designed to reduce prejudice function by eliciting feelings of empathy towards victimized groups. Games are particularly well-suited to supporting educational or activist programs in which the fostering of empathy is a key method or goal. This is because they allow players to inhabit the roles and perspectives of other people or groups in a uniquely immersive way. This paper has been written as a resource for those who are interested in using games to develop or elicit empathy in players. We begin with an overview of what scholars have discovered about empathy, focusing on research in psychology, but also including insights from fields like conflict resolution in which empathy has been an important area of study. This is followed by a set of heuristic principles derived from the literature which are intended to have direct and practical applications to the design of games for good. Finally, we discuss three games – PeaceMaker, Hush, and Layoff – that engage players’ capacity to empathize in innovative and exemplary ways.

KEYWORDS: Video Games, Empathy, Conflict Resolution, Activism

Jonathan Belman
New York University
Mary Flanagan
Dartmouth College

SOURCE: http://www.tiltfactor.org/wp-content/uploads2/cog-tech-si-g4g-article-1-belman-and-flanagan-designing-games-to-foster-empathy.pdf

Video Games for Prosocial Learning

In this article, we consider the capabilities video games offer to educators who seek to foster prosocial development using three popular frameworks: moral education, character education, and care ethics. While all three of these frameworks previously considered literature and film as helpful tools, we suggest that video games are unique from these other media in the multiple levers through which they can influence the worldview, values, and behaviors of players. Similar to literature and film, video games possess content — plot, characters, conflict, themes, and imagery — with which participants interact. Unlike other media, however, video games scaffold players’ experiences not only via narrative and audiovisual content but by the rules, principles, and objectives governing what participants do. Moreover, many video games possess an ecosystem that impacts players’ interpretation of the game itself — for example, on-line hint guides and discussion groups as well as the opportunity to play in the company of peers in either physical or virtual proximity. We consider opportunities and challenges presented by each of these unique facets of video games for fostering the prosocial development of participants.

KEYWORDS
video games, computer games, prosocial development, moral education, moral reflection, character education, habit formation, procedural rhetoric, educational games, epistemic games, new media, online games

Source: http://blogs.harvard.edu/games/files/2010/04/Prosocial-learning-in-Video-Games.pdf

“Frente al bullying, contesta”. Acoso escolar y Trastorno del Espectro Autista.

¿Por qué los alumnos con TEA son más vulnerables al acoso escolar? ¿Cómo prevenir situaciones de acoso o riesgo de acoso escolar en personas con TEA educando para la convivencia y el tratamiento del conflicto de forma pacífica? ¿Cómo poner en marcha un protocolo de actuación que responda a situaciones de acoso ¿Cómo apoyar a los alumnos con TEA que son acosados? ¿Qué recursos existen para el profesorado? ¿Y para las familias?

El pasado octubre, en la I Conferencia Estatal “Acoso escolar y Trastorno del Espectro Autista” organizada por la Confederación de Autismo España en colaboración con la Fundación Reina Sofía, se presentó una guía con el objetivo de ofrecer un  “recurso dirigido a familias y profesores para ayudarles a identificar y detectar situaciones de bullying y ponerles freno, así como para apoyar y ayudar a la víctima.” 

La guía puedes descargarla aquí: Guía bullying TEA

Si necesitas más información, visita la web: www.acosoescolartea.es

 

Attachments