Јаболко за секого

                             

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“   за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Гордана Џокоска

ООУ Блаже Конески-Прилеп 

ОПИС НА АКТИВНОСТА

Посета на дом за стари лица во прилеп по повод ден на јаболкото –кој го организира основното училиште, од страна на ученици од 2 одделение од ооу „Блаже конески“. 

Донирање на украсени јаболка со пораки,заедничка приредба. 

Учениците од вторите одделенија по повод денот на јаболкото го посетија домот за стари во прилеп.притоа на жителите во домот им поделија јаболка со позитивни пораки поврзани со јаболкото и им прикажаа пригодна приредба за да им внесат светлост во нивните животи.

 

                                                                                           Рефлексија од примена на активноста во пракса 

-да дадеш за да ти се врати, дел од животните правила 

-љубов и почит кон постарите затоа што секој ги поминува сите фази од човековиот живот од раѓање до старост 

-силни интерактивни врски и соработка со други институции од локалната средина 

– Подигање на свеста на учениците за помагањето и дарувањето како вежен сегмент од нивниот живот. 

 

 

РАБОТИЛНИЦА ; ЗАГУБЕНОТО ДРУГАРСТВО

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

РАБОТИЛНИЦА – ЗАГУБЕНОТО ДРУГАРСТВО, ЗЛАТИЦА АПОСТОЛОВ, ООУ ЈАН АМОС КОМЕНСКИ-СКОПЈЕ 

Опис на  активноста: 

ВОВЕДНА АКТИВНОСТ: 

 • ИГРА-ЕМОЦИИ 

(Наставникот има претходно подготвени апликации на кои се прикажани емоции.Учениците имаат за задача да извлечат една апликација, истата да ја опишат и да дадат пример доколку се чувствувале така како што е прикажано на сликичката, да дадат опис на случката и да објаснат зошто се чувствувале луто, среќно,тажно…) 

 

 • ПРЕЗЕНТАЦИЈА- (КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЈА ПОМЕЃУ ДРУГАРЧИЊА) 
 • (Наставникот има претходно подготвена презентација со слики  на кои се прикажани две деца, момче и девојче ,кои на првиот слајд разговараат љубезно, на вториот слајд се во конфликтна ситуација, а на третиот слајд се разделуваат без да си подадат рака, го губат другарството.) 

 

РАЗГОВОР ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА

 • (Наставникот им поставува на учениците прашања во врска со проследената презентација; Што забележале? Каков е изразот на лицата на децата? Како се разделија на крајот? Дали на некого од вас му се случила слична случка?Објаснете)

ГЛАВНА АКТИВНОСТ: 

 • ЧИТАЊЕ НА ПРИКАЗНА”ЗАГУБЕНОТО ДРУГАРСТВО”  
 • (Наставникот ја читаприказната:”Загубено другарство” 

Сашка и Сашко биле најдобри другари. Тие учеле во исто одделение. Еден ден наставничката им дала домашна задача.Но, бидејќи времето било сончево, Сашко решил да игра фудбал, надвор пред неговата зграда, со своите другари.Приквечер кога се вратил дома, го обземала возбудата од фудбалот кој го играл со другарчињата, и заборавил да ја напише домашната задача. Следниот ден кога дошол во училиште се сетил дека има домашна задача, а дека тој не ја напишал. За тоа и се доверил на Сашка. Кога наставничката влегла во училница и прашала дали сите имаат напишано домашна задача, Сашко молчел, а Сашка без да размисли веднаш го издала Сашко на наставничката дека тој денес нема домашна задача. Наставничката го опоменала Сашко за неговата неодговорност пред целото одделение. Сашко се засрамил и бил многу тажен и гневен, особено што не очекувал дека ќе го издаде неговата најдобра другарка. Кога завршиле часовите, Сашко и Сашка многу се искарале и двајцата тажни си отишле дома.  

( Автор на приказната: Проф. по одд. настава : Златица Апостолов)  

 • РАЗГОВОР ЗА ПРИКАЗНАТА (НАСАВНИКОТ ПОСТАВУВА ПРАШАЊА :ЗА ШТО СЕ ЗБОРУВА ВО ПРКАЗНАТА? ЗОШТО СЕ СКАРАЛЕ ДРУГАРЧИЊАТА?ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ РЕШИ КОНФЛИКТОТ?КАКО МОЖЕ ДА ГО РЕШАТ КОНФЛКТОТ? 
 • Наставникот ги спроведува и објаснува следниве активности: 
 • АКТИВНОСТ1: РАБОТА ВО ГРУПИ  

Размислете и запишете во работниот лист како би било најдобро да се реши конфликтот ? Зошто сметате дека тој е најдобриот начин за негово решавање? 

 

 • ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЗАВРШЕНАТА АКТИВНОСТ НА ГРУПИТЕ 
 • (Секоја група ги презентира своите одговори,мислења и ставови) 
 • АКТИВНОСТ2: РАБОТА ВО ПАРОВИ 

Напишете текст по улоги во кој ќе наведете почит, помагање, взаемно почитување,меѓусебна соработка, емпатија на тема:” Другарството е нешто свето” . 

 • ИГРАЊЕ ПО УЛОГИ НА НАПИШАНИОТ ДИЈАЛОГ 
 • (Секој пар игра по улоги- драматизира  ,такашто го презентира својот напишан дијалог) 
 • АКТИВНОСТ3: РАБОТА ВО ПАРОВИ 

Напишете 5 поими кои ќе ги подредите такашто на она што му давате најголем приоритет ќе го запишете на врвот на  пирамидата на другарство. 

 • ЗАКАЧУВАЊЕ НА ПИРАМИДИТЕ НА ДРУГАРСТВО НА ПАНО ВО УЧИЛНИЦАТА. 
 • (Секој пар објаснува кој поим стои во пирамидата и на кое место,објаснува и зошто конкретниот поим што е на врвот на пирамидата е ставен токму таму на најзначајното место) 
 • АКТИВНОСТ4: ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА 

Напишете неколку цитати за другарство! 

ЧИТАЊЕ НА НАПИШАНИТЕ ЦИТАТИ. 

( Учениците напишаните цитати ги читаат пред целото одделение ) 

ЗАВРШНА АКТИВНОСТ: 

 • СЛУШАЊЕ НА ПЕНАТА “ДРУГАРСТВО”. 

( Наставникот им пушта песна на учениците,а тие ја слушаат  ) 

 • РЕФЛЕКСИЈА 

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

Поставените цели беа реализирани  и  разбрани  од страна на учениците.  Очекуваните исходи беа постигнати во целост . Со големо  задоволство учениците ги работеа активностите .Во текот на работилницата имаше позитивна клима за работа.  

Во работата во групи учениците беа многу јасни и конкретни со многу идејни решенија како на позитивен начин да се реши конфликтната ситуација.Во втората активност креативноста дојде до израз при пишување на тесктот по улоги и драматизацијата. 

Третата активност изнуди насмевка на детските лица , бидејќи се двоумеа кој поим да го запишат на врвот на пирамидата, дојдоа до закчучок дека сите поими се подеднакво важни за другарството. 

Во четвртата активност запишаа интересни мисли за другарството , секој ученик на свој начин , според свои мислења,ставови и согледувања.Презентираа со големо задоволство.Соработуваа меѓе себе. Интеракцијата ученик-ученик беше застапена во голем дел од текот на работилницата. 

Играта со емоциите ја играа со натпреварувачки дух, секој да каже за некоја негова случка кога имал некоја емоција во себе.  

На крајот со задоволство ја слушаа песната и направивме заедно рефлексија за часот. Кажаа дека сакаат вакви интересни работлници, дека одлично се чувствувале и дадоа заклучок од целокупната работилница.  

МОЈОТ ДРУГАР МИ ПОМАГА, МЕ ПОДДРЖУВА, МЕ САКА, СЕ ГРИЖИ ЗА МЕНЕ….

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

МОЈОТ ДРУГАР МИ ПОМАГА, МЕ ПОДДРЖУВА, МЕ САКА, СЕ ГРИЖИ ЗА МЕНЕ…., ТАТЈАНА ПЕТРЕСКА, ООУ „МАНЧУ МАТАК“ С. КРИВОГАШТАНИПРИЛЕП 

Опис на  активноста: 

НА УЧЕНИЦИТЕ ИМ БЕШЕ ЗАДАДЕНА ЗАДАЧА ДА ГО ОПИШАТ СВОЈОТ НАЈДОБАР ДРУГАР ОПИШУВАЈЌИ ГИ НЕГОВИТЕ ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И КАРАКТЕРНИ ОСОБИНИ. УЧЕНИЦИТЕ ОД ПРВО, ВТОРО И ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ ТОА ГО ИЗРАЗИЈА ПРЕКУ ЦРТЕЖ, А ЧЕТВРТО И ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ ПРЕКУ ПИСМЕНА ФОРМА.  

НАСТАВНИКОТ ГИ ЧИТАШЕ ОПИСИТЕ ЕДЕН ПО ЕДЕН, ИЛИ ПАК ГО ПОКАЖУВАШЕ ЦРТЕЖОТ, А УЧЕНИЦИТЕ ТРЕБАШЕ ДА ПОГОДАТ ЗА КОГО СТАНУВА ЗБОР. ЦЕЛТА НА ОВАА АКТИВНОСТ БЕШЕ УЧЕНИЦИТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНААТ ПОДОБРО МЕЃУСЕБЕ ПРЕКУ ПОЗИТИВНИ ОСОБИНИ И НА ТОЈ НАЧИН ДА СТАНАТ СВЕСНИ ЗА МИСЛЕЊЕТО НА ДРУГИТЕ ЗА НИВ И ВЕРБАТА ВО НИВНИТЕ ПОЗИТИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ. ОВИЕ КАРАКТЕРИСТИКИ СЕКОЈДНЕВНО ТРЕБА ДА СЕ НЕГУВААТ И ПОДОБРУВААТ СЕ СО ЦЕЛ ДА СТАНАТ ЛИЧНОСТИ КОИ ЌЕ ПРУЖАТ ПОДДРШКА, РАЗБИРАЊЕ, ПОЧИТ, ЉУБОВ …. 

ПОТОА НАСТАВНИКОТ ИМ ПОДЕЛИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ЧЕТВРТО И ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ НАСТАВЕН ЛИСТ СО ТЕКСТ ОД ПЕСНАТА IMAGINE ОД ЏОН ЛЕНОН, НО СЕГА ПРЕПЕАНА ОД ДЕТСКАТА ГРУПА UNITED KIDS, ШТО Е ПОДДРЖАНА ОД UNICEF. ВО ТЕКСТОТ НЕДОСТАСУВАА ЗБОРОВИ ШТО ОЗНАЧУВААТ ЉУБОВ, ДРУГАРСТВО, МИР, ЕМПАТИЈА…  

НАСТАВНИКОТ ИМ ЈА ПУШТИ ПЕСНАТА  ДА ЈА СЛУШНАТ НЕКОЛКУ ПАТИ А НИВНАТА ЗАДАЧА БЕШЕ ДА ГИ ДОПОЛНАТ ИСПУШТЕНИТЕ ЗБОРОВИ. НА ТОЈ НАЧИН СЕ ЗАПОЗНАА СО ВОКАБУЛАР НА ОВАА ТЕМА И НАУЧИЈА НОВИ ЗБОРОВИ. УЧЕНИЦИТЕ ОД ПРВО ВТОРО И ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ ГИ НАЦРТАА ЗБОРОВИТЕ КАКО ЉУБОВ, МИР И ДРУГАРСТВО, ОНАКА КАКО ШТО ТИЕ ГИ ДОЖИВУВААТ.

Рефлексија од примена на активноста во пракса:  

АКТИВНОСТ ОД ВАКОВ ТИП ИМАШЕ ПОЗИТИВНО ВЛИЈАНИЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ЗАТОА ШТО БЕА ЗАДОВОЛНИ И СРЕЌНИ СО ОНА ШТО ГО НАПИШАА НИВНИТЕ ДРУГАРЧИЊА ЗА НИВ. БЕА РАДОСНИ БИДЕЈЌИ БЕА ОПИШАНИ СО ЗБОРОВИТЕ: МОЈОТ ДРУГАР МИ ПОМАГА, МЕ ПОДДРЖУВА, МЕ САКА, СЕ ГРИЖИ ЗА МЕНЕ….  

 

 

 

 

Занимлива и поучна работилница,едукација-Без вербална комуникација

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Bерче Петрова 

ОУ „Живко Брајковски“ 

 

Занимлива и поучна работилница,едукација-Без вербална комуникација

Опис на активноста

вовед: – На почеток на часот ги воведов во темата – битноста на невербална комуникација. преку интеракција дојдовме до заклучок дека комуникацијата е процес на размена на информации на вербален и невербален начин.  

главен дел:во еден сад беа ставени 20 ливчиња во 10 различни бои. од секоја боја имаше по две ливчиња,секој ученик влечеше ливче мижејќи,а потоа според бојата на ливчето се распореди ја во парови. 

– на секоја клупа имаше по еден лист и по едно пенкало. секој ученик имаше задача да ја илустрира својата тема запишана на  ливчето на заедничкиот  лист,користејќи едно исто пенкало без вербална комуникација.ПР: еден ученик да претстави есен, другиот зима.  

– следеа различни реакции од учениците,смеење, недоверба, како и тегнење со пенкалото, делење на листот на пола,прво едниот да црта, па другиот и сосема очекувано некои парови не ја зврши ја својата задача 

завршен дел: по завршената задача иницирав дискусија која се однесуваше на:  – како се чувствувавте при извршување на зададената задача?   – ја сфативте ли важноста  на невербалната комуникација?  – како комунициравте и дали комунициравте? – може ли да се работи во парови без да се комуницира?- дали дојдовте до заклучок што се спаѓа во невербална комуникација

 

 

 

                                               

Рефлексија од примена на активноста во пракса 

 

 • битноста на комуникацијата, вербална или  невербална, како во нашиот случај 
 • ја сваќаат важноста на невербална комуникација и што всушност е таа,стануваат свесни за невербалната комуникација 
 • целта, зададената задача – може да се оствари со помош на успешна комуникација 
 • научија невербално да комуницираат 
 • за добра комуникација, покрај вербална важна е и невербална комуникација 

пријателство – споредба на пријатството помеѓу момчиња и девојчиња- заеднички карактеристики за одржување на пријателството

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Пријателство споредба на пријатството помеѓу  момчиња и девојчиња- заеднички карактеристики за одржување на пријателството

Златка Кочоска

ООУ “Кире Гаврилоски– Јане – Прилеп

                                                                                                           Опис на  активноста  

На секој ученик им беше поделен по еден лист хартија на кој треба да напишат кое им е најверното другарче и која е карактерната особина која ја сакаат кај него, на пр.: добар, смешен, ми помага и сл. Кога беа готови секој ученик  си го претстави најдоброто другарче. 

Наставникот зададе задача да се одредат особините и карактеристиките на еден другар кај машките и кај женските. со наизменично излегување на табла ги напишавме најважните особини којшто еден другар треба да ги посетува. 

Учениците на крај на активноста сами заклучија дека лојалноста, помагањето и меѓусебното дружење е најважно да се задржи и негува пријателството. 

Потоа учениците ги покажуваа начините на отпоздравување, групна активност на игра со топка и игра на асоцијација во која активно учествуваше целото одделение и со тоа покажаа дека е убаво кога сите се сложни и го совладуват новиот вокабулар преку игра. 

На крајот на часот им беше презентиран краток анимиран филм за којшто потоа одговорија на прашањата: кои се глaвни личности? која е пораката што ни ја пренесува овој анимиран филм?       

 

                                                                               Рефлексија од примена на активноста во пракса 

Учениците беа пресреќни што имаа можност да научат нешто повеќе за пријателството и како треба да го негуваат истото, односно дека треба да си помагаат, поддржуваат и почитуваат.  

истотака беа мошне заинтересирани за активностите и со голем ентузијазам ги изведоа бидејќи наидоа на совладување на наставните содржини на интересен начин. 

НАШ КОЛАЖ – ПОЕМА ЗА НАШИТЕ РАДОСТИ И СТРАВОВИ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

НАШ КОЛАЖ – ПОЕМА ЗА НАШИТЕ РАДОСТИ И СТРАВОВИ, СИЛВАНА Ј БИНОВА, ООУ СТРАШО ПИНЏУР КАРБИНЦИ  

Опис на активноста: 

Цел на активноста НАШ КОЛАЖ – ПОЕМА ЗА НАШИТЕ РАДОСТИ И СТРАВОВИ е учениците да се оспособат за осознавање на сопствениот идентитет и идентитетот на другите луѓе, да се почитуваат различностите кај поединците и групите, и да се мотивира кохезија во рамки на целата група односно класот. 

Време за реализација 2 Х 40 мин. 

Првиот час учениците размислуваат за себе и сопствениот идентитет и на работен лист цртаат слика за себе и ги запишуваат своите особини (пр. Вреден, љубоптен, дружељубив, мрзелив, упорен итн.), она што најмногу ги радува и она од што се плашат). Потоа од цртежите изработуваат колаж, а од запишаните особини, радости и стравови го дополнуваат шаблонот од ПОЕМА ЗА НАШИТЕ РАДОСТИ И СТРАВОВИ. 

На вториот час, учениците се групираат во групи соодветно на особините по кои се слични и со музички инструмент (може и замислен) создаваат едноставна музичка илустрација на нивната заедничка особина. Групите ротираат се додека не се создаде музичка илустрација за сите елементи од поемата. 

На крајот наставникот ја чита поемата а учениците го следат вметнувајќи ги креираните музички илустрации на заедничките особини. 

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

Учениците беа вклучени во активност за спознавање на сопствениот идентитет но и идентитетот на своите другари од одделението.  

За успешна реализација на активноста би било добро учениците да се советуваат дека не е важно нивниот цртеж и нивното музицирање да бидат естетски совршени. Напротив, важно е учеството на сите на за нив автентичен начин. 

 

 

 

 

Проект „Од Дневникот на Ана Франк“

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Проект „Од Дневникот на Ана Франк“, Анита Мирчева, ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес 

Опис на  активноста: 

Во процесот на образование, воспитување и социјализација на младите, и добивање трајни знаења, голема улога игра активното вклучување на учениците во наставата.  Водени од таа мисла изработивме проект за наставната содржина „Од Дневникот на Ана Франк“, вистинита приказна во која се покажува прогонувањето на луѓето  од нивната родна грутка,  истребувањето на оние кои се различни,  омразени и неприфатени од другите.  Учениците за изработката на проектот беа поделени во групи и секоја група имаше своја задача, а проектот се работеше во две фази и тоа: Истражување и едукација; и Изработка на презентации, музички – поетско перформанс, предлог за изработка на видео игра на тема „Од дневникот на Ана Франк“, пишување пораки „За сите деца…“ и изработка на стрип. Во совладувањето на наставната содржина се вклучуваа и разни мисловни игри, квиз натпревар, како и хуманитарна акција за училиштен прибор што беше дониран на деца без родители сместени во згрижувачки семејства. Преку изработката на проектот се согледуваат катастрофалните ефекти од војната врз децата и последиците, но се развива и сочуствителноста, вербата во себе и давањето помош. Континуирано имаше корелација со наставниот предмет Историја.   

Цели: Директна – *Разбирање на сериозни теми како што се војна и страдање (особено кај децата)
–  Индиректна: *Разбирање на бегалците и зголемување на свеста за нивно прифаќање 

– Интер меѓудисциплинарни:  *Мирни методи за справување со конфликти и разбирање на геополитичките услови; 

*Зголемување на соработката на учениците, наставниците и родителите; * Ширење на мрежата на пријателство преку запознавање и почитување на културата, традициите, разликите; *Подобрување на комуникацијата и меѓусебно помагање; 

– Психолошки, социолошки, просоцијални: *Емпатија, великодушност, прифаќање. 

Рефлексија од примена на активноста во пракса:  

-Стекнување на нови и трајни знаења кај учениците;  

-Реализација на дел од наставата преку практична настава надвор од училница;  

-Директен контакт на учениците со надворешниот свет;       

-Зголемување на интересот кај учениците за истражување и набљудување како дел од наставниот процес; 

– Учење преку согледување и истражување;  

– Добивање на поголеми и поинтересни факти, податоци и знаења, кои ќе се помнат многу подолго кај учениците;  

– Социо – културни аспекти и придобивки од реализацијата на овој проект: 

Дружење и социјализација на учениците, развивање на чувство за припадност и ширење и зацврстување на пријателството; 

– Креативност, амбициозност;

  

ПОНЕКОГАШ РАЗЛИКИТЕ КРЕИРААТ ЉУБОВ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

ПОНЕКОГАШ РАЗЛИКИТЕ КРЕИРААТ ЉУБОВ, ЕМИЛИЈА НЕСТОРОВА,  ООУ ПЕТРЕ ПОП АРСОВ – БОГОМИЛА, ЧАШКА

Опис на  активноста:

ЧИТАЊЕ НА ТЕКСТОТ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК ,,the ugly ziggy“. РАЗГОВОР ОД СТРАНА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИЦИТЕ. ОВОЈПАТ ЛИКОВИТЕ ОД НАШИОТ УЧЕБНИК НЕ ВОДАТ НА ДРУГА ПЛАНЕТА, ЗАМИСЛЕНА, НЕРЕАЛНА, ПЛАНЕТАТА ЗИГИ. ДЕЦАТА НЕ СЕ ИСПЛАШЕНИ ЗАТОА ШТО ТАМУ ЦАРУВА ЉУБОВ И ДРУГАРСТВО, ИАКО ПОСТОЈАТ ОГРОМНИ РАЗЛИКИ. ГО ЗАПОЗНАВААТ ЗИГИ, ГЛАВНИОТ АКТЕР ВО НАШАТА СИТУАЦИЈА, ТОЈ Е ТАЖЕН, НЕМА КОСА. КАКО ДА МУ ПОМОГНЕ. 

 

 • ОТКРИВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ МЕЃУ ДЕЦАТА И ОВА ГРДО СУШТЕСТВО ОД ДРУГА ПЛАНЕТА. СО ТОА СЕ ПОВТОРУВА ВОКАБУЛАРОТ, ДЕЛОВИ ОД ЛИЦЕТО И ТЕЛОТО, ВООЧУВАЈЌИ ЈА РАЗЛИКАТА ВО БОЈАТА, ФОРМАТА И БРОЈНОСТА НА ДЕЛОВИТЕ.
 • РАБОТИЛНИЦА ,, ЈАС КАКО ВОНЗЕМЈАНИН“, УЧЕНИЦИТЕ ИЗРАБОТУВААТ ВЕНЧИЊА-КАПЧИЊА ЗА ДА СЕ СТАВАТ СЕБЕ СИ ВО УЛОГА НА ВОНЗЕМЈАНИТЕ.

согледување од страна на учениците –,,СИТЕ ДЕЦА СЕ ИСТИ, ДУРИ И ВОНЗЕМЈАНИТЕ ИМААТ ЧОВЕЧКО СРЦЕ“

 • творечко-креативна работилница ,, ДРВО НА ЉУБОВТА ,,

СОГЛЕДУВАЈЌИ ГИ СЛИЧНОСТИТЕ И РАЗЛИКИТЕ МЕЃУ ДЕЦАТА И ВОНЗЕМЈАНИТЕ, ПРАВИМЕ СОГЛЕДУВАЊА ЗА ИСТИТЕ, ПОМЕЃУ ЛУЃЕТО, ПАЗЛИКИ СЕКОГАШ КЕ ПОСТОЈАТ И ВО ТОА Е УБАВИНАТА, МЕЃУТОА АКО СЕ ИМА ДОБРО СРЦЕ, ВО КОЕ ИМА МЕСТО ЗА СИТЕ, ТИЕ СЕ СКОРО НЕЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ, ИСТО КАКО ВО НАШАТА ПРИКАЗНА КАДЕ СЕ РОДИ БЕСКРАЈНО ДРУГАРСТВО ПОМЕЃУ ДЕЦА И ВОНЗЕМЈАНИ. ЗАТОА ПРАВИМЕ ДРВО НА ЉУБОВТА, ПОМИСЛУВАЈЌИ НЕ СЕКОЕ НАШЕ ДРУГАРЧЕ, ДАВАЈЌИ БЕЗРЕЗЕРВНА ЉУБОВ.

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса:

УЧЕНИЦИТЕ ИЗРАЗИЈА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО И АКТИВНО СЕ ВКЛУЧИЈА ВО СИТЕ АКТИВНОСТИ, ПОКАЖУВАЈЌИ ЈА СВОЈАТА ПОЗИТИВНА ЕНЕРГИЈА И НЕСЕБИЧНОСТ ДА СЕ ПОМАГА И ДА СЕ ГРАДИ ЦВРСТА ВРСКА ПОМЕЃУ СОУЧЕНИЦИТЕ.

 

 

Јас и ти – интерперсонални односи – Исмеаната Леа

Јас и ти – интерперсонални односи – Исмеаната Леа

Весна  Конеска 

 

ОУ „Кирил и Методиј“- с.Бучин- Крушево 

 

Им кажува на учениците да застанат во круг и им прави некоја гримаса со лицето, ја вади од лицето со рацете и му ја подава на тој до него. 

Активност 1 

Им кажува на учениците да седнат во полукруг. 

Ја чита приказната: ,,Исмеаната Леа’’ 

Ги прашува како се чувствувала Леа и како би се чувствувале тие да се на местото на Леа. 

Одговорите ги пишува на посебни големи хартии и бара од учениците да ги споредат одговорите. 

Ги дели учениците во групи и им кажува што треба да одглумат 

 

Дискусија: (наставникот ја води прашувајќи) 

– Колку е соочувањето важно за оние што се исмевани и навредувани? Зошто? 

– Што видовме дека може да се направи за да се покаже дека сочувствуваме со оние што се исмејувани и навредувани? 

-Зошто е важно да се преземе нешто во ваквите ситуации? 

-Дали некогаш сте присуствувале на сличен настан кога некој бил исмејуван од страна на другиот? 

– Што можеме да направиме тој што е исмејуван и навредуван за да си ја олесни ситуацијата? 

Активност 2 

Прашува на кои други начини луѓето/ децата се однесуваат насилнички кон некого и одговорите ги запишува на табла. 

 

 

КОНСТРУКТИВНО ТВОРЕШТВО Мултикултурна работилница

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

КОНСТРУКТИВНО ТВОРЕШТВО Мултикултурна работилница, МАРЕ МИЛЕНКОВСКА, ПООУ  ДРАГА СТОЈАНОВСКА С.ДОЛНО СОЊЕ 

Опис на  активноста:

Со цел да ги мотивират и   создадат релаксирачка атмосфера   постепено ги воведуваат учениците во игровната активност која се состои запознавање со клопче волница на македонски и на албански јазик. Се објаснува играта: 

Секој учесник треба да си го каже името и што очекува од оваа активност   

Играта ја започнува еден од реализаторите: пример Се викам Маре, понатка продолжува со колегата и учеиnците 

Учениците ја играat играта со клопче го кажуваат името и кажуваат што очекуваат од активноста, на тој начин  што  сите ученици стојат  во круг и го фрлат клопчето волница еден на друг, за да се направи мрежа од волницата 

Потоа следи поделба на учениците по групи, по критериум – омилена боја. 

 Учениците се поделени во 4 мешани групи. 

Наставниците им ја поделуваат задачата на групите, 

Игра ,,Сложувалка,, (учениците од сложувалката прават брод, со цел  да се воведат во главната активност и да ја постигнат главната цел на часот). 

Откако ќе го сколопат бродот секоја група го лепи на флипчарт хартија 

Наставниците ги запознаваат учениците и им даваат инструкци дека главната активност ќе биде конструирање изработка и цртање  на бродови 

 Учениците ги слушаат инструкциите на наставниците за работа во групите и работат  

Прва група работи со: пластелин изработува брод 

Втора група работи со: со колаж и изработува со оригами брод 

Трета со: брод од кутии и сламки,  

Четвртата група со: кибритчиња прави брод 

Избираат презентер и секоја група го презентира готовиот продукт 

Учениците се поредени  во една редица и  ја играат играта: „ Немирно море “. 

(наставниците на средина на училницта стојат со оптегнат син најлон со којшто имитираат морски бранови.Задача  на учениците е да го прескокнат или пак да се протнат под најлонот без да го допрат. Треба да се поддржи навивање ,охрабрување  на секој ученик којшто ќе се обиде да го прескокне бранот, скокајќи високо над него 

Рефлексија од примена на активноста во пракса

Се води дискусија на двата јазика преку прашањата: 

-Што правевме денес? 

-Какви се вашите впечатоци од работата, односно како се чувствувавте? 

-Што научивме? 

– Што ви беше најинтересно,  

– Како може новите пријателства што ги формиравте работејќи на ова заедничка активност да продолжат?

 

ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ ЈАЗИЦИ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

                                                                          ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ ЈАЗИЦИ 

МОНИКА ТРАЈКОСКА 

О.О.У.„ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ“ – ПРИЛЕП 

                                                                                          Опис на  активноста 

ОДРЖУВАЊЕ НА РАБОТИЛНИЦА СО ГОРЕНАВЕДЕНАТА СОДРЖИНА. УЧЕСНИЦИ НА РАБОТИЛНИЦАТА СЕ: УЧЕНИЦИТЕ ОД ДЕВЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ .  ОПФАТЕНИ ТЕМИ ЗА ДИСКУСИЈА БЕА: КОЛКУ ЧЕСТО УЧЕНИЦИТЕ ПАТУВААТ НАДВОР ОД ДРЖАВАТА; КОИ ДРЖАВИ ГИ ИМААТ ПОСЕТЕНО, КОИ ЈАЗИЦИ СЕ БЛИСКИ ДО НАШИОТ МАЈЧИН ЈАЗИК, КОИ ФРАЗИ И ЗБОРОВИ НАЈБРЗО СЕ УЧАТ ОД ДРУГИТЕ ЈАЗИЦИ, ЉУБОВТА КАКО ЧУВСТВО КОЕ НЕ ПОЗНАВА ГРАНИЦИ И ЈАЗИК, НА КОЈ ЈАЗИК ЗНАЕМЕ ДА КАЖЕМЕ ,,ТЕ САКАМ “И ДР. 

САМИТЕ УЧЕНИЦИ ЈА ПРЕЗЕНТИРААТ ФРАЗАТА ,,ТЕ САКАМ “ НА ДРУГ ЈАЗИК КОЈ ЗНААТ ОСВЕН МАЈЧИНИОТ, СИТЕ УЧЕНИЦИ УЧЕСТВУВАА ВО ДИСКУСИЈА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗНАЕЊАТА ЗА ДРУГИТЕ СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ, СЕ СЛУШАА ПЕСНИ НА ДРУГИ ЈАЗИЦИ, СЕ ГЛЕДАА ВИДЕА, СЕКОЈ ИМАШЕ МОЖНОСТ ДА КАЖИ ,,ТЕ САКАМ” НА ДРУГ ЈАЗИК. 

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса 

ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА ДРУГИ СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ.  МЕЃУСЕБНА РАЗМЕНА НА ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ОД СТРАНА НА СИТЕ УЧЕСНИЦИ  

УЧЕНИЦИТЕ СОГЛЕДУВААТ РАЗЛИКИ И СЛИЧНОСТИ МЕЃУ ЈАЗИЦИТЕ 

СПОЗНАВААТ ДЕКА СОЖИВОТОТ СО ЛУЃЕТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ И ОДРЖУВА СО КОМУНИЦИРАЊЕ И ИЗУЧУВАЊЕ НА ШТО Е МОЖНО ПОВЕЌЕ СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ.

 

ИГРА ЗА БРЗО УЧЕЊЕ НА БОИ И БРОЕВИ НА АНГЛИСКИ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието

ИГРА ЗА БРЗО УЧЕЊЕ НА БОИ И БРОЕВИ НА АНГЛИСКИ, ЕЛЕНА ТАСКОВA, ООУ”ЈОАКИМ КРЧОВСКИ” 

Опис на  активноста:

ИГРА ПРЕКУ КОЈА НА БРЗ И ПРАКТИЧЕН НАЧИН ГИ УТВРДУВАМЕ ГОВОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ И ГИ УСОВРШУВАМЕ БОИТЕ И БРОЕВИТЕ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК.ДЕЦАТА СЕ РЕДАТ ВО КРУГ И ИМ СЕ ДАВААТ ИНСТРУКЦИИ ЗА ИГРАТА.ДОДЕКА ИМ СЕ ЗАТВОРЕНИ ОЧИТЕ НА ЧЕЛО ИМ СЕ ЛЕПИ СТИКЕР ВО ОДРЕДЕНА БОЈА ИЛИ СТИКЕР НА КОЈ ИМА БРОЈКА.РЕДОСЛЕДНО ИЗГОВААРААТ И ПОГОДУВААТ КОЈА БОЈА ИЛИ БРОЈ СЕ НАОЃА НА НИВНОТО ЧЕЛО.ДОКОЛКУ ЗГРЕШИЛЕ ИМ СЕ ПОКАЖУВА ФЛЕШ КАРТИЧКА КАДЕ ПИШУВА НЕ НА АНГЛИСКИ ИЛИ ОБРАТНО ДОКОЛКУ ГО ПОГОДИЛЕ.ПРАКТИЧНА Е ЗА ОДДЕЛЕНИЈА СО МАЛ БРОЈ НА ДЕЦА. 

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

ИГРАТА ИМ Е ИНТЕРЕСНА БИДЕЈКИ ГИ ГЛЕДААТ ДРУГИТЕ СТИКЕРИ А СОПСТВЕНИОТ НЕ.ТОА ИМ ЈА РАЗВИВА ЛОГИКАТА КОЈ БРОЈ БИ МОЖЕЛЕ ДА БИДАТ ИЛИ БОЈА.СО ПОВЕЌЕ ПАТИ ПОВТОРУВАЊЕ ГИ УТВРДУВААТ НАУЧЕНИТЕ И УСВОЈУВААТ ОНИЕ КОИ ПОМАЛКУ ГИ ЗНААТ.ЈА МЕМОРИРААТ ПИШАНАТА ФОРМА НА ЗБОРОВИТЕ ДА И НЕ НА АНГЛИСКИ.СЕ ПРИЛАГОДУВААТ НА ТИМСКА РАБОТА.

 

 

„ПОСТОИ НАЧИН- ПОТРЕБНА Е ЖЕЛБА!„

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ЛЕНА ЃЕРОВСКА

О.У „КОСТА РАЦИН“ БРВЕНИЦА, ТЕТОВО 

 

Опис на  активноста 

ОВАА РАБОТИЛНИЦА Е НА ТЕМА НЕНАСИЛНО РАЗРЕШУВАЊЕ НА ONLINE КОНФЛИКТИ. НА ПОЧЕТОК НА ЧАСОТ, СЕ ПОВЕДЕ ДИСКУСИЈА СО УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕМА КОНФЛИКТИ, ЗОШТО НАСТАНУВААТ И КАКВИ МОЖАТ ДА БИДАТ (ВЕРБАЛНИ, НЕВЕРБАЛНИ, ФИЗИЧКИ). ПОТОА НАПРАВИВМЕ СПОРЕДБА СО ONLINE КОНФЛИКТИТЕ, ДАЛИ ПОСТОИ РАЗЛИКА СО РЕАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ, ДАЛИ ВО ONLINE КОМУНИКАЦИЈАТА СМЕ ПОХРАБРИ ДА ВЛЕЗЕМЕ ВО КОНФЛИКТИ И КАКО НАЈЧЕСТО ЗАВРШУВААТ? ВО ГЛАВНИОТ ДЕЛ НА ЧАСОТ, ПРЕКУ ГЛУМЕЊЕ УЛОГИ, ДВАЈЦА УЧЕНИЦИ ПРЕЗЕНТИРАА СЦЕНАРИО НА ONLINE КОНФЛИКТ, СЕДНАТИ ГРБ СО ГРБ, ЗА ДА НЕ СЕ ГЛЕДААТ ИСТО КАКО ШТО ТОА ГО ПРАВАТ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ. ОСТАНАТИТЕ УЧЕНИЦИ ЈА АНАЛИЗИРАА ЦЕЛАТА СИТУАЦИЈА И ПОТОА ЗАЕДНИЧКИ ДИСКУТИРАВМЕ ДАЛИ КОНФЛИКТОТ МОРАШЕ ДА ЗАПОЧНЕ? ДАЛИ МОЖЕШЕ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ИЛИ ДА СЕ РАЗРЕШИ НА ПОИНАКОВ НАЧИН? ДОДЕКА ТРАЕ АНАЛИЗАТА НАСТАВНИКОТ НА ТАБЛА ПРЕКУ ТЕХНИКАТА МИСЛОВНА МАПА, НАПРАВИ ЕДЕН ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РАЗМИСЛУВАЊАТА И ИДЕИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ. ВО ЗАВРШНИОТ ДЕЛ НА ЧАСОТ, УЧЕНИЦИТЕ ВО ПАРОВИ, ИЗРАБОТИЈА ПЛАКАТ НА ТЕМА „СОВЕТИ ЗА НЕНАСИЛНО РАЗРЕШУВАЊЕ НА ONLINE КОНФЛИКТИ“. РАБОТИЛНИЦАТА ЗАВРШИ ВО НАТПРЕВАРУВАЧКА АТМОСФЕРА, БЕА ИЗБРАНИ НАЈДОБРИТЕ ПЛАКАТИ КОИ ЌЕ БИДАТ ИСПЕЧАТЕНИ И ИСТАКНАТИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА УЧИЛИШТЕТО ЗА ДОБРИОТ ГЛАС ДА СТИГНЕ ДО СИТЕ ОСТАНАТИ УЧЕНИЦИ. 

 

                                                                                     Рефлексија од примена на активноста во пракса 

РАБОТИЛНИЦАТА БЕШЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНА И ПОЗИТИВНО ПРИФАТЕНА ОД СТРАНА НА УЧЕНИЦИТЕ, ТИЕ БЕА ПОТТИКНАТИ НА РАЗМИСЛУВАЊЕ И МОТИВИРАНИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИСТАТА. ТИЕ САМИТЕ ПРЕКУ ДИСКУСИЈА СПОДЕЛИЈА КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ ОД НИВНОТО ONLINE ЖИВЕЕЊЕ, НО ИСТО ТАКА ИСТАКНАА И ДЕКА ЗНААТ НАЧИНИ КАКО ДА ГИ ИЗБЕГНАТ ИЛИ ДА ГИ РАЗРЕШАТ ОВИЕ КОНФЛИКТИ БЕЗ НАСИЛСТВО. РАБОТИЛНИЦАТА ГО ДОБИ ОВОЈ НАСОЛВ БАШ ПОРАДИ ОВИЕ НИВНИ ИСКАЗИ ДЕКА ПОЗНАВААТ НАЧИНИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИТЕ НО ПОТРЕБНА Е САМО ЖЕЛБА ЗА НИВНО СПРОВЕДУВАЊЕ ВО ПРАКСА. ПРЕКУ ИЗРАБОТКА НА ПЛАКАТОТ НА КОМПЈУТЕР ГИ ИСПОЛНИЈА И ЦЕЛИТЕ НА ЧАСОТ ПО ПРОЕКТИ ОД ИНФОРМАТИКА, ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА СТЕКНАТИТЕ ЗНАЕЊА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЛУСТРИРАНИ ДОКУМЕНТИ, А И ЦЕЛИТЕ НА РАБОТИЛНИЦАТА, ГИ СИНТЕТИЗИРАА СТЕКНАТИТЕ ЗНАЕЊА ВО ПОВЕЌЕ ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ Т.Е НЕНАСИЛНО РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ. 

КОНФЛИКТИ И НЕНАСИЛНО РЕШАВАЊЕ НА КОНФЛИКТИ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

АНЕТА ДИМАНОСКА 

ООУ,,СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-БУЧИН 

ОПИС НА АКТИВНОСТА

 

ЦЕЛИ:ДА СЕ ИСТРАЖАТ ДВЕ РАЗЛИЧНИ ГЛЕДИШТА НА ЕДЕН КОНФЛИКT 

ДА СЕ ЗЕМЕ ВО ПРЕДВИД МИСЛЕЊЕТО НА ДРУГО ЛИЦЕ ВО ДАДЕН КОНФЛИКТ 

ДА СЕ СОГЛЕДА ПРОБЛЕМОТ ОД ПЕРСПЕКТИВАТА НА ДРУГАТА СТРАНА ВО КОНФЛИКТОТ 

ДА СЕ СОГЛЕДААТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ВО ДАДЕНА КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЈА 

ДА СЕ ВОСПОСТАВИ ПОЗИТИВНА КОМУНИКАЦИЈА ПРИ БАРАЊЕ НА МОЖНИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КОНФЛИКТОТ 

ПРЕКУ ОВАА РАБОТИЛНИЦА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ГИ ЈАКНЕМЕ СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ: 

*Развивање компетенции и вештини за справување и решавање на конфликтни ситуаци 

: • Оспособување на учесниците во работилницата да препознаат и да дефинираат проблем како почетен чекор во барање на win/win решенија за проблемот; 

 • Предвидување на последиците од некоја конфликтна ситуација, 
 • Разбирање на конфликтот како предизвик и можност за решавање на проблемите и унапредување на комуникацијата и меѓусебните односи. 

Воведна активност 1: Роденденски строј (5 до 10  минути) Оваа активност се спроведува со цел учесниците да ја согледаат важноста од позитивна комуникација при разрешување на конфликтна ситуација.  

 Активности на наставникот:Ја собира  групата во центарот на просторијата и ги  замолува   да го соопштат пред останатите учесници нивниот 

датум на раѓање. Потоа  се постројуваат во редица според датумот на раѓање почнувајќи од најстариот учесник, притоа да не користат вербална комуникација. Напомена – учесниците пробуваат да се постројат, веројатно ќе се соочат со потешкотии во подредувањето и ќе се соочат со конфликтна ситуација. После неколку минути,се  прекинува  активноста и наставникот ги прашува учениците: • Што приметивте во врска активноста што требаше да ја завршите? • Со кој проблем се соочивте? • Дали се појавија некаков вид на конфликти? Кои? • Дали Ви е потребна некаква комуникација за да го надминат проблемот/конфликтот? • Побарајте да изнесат предлози за надминување на проблемот/конфликтот. • Колкумина од вас некогаш работеле на некој групен прокт или игра? (Подигнете рака.) Од оние со крената рака, колкумина се сеќаваат дека се јавил конфликт или проблем во групата? Оние што имале конфликт одат на едно место и оние кои немале конфликт да одат на друго место. Која група е поголема? Бидејќи оние што се соочиле со конфликт веројатно се поголема група, истакнете дека конфликтите се секојдневни животни ситуации. Пред да продолжат со активноста (постројување) истакнете ја главната поента на оваа активност: конфликтите се честа појава во секојдневниот живот, но тоа не значи дека неопходно се негативно искуство (во конкретниов пример проблемот со постројувањето ќе им помогне на учесниците подобро да се запознаат меѓусебе). Во таа смисла настанатиот конфликт всушност им овозможува да ги унапредат меѓусебните односи, но само во зависнот од тоа како се справуваат со тој конфликт/проблем. 

Главна активност: Читање приказна ,,Лошиот волк,, (20 ) минути) Модераторот најпрво започнува дискусија во која ги прашува учесниците дали ја знаат приказната за Црвенкапа (ако некој од учесниците не ја знае, замолува некој од групата да ја раскаже приказната), и бара од нив да ги издвојат позитивните и негативните личности, да издвојат која им е омилена личност и да образложат зошто. По дискусијата го чита текстот ,,Лошиот волк,, (дадена во прилог).  

 • Што ја прави приказната “Лошиот волк” различна од приказната за “Црвенкапа” со која претходно сте запознаени? • Дали личностите во приказната ,,Лошиот волк,, се истите личности од приказната ,, Црвенкапа?  

 По што се разликува приказната ,,Лошиот волк,, од приказната за ,,Црвенкапа,,? • Кои се позитивните и негативните личности во оваа верзија на истата приказна? • Дали се сменети нивните чувства и размислувања во однос на личностите во приказните? • Кои личности се позитивни, а кои негативни имајќи ги во предвид новостекнатите сознанија? • Дали ваквиот пристап може да се примени во секојдневниот живот? • Дали може да наведат пример/случка од сопственото животно искуство во кој што улогата на личностите е различно во зависност од околностите во кои дознале за случката?  

 • Давање примери за решавање на конфликти со учениците со користење на овој метод.  

Во текот на активноста  учениците поделени во две групи лепат слики на хамер и прават анализа на ликовите од ,,Црвенкапа“ и ,,Лошиот волк“а потоа групите ги менуваат  местата и ги изнесуваат своите чувства за ликовите од приказните.Потенцираат дали чувствата сега се сменети кон ликовите? 

 

 Пишување приказна (за домашна работа)) Модераторот започнува дискусија во која ги прашува учесниците која им била омилена приказна во детството и зошто, а потоа им дава задача да напишат друга верзија за истата приказна, со истите личности но раскажана од друг аспект (слично како во приказните за ,,Црвенкапа,). Читање на приказни Учесниците ги читаат своите верзии на приказните на наредниот час, пред другите учесници во групата. Откако ќе заврши читањето, модераторот ја истакнува повторно главната поента на активноста, односно објаснува дека оваа активност всушност служи за учење на една многу значајна вештина која ни е потребна за креативно и продуктивно справување со конфликтите, а тоа е способноста да се ставиме во положбата на другата страна од конфликтот, односно способноста да го согледаме проблемот од аспект на другиот учесник во тој конфликт. 

РАЈ НА ЧАСОТ -10 МИНУТИ 

РАЗГОВОР-ДИСКУСИЈА СО УЧЕНИЦИТЕ 

ДАЛИ СТЕ СЕ СООЧИЛЕ СО ВАКВА КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЈА КАКО ВО ПРИКАЗНАТА? 

КОИ БЕА ТИЕ СИТУАЦИИ? 

КАКО СЕ СПРАВИВТЕ? 

КОЛКУ НАЧИНОТ И РАЗЛИЧНИОТ  

ПРИСТАП НА КОМУНИКАЦИЈА ВИ ПОМОГНА ИСТИОТ ДА ГО РАЗРЕШИТЕ? 

КОЛКУ Е ВАЖНО ДА СЕ СТАВИМЕ ВО ,,КОЖАТА НА ДРУГИОТ“ЗА ДА ГО РАЗБЕРЕМЕ СОГОВОРНИКОТ? 

КОЛКУ КОМУНИКАЦИЈАТА Е ВАЖНА ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕШАВАЊЕ НА КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЈА? 

КОИ СЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ДОКОЛКУ КОНФЛИКТОТ НЕ БИДЕ РЕШЕН? 

 

                                                                             РЕФЛЕКЦИЈА

ШТО ПРАВЕВМЕ? 

КАКО СЕ ЧУВСТВУВАВТЕ? 

ШТО НАУЧИВТЕ? 

КАКО НАУЧЕНОТО ЌЕ ГО ПРИМЕНИТЕ ВО ОДРЕДЕНА КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЈА? 

ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕФЛЕКСИЈА УТВРДУВАМЕ КОЛКУ УЧЕНИЦИТЕ ЈА РАЗБРАЛЕ СОДРЖИНАТА,КАКО ПРАКТИЧНО КЕ ГИ ПРИМЕНАТ СОЗНАНИЈАТА ВО ПРАКСА..ВО ТЕКОТ НА РАБОТИЛНИЦАТА УЧЕНИЦИТЕ БЕА АНГАЖИРАНИ И МОТИВИРАНИ ЗА РАБОТА .СПОДЕЛИЈА РАЗЛИЧНИ ИСКУСТВА ОД НИВНОТО СЕКОЈДНЕВИЕ ,УСПЕАЈА ДА ГИ ДОЛОВАТ ЕМОЦИИТЕ И ЧУВСТВАТА НА СПРОТИВСТАВЕНАТА СТРАНА ВО КОНФЛИКТНАТА СИТУАЦИЈА И ДА СЕ СТАВАТ ВО УЛОГА НА ДРУГИОТ ПРИ ТОА УТВРДУВАЈЌИ ДЕКА ОТВОРЕНАТА КОМУНИКАЦИЈА ПРЕДСТАВУВА НАЈБИТНИОТ ЕЛЕМЕНТ ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕШАВАЊЕ НА КОНФЛИКТОТ. 

 

 

Децата со хуман гест – радост за птиците во зима!

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Орданка Петкоска

ООУ Рајко Жинзифов”- Горно Оризари – Велес 

ОПИС на активноста             

Децата со хуман гест – радост за птиците во зима! 

    Активноста е инспирирана од обработката на текстот “Снежно оро” од кој произлезе идејата за изработка на хранилки куќички за птици со реупотреба на пластична и картонска амбалажа

  Учениците имаа за задача да изготват во домот дел од хранилките во соработка со своите родители.  

  Подоцна во училиште истите ги доработија. Изготвивме свое лого куќичка и пораки кој ги поделивме во училиштето се со цел  активноста да продолжи и помеѓу  другите ученици.  

  Изготвените куќички ги поставивме на соодветни места во близина на училиштето. На наша голема радост посетивме еден двор во кој не пречека човек кој со години одгледува галаби.Учениците имаа можност да ги нахранат и со чувство на радост донесовме одлука истото да го направат и во близина на својот дом. 

  Зимата и снегот се голема радост за децата , но воедно тие се причина за немир и глад за животните. Ние имавме активност која не бараше материјален влог , а со неа научивме доста и ни донесе многу радост.  

Целта на оваа активност е : 

 • Развивање на креативноста, еколошка свест кај учениците и нивното чувство за хуманост и емпатија.

                                                                                  Рефлексија од примена на активноста во пракса 

По завршената активност учениците искажаа чувство на задоволство,успешност и секако мотивација за следно реализирање и желба да се пренесе нивното ново искуство.Посебно беше значајно чувството на радост дека можеме да помогнеме некому кој е немоќен , на креативен начин.Оваа активност е  чекор напред кон личниот раст  на учениците и новото на свесност и сочувство и хуманост на учениците.

ПРОСОЦИЈАЛНА ИГРА ,,ЗАНИШАЈ ЈА НИШАЛКАТА,,

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница “ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ПРОСОЦИЈАЛНА ИГРА ,,ЗАНИШАЈ ЈА НИШАЛКАТА“

БИЛЈАНА ПЕТРУШЕВСКА 

                                                                                                             Опис на  активноста 

ВОВЕДЕН ДЕЛ:  

АКТИВНОСТ 1: УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАРЕДЕНИ ВО КРУГ.СЕКОЈ УЧЕНИК НАЈНАПРЕД ГО ИЗГОВАРА СВОЕТО ИМА КОГА Е ЛУТ, А ПОТОА КОГА Е СРЕЌЕН. 

АКТИВНОСТ 2: УЧЕНИЦИТЕ СЛОБОДНО СЕ ДВИЖАТ НИЗ УЧИЛНИЦАТА. НАСТАВНИКОТ ГО КАЖУВА ЧУВСТВОТО, НА ПРИМЕР ,,ТАЖНО,, А УЧЕНИЦИТЕ СЕ ДВИЖАТ ИЛИ ПРАВАТ НЕШТО ПРИ ШТО ГО ИСКАЖУВААТ ТОА ЧУВСТВО. НА ТОЈ НАЧИН СЕ ИСКАЖУВААТ НЕКОЛКУ ЧУВСТВА. 

ГЛАВЕН ДЕЛ: 

АКТИВНОСТ 1: НАСТАВНИКОТ ЧИТА ИСКАЗИ, А УЧЕНИЦИТЕ КАЖУВААТ КАКО ТИЕ БИ СЕ ЧУВСТВУВАЛЕ ВО ТАКВА СИТУАЦИЈА, ОДНОСНО ЗА КОЕ ЧУВСТВО СТАНУВА ЗБОР. СЛИКИЧКИТЕ СО ЕМОЦИИ ГИ ЛЕПАТ НА ТАБЛАТА. 

АКТИВНОСТ 2: УЧЕНИЦИТЕ СЕ ВО ГРУПИ ПО ТРОЈЦА. СЕКОЈА ГРУПА ИМА ЗАДАЧА ДА ЈА ИГРА ИГРАТА ,,ЗАНИШАЈ ЈА НИШАЛКАТА,,. ДОДЕКА ЕДЕН ОД ГРУПАТА ИГРА, ДРУГИТЕ ДВАЈЦА ИМААТ ЗАДАЧА ДА ГО СЛЕДАТ ТОЈ ШТО ИГРА КАКВИ ЕМОЦИИ ПОКАЖУВА. ЧЛЕНОВИТЕ ВО ГРУПАТА НАЈИЗМЕНИЧНО СЕ МЕНУВААТ И СИ ПОМАГААТ, СЕ СОВЕТУВААТ, КОМУНИЦИРААТ, СОРАБОТУВААТ СО ЦЕЛ ДА ЈА ЗАВРШАТ ИГРАТА ВО ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ОД 15 МИН.  

ЗАВРШЕН ДЕЛ:  

АКТИВНОСТ 1: УЧЕНИЦИТЕ ГИ ИСКАЖУВААТ ЕМОЦИИТЕ КОИ ГИ ЗАБЕЛЕЖАЛЕ КАЈ СВОЈОТ СОУЧЕНИК. ТИЕ ГИ ИСТАКНУВААТ НАЧИНИТЕ КАКО ГО КОНТРОЛИРАЛЕ БЕСОТ КОГА НЕ МОЖЕЛЕ ДА ЈА ДОСТИГНАТ ЦЕЛТА, КАКО УСПЕАЛЕ ДА ЈА ДОСТИГНАТ ЦЕЛТА (УПОРНОСТ, ИСТРАЈНОСТ, СОРАБОТКА СО ДРУГАРИТЕ…) 

АКТИВНОСТ 2: УЧЕНИЦИТЕ РАБОТАТ ВО НАСТАВЕН ЛИСТ КАДЕ ГИ ИСКАЖУВААТ СВОИТЕ ЕМОЦИИ КОГА СЕ НА ЗАБАР, КОГА Е ПОСЛЕДНИОТ ДЕН ОД УЧИЛИШТЕТО, КОГА НЕКОЈ ЌЕ ИМ ГИ УКРАДЕ ПАТИКИТЕ …) 

 

                                                                                        Рефлексија од примена на активноста во пракса 

 

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ НАУЧАТ ДА ГИ ПРЕПОЗНАВААТ ЧУВСТВАТА КАЈ СЕБЕ И КАЈ ДРУГИТЕ, ЌЕ НАУЧАТ КАКО ДА СЕ САМОКОНТРОЛИРААТ КОГА СТАНУВА ЗБОР ЗА ЧУВСТВАТА, КОИ СПОСОБНОСТИ ЌЕ ТРЕБА ДА ГИ ПРИМЕНАТ ЗА ДА ГО РЕШАТ ПРОБЛЕМОТ. 

ТИЕ ЌЕ НАУЧАТ КАКО ДА КОМУНИЦИРААТ МЕЃУ СЕБЕ И КАКО ДА  СОРАБОТУВААТ ЗА ДА ГО РЕШАТ ПРОБЛЕМОТ.

-Приказна на ДРУГИОТ -Игра-Кое годишно време го сакам -Картонска книга- “Облечете ја Здравка” -Покажување на емоции и чувства од одредени зборови со гестикулации и мимики.

Пријава за учество на конкурс  Pro Social Values работилница за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Приказна на ДРУГИОТ 

-Игра-Кое годишно време го сакам 

-Картонска книга- “Облечете ја Здравка” 

-Покажување на емоции и чувства од одредени зборови со гестикулации и мимики

ЕЛЕНА СИМОНОВСКА 

ООУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, С. ДРАЧЕВО, СКОПЈЕ

ОПИС НА АКТИВНОСТА

ВО ОДНОС НА ПРВАТА АКТИВНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ИМ БЕА ДАДЕНИ НАСТАВНИ ЛИСТОВИ СО ГЕОМЕТРИСКИ ФОРМИ, НО НА СЕКОЈ ЛИСТ ИМА ПО НЕКОЛКУ ФОРМИ. РАБОТАТ ВО ПАРОВИ:ПРВО ЕДНИОТ УЧЕНИК ОДБИРА ЕДНА ГЕОМЕТРИСКА ФОРМА И БЕЗ ДА ЈА ГЛЕДА ДРУГАРЧЕТО МУ ЈА ОПИШУВА, А ТОА ЦРТА СПОРЕД ОПИСОТ НА ПРАЗЕН ЛИСТ. ПОТОА ЈА СЕЧЕ ОРИГИНАЛНАТА СЛИКИЧКА И ЈА ЛЕПИ ДО ЦРТЕЖОТ. СЕ ПРАВИ СПОРЕДБА ПОМЕЃУ ЦРТЕЖОТ И ОРИГИНАЛНАТА СЛИКИЧКА И СЕ БОЈАТ И ДВАТА. ПОТОА СИ ГИ ЗАМЕНУВАТ УЛОГИТЕ. 

ВО ОДНОС НА ВТОРТА АКТИВНОСТ БИДЕЈЌИ НИ БЕШЕ ПОТРЕБЕН ПОГОЛЕМ ПРОСТОР, АКТИВНОСТА ЈА ИЗВРШИВМЕ ВО ФИСКУЛТУРНАТА САЛА. УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАРЕДИЈА ВО КРУГ И ИМ БЕА ДАДЕНИ НАПАТСТВИЈА ШТО ТРЕБА ДА ПРАВАТ. ОНИЕ КОИ ЈА САКААТ ПРОЛЕТТА ТРЕБА ДА СЕ ПОВЛЕЧАТ ЕДЕН ЧЕКОР НАЗД И ДА КЛЕКНУВААТ И СТАНУВААТ И ДА ГИ ШИРТ РАЦЕТЕ КАКО ЦВЕТ. ОНИЕ КОИ ГО САКААТ ЛЕТОТО ТРЕБА ДА СИМУЛИРААТ ПЛИВАЊЕ ВНАТРЕ ВО КРУГОТ. ОНИЕ КОИ ЈА САКААТ ЕСЕНТА ТРЕБА ДА ЛЕТААТ КАКО ЛАСТОВИЧКИ ИСТО ТАК ВО КРУГОТ, НО ДА ВНИМАВААТ ДА НЕ СЕ ДОПРАТ СО ПЛИВАЧИТЕ. ОНИЕ КОИ ЈА САКААТ ЗИМАТА СИМУЛИРААТ СКИЈАЊЕ ОКОЛУ ПРОЛЕТНИТЕ ЦВЕТОВИ, НО ИСТО ТАКА ВНИМАВААТ ДА НЕ СЕ ДОПРАТ ЕДНИ СО ДРУГИ. 

ВО КОНТЕКСТ НА ОВАА АКТИВНОСТ УЧЕНИЦИТЕ НАПРВИЈА КАРТОНСКИ КНИГИ СО ГОДИШНИ ВРЕМИЊА И ГИ ОБЛЕКУВАА СООДВЕТНО ГОДИШНОТО ВРЕМЕ. 

НА КРАЈ АКТИВНОСТ ЗА РЕЛАКСИРАЊЕ СО КОЈА ГИ ПОКАЖАА СВОИТЕ ЧУВСТВА И ЕМОЦИИ КОН ОДРЕДЕНИ ЗБОРОВИ КОИ БУДАТ РАЗЛИЧНИ ЧУВСТВА ВО НИВ И СО МИМИКИ И ГЕСТИКУЛАЦИИ ГИ ПОКАЖАА.   

    Рефлексија од примена на активноста во пракса

СИТЕ УЧЕНИЦИ БЕА МАКСИМАЛНО АНГАЖИРАНИ ВО АКТИВНОСТИТЕ. ЦЕЛТА Е ПОСТИГНАТА. УЧЕНИЦИТЕ НИЗ ИГРА ГИ ПОКАЖАА СВОИТЕ ЧУВСТВА И ЕМОЦИИ КОН ОДРЕДЕНО ГОДИШНО ВРЕМЕ ВО ЗАВИСНОСТ КАКВИ ЕМОЦИИ БУДИ ВО НИВ. ИСТО ТАКА СО МИМИКИ И РАЗНИ ГЕСТИКУЛАЦИИ ГИ ПОКАЖАА ЕМОЦИИТЕ ВО СЕБЕ КОИ ГИ БУДАТ ОДРЕДЕНИ ЗБОРОВИ.

Решаваме проблем

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието

                                                                                      Решаваме проблем  

Соња Димовска

ООУ„Гоце Делчев“ – Прилеп 

                                                                                                       Опис на  активноста 

На почетокот на часот се истакнуваат целите на часот и критериумите на успех. 

Потребно учениците да решат проблемска задача: 

Енергија на еден остров! 

Имате задача да ги задоволите енергетските потреби за една група од 20 луѓе. Tие живеат на остров на кој нема струја, јаглен, нафта или земјен гас.  

‘Островот се протега на површина од 4 km2 и се наоѓа среде морето. Островот е топол, сончев и сув во летото, а во зима е ладно и влажно. На островот има околу 50 % шума со извори и природни езера. Има и ридести појаси со најголема висина од околу 500 m. Многуте извори имаат мали притоки или устија кои се затскриени од големите бранови кои се често видливи на плажите. Има и жешки гејзери со вода во кои има природни извори и геотермална енергија.’  

Се дискутира со некои од учениците за првичните идеи за тоа како да се обезбеди енергија на островот.  

Во групи, учениците изготвуваат енергетски план за островот. им се даваат работи листови со следните информации и детали за задачата: 

Информации  

‘20-те жители на островот се возрасни лица кои ќе го проучуваат островот и неговата сеизмичка активност. Тие треба да ги затоплуваат своите куќи, лаборатории и работни соби. Тие ќе треба да ја растат, произведуваат, собираат или фаќаат храната за нив. Тие ќе треба и да ја готват храната, да загреваат вода и да користат електрична енергија за гледање ТВ, за комуникација и за други апарати.  

На островот може да се донесе одредена опрема и градежни материјали за да се изградат згради и енергетски постројки за нивните потреби’ 

Задача  

Вие ќе треба да создадете детален план за обезбедување на енергетските потреби на островот. Во вашиот план ќе треба да биде вклучен:  

-опис на секој метод за обезбедување на енергија  

-опис на тоа како потребата за енергија ќе биде задоволена во секое време.  

-евалуација на влијанието врз животната средина на избраните методи.  

За создавањето на овој план се предвидени два часа. На третиот час групите ги презентираат идеите пред паралелката. Им се уКажеува на учениците дека на презентацијата ќе треба да се користат и визуелни помагала.  

Заклучок : одржливите пристапи за задоволување на енергетските потреби треба да се изготват согласно локалното опкружување.  

                                                                                   Рефлексија од примена на активноста во пракса

 

Групите прикажаа креативни и успешни решенија за решавање на проблемот. 

За сите ученици поставениот проблем беше многу интересен предизвик. 

Заедно се договараа и бараа решенија. Дискутираа и си помагаа во активностите.  

Учениците користеа поголем број на извори на информации и разновидни ресурси. 

Низ ангажирањата подобро ги запознаваа своите вештини и способности како и оние на своите соученици. 

Презентациите беа на високо ниво. 

Евалуативните активности покажаа дека заинтересираностамеѓусебната поддршка и ангажирањата на учениците ја подобрија применливоста на нивните знаења во реални ситуации. 

 

 

ГОЛЕМ ДЕН, ВЕЛИГДЕН

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

                                                                                 ГОЛЕМ ДЕН, ВЕЛИГДЕН  

БИСТРА КОСТОВСКА 

ОУ ,,Д-р. Трифун Пановски” Битола, ПУ с. Дихово

ОПИС на активноста

За време на реализацијата на часот, ни гостува девојче од Германија(чија мајка потекнува од РМ) кое по возраст е врсник на петтоодделенците.Гостинката македонскиот јазик не го говори течно, но кога ќе наиде на проблем во изразувањето ни се обраќа на англиски јазик. Таа е католик по вероисповед и целта на нејзиното гостување е да не запознае со обичаите во нејзиното семејство и Германија посветени на велигденските празници. но и желбата да научи како во земјата од која потекнува нејзината мајка се прославуваат истите. 

ВОВЕДНИ АКТИВНОСТИ 

Учениците заедно со гостинката во училишниот двор плетат цветни венчиња и разкажуваат како се подготвуваат за најголемиот хриатијански празник, Велигден и паралелно прават споредби и извлекуваат заклучоци, што е исто, а што различно. 

ГЛАВЕН ДЕЛ: 

Се враќаме во училница и пристапуваме на бојадисување и украсување на велигденски јајца. Преку варијација на техниката Каменот што зборува, учениците раскажуваат за традицијата на бојадисување јајца во нивниот дом, првото кршење со велигденско јајце на полноќ на Велика сабота, , како и поклонувањето бојадисано јајца на секој гостин во  домот. а гостинчето пак објаснува како тоа изгледа во нејзината земја.Најголем  интерес кај учениците предизвикува ловот на велигденски јајца и легендата поврзана со него и велигденскиот зајак. 

 ЗАВРШЕН ДЕЛ: 

 Музичка игра Во потрага по велигденско јајце, исполнета со позитивно и ведро расположение на сите.По завршувањето на играта учениците и гостинката ги резимираа сличностите и разликите меѓу нашите и обичаите кај католиците и заклучија дека и првите и вторите се интересни, впечатливи и со радост ги практикуваат и почитуваат.

 Рефлексија од активноста

За време на часот учениците беа максимално ангажирани и посветени да споделат и научат, да идентификуваат што е исто, а што различно и да заклучат дека тоа што некој е различен не значи дека не може да биде дел од нас. Покажаа дека се спремни да се дружат, помагаат, сакаат, почитуваат и разбираатразвиваќи  чувство на почит, емпатија, доверба и прифаќање на другите култури.

 

 

Избери, напиши, покажи

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието

                                                                                                     Избери, напиши, покажи 

Даниела Шапкароска

ОУ „Св. наум Охридски“ 

Опис на активноста

 1. (10 мин.) се делат учениците во групи. Секоја група има лист и пенкало. Наставникот кажува тема од изучените, учениците имаат две минути да напишат колку што можат повеќе зборови на таа тема, на англиски. ги пишуваат зборовите во колона или во дадена табела 
 1. СЕ собираат сите листови со зборови и се сечат посебно зборовите во кутија. Се делат учениците во два тима и се доделува реден број на секој од учениците во тимот ( за да не се повторува истиот ученик во играта) 
 1. (20 мин.) ученик од првиот тим влече збор од кутијата и го чита. Вториот тим се договараат со ученикот кој е на ред и одлучуваат: 

– ако го нацрта зборот = 1 поен 

– ако го напише = 2 поени 

– ако каже реченица во која е употребен зборот = 4 поени 

– ако напише реченица во која е употребен зборот = 5 поени  

 1. (10 мин) само-Евалуација: 

Одбери три теми од дадените и во соодветната колона пополни: 

 1. Напиши пет зборови поврзани со темата. секој збор носи по еден поен. 
 1. Напиши две реченици и подвлечи го зборот кој е поврзан со темата. Секоја реченица носи четири поени 
clothes 

облека 

family 

семејство 

food 

храна 

house 

куќа 

numbers 

броеви 

                                                                                Рефлексија од примена на активноста во пракса 

Учениците соработуваат меѓу себе и се помагаат. секој ученик има можност да го покаже своето знаење како индивидуално така и во група, но на ниво кое сам го одбира и се чувствува слободно. учениците кои послабо го владеат материјалот ја зголемија самодовербата преку тимски одлуки, се развива позитивно чувство кон училиштето, што доведува до позитивен став кон учењето. споредено со самоевалуацијата од класичен час на утврдување, часот преку игра особено позитивно влијаеше на зголемување на фондот на зборови кај учениците кои се на пониско ниво на совладаност на материјалот

 

 

Објасни убаво за да те разберам

Пријава за учество на конкурс  „Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието

Магдица Пеева 

ООУ „Живко Брајковски“ – Скопје 

                                                    ОПИС НА АКТИВНОСТА

Се почнува со игровна активност      

1. Се прави круг со рацете и еден ученик останува надвор од кругот, тој настојува да влезе во кругот, а останатите да не му дозволат. 

По играта се води разговор за чувствата кои ги имало детето „отфрлено“ од кругот (групата), и чувствата од останатите деца. Иако е нагласено дека станува збор за игра, ученикот кој бил надвор од кругот, кажува дека се појавило кај него чувство на несигурност, непријатност и отфрленост од групата. останатите ученици се изјаснија дека нив им се допаднало чувството на заедништво и припадност во групата обединета околу целта да не биде пуштен некој друг внатре во „кругот“. 

       Играта продолжува со насочени движења кои се инструирани со договорени команди. Ученик кој ќе го згреши движењето излегува од играта. По ова се разговара колку е важно да се почитуваат и следат правилата на играта и колку е важно да постојат определени правила. Учениците искажуваат дека им било „криво“ кога требало да ја напуштат играта поради направена грешка, но сепак ги почитувале правилата во играта. 

 • следната активност е работа во парови: учениците имаат задача да седнат свртени со грб еден кон друг. Едното дете на својот партнер  му објаснува што да црта без да каже за каков предмет точно се работи. На пр. нацртај права хоризонтална линија, во десен горен агол обележи точка и сл. Партнерот ги слуша инструкциите и црта. На крај се споредуваат двата цртежи.  
 • Потоа се менуваат улогите и детето што цртало по насоки сега дава насоки и објаснува што да црта партнерот.    

Повторно се споредуваат цртежите на крај од активноста. 

 Разговор за извршените активности и опишување чувства кои се предизвикани.  

При започнување со работа, признаваат дека биле збунети и несигурни, не секоја насока им била сосема јасна. 

Кога ги смениле улогите веќе имале појасна слика, се чувствувале посигурно што и како да прават за да бидат поуспешни изведбите од добиените насоки. 

Најчесто разликите меѓу цртежите потекнуваат од недоволно прецизни и јасни објаснувања. 

 

РЕФЛЕКСИЈА ОД ПРИМЕНА НА АКИВНОСТА ВО ПРАКСА

 • тешко е кога групата врсници не те прифаќа и затоа треба да се трудат да им дадат шанса на другите (новите) другари; 
 • не би можело да се  игра ништо без да се почитуваат определени(договорени) правила- сфатија дека без почитување правила и меѓусебно почитување скоро ништо не би можело да се прави(спортување, учество во сообраќај, играње, другарување, живеење во семејството, во училиштето, возрасните на работа...) 
 • често се случува да објаснуваме нешто а тој што нè слуша да не нè разбере правилно и точно. заклучуваат дека често караниците меѓу нив се случуваат поради недоразбирања или недоволно јасно изразување. 
 • сфатија дека е поприфатливо да имаат помош и подршка од врсниците и семејството

 

Нашето село-наша одговорност и грижа

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во  образованието 

Нашето село-наша одговорност и грижа, Ленче Стојановска и Дунавка Коштревска, ОУ „Кочо Рацин“ с.ИвањевциПУ ТрновциМогила 

Опис на активностa:

Грижата за хигиената во селото од година во година станува проблем на некој друг. Секој жител има идеја како некој друг може и треба да ја среди околината, независно дали ќе ја посочи општината, градоначалникот, комуналното претпријатие, но ретко кој е свесен дека промената започнува токму од него. Преку активностите на нашите ученици покажавме дека промените не се чекаат туку доаѓаат токму од нас и наша заедничка акција: 

 1. Еко патрола низ селото за проценка на состојбите со хигиената 
 2. Мотивационен разговор со учениците и анализа на податоците собрани од еко патролата. 
 3. Подготовка на акционен план за изведување на активностите за интервенција: 
 • Изготвување на еко пароли за соодветни локации 
 • Собирање на алати и прибор за чистење 
 • Формирање на работни групи за следните локации:  
 • Училишен двор и повеќенаменско игралиште 
 • Амбуланта 
 • Детско игралиште во селото 
 • Автобуски постојки 
 • Истакнување на еко пораки на ралични локации во селото

4. Изведување на наведените активности од акциониот план и завршна анализa 

5. План за одржливост на проектот 

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

Учениците покажаа пример на просоцијално однесување со кое ги поттикнаа возрасните да делуваат заеднички и да се разбуди свеста за лични иницијативи за одржување на хигиената во својата животна средина. 

Родителите активно ја поддржаа акцијата.  

Еко паролите станаа грижа на целото население. 

Учениците се мотивирани да планираат слични активности за периодот кој следува.  

 

Твојата среќа, моја радост

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

 

„Твојата среќа, моја радост

 

Маја Бунтеска и Весна Мегленска

ООУ „Страшо Пинџур“ с. Мало Коњари -Прилеп 

 

Опис на активноста 

Ги повикуваме учениците во круг. преку разговор ги запознаваме со новиот поим емпатија. Ги повикуваме на игра, секој ученик кога ќе го добие топчето во своите раце треба да раскаже негово сопствено чувство, кога сочувствувал со некој друг, како му предизвикал радост, среќа или некое друго пријатно чувство на некого. Потоа учениците се запознаваат со активноста на работилницата. Секој ученик има задача да замисли свој таен другар (ученик од групата) со кој другарувањето не му е најдобра страна. нивната задача е во текот на два дена да му приредуваат пријатни изненадувања со кој нивниот таен другар ќе се чувствува пријатно, среќно, вредно, исполнето. Изненадувањата се приредуваат без тајниот другар да знае од кого го добил изнанадувањето. на крајот од работилницата секој треба да се откаже од својот најомилен предмет кој го има во домот и да го подари на својот таен другар, во знак другарсвото, сочувството, радоста и среќата на сите околу нас.  учениците со интерес го прифатија предизвикот.  

Во текот на двата дена кај учениците беше присутна многу пријатно расположение, среќа и радост. Моѓусебно си приредуваа најразлични изнандувања, си подаруваа најразлични подароци, цртежи, мотивирачки пораки. Учениците развиваа способност на креативен начин да ги изразат своите чувства и истовремено да се радуваат на малите нешта. Некои беа изненадени од тоа колку се значајни во училницата иако тоа претходно не се забележувало кај нив.   

На крајот од дводневната работилница повторно учениците беа собрани во круг. Ги опишуваа своите чувства, искуства, опишуваа како се чувствувале кога биле изненадени и како кога предизвикале радост кај учениците на кои им подарувале нешто. Потоа дискутиравме за вредноста на подароците па така учениците дојдоа до заклучок дека за да се направи некој човек среќен не се потребни средства, потребна е само желба за тоа. За крај секој ученик претпоставуваше кој му го приредил изненадувањето а потоа беа откриени паровите на тајните другари. со цел да потврдат дека навистина позитивното го надвладеало негативното учениците меѓусебно си ги разменија нивните најомилени предмети. Активноста заврши со насмеани лица, среќни за своте постапоки и задоволни што оваа активност им помогна да ги искажат своите емоции и да се променат во своето однесување.

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса 

Целите на оваа работилница беа успешно совладани. Учениците без да бидат свесни предизвикуваа пријатни чувства, емоции и го даваа вистинското значење на секој поединец во училницата. Тие разбраа дека ова може да продолжии во секојдневниот живот и дека сочувствувањето со другиот е најважно за еден среќен човек. Увидоа дека нема лоши другарства и дека секој може да биде наш другар доколку правилно се постапи со него.

 

 

 

 

 

 

 

 

УМЕТНОСТ ВО МАТЕМАТИКАТА

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

УМЕТНОСТ ВО МАТЕМАТИКАТА, ООУ„БЛАГОЈ КИРКОВ“-ВЕЛЕС, Сениха Брзева

Опис на  активноста:

Воведна активност 

Учениците се делат во групи од по 4 ученика. Наставникот ги  презентира целите  на работилницата како и тоа што значи String Art, или уметност со конец т.е аранжман од обоени конци нанижани помеѓу точки за да формираат апстрактни геометриски форми. 

Конецот се намотува околу решетка од клинци заковани на стиропор или дрвена даска. Групите ги добиваат потребните материјали за оваа работилница.Преку презентацијата учениците се насочуваат како да  изработат String Art, а преку апликацијата Math Illustrations ја увежбуваат постапката за нејзина конструкција. 

 

 

Главна активност 

Целта на работата на групите ученици е преку крива да добијат права по даденото објаснување. На едната страна од означениот агол, започнувајќи од темето, на едниот крак од аголот се нанесуваат еднакви поделци означувајќи ги со броеви од 1 до 10. Истото се повторува на другиот крак од аголот, означувајќи ги со броеви од 10 до 1. Потоа се поврзуваат број еден (1) од едниот крак на аголот со број (1) на другиот крак од аголот, истото се повторува поврзувајќи ги броевите 2 со 2 итн  

На тој начин се добива крива која е нацртана само со прави линии, а можат да се добијат и комплексни форми какви што се прикажани подолу на цртежите. 

Користејќи Math Illustrations (MI) може да се направат убави дизајни базирани на практични принципи – Конструирање на  Криви   

Завршна активност и рефлексија 

Учениците по завршувањето на геометриските шеми, ги претставуваат пред останатите ученици во мини изложба.  

Поставените цели беа исполнети во целост. Во текот на целиот час учениците се максимално ангажирани и успешно ги конструираат дадените фигури кои што требаше да ги изработат. Учениците се чувствуваат задоволно од сопствениот придонес, личен ангажман, креативност и особено од добиениот резултат во оваа креативна работилница. 

Примена на активноста во пракса:

Денес геометриските шеми се користат во повеќе домени, ѕидни плочки, теписи. Линеарните дизајни се всушност развиени од шеми со различни форми и големини. Процесот на создавање на линеарен дизајн е сличен на ситуации од реалниот свет според  начинот на кој ние создаваме дизајни за теписи, плочки, столици, маици, па дури и згради, но листата е бесконечна. Чекорите за создавање на сите дизајни се многу слични, тие само вклучуваат ставање точки на координатната мрежа за да се открие самата фигура 

 

ОБРАБОТКА НА ЛЕКТИРНО ДЕЛО

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ОБРАБОТКА НА ЛЕКТИРНО ДЕЛО, ООУ ,,ДРАГА СТОЈАНОВСКА“ СОПИШТЕ, ЕЛЕНА КРСТЕВСКА 

 

Опис на  активноста:  

Реализацијата на целите за обработка на лектирно дело, не секогаш претставуваат голем мотив за учениците.  Употреба на забавни но едукативни  активности,  овозможува: унапредување на кретивноста, вештините за тимска работа, индивидуална посветеност, фер поделба на задолженија при работа во  групи, наоѓање решенија за унапредување на почетни идеи до изработка на конечен продукт кој совршено би промовирал производ, во случајов книга и читачки кутии.  Учениците  на овој начин  имаат прилика да вежбаат изразно и течно читање на глас, усно прераскажување, конструирање на целосни и правилни реченици,  како и целосна обработка на лектирното дело наместо како до сега делумно. 

Најнапред сите ученици добија задолжение да ја прочитаат целата лектира(при што не секој успеа да го направи тоа).На првиот час,  за почеток,  започнавме со разговор во насока -размена на првични вкупни впечатоци од прочитаната  книга. Разговаравме за содржините на расказите, како секоја приказна крие своја тајна и дава своја порака и поука од која може да научат нешто. Веќе следниот час,  ги подготвивме  ресурсите за работа – изработката на ,,живите  кутии,,.  Учениците кои не успеаја да ја прочитаат целата книга веќе почнаа да пројавуваат   заинтересираност за тоа  што се зборува во остатокот од лектирата( за да можат успешно да ги креираат ,,живите кутии,,). Поделени во групи учениците го препрочитуваа расказот ( некои го прераскажуваа во групата) и започнуваа да ги реализираат нивните креации, како го доживуваат расказот, да го ,,оживеат,, преку нивната креативност. Моделираа со тесто, со пластелин, сечеа , лепеа камчиња,школки,  додаваа по некоја играчка во завиосност од тоа што сакаа да претстават од нивното гледиште.Во меѓувреме на листови во боја ги запишуваа пораките и поуките кои ги извлекуваа од расказот, како заедничка порака од групата.  

По успешно завршената активност во сите тимови, сите заеднички ги закачивме на паното во училницата изработените  кутии за да ни ја красат и разубават  училницата и да не потсетуваат дека вредната и напорна работа и вложен труд носи убави плодови.  

Откако ги прикачивме кутиите за учениците имаше едно изненадување како награда за успешно спроведената активност . Им најавив дека ќе имаме посета и средба со авторката на книгата која ја обработувавме,  Јадранка Клисарова. Среќата и возбудата кај учениците беше очигледна во нивните очиња. Бидејќи учениците беа пресреќни за средбата со авторот,  заеднички се договоривме дека и ние ќе изработиме една наша книга за авторката за тоа како ние ги доживеавме приказните од нејзината книга. 

Секој од учениците одбра расказ кој што му оставил поголем впечаток. Требаше доживувањата да ги претстави преку илустрација а потоа да  запише порака што тој би ја дал на другите деца како инспирација од овој расказ. 

Средба со авторот.Учениците на почетокот беа позитивно возбудени и збунети. Се додека не се воспостави првиот контакт со аворот. Потоа заедно почнаа да разговараат за приказните  содржани во расказите. Поставуваа прашања, одговараа на поставените прашања од авторот. Низ училницата завладеа една топла и пријатна атмосфера. Сите се опуштија и слободно влегуваа во дијалози и разговори со неа.  

На крајот како благодарност до авторката за нејзината посета во нашето училиште , учениците  и ја подарија ,,Нашата книга,, Како ние ги доживеавме приказните и ликовите од Вашата книга ,  која тие самите ја изработија. 

Рефлексија од примена на активноста во пракса :   Внесувањето на децата во читачкиот свет значително влијае во унапредување на творечката креативност кај младата читачка публика и градење солидни основи за понатамошно самостојно литературно творештво.

Круг на комплименти

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

Круг на комплименти, ООУ„ИЛИНДЕН“ КРИВА ПАЛАНКА,  ЖИВКА СТОИЛКОВСКА 

Опис на  активноста: 

АКТИВНОСТА ЗАПОЧНУВА СО БУРА НА ИДЕИ. 

СЕКОЈ УЧЕНИК ДОБИВА СТИКЕР ВО БОЈА, НА КОЈ  ТРЕБА ДА ЈА ДОВРШИ РЕЧЕНИЦАТА „УБАВО МИ Е КОГА…“ 

НА ТАБЛАТА Е ЗАЛЕПЕН ХАМЕР СО СМАЈЛИ НА КОЈ УЧЕНИЦИТЕ ГИ ЛЕПАТ СТИКЕРИТЕ И ГИ ИСКАЖУВААТ СВОИТЕ МИСЛИ 

ПОТОА СИТЕ УЧЕНИЦИ ЗАСТАНУВААТ ВО КРУГ, СВРТЕНИ СО ГРБОТ, ЕДЕН СО ДРУГ.  

АКТИВНОСТА ЈА ЗАПОЧНУВА НАСТАВНИКОТ, КОЈ ГЛАСНО ГО ИЗГОВАРА ИМЕТО НА УЧЕНИКОТ КОЈ ГО ИЗБРАЛ И КОЈ ЌЕ ЈА ПРОДОЛЖИ АКТИВНОСТА. 

НАСТАВНИКОТ ГЛАСНО ГО ИЗГОВАРА ИМЕТО НА УЧЕНИКОТ, КОЈ СЕ ВРТИ СО ЛИЦЕТО КОН НЕГО И ВО ТОЈ МОМЕНТ МУ  ДАВА КОМПЛИМЕНТ. ОНОЈ КОЈ ЌЕ ГО ПРИМИ КОМПЛИМЕНТОТ, СЕ ВРТИ СО ЛИЦЕТО КОН НЕГО И МУ СЕ ЗАБЛАГОДАРУВА. НА ТОЈ НАЧИН СИТЕ ВО КРУГОТ ЌЕ ЗНААТ КОЈ ПРИМИЛ КОМЛИМЕНТИ НА КОГО УШТЕ ТРЕБА ДА МУ СЕ ДАДЕ КОМПЛИМЕНТ. СЕКОЈ УЧЕНИК ЈА ПОВТОРУВА ПОСТАПКАТА  И ТОГАШ ЗАВРШУВА ИГРАТА.  

ЗНАЕЈЌИ ДЕКА НА ДЕЦАТА ИМ ПРЕТСТАВУВА ПОТЕШКОТИЈА ДА ДАВААТ КОМПЛИМЕНТИ КОИ НЕ СЕ ПОВРЗАНИ СО ФИЗИЧКИОТ ИЗГЛЕД ИЛИ ОБЛЕКАТА, ИМ ЗАДАВАМ НЕКОЛКУ ФРАЗИ СО КОИ ЌЕ ГИ ПОТТИКНАМ ДА ИЗРЕКУВААТ КОМПЛИМЕНТИ ПОВРЗАНИ СО ОДНЕСУВАЊЕТО НА ЛИЧНОСТА НА КОЈА И СЕ НАМЕНЕТИ. 

ПРИМЕРИ СО ФРАЗИ: 

-МИ СЕ ДОПАЃА КАКО… 

-ТИ БЛАГОДАРАМ ЗА… 

-МИСЛАМ ДЕКА СИ… 

-БЕШЕ УБАВО ОД ТЕБЕ КОГА… 

-МНОГУ СЕ ТРУДИШ ОКОЛУ… 

-ДОБАР СО ПРИЈАТЕЛ/КА, ЗАТОА ШТО… 

Рефлексија од примена на активноста во пракса :  

ОВАА АКТИВНОСТ ГИ ПОТТИКНА УЧЕНИЦИТЕ И ВО СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ ДА ГО ЗАБЕЛЕЖУВААТ ОНА ШТО Е ДОБРО КАЈ ДРУГИТЕ ЛУЃЕ И ДА СТАНАТ ПОЉУБЕЗНИ И ТОЛЕРАНТНИ. 

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЧУВСТВУВААТ УБАВО КОГА СЛУШААТ ДОБРИ ЗБОРОВИ ЗА СЕБЕ, А И БЕА СРЕЌНИ ШТО МОЖАТ ДА ГИ ИСКАЖАТ СВОИТЕ ЧУВСТВА И КОН ДРУГИТЕ. 

 

 

 

 

 

 

Соработка со пошироката локална заедница

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилницаза имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Наташа Колеска  

ОУ.Климент Охридски Прилеп 

Соработка со пошироката локална заедница

 

Опис на  активност

Идејата потекна  за соработка со Куд .пензионери  Прилеп  за реализација на заедничка точка  на нашите Училишни Смотри .Се запознавме со членовите на друштвото и на задоволство на сите реализиравме успешна точка заеднички  на песната Во наше село чешма Шарена. Хорот на друштвото и оркестарот ја изведуваше композицијата ,а уцениците  со наставничката ја изведоа кореографијата   и настапот . 

 

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса 

 

За ваквата соработка на најмладите со највозрасните и  запознавањето со Куд Пензионери  долго ке се зборува во нашата поширока заедница .Научивме многу од нашите  пријатиле КУД Пензионери 

     

 

 

ТЕ ЗНАМ, НО КОЛКУ ТЕ ПОЗНАВАМ ?

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности
во образованието 

ТЕ ЗНАМ, НО КОЛКУ ТЕ ПОЗНАВАМ ?

Весела Богдановиќ и  Михајло Костов  

ОУ „Кочо Рацин“ с.Ивањевци, Могила 

 

Опис на активноста

Преку 90 % од нашите ученици користат социјални мрежи и ги опишуваат како „супер места“ за другарување и комуникација. И ние се согласуваме со нив, но сепак, вреди да им покажеме дека живата комуникација има предности, понекогаш од суштинско значење, кои треба да ги разликуваат,  чувствуваат и негуваат затоа што новите генерации често имаат впечаток дека знаат се за секого дури и ако само го имаат на листа пријатели. Честитаат родендени што ги „памети“ Фејзбук со копи-пасте пораки или спремни анимации. Се поретко комуницираат во живо, дури и со најблиските, за убави поводи и за недоразбирања. При обиди за решавање на проблеми преку дигитални пораки, доживуваат заморни дебати кои резултираат со конфликти кои продолжуваат и растат поради низа нови недоразбирања во текот на допишувањето. )…и тнт 

    АКТИВНОСТИ ПРВА ФАЗА ( А и Б) 

А- 1. Мои познати и „непознати“ пријатели.Анализи и дебати поврзани со лични искуства и примери. 

 1. „Можните, реалните и сфатените „вистинизад  објавени фотографии и објави (Гледаме „форма“ и мислиме дека ја знаеме и „содржината“ но..) Симулации и дебати за проценка. Како градиме модерни ставови, судови и предрасуди.  
 2. „Сакав да кажам, но не ме сфатиСподелување на лични примери од искуства и изведување симулации за споредување на MSN/SMS/телефон- со предностите на жива средба за разрешување на проблеми и конфликти. 

Б- 1. „Некогаш и сега– Анализа, претпоставки и проценки на можни социјални и емоционални вредности на сочувани лексикони и споменари од минатото. Споредба, размена на искуства со постарите)  

 1. Изработивме заедничка ориентациона листа на прашања за претпоставки и интервју на личност.
 2. Секој избра член од семејството или близок другар кој смета дека добро го познава: Најпрвин сам претпостави одговори на прашањата за него и ги запиша. Потоа запиша одговори за време на жив разговор со него и изработи креативна страница за нашата „Книга на тајните“. Направи споредба- пред и пoсле разговорот.

 

ФАЗА ДВА: 

Подготвивме стикери за сите ученици од нашето училиште. Сега секој ученик „на среќа“ извлекуваше  партнер и ја започнуваше играта „СОСТАНОК НА СЛЕПО“:  

ПРВА ЗАДАЧА: 1. Истражување и претпоставки за да ги одговори прашањата за него, без комуникација со него.  ВТОРА ЗАДАЧА: 1. Интервју во живо 2. Заедно ги споредуваа претходните претпоставки и разговараа за нив, од каде дошле, зошто мислев дека… 3. Цртаа заедничка „селфи фотографија“ и отпечатоци на дланките за спомен. ТРЕТА ЗАДАЧА: Играчот изработуваше креативна страница за својот партнер, прилог за нашата „Книга на тајните“.  

 

ФАЗА ТРИ

 1. На што повеќе се радувам? (Избор: а/копи-пасте честитка, б/анимирана слика или в/порака напишана или искажана само за мене) Симулации и предизвици. Креиравме лични пораки за честитање на разни прилики (наместо копи-пасте решенија) 
 2. „Подари убав ден“ Предлагавме активности за групни и поединечни роденденски изненадувања во живо и бесплатни подароци.
 3. Истражување- Родендените ги запишавме на посебни ливчиња по одделенија. Потоа ги класифициравме по годишни времиња, месеци и редослед на датуми. Изработивме училишен роденденски календар.

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса 

Ги унапредивме  вештините и интересите за успешна „жива“ комуникација дури и помеѓу деца од различна возраст.  Сега имаме заедничка училишна „Книга на тајните“ и „Роденденски календар“ на целото училиште, подготвени преку тимска работа и соработка на сите ученици, незaвисно од возраста.  Видовме дека набљудувањето и „рекла-казала“ од страна често овозможува  претпоставки и предрасуди, а разговорот во живо отвара фер прилики за вистинско запознавање. Сфативме дека проблемите побрзо и посигурно се решаваат при разговор во очи, а родендените на блиските не се честитаат со спремна копи-пасте анимација…  Активноста продолжува со IV фаза во второ полугодие, во насока на изведување активности и симулации за вешта комуникација во различни реални животни ситуации („Избери што ќе кажеш следно за време на различни случки во ресторан, на шалтер, во автобус…) 

 1.   

 

Заедно сме посилни

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието

Заедно сме посилни, ООУ „Свирил и Методиј“ Велес, Снежана Бошевска  

Опис на  активноста:

Воведна активност-игра-учениците застанати во круг а еден е во средина со затворени очи пробува да препознае другарче со допирање на неговото лице , и преку препознавање на неговиот глас  кој што може да ги измени  

По завршувањето се прашуваат учениците- дали беше лесно да се препознае другарче?-, зошто се позаваат?, по што го препозна другарчето?, дали ако ја играш играта со друго одделение ќе ги препознаеш децата? -се заклучува дека во една група децата помеќу себе се познаваат каки физички така и апстракно бидејќи поминуваат одредено време заедно- 

Главни активности-натпревар помеѓу две групи 

1-игра-асоцијации-учениците се поделени во две групи 

Играме три асоцијации чии што правила за бодување ги утврдуваме заедно пред почетокот на играта  

-разговор по завршувањето-дали си помагавте ?дали се каравте?дали соработувавте помеѓу сее?дали беше полесно да се реши асоцијацијата со помош на сите со групта/…. 

Заклучок-со тимска  игра, соработка , другарство , толеранција , почитување,  секој проблем се решава полесно побрзо и поточно.-како што го објаснуваме значењето на групата  на таба изработуваме техника бура на идеи со употребените поими  

Завршна активност-игра-,,во нашата куќа,,-учениците фатени во круг не дозволуваат дете да влезе внатре 

Разговор-што е важно за групата за да не влезе детето?, како се чувствувавте кога успеавте да ја сочувате вашата куќа , како се чувствува детето што не може да влезе?::: 

Заклучок-заедно сите можеме да ја сочуваме куќата , со здружени сили никој не може да не поеди , оној кој е сам  и не е дел од група е тажен и осамен.

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

-мислам дека за децата активностите беа мошне интересни и забавни и учениците лесно можат сами да дојдат до целта за она што треба да се научи  

-овие научени вредности засекогаш ќе останат дел од нивниот карактер и ќе продолжат како добро социјализирани личности 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЕС ЈАС ЌЕ БИДАМ ПРИЧИНА ЗА ТВОЈАТА СРЕЌА

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  

за имплементација на позитивни општествени норми и вредности
во образованието 

 

ДЕНЕС ЈАС ЌЕ БИДАМ ПРИЧИНА ЗА ТВОЈАТА СРЕЌА    

ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп 

Елена Ташкоска 

Опис на  активноста

На сите ученици им поделив по едно палома марамче и им дадов инструкции за активноста. Марамчињата требаше да ги стават некаде на видно место на нив (пр. во преден, заден џеб, …), а потоа им кажав на учениците дека тоа марамче им е СЕ што им е потребно во животот (вода, храна, пријатели, љубов и тн.) и апсолутно ништо друго не им треба во животот. Ако го изгубат шамивчето, губат СЕ во животот, односно самиот живот. Ако го изгубат животот излегуваат од игра. И потоа им реков ИГРАТА МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ. Учениците збунети, почнаа меѓу себе да си ги земаат шамивчињата. Кога останаа само неколку ученици со шамивчиња, ја прекинав играта. После тоа се разви дискусија зошто си ги земаа шамивчињата меѓусебно кога нивното марамче им е се што им треба, односно е доволно за живот. Оваа активност ги поттикна учениците да размислат за сето она што го имаат и дали е потребно да му нанесуваме на некого штета за ние да добиеме нешто?! Со оваа активност се развива емпатија меѓу учениците  и се закључува дека треба да бидеме задоволни со тоа што го имаме и во никој случај не смееме да им наштетуваме на другите за да добиеме ние нешто.  

 

Главна активност

На учениците им дадов задача да нацртаат нешто што го знаат најдобро и во исто време ќе се чувствуваат среќни што направиле добра изработка. Исто така им реков дека можат да побараат помош ако не се сигурни во цртањето на некои детали, или од мене или од соученик. Откако ги завршија цртежите им дадов задача своите ремек дела да ги ПОКЛОНАТ на некој на кој сакаат да се извинат за нешто, или едноставно некој да направат среќен. Некои од учениците си ги разменија меѓу себе а некои ги однесоја дома, да ги подарат на родител, брат , сестра, баба, дедо и тн. 

 

 

 

                                            Рефлексија од примена на активноста во пракса 

 

Оваа активност им помогна на учениците да станат свесни за вредноста на нештата во нивниот живот. Станаа свесни дека за да добијат нешто не треба да повредат некој друг или да му земат на некој друг нешто за тие да бидат среќни.  

А со активноста со цртежите учениците сфатија дека не треба којзнае колку за да направиме некого среќен. Доволно е само малку од нашето време и желба и некој цел ден ќе живее со таа среќа што ние сме ја поттикнале.  

 

ЕКО АКЦИЈА

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ЕКО АКЦИЈА , ООУЈОАКИМ КРЧОВСКИ КРИВА ПАЛАНКА,   ПООУ СЕЛО НЕРАВ, ДАНИЕЛА ЃОРЃИОВСКА 

Опис на  активноста:   

Оваа еко акција беше реализирана во соработка со општина Крива Паланка,акцијата се одвиваше во неколку фази и траеше две недели. I Фаза:Најпрвин беше спроведено предавање(едукација) на учениците, нивните родители и месното население  за последиците од несовесното фрлање на отпадниот материјал и  презентација за начинот на рециклирање на отпадниот материјал.Потоа учениците заедно со наставниците  ги исчистија училишните простории од непотребни материјалии, а  месното население  ја исчистија депонијата  која се наоѓаше во близина училиштето.Во текот на акцијата отпадниот материјал беше селектиран.Иста ваква акција потоа уцениците спроведоа и во своите домови. 

II ФАЗА:СОБРАНИОТ НЕПОТРЕБЕН МАТЕРИЈАЛИ ОД УЧИЛИШНИТЕ ПРОСТОРИИ И ОД ДОМОВИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОЈ  ТРЕБАШЕ ДА ЗАВРШИ ВО ЃУБРЕ ГО ИСКОРИСТИВМЕ КАКО РЕСУРСИ ЗА ИЗРАБОТКА НА МОДНИ КРЕАЦИИ  

III ФАЗА:ОРГАНИЗИРАВМЕ МОДНА РЕВИЈА(TRASH FASHION)ЗА РОДИТЕЛИТЕ И МЕСНОТО НАСЕЛЕНИЕ НА КОЈА УЦЕНИЦИТЕ ГИ ПОКАЖАА СВОИТЕ  МОДНИ КРЕАЦИИ.

Рефлексија од примена на активноста во пракса:  

На почетокот населението беше скептично како може  отпадоци да се искористат повторно за добивање нов производ  ,меѓутоа на крајот сите беа пријатно изненадени од тоа што се доби како краен производ. 

Со оваа акција се подигна свеста кај учениците и населението за здрава средина и дека отпадниот материјал е вреден за нешто и може да се искористи и тоа ќе го применат дома  за да направат некој украс а со тоа ќе си ја исчистат околната средина и ке се намали загадувањето. 

 

 

Преку театарска игра до емпатија (методот на “театар на угнетените“)

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница “ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието 

Преку театарска игра до емпатија (методот на “театар на угнетените“) 

Јазичен Центар “Step by Step” Скопје 

Сандра Грујевска 

 

Опис на  активноста 

Работилниците се инспирирани од практиките на “театарот на угнетените“ на Аугусто боал, тетарска методологија која ги подготвува и оспособува луѓето, односно учениците да го трансформираат општество, односно однесувањето во училницата преку теАтарска игра. на тој начин им се дава алатка на педагозите да ги надминат непријатните и несакани случувања во училиштето. Оваа методологија претставува театарска игра во која проблемот е прикажан во една нерешена форма, гледачите постануваат “глед-актери“ и се поканети самите да сугерираат и донесат решенија.

 

Проблемот е најчесто угнетување и генерално вклучува видлив угнетувач и протагонист кој е угнетуван. играта е форма на натпревар помеѓу глед- актерите кои се обидуваат да и дадат поинаков крај на драмата. Глед-актерите се учесници во создавањето на драмата- тоа е нивниот конфликт, нивните светови и животни искуства кои сакаме да ги решат. работилницата започнува со приказ на приказна во која се случува одреден немил училишен настан помеѓу ученик, негов соученик и наставник. истата таа приказна ученици-доброволци се обидуваат да ја драматизираат на нивен начин, секој со своја улога. откога ќе ја одглумат приказната, учителот ги замолува да ја одиграат уште еднаш, меѓутоа овој пат  ги поканува и учениците од публиката (глед-актерите) да се приклучат со тоа што ќе извикаат СТОП! веднаш штом почуствуваат дека можат да променат некоја улога, односно да дадат поинакво однесување и тек на приказната. тогаш тие ги менуваат местата и стануваат актери само со нивна верзија на случката и како тие би постапиле во дадената ситуација и како би ја спречиле неправдата.  

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса 

Секој ученик има можност да се стави и во двете или трите страни на приказната односно немилиот настан и да го почуствува однесувањето на секој карактер. секој ученик кој е дел од оваа драма си го поставува прашањето како јас би постапил во оваа ситуација? како би ја спречил оваа неправда? зошто секој актер во приказната постапил онака како што постапил?

рефлексијата и искуството од оваа активност кај секој еден ученик побудува многу прашања, степен на самокритичност и себеспознавање.

Со давање на учениците моќ во креирање и трансформирање на драмата, тие се подготвуваат да учествуваат во театарот на животот. Користејќи ја оваа методологија, учениците ги откриваат основните причини за проблемите и кои внатрешни и надворешни фактори ги блокираат од ефективна и разумна акција. тие можат да го “гледаат“ нивниот проблем, “анализираат“ и “дејствуваат“ за да ја променат ситуацијата во нивната училница.

ЛИКОВНАТА (АРТ) ТЕРАПИЈА КАКО ДЕЛ ОД УЧЕЊЕ ЗА ЕМПАТИЈА И КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ

Пријава за учество на конкурс „Pro Social Values работилница“за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

ЛИКОВНАТА (АРТ) ТЕРАПИЈА КАКО ДЕЛ ОД УЧЕЊЕ ЗА ЕМПАТИЈА И КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ, ЈАЗИЧЕН ЦЕНТАР “ ЧЕКОР ПО ЧЕКОР” –СКОПЈЕ, ЈАСМИНА ЛУКАНОВСКА 

Опис на активност:  

ВО ГРУПАТА КАДЕ СЕ ОДВИВА АРТ ТЕРАПИЈАТА ИМА ДЕЦА ОД ПОВЕЌЕ НАЦИОНАЛНОСТИ. ОВАА СОДРЖИНА ЌЕ НИ ПОМОГНЕ ДЕЦАТА ДА НАУЧАТ НЕШТО ПОВЕЌЕ ЗА СВОИТЕ ДРУГАРЧИЊА, А СО ТОА ДА РАЗВИЈАТ ЕМПАТИЈА , И КАКО КРАЕН ПРОДУКТ ДА УМЕАТ ДА КОМУНИЦИРААТ МЕЃУ СЕБЕ, ВИСТИНСКИ, ИСКРЕНО, БЕЗ ОМАЛОВАЖУВАЊЕ КОН ДРУГАРОТ ДО СЕБЕ. 

ЦЕЛАТА АКТИВНОСТ Е ПРОСЛЕДЕНА СО МУЗИКА ОД РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНИКУМИ КАДЕ ШТО ДЕЦАТА СЕ СТИМУЛИРААТ ДА ЗАПЕАТ И ДА ЗАИГРААТ НА СВОЈАТА ПОЗНАТА ПЕСНА И ДА ДИСКУТИРААТ ЗА ИСТИТЕ. 

РАЗГОВАРАМЕ ЗА НАКИТОТ ШТО ГО НОСИМЕ ДЕНЕС, РАЗГЛЕДУВАМЕ СЛИКИ ОД ИНТЕРНЕТ.  

 

ПОЛЕКА НАВЛЕГУВАМЕ НА ТЕМАТА КАКОВ НАКИТ НОСЕЛЕ НИВНИТЕ БАБИ ( ПРЕДХОДНО ИМ ДАДОВМЕ АКТИВНОСТ ДА РАЗГОВАРААТ ДОМА СО ПОСТАРИТЕ ЧЛЕНОВИ ОД СЕМЕЈСТВОТО , МОЖЕ ДА ДОНЕСАТ И ПАРЧЕ НАКИТ ИЛИ НЕКОЈА ФОТОГРАФИЈА).СЕКОЕ ДЕТЕ РАСКАЖУВА И ПОКАЖУВА ЗА СВОЈОТ ПРИМЕР, А ОСТАНАТИТЕ ВНИМАВААТ И ПО ПОТРЕБА ПОСТАВУВААТ ПРАШАЊА. 

ЗАЕДНО ОДЛУЧУВАМЕ СЕКОЈ НА ПАРЧЕ ХАРТИЈА ДА НАПРАВИ ОДРЕДЕНО ПАРЧЕ УКРАС-  ОД ДРУГАРЧЕТО ШТО ГО ПРЕЗЕНТИРАЛО НАКИТОТ, А СО ТОА СЕ ДОБЛИЖУВАМЕ ДО НАШАТА ЦЕЛ – ЗАПОЗНАВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ И РАЗВИВАЊЕ НА ПОЧИТ И ЕМПАТИЈА  КОН ИСТИТЕ . 

СИТЕ ИЗРАБОТКИ СЕ ИСТАКНУВААТ И СЕ ВРЕДНУВААТ.  

 

ЗАЕДНО ПОДЕДНАКВО ДОНЕСУВАМЕ ЗАКЛУЧОЦИ ДЕКА СЕКОЈ ЕТНИКУМ НОСИ СВОИ  СПЕЦИФИЧНИ КАРАКТЕРИСТИКИ , НО И МНОГУ СЛИЧНОСТИ ВО КОРИСТЕЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ, НАЧИНОТ НА ИЗРАБОТКАТА И КОРИСТЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ СИМБОЛИ ВО КРЕАЦИЈАТА. 

ДЕЦАТА СЕ НАЈГОЛЕМ ИЗВОР НА КРЕАТИВНОСТ И ФАНТАЗИЈА БДЕЈЌИ СЕ НАЈОСЛОБОДЕНИ ОД РАМКИТЕ КОИ ГИ КРЕИРА ОПШТЕСТВОТО. ОСЛОБОДУВАЊЕТО И ПОТТИКНУВАЊЕТО НА КРЕАТИВНОСТА И ФАНТАЗИЈАТА, РАЗМЕНУВАЊЕТО, СПОДЕЛУВАЊЕТО НА РАЗЛИЧНИ ПЕРЦЕПЦИИ НО И НА ВНАТРЕШНИТЕ ДОЖИВУВАЊАНА НАДВОРЕШНИОТ СВЕТ, Е ВАЖНО ЗА ДЕЦАТА ДА ЈА ГРАДАТ СВОЈАТА САМОДОВЕРБА, НО ИСТОВРЕМЕНО ДА ГО ПРИФАТАТ И ДРУГИОТ, РАЗЛИЧНИОТ, ДА СЕ ОСЛОБОДАТ ОД НАМЕТНАТИТЕ СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ И СЛОБОДНО ДА ЈА РАЗВИВААТ СОПСТВЕНАТА ЛИЧНОСТ. 

ЗАТОА ВАКВИОТ ПРОЦЕС НА РАБОТА- САМИТЕ ДА СМИСЛАТ, ИСКРЕИРААТ ТВОРБА ЗА НЕШТА ЗА КОИ ТИЕ САКААТ ДА ЗБОРУВААТ, ДА ГИ СПОДЕЛАТ СО ДРУГИТЕ, Е ПРОЦЕС НА РАБОТА КОЈ ПРЕД СЕ ТРГНУВА ОД СЕКОЕ ДЕТЕ КАКО ПОСЕБНА И РАЗЛИЧНА ИНДИВИДУА, ПОТТИКНУВА СЛОБОДА ВО ПРОЦЕСОТ НА КРЕИРАЊЕ, ПОЧИТУВАЊЕ НА СЕЧИЕ МИСЛЕЊЕ, ИДЕЈА, КОМПРОМИС И ДОАЃАЊЕ ДО ЗАЕДНИЧКО РЕШЕНИЕ, ПРИКАЗНА И НАЛИН КАКО ТАА ДА СЕ ПРЕЗЕНТИРА. 

СО ТОА  

– СЕ РАЗВИВА ЧУВСТВО НА ЗАДОВОЛСТВО ОД ДОБРО ЗАВРШЕНА РАБОТА КОЈА ЌЕ РЕЗУЛТИРА СО ФОРМИРАЊЕ ПОЗИТИВНА СЛИКА ЗА СЕБЕ 

– СТАНУВААТ СВЕСНИ ЗА СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ, А СО ТОА И ЗА ПОСТОЕЊЕТО НА ДРУГИТЕ ОКОЛУ СЕБЕ 

-ЗАПОЗНАВАЊЕ СО СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ НА ДРУГАРИТЕ ВО ГРУПАТА ВО КОЈА РАБОТИМЕ ПРЕКУ НАКИТОТ КОЈ ГО НОСЕЛЕ НАШИТЕ ПРЕДЦИ И КОИ СЕГА СЕ НОСИ 

-РАЗВОЈ НА ЧУВСТВО ЗА ВООЧУВАЊЕ НА СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ , И ПРИФАЌАЊЕ НА ИСТИТЕ