ETWINNING ПРОЕКТИ ВО НАСТАВАТА И ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ

Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocial Values работилница“
за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ETWINNING ПРОЕКТИ ВО НАСТАВАТА И ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ, ООУ ДИМИТАР МИЛАДИНОВ Скопје, АИДА ПЕТРОВСКА 

Опис на активноста: ПРОЕКТИТЕ СЕ ОД РАЗНИ ОБЛАСТИ: ЕКОЛОГИЈА, ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА, ОПШТЕСТВО, МЕЃУЧОВЕЧКИ ОДНОСИ, ЕТИКА, ….. СЕКОЈДНЕВИЕ. ПРЕКУ ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ ЈА ДОБЛИЖУВАМЕ СЛИЧНОСТА, А ЈА МИНИМИЗИРАМЕ РАЗЛИЧНОСТА НА ЛУЃЕТО И НА КУЛТУРИТЕ. СОЗДАВАМЕ ПРИЈАТЕЛСТВА, ИСТРАЖУВАМЕ, ТВОРИМЕ, ПЕЕМЕ, ИГРАМЕ, УЧИМЕ, СЕ РАДУВАМЕ, СЕ ГРИЖИМЕ ЗА НАШАТА ПЛАНЕТА, ….  СО РАЗМЕНА НА НАШИТЕ ИСКУСТВА, ТРУДОВИ: РАСКАЗИ, ЗАДАЧИ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ВИДЕА, ЦРТЕЖИ, ПЕСНИ, ПОСТЕРИ И ЧЕСТИТКИ ГРАДИМЕ МОСТОВИ НА ПРИЈАТЕЛСТВО, ПРЕКУ ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ НАШИОТ ТРУД СТАНУВА ВИДЛИВ НАДВОР ОД УЧИЛИШТЕТО, ИНТЕРНЕТОТ НИ ГИ ПРОШИРИ ВИДИЦИТЕ И НИ ОВОЗМОЖИ СРЕДБИ  СО УЧИЛИШТА ОД ПОВЕЌЕ ЗЕМЈИ.
ПР
ОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ НИ ОВОЗМОЖИА ДА УЧИМЕ ЕДНИ ОД ДРУГИ, ДА СЕ СОВЕТУВАМЕ, ДА СОРАБОТУВАМЕПРАВИМЕ ПОДГОТОВКИ ЗА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ КОИ СЕ СЛЕДАТ ПО РЕДОСЛЕД: СЕКОЈ ПРОЕКТ ЗАПОЧНУВА СО ВОВЕД КОЈ СЕ СОСТОИ ОД КУС ПРЕГЛЕД, СТРУКТУРА И КОРИСНИ РЕСУРСИ. ПОТОА СЛЕДАТ ОПШТИ НАСОКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ КОИ СЕ СОСТОЈАТ ОД КОРИСНИ СОВЕТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ 2 АЛАТКИ И ДРУГИ КОРИСНИ СОВЕТИ ЗА ПОЕКТОТ. ИЗБОР НА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ СОДРЖИ НЕКОЛКУ ЧЕКОРИ : ПОСТАВУВАЊЕ НА ИДЕИ, ДИСКУСИИ, ПОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕЛИ, ОДБИРАЊЕ НА ТЕМА И ФОРМИРАЊЕ НА ТИМОВИ. ОРГАНИЗИРАВМЕ ПРОЕКТИ НА ETWINNING ПЛАТФОРМАТА ИЛИ ПРИФАЌАМЕ ПОНУДЕНИ ПРОЕКТИ ОД КОЛЕГИ ОД ДРУГИ ЗЕМЈИ КОИ ВЕЌЕ ГИ ИМААТ ОРГАНИЗИРАНО. 

ИСТРАЖУВАЧКИТЕ АКТИВНОСТИ СОДРЖАТ НЕКОЛКУ ЧЕКОРИ: ДАВАЊЕ НАСОКИ ЗА ПРИБИРАЊЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВЕЊЕ АНАЛИЗА, СЕЛЕКЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА, НАСТАВНИКОТ ДАВА ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА. ПЛАНИРАЊЕТО Е СОДДРЖАНО ОД НЕКОЛКУ ЧЕКОРИ: ИЗГОТВУВАЊЕ ПЛАНОВИ ЗА АКЦИЈА, ОДБИРАЊЕ НА НАЈДОБАР ПЛАН. СОЗДАВАЊЕТО НА ЕДЕН ПРОДУКТ Е СОДДРЖАН ОД ПОВЕКЕ ЧЕКОРИ: ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ, КРЕИРАЊЕ ПРОДУКТИ, ФИНАЛИЗАЦИЈА НА ПРОДУКТИ, ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА, ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОДУКТИ. РЕАЛИЗАЦИЈАТА СЕ СОСТОИ ОД ДОКУМЕНТИ, ФОТОГРАФИИ, КЛИПОВИ, ИЗВЕШТАИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПОСТЕРИ ОД РЕАЛИЗИРАНАТА АКТИВНОСТ (ДИСТРИБУЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛОТ, ПРЕТСТАВА, ИЗЛОЖБА, НАТПРЕВАР, ДЕЈСТВО НА ЕКО – ПАРОЛИ, ДЕБАТИ И ДР.) РЕФЛЕКСИЈАТА  СОДРЖИ НЕКОЛКУ ЧЕКОРИСОГЛЕДУВАЊЕ НА ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ СТРАНИ НА ПРОЕКТОТ, ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОЦИ, ИСТАКНУВЊЕ НА НАЈАКИВНИТЕ ЧЛЕНОВИ – ПОФАЛУВАЊЕ. ПОТОА ПРОЕКТОТ ГО ПРИЈАВУВАМЕ ЗА ОЗНАКА НА НАЦИОНАЛЕН КВАЛИТЕТ. ДОКОЛКУ ИСТИОТ ПРОЕКТ ВО ПОВЕЌЕ ЗЕМЈИ СЕ ПРОЦЕНИ СО НАЦИОНАЛЕН КВАЛИТЕТ, 70 %  ОД ПРОЕКТИ НА ЕДЕН УЧЕСНИК СЕ ЗДОБИВААТ СО ЕВРОПСКИ КВАЛИТЕТ. ПРИДРУЖЕТЕ СЕ. КАКО ПРИМЕР НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ЛИНКОВИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДААТ ПОВЕЌЕ ПРОЕКТИ ВО КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ УЧЕНИЦИТЕ ОД ОУ “ДИМИТАР МИЛАДИНОВ ” – СКОПЈЕ, ПОД МЕНТОРСТВО НА НАСТАВНИКОТ – АИДА ПЕТРОВСКА.

HTTPS://VIEW.GENIAL.LY/5B29236FBEB79B49AF60B6CB/TASTE-MY-COUNTRY

Рефлексија од примена на активноста во пракса: ПРЕКУ ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ ПОКРАЈ ПРЕДВИДЕНАТА СОДРЖИНА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗДОБИЈА И СО ПРАКТИЧНИ ОПШТОКУЛТУРНИ ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА КАКО ШТО Е СОРАБОТКА, КУЛТУРНО ОДНЕСУВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ, ХУМАНОСТ, СОЛИДАРНОСТ, ОТВОРЕНОСТ ЗА НОВИ ИДЕИ, САМОДОВЕРБА.

 

ДРУГАРСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ

Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocial Values работилница“
за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ДРУГАРСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ, ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ПРИЛЕП, ГАБРИЕЛА СТЕВАНАНЏИЈА 

Опис на  активноста:  

ПОСЕТА НА ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ОД СТРАНА НА ДЕЦА ОД 2 ОДДЕЛЕНИЕ ОД ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“. ДОНИРАЊЕ НА БАЛОНИ, ЗАЕДНИЧКА РАБОТИЛНИЦА, СЛИКАЊЕ НА МАРАМИ, ЗАЕДНИЧКА ПРИРЕДБА.  

ПРИ  ПОСЕТАТА ВТОРООДЕЛЕНЦИТЕ ПОКЛОНИЈА БАЛОНИ. СЕ РАКУВАА СО ДЕЦАТА ОД ЦЕНТАРОТ. ДОНЕСОА БЕЛИ СВИЛЕНИ МАРАМИ КОИ ВО ЗАЕДНИЧКА РАБОТИЛНИЦА НАСЛИКАА ОТПЕЧАТОЦИ ОД РАЦЕ. МАРАМИТЕ ГИ ПОКЛОНИЈА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ. СЛЕДУВАШЕ ЗАЕДНИЧКА КРАТКА ПРИРЕДБА. СЕКОЈА ГРУПА СЕ ПРЕТСТАВИ СО ПЕЕЊЕ НА ПЕСНИ И ИГРА.  

Рефлексија од примена на активноста во пракса: ПОДОБРЕНА КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ ДЕЦАТА. ПРИФАЌАЊЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ОД НАС. НАДМИНУВАЊЕ НА СТЕРЕОТИПИТЕ. ОД НАЈМАЛИ НОЗЕ УЧЕНИЦИТЕ СЕ УЧАТ ДЕКА ЉУБОВТА И ДРУГАРСТВОТО НЕ ТРЕБА ДА ПОЗНАВААТ ГРАНИЦИ ИЗГРАДЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ. СЕКОЕ ДЕТЕ НА СВЕТОТ ЗАСЛУЖУВА ЕДНАКВИ ПРАВА И МОЖНОСТИ. ДА СЕ ПОДАДЕ РАКА СЕКОМУ, ДА СЕ ПРУЖИ ПОМОШ СЕКАДЕ И СЕКОГАШ КОГА Е ПОТРЕБНА. 

 

 

Projekto „Prosocialinės vertybės“ pristatymas Klaipėdoje vykusioje projektų idėjų mugėje

 

 

Panevėžio rajono švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė, Panevėžio r. Velžio gimnazijos mokytoja Asta Klydžienė ir Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazijos mokytoja Laura Šinkūnienė Klaipėdoje vykusioje idėjų mugėje pristatė projektą „Prosocialinės vertybės“. Didžiausiais dėmesys buvo skirtas praktinėms veikloms, ugdančioms prosocialines vertybes: bendradarbiavimą, altruizmą, empatiją. Mokytoja Asta dalijosi patirtimi, kaip ugdant šias vertybes integruoti istoriją ir kitus mokomuosius dalykus. Mokytojų susidomėjimo sulaukė idėja, kaip lengvai pamokoje pasigaminti knygelę.

Prosocialinė savaitė Panevėžio r. Velžio gimnazijoje. Dėkingumo ir geranoriškumo dienos idėjos

Dovanojame dovanas, kurios nekainuoja: šypsena, apkabinimas, palaikymas, išklausymas, komplimentas

Asta Klydžienė, Dalia Kukenienė, Rima Stongvilienė, Jolanta Andriuškevičienė, Reda Raštutienė, Aušra Kumer, Daiva Nakrošienė, Sandra Petrovienė, Jonas Marcinkevičius, Elena Bartkienė, Aurimas Puodžiūnas, Jonas Lėpa, Rita Storastienė, Jurgita Kuprinskienė, Danutė Rudzevičienė pamokose kūrė palaikymu, dėkingumu ir geranoriškumu grįstą atmosferą.

Mokytoja Rima 6−8 klasių mokiniams vedė anglų kalbos pamokas „How are you?“, o mokytoja Jurgita ketvirtokams  − pamoką „I wish you“.

Mokytojos Jolantos vadovaujami antrokai kūrė QR kodus draugui, mokytojos Redos vadovaujami ketvirtokai rašė dėkingumo laiškus tėveliams, o mokytojos Elenos trečiokai kūrė laiškus-atvirukus tėveliams.  Mokytojos Aušros vadovaujami trečiokai, mokytojos Daivos bei mokytojo Jono pirmokai bei mokytojos Danutės ketvirtokai rašė linkėjimus klasės draugui. Mokytojo Jono antrokai iš antrinių žaliavų kūrė vazonėlius „Aš šypsausi, kai tu šypsaisi…“

Mokytojos Dalios pamokoje septintokai sprendė vertybių šaradas, mokytoja Sandra aštuntokams vedė klasės valandėlę „Draugystė“. Mokytojas Aurimas šeštokams organizavo klasės valandėlę „Ko reikia norint būti draugišku“, o mokytoja Rita penktokus pakvietė į komplimentų ratą.

Etikos mokytoja pamokoje „Kaip šiandien jautiesi? “mokinius pradžiugino parodydama filmuką „Išvirkščias pasaulis“.  „Išvirkščias pasaulis“ – tai nuotaikinga animacinė komedija apie vienuolikmetę mergaitę Railę, kurios galvoje nuolat knibžda penki emocijų žmogeliukai: džiaugsmas, pyktis, liūdesys, baimė ir pasišlykštėjimas.

Plačiau apie filmuką: https://www.vaikams.lt/filmai/isvirkscias-pasaulis.html.

 „Baltojoje nišoje“ bibliotekininkės organizavo parodą „Prosocialinės vertybės − kas tai?“ bei neformaliojo vaikų švietimo būrelio „Jaunučių paletė“ tapybos darbų parodą „Kokia nuotaika gyvena mano namuose…“.

Gimnazistus nudžiugino ir Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ vaikučiai, papildę „Emocijų sieną“ savo šypsenėlėmis.

Smagu, kad šios dienos pabaigoje Velžio gimnazistai šiltai apkabino ne tik savo darugus, bet ir mokytojus.

Prosocialinė savaitė Panevėžio r. Velžio gimnazijoje. Bendradarbiavimo diena

Idėjos pamokoms, kuriose ugdomas bendradarbiavimas

(visose pamokose organizuojamas grupinis darbas)

Mokytojos Vaida Šiaučiūnė, Asta Klydžienė, Rima Stongvilienė, Reda Raštutienė, Aušra Kumer, Beata Viederienė, Dalia Zdanavičiūtė, Daiva Nakrošienė, Jonas Marcinkevičius, Elena Bartkienė, Jolanta Andriuškevičienė, Jonas Lėpa, Dalia Vizbarienė, Danutė Rudzevičienė pamokose akcentavo bendradarbiavimo,  gebėjimo dirbti komandoje svarbą bei organizavo grupinį darbą.

Puikų bendradarbiavimo pavyzdį parodė istorijos mokytoja Asta bei anglų kalbos mokytojos Rima ir Vaida, kurios vedė atvirą integruotą istorijos ir anglų kalbos pamoką „Istorijos herojai“. Pamokoje mokiniai žaidė žaidimą apie istorijos herojus: http://historysheroes.e2bn.org/whatisahero. Bendradarbiaudami ir naudodamiesi interneto svetainėje esančiais šablonais, mokiniai susikūrė knygeles apie herojus.

Knygelių kūrimo šablonus rasite čia: https://crayolateachers.ca/art-worksheets.

Netradicinę bendradarbiavimo veiklą trečiokams pasiūlė mokytojos Reda ir Aušra: jos savo klasių mokinius padalijo į dvi grupes ir sudarė mišrias trečiokų ir ketvirtokų klases. Mokiniai atlikdami užduotis turėjo galimybę bendradarbiauti ne tik su savo klasės, bet ir paralelinės klasės mokiniais.

Mokytojai bendradarbiavo trečiokams sudarydami sąlygas skaityti pasakas pirmokams, o vaikai bendradarbiavo mokydamiesi atskleisti pasakos prasmę.

Aštuntokė bendradarbiaudama su mokytoja Asta vedė pamoką  bendraklasiams, mokytojos Rimos vadovaujami septintokai anglų kalbos pamokoje „Give a helping hand!“, mokėsi vieni kitiems ištiesti pagalbos ranką.

Mokytojo Jono mokiniai bendradarbiavo dalyvaudami edukacinėje išvykoje ,,Duona mūsų buityje ir papročiuose“, o mokytojos Jolantos antrokai rašė laiškus mokiniams, besimokantiems Panevėžio Rožyno progimnazijoje.

Mokytojos Dalios vadovaujami penktokai bendradarbiavo pamokoje, kurios tema − „Daiktavardžių sodai“, o mokytojos Danutės ketvirtokai skaitydami ir aptardami savo kūrybos pasakas.

Po pamokų visi Bendradarbiavimo dienos dalyviai turėjo galimybę Velžio gimnazijos Baltojoje nišoje pasigėrėti bibliotekininkės Dalios ir mokytojos Beatos bei šeštokų kūrybinių darbų „Mano herojus“ paroda.

Prosocialinė savaitė Panevėžio r. Velžio gimnazijoje. Altruizmo diena

Mokytojai Asta Klydžienė, Dalia Kukenienė, Reda Raštutienė, Aušra Kumer, Dalia Kukenienė, Dalia Nakrošienė, Arūnas Ambraška, Jonas Marcinkevičius, Elena Bartkienė, Jolanta Andriuškevičienė, Jonas Lėpa, Rita Storastienė, Danutė Rudzevičienė, psichologas Tomas Plesnevičius, Velžio gimnazijos mokinių parlamento nariai bei skautai organizavo netradicines altruizmą ugdančias veiklas, gamino gultukus bei aukojo maistą globojamiems gyvūnams.

Mokytojas Arūnas Ambraška su septintokais kalbėjosi tema „Kaip aš suprantu pasiaukojimą?“, o klasės vadovė Dalia šeštokams organizavo „Vertybių aukcioną“.

Per ilgąsias pertraukas vyresni gimnazistai mokė jaunesniuosius, kaip pagaminti namelį katėms, mokytojos Redos vadovaujami ketvirtokai gamino lesalą-pyragą žiemojantiems paukšteliams, mokytoja Aušra kartu su trečiokais gamino žaislus-švelniukus gyvūnėliams.

Mokytojo Jono vadovaujami antrokai Velžio bibliotekoje gamino knygų skirtukus senyvo amžiaus skaitytojams.

Psichologo Tomo vadovaujami mokinių parlamento nariai organizavo Pyragų pertrauką, o gimnazijos skautai gamino lauktuves ir žaislus gyvūnams.

Ypatingas mokinių dėmesys buvo skirtas gyvūnų globos namų augintiniams bei gimnazijoje gyvenančiai triušei Belai: buvo gaminami nameliai ir žaislai gyvūnams,  vyko akcija „Viskas mūsų triušiukei  Belai“, pirmokai ir antrokai svečiavosi pas Belą ir vaišino ją morkytėmis.

Altruizmo diena buvo svarbi ir tuo, kad gimnazistai sulaukė svečių – vaikučių iš Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“, kurie stebėjo vyresniųjų draugų altruistinę veiklą, piešė ir spalvino gyvūnėlių namelius.

 

Собирање и одземање на броеви до 20

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието 

Собирање и одземање на броеви до 20, ООУ„Гоце Делчев“Прилеп,
Татјана Јованоска 

Опис на активноста:

Активностите се реализираат во природа започнувајќи со разговор за годишното време и  сл. Учениците  имаат  за задача низ тревата да ги пронајдат ластовиците ,пеперутките,мравките да  го избројат  нивното количество да го поврзат со број, да
одговорат на сл.прашања:   

Учениците се поделени на четири  групи, секоја група според задачата си добива и свое  име 

Група : Пчелки ,цветови и ластовички(одговараат на прашањата) Најмногу бројни се
пеперутки со која боја?Колку инсекти има на ливадата?Што има  на ливадата повеќе цветови или ластовички? Скини по еден цвет од ливадата, колку вкупно цветови се обрани од ливадата? 

Група : Шишарки и броеви-Имаат за задача на одреден број да стават онолку шиширки како би  го поврзале бројот со количеството и за состават различни задачи со собирање и одземање од дадените броеви. 

Група : На ливада -На ливадата се распределени различни листови со операции собирање и одземање ,учениците имаат за задача ги го пронајдат збирот или разликата. 

Група : Весели шишиња-Во еден агол се поставени шишиња,со помош на топка учениците треба да турнат што повеќе шишиња ,да го избројат нивниот број и да соберат колку вкупно шишиња успеале да турнат. 

Секоја група презентира и ја објаснува постапката како ја сработиле задачата пред останатите групи. 

Рефлексија од примена на активноста во пракса:

Планираните очекувани резултати беа постигнати 

Учениците активно учествуваа во работата и беа мошне задоволни од начинот на кој се работеше.

 

 

Prosocialinė savaitė Panevėžio r. Velžio gimnazijoje. Empatijos diena „Įlipk į kito klumpes“

Idėjos pamokai

Jolanta Andriuškevičienė, Reda Raštutienė, Aušra Kumer, Daiva Nakrošienė, Angelė Paulauskienė, Jonas Marcinkevičius, Elena Bartkienė, Asta Klydžienė, Vaida Vaitkevičienė, Jonas Lėpa, Dalia Vizbarienė, Danutė Rudzevičienė, Lina Žostautaitė, Lina Janušauskienė, anot lietuvių liaudies išminties, mokė pasijusti „kito kailyje“.

Mokytoja Jolanta, susiedama empatijos dieną su prieš tai buvusia emocijų diena, pradėjo pamoką klausimu „Kaip atpažinti draugo emociją?“, vėliau antrokai liejo akvarelę „Mano draugo nuotaika“ bei žaidė žaidimą „Emocijos ir bendravimas“.

Mokytoja Reda Raštutienė dailės ir technologijų pamokoje pakvietė mokinius gaminti įvairių emocijų veidukus 3D formatu, šie darbai buvo itin kūrybiški ir yra eksponuojami eksponuojami Panevėžio rajono švietimo centre.

Mokytojos Aušros organizuotos veiklos „Mano nuotaika šiandien“, mokytojos Daivos Nakrošienės pamoka „Kaip atpažinti emocijas“ padėjo pradinukams įtvirtinti pirmos dienos temą, o penktokus mokytoja Angelė Paulauskinė, pakviesdama atpažinti draugo ir mokytojo emocijas ir nupiešti veidukus ant popierinių lėkštučių, pakvietė „įšokti į kito klumpes“.

Mokytojas Jonas norėdamas sukuri teigiamą atmosferą ir paskatinti mokinius pajusti  komandos dvasią, organizavo linksmąsias estafetes „Sveikas būsi tik tada, jei sportuosi visada“.

Mokytoja Elena išmokė mokinius žaisti žaidimą „Atspėk, koks aš?“ ir paskatino geriau pažinti savo klasės draugus.

Mokytoja Asta Klydžienė vieną iš išradingiausių ir geriausiai istoriją mokančių mokinių pakvietė pabūti „mokytojo kailyje“ ir savo klasės draugams pravesti 10 min. istorijos pamoką „Renesansas“.

Mokytojos Vaidos vadovaujamo neformaliojo vaikų švietimo būrelio „Jaunučių paletė“  jaunieji dailininkai tapė darbus „Kokia nuotaika gyvena mano namuose“.

Mokytojo Jono pirmokų nupiešti emocijų veidukai, mokytojos Dalios penktokų papasakotos jausmų istorijos, mokytojos Danutės ketvirtokų dailės ir technologijų pamokoje „Mano nuotaika“ sukurti darbai, mokytojos Linos septintose klasėse inicijuotas euristinis pokalbis bei mokinių patirtimi paremto pasakojimo sukūrimas – tai puikios iniciatyvos, paskatinusios Velžio gimnazijos mokinius ne tik pamatyti, kaip atrodo jų klasės draugai, bet ir kartu išgyventi jų istorijas, užmegzti gilesnius ir patikimesnius bendravimo ir bendradarbiavimo santykius.

Penktų ir aštuntų klasių mokiniams ypatingą įspūdį paliko mokytojos Linos parodytas ir kartu su mokiniais aptartas filmukas „Empatija“  bei linksma dainelė, anglų kalba paaiškinanti empatijos sąvoką. Šios veiklos ne tik suteikė žinių, integravo kelis mokomuosius dalykus, bet ir suteikė gilesnį supratimą apie empatiją.

Empatijos diena Velžio gimnazijoje įkvėpė mokytojus ir mokinius suprasti, kaip jaučiasi, kokias emocijas išgyvena šalia esantis žmogus, visiems mokiniams suteikė galimybę pasijusti „kito kailyje“, o kai kuriems net „įšokti į mokytojos klumpes“. O svarbiausia – mokiniams tai patiko!

 „Empathy“: https://www.youtube.com/watch?v=5ZF9DWBqNQU

„Empathy for Students“: https://www.youtube.com/watch?v=H9A-Hpwp3lU

Prosocialinė savaitė Panevėžio r. Velžio gimnazijoje. Emocijų diena

Pamokų idėjos

Mokytojos Asta Klydžienė, Dalia Kukenienė, Reda Raštutienė, Irma Mitigailaitė, Angelė Paulauskienė, Aušra Kumer, Daiva Nakrošienėnė, Arūnas Ambraška, Elena Bartkienė, Vaida Vaitkevičienė,  Dalia Kukenienė, Jolanta Andriuškevičienė, Jonas Lėpa, Asta Gailiušienė, Danutė Rudzevičienė pakvietė savo mokinius į įdomias, emociniam ugdymui skirtas veiklas.

Pirmadienio rytas prasidėjo klausimu: „Kaip jautiesi?“. Mokiniai  galerijoje „Baltoji niša“ sukūrė emocijų sieną. Labiausiai pradžiugino tai, kad dauguma mokinių į mokyklą atėjo linksmai nusiteikę.

Mokytoja Asta ir mokytoja Jolanta mokinius, naudojantis programėle „Classroomscreen“ (www.classroomscreen.com), kvietė įsivertinti savo emocijas. Mokytoja Reda pasaulio pažinimo pamokoje mokinius pakvietė pažaisti žaidimą „Emocijos ir bendravimas“, padedantį ugdytis prosocialines vertybes. Mokytojos Elenos vadovaujami trečiokai piešė savo nuotaiką, o mokytoja Irma kartu su savo mokiniais diskutavo, kokiomis spalvomis galima nupiešti emocijas ir piešė piešinius „Emocijos spalva“. Mokytoja Aušra trečiokus mokė sukurti draugišką šaržą, mokytoja Dalia su septintokais kalbėjosi tema „Kokia nuotaika pradedu savaitę?“, o mokytoja Daiva mažuosius pirmokėlius mokė ne tik skaityti, bet ir aptarti besikeičiančias emocijas.

Mokytoja Asta šeštoje klasėje organizavo „Vertybių aukcioną“. Mokytojas Arūnas pakvietė septintokus atsakyti į klausimą „Kokias emocijas man sukėlė Egipto piramidės?“. Mokytojo Jono vadovaujami antrokai dalyvavo klasės karaokė dainų popietėje „Šypsenėlė šildys mus visus“.

Mokytojo Jono pirmokai įsivertino savo nuotaiką lentoje priklijuodami nuotaikingus veidelius, o mokytojos Danutės vadovaujami ketvirtokai dalyvavo diskusijoje „Kaip elgtis, kad visiems klasėje būtų gera?“.

Panevėžio rajono švietimo centro direktorė, „Erasmus+“ KA2 programos projekto „Prosocialinės vertybės“ koordinatorė Jurgita Vaitiekūnienė į Velžio gimnaziją pakvietė neuroedukacijos studijos lektorę Rėdą Grigaitienę, kuri kartu su mokytojomis Angele ir Dalia dviem penktokų klasėms vedė neuroedukacijos užsiėmimus.

Visoje gimnazijoje tą dieną dominavo teigiamos emocijos – pažinimo džiaugsmas ir laimė bendradarbiaujant su klasės draugais pasiekus puikių mokymosi rezultatų.

“Palabra de mujer”

Palabra de mujer es una aplicación (app) de móvil gratuita que ha sido diseñada por la Asociación Mujer y Tecnología. Recoge citas de escritoras, científicas, políticas, artistas, periodistas, sociólogas, pensadoras, filósofas, activistas de todos los tiempos que puedes compartir con tus contactos, potenciando así la presencia de mujeres en la sociedad y modelos de mujer inspiradores.

Está disponible para Android y pronto lo estará también para IOS.  La app cuenta con un buscador por autora, temática o concepto. Al pulsar sobre la imagen de la autora, aparece la biografía de la mujer, de modo que no solo tenemos acceso al mensaje sino que, a través de una breve biografía, podremos conocer el contexto sociopolítico y cultural, en el cual se dijo la frase.

ИЗРАБОТКА НА НОВОГОДИШНИ ЧЕСТИТКИ- ЗА ПОСЕТА НА ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието 

ИЗРАБОТКА НА НОВОГОДИШНИ ЧЕСТИТКИ- ЗА ПОСЕТА НА ТЕАТАРСКА ПРЕТСТАВА, ООУ„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ СКОПЈЕ, ЈАДРАНКА КЛИСАРОВА 

Опис на  активноста:

На одделенските часови се разговараше за престојниот празник Нова година, испраќање на честитки и нивното значење. Учениците искажаа желба и интерес цело одделение заедно да изработат Новогодишни честитки, во соработка со родителите, а потоа дел од истите да подариме на училиштето, на здруженија кои соработуваат со училишта со посебни потреби и најголем дел да ги подариме на една фирма. Со надеж дека ќе пронајдеме фирма која ќе ни обезбеди средства за посета на една Новогодишна претстава во МНТ. Целта е учениците да не бараат средства од своите родители, со нивен труд да изработат околу 150 честитки. 

На самиот час направивме план: 

-прва група имаше задача да направи список што ни е потребно за изработка на честитки; 

-втората група да отиде во најблиска книжарница и според списокот да ги запише цените на потребниот материјал; 

-трета група  со помош на родителите да пронајдат фирма која ќе сака да ги земе нашите новогодишни честитки; 

-четврта група со помош на наставникот да пронајдат линкови каде што ќе можат ги прошират своите идеи. 

Активноста траеше една седмица. На следниот одделенски час секоја група даде извештај за спроведеното истражување. Се договоривме активноста да се изведе на часот по ликовно образование на ден   4 .12.208година. 

На часот по ликовно образование се учениците се групираа по групи. Најтешкиот дел го имаа присутните  родители, тие имаа активност  да ги исечат и свиткаат хамерите во боја. Учениците претходно ги разгледаа понудените линкови и започнаа индивидуална работа на изработка на честитките. Во секоја група вредно се работеше, учениците разговараа меѓу себе, со цел да си помогнат со идеја или со практична работа. Родителите ги следеа своите деца како создаваат нешто корисно  за себе и за пошироката заедница и локална средина. Посебно се залагаа во групата да му помогнат на детето со посебни потреби. Емпатијата на сите ученици беше на завидно ниво. Вредно се работеше околу три училишни часа. Секој ученик во просек требаше да изработи по пет новогодишни честитки. Во текот на целата активност наставникот ги координираше активностите, ги поттикнуваше со идеи или практично им помагаше. На крајот од активноста сите изработени честитки беа поставени на една заедничка клупа. Веќе не се разговараше за моја, твоја честитка, туку сите беа наши. Еден дел од изработените  честитки одвоивме за раководството во нашето училиште. Друг дел од честитките беа наменети за деца со посебни потреби и ќе бидат однесени на самиот хуманитарен настан, каде нашите ученици  учествуваат со ритмичка точка „Од децата за децата“ кој  се реализира на 16.12.2018 год во Музејот на Револуционерната борба на Македонија. Третиот дел од новогодишните честитки беше наменет за една фирма од пошироката заедница.  

Учениците беа среќни и горди на својата работа и готовите дела.  

Рефлексија од примена на активноста во пракса:

Група ученици ги предадоа изработените новогодишни честитки на управата во нашето училиште. Друга група која учествуваше на хуманитарниот  настан „Од децата за децата“, донеасоа училишен прибор и новогодишни честитки, кои беа наменети за деца со посебни потреби. Децата покажаа хуманост и емпатија и кон другарчињата со посебни потреби. Бидејки сите тие се деца, различни, но сепак исти. 

Трета група со помош на неколку родители ги однесоа честитките во избраната фирма. Избраната фирма им вети и исполни дека ќе им плати превоз и влезница за театарска претстава.  На 27.12.2018 год  сите ученици ја следеа новогодишната претстава во МНТ.  Учениците беа горди на својот труд, затоа што сами си обезбедија средства за превоз и за претставата.  

Радоста да биде уште поголема учениците на 28.12.2018година имаа уште едно големо изненадување. Од избраната фирма се појавија двајца вработени со полна вреќа подароци. Кратко разговараа со учениците им се заблагодарија за вложениот труд и ги наградија со по уште едно новогодишно пакетче. Оваа наша активност беше нешто најубаво за моите ученици. Верувам дека ќе продолжиме со исти такви активности и во наредниот период. 

HALLOWEEN 2018

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

HALLOWEEN 2018, ООУ „ДИМЧЕ А. ГАБЕРОТ“ – ДЕМИР КАПИЈА, РИСТЕ КАЗИЕВ 

Опис на  активноста:

ДЕЛ 1 – ДЕМИР КАПИЈА 

НАСТАВНИКОТ ГИ ВОВЕДУВА УЧЕНИЦИТЕ ВО ЧАСОТ. УЧЕНИЦИТЕ ЈА СЛЕДАТ POWERPOINT ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА, А ПОТОА ГО СПОРЕДУВААТ ОВОЈ ПРАЗНИК СО НЕКОИ МАКЕДОНСКИ ПРАЗНИЦИ. ПРИТОА, УЧЕНИЦИТЕ ПОКАЖУВААТ ЕМПАТИЈА КОН ДРУГИТЕ НАРОДИ И НИВНИТЕ ПРАЗНИЦИ. НА КРАЈ, УЧЕНИЦИТЕ ДОБИВААТ НАСТАВЕН ЛИСТ НА КОЈ ИЗРАБОТУВААТ МАСКИ. 

ДЕЛ 2 – С. КОРЕШНИЦА И ДЕЛ 3 – С. ПРЖДЕВО 

УЧЕНИЦИТЕ ИЗРАБОТУВАА МАСКИ, ИМАА БОЕЊЕ НА ТИКВИ, ИЗРАБОТУВАА ФЕНЕРИ, ИЗБИРАА НАЈСТРАШНА МАСКА. ПОТОА, ИМАШЕ ПРОШЕТКА НИЗ НАСЕЛЕНОТО МЕСТО КАДЕ УЧЕНИЦИТЕ ИМАА МОЖНОСТ ДА ЈА ПОКАЖАТ СВОЈАТА КРЕАТИВНОСТ. 

УЧЕНИЦИТЕ, ИСТО ТАКА, РАЗГОВАРАА ЗА ПРАЗНИКОТ ПО КОЈ НАУЧИЈА ДЕКА ИМА РАЗЛИЧНО ПРАЗНИЦИ ОД НИВНИТЕ (МАКЕДОНСКИТЕ, ТУРСКИТЕ И РОМСКИТЕ) И ПОКАЖАА ДЕКА СЕ ПОДГОТВЕНИ ЗА ЕМПАТИЈА И ДЕКА ПОЧИТУВААТ ТУЃИ ПРАЗНИЦИ И КУЛТУРИ. 

Рефлексија од примена на активноста во пракса:

УЧЕНИЦИТЕ ГИ НАУЧИЈА ЗБОРОВИТЕ ЗА ОВОЈ ПРАЗНИК И СЕ ЗАБАВУВАА, НО, ПРЕД СЕ, СТАНАА СВЕСНИ ЗА ВАЖНОСТА НА РАЗЛИЧНИТЕ НЕШТА ОКОЛУ НАС – РАЗЛИЧНИТЕ ЈАЗИЦИ, КУЛТУРИ, ТРАДИЦИИ, ПРАЗНИЦИ… ПОКАЖАА ДЕКА ЗНААТ ДА РАБОТАТ ТИМСКИ И ВО ГРУПИ И СОРАБОТУВАА СО СТРУЧНАТА СЛУЖБА, КАКО И СО ОПШТИНАТА ДЕМИР КАПИЈА. 

 

ЗАЕДНИЧКА ГРИЖА ЗА ПРАВИЛНО НАСОЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

ЗАЕДНИЧКА ГРИЖА ЗА ПРАВИЛНО НАСОЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ВЕЛЕС, СЛАВИЦА ПЕТРОВА  

Опис на  активноста:

РАБОТИЛНИЦА НА КОЈА ПРИСУСТВУВААТ РОДИТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ,САМИТЕ УЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИТЕ

НА ПОЧЕТОКОТ СЕ РАЗГОВАРА КАКО САКАМЕ ДА ИЗГЛЕДА НАШАТА УЧИЛИЛНИЦА  ЗА ПРЕТСТОЈНИТЕ ПРАЗНИЦИ. ДОГОВОР И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА  АКТИВНОСТИТЕ ВО ГРУПИ

ПРВА ГРУПА  ИЗРАБОТКА НА УКРАСИ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОЗОРЦИТЕ

ВТОРА ГРУПА-УКРАСУВАЊЕ НА НОВОГОДИШНА ЕЛКА

ТРЕТА ГРУПА –ИЗРАБОТКА НА УКРАСИ И УРЕДУВАЊЕ НА ЅИДОВИТЕ И ВЛЕЗНАТА ВРАТА

СЕКОЈА ГРУПА ИЗРАБОТУВА УКРАСИ ОД МАТЕРИЈАЛИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ РЕУПОТРЕБАТ СО ЦЕЛ ДА НЕ СЕ СОЗДАВААТ ТРОШОЦИ НА ТОВАР НА ДОМАШНИОТ БУЏЕТ. НАСТАВНИКОТ КООРДИНИРА НАСОЧУВА И ПОТТИКНУВА.

РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ СЕ КРЕАТОРИ НА УРЕДУВАЊЕТО НА УЧИЛНИЦАТА ВО НОВОГОДИШНО РУВО.

РАБОТИЛНИЦАТА СЕ ОДВИВА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ ,,ЗАЕДНИЧКА ГРИЖА ЗА ПРАВИЛНО НАСОЧУВАЊЕ И ВОСПИТУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ “ .

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

ПРАКТИЧАНТА РАБОТИЛНИЦА РЕЗУЛТИРАШЕ СО УБАВО УРЕДЕНА УЧИЛНИЦА. РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ БЕА ПРЕЗАДОВОЛНИ И СРЕКНИ ШТО ИМАА ПРИЛИКА ЗАЕДНО ДА РАБОТАТ И ПРИДОНЕСАТ ЗА УБАВО УРЕДЕНА УЧИЛНИЦА.

 

МАЛИТЕ НЕШТА ЗНААТ ДА ПРИРЕДАТ ГОЛЕМИ РАДОСТИ АКО СЕ ОД СРЦЕ И ВО ВИСТИНСКО ВРЕМЕ

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

МАЛИТЕ НЕШТА ЗНААТ ДА ПРИРЕДАТ ГОЛЕМИ РАДОСТИ АКО СЕ ОД СРЦЕ И ВО ВИСТИНСКО ВРЕМЕ , ООУ” Страшо Пинџур “– с.Мало Коњари,Прилеп , Ленче Петкоска 

Опис на  активноста : 

Наставникот знае дека учениците се радуваат на секое изненадување, посебно ако тоа им го донесе Дедо Мраз пред новата година.За таа цел во договор со родителите се искористени средства што се собрани на последниот велигденски панаѓур.Од нив наставникот набави подароци и тоа:балони,чоколадни јајца,лижалчиња и корнети. 

После ова следеше традиционалнатаа активност со  родителите, новогодишна работилница.Родителите по предлог на наставникот изработија поклони за учениците спакувани на интересен начин.Лижалчињата беа направени во форма на цветови, балоните беа јазичиња на „Смајли“,а во корнетите имаше по едно чоколадно јајце место сладолед.Родителите сето тоа го изработија со меѓусебна соработка, договор  и креативност. 

Следна задача на наставникот беше да избере улога на Дедо Мраз.Тоа беше едно другарче од предметна настава, кој имаше и изглед и боја на глас баш како Дедо Мраз. 

Тој во училницата ги поздрави децата и им ги подели поклоните.Радоста во детските очиња и срце беше преголема, навистина беа изненадени и пресреќни. По заминувањето на Дедо мраз ги отворија подароците. 

Секој сака да добива подароци и се радува на нив, но и секој сака да биде во улога на Дедо Мраз. Така после ова и нашето другарче што ја донесе облеката беше Дедо Мраз и се сликавме и со него. 

Рефлексија од примена на активноста во пракса : 

Целите предвидени за време на работилницата беа совладани Учениците за време на сктивноста беа  позитивно расположени и соработуваа.Така кај нив се развиваа позитивни вредности да ги ценат и малите поклони, кои се дадени од срце.Кај нив се развиваше и емпатија со децата кои можеби во животот немаат кој да им подари нешто, мало, но подарено со голема љубов. Да се поттикнат и тие да даруваат колку можат и секогаш. Секако треба да се нагласи соработката со повозрасните другарчиња и со родителите како претставници на локалната средина.