Gamificación: 20 herramientas para el aula

Sorry, this entry is only available in Amerikan İngilizcesi. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

La gamificación está cada vez más presente en las aulas.  Conoce 20 herramientas de gamificación para clase. Seguro que encontrarás alguna que te ayude a desarrollar las ideas que tienes!

Haz click aquí para explorar y leer el artículo completo y, sobre todo, ATREVETÉ a utilizar alguna de estas herramientas en tu aula!

Игровни активности

Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocialValues работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Игровни активности – ОУ „Кочо Рацин“ Охрид – Виолета Петковска 

 

Во училишниот двор  се пребројуваме и при тоа секој ученик си има број во раката,ги броиме дрвцата и ставаме броеви. Се враќаме во училница,играме и броиме со балони,ја броиме и ужинката што ја носат. Учениците ги делам во групи,решаваат задачи со собирање и одземање користат коцки,машина Збирко и Разлико,си помагаат меѓусебе и ги извлекуваат точните решенија. Завршна активност,цело одделение ја игра играта”Не лути се човече’

Учениците постепено се воведуваа во активностите,зголемувајќи ја мотивацијата,интерес и желба за учење,дружење,меѓусебно помагање,емпатија кон другарчето во игрите, почитување фер плеј.

 

 

Why teaching kindness in schools

An interesting article that talks about scientific studies that prove there are many physical, emotional, and mental health benefits associated with kindness.

Kindness change the brain. The good feelings that arise when being kind generates endorphins and it also increases serotonin levels and the chemical affects learning,  memory, mood, sleep, digestion and health…As an asset, a kind behavior encourages a more kind behavior which makes kindness a key tool against bullying and as result it also contributes to create warm and inclusive school enviroments.

You can read the complete article on this link

Prosocialinė savaitė Smilgių gimnazijoje

Sorry, this entry is only available in Amerikan İngilizcesi. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Kaip susirasti naujų draugų? Kaip pasiūlyti savo pagalbą? Ar lengva pajusti empatiją? Atsakymų į šiuos klausimus ieškojo Smilgių gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Aušros Krikščiūnienės, mokytojų Jolantos Liesienės, Inos Markevičienės, Bangos Šaltmerienės, Linos Janauskienės, Dijanos Mazaliauskienės, Reginos Kavoliūnienės, Kastantino Vasiliausko, socialinės pedagogės Ligitos Lamauskienės vadovaujami Smilgių gimnazijos mokiniai.

Prosocialinių vertybių neįmanoma ugdyti tol, kol vaikai nesugeba atpažinti emocijų, todėl pradinio ugdymo etape itin svarbu išmokyti vaikus atpažinti savo emocijas. Siekdami šio tikslo Smilgių gimnazijos mokiniai labai patraukliai ir žaismingai matavosi emocijas naudodamiesi nuotaikų barometru, žaidė sportinius žaidimus „Lankų žaismas‘‘, „Akių kontaktas‘‘, „Kelionė tuneliu‘‘, „Kelionė per vandenyną‘‘, „Kamuolio kelionė draugystės ratu“, skirtus atpažinti ir įvardyti emocijas.

Kitas žingsnis, artinantis prie prosocialinių vertybių ugdymo, – bendravimo žaidimai ir pasitikėjimo ar nepasitikėjimo sukeliamų jausmų aptarimas, nes tik mokėdami bendrauti vaikai išmoksta bendradarbiauti, suteikti pagalbą kitiems. Svarbu tai, kad mokytojai vaikų vertybes ugdytų ne tuščiais žodžiais, o puikiais bendradarbiavimo pavyzdžiais. Toks pavyzdys, kuriuo labai džiaugiasi projekto „Prosocialinės vertybės“ veiklas koordinuojantys Švietimo centro atstovai, – Naujamiesčio ir Smilgių gimnazijų mokytojų bendradarbiavimas.

Prosocialinės savaitės metu Smilgių gimnazijoje daug dėmesio buvo skirta empatijos ugdymui. Tačiau būti empatiškam, t. y. išmokti pajusti tai, ką jaučia kiti, keleto pamokų tikra nepakanka, tai ilgas kelias, vedantis link altruizmo. Tikimės, kad šiuo keliu ir pasuks Smilgių gimnazijos mokytojų komanda, dalyvaujanti „Erasmus+“ projekte „Prosocialinės vertybės“.

Крајот на насилството започнува од тебе

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. Крајот на насилството започнува од тебе , ОУ„Св.Климент Охридски“- Битола, Гордана Атанасова.

ВОВЕД: ИГРА: ТРОЈЦА ДБРОВОЛЦИ ДОБИВААТ ПО ЕДЕН БАЛОН СО ЗАДАЧА ДА ГО ДУВААТ ДОДЕКА НЕ ПУКНЕ. ПОТОА СЕ ВОДИ ДИСКУСИЈА ДАЛИ УЖИВАА ВО ИГРАТА, ДАЛИ СЕ ПЛАШЕА ОД НЕШТО? ИСТО ТАКА ГИ ПРАШУВАМ И ОСТАНАТИТЕ УЧЕНИЦИ КАКО ИМ БЕШЕ ДОДЕКА ГЛЕДАА, ДАЛИ СЕ УПЛАШИЈА? ПТОА РАЗГОВАРАМЕ ДАЛИ И ЛУИЃЕТО НЕКОГАШ СЕ ОДНЕСУВААТ КАКО БАЛОНИТЕ, КАКО ИЗГЛЕДА ТОА И ДАЛИ ИМ Е УБАВО? 

ГЛАВЕН ДЕЛ: ЗАКЛУЧОК ДЕКА И ЛУЃЕТО СЕ ОДНЕСУВААТ КАКО БАЛОНИТЕ. СЕ РАСПРАВААТ, ИМ РАСТЕ ЛУТИНАТА И ВО ЕДЕН МОМЕН МОЖЕ ДА ЕКСПЛОДИРА И ТОА ДА ИМА ЛОШИ ПСЛЕДИЦИ ПО НИВ ИЛИ ПО ДРУГИТЕ СО КОИ СЕ РАСПРАВААТ. СЕ ДИСКУТИРА ДЕКА И ВО УЧИЛИШТЕТО ИМА НАСИЛСТВО И ПРЕКУ ГРОЗД ТЕХНИКА КАЖУВААТ КАВИ ВИДОВИ НАСИСЛСТВО ИМА ВО УЧИЛИШТЕТО. 

ПОДЕЛЕНИ ВО ДВЕ ГРУПИ: ЕДНАТА ГРУПА ПРАВИ ПЛАКАТ ЗА СОЛИДАРНОСТ И ЕГОИЗАМ, А ДРУГАТА ГРУПА ТВРАТ НА ТЕМА НАСИЛСТВО.  

ЗАВРШЕН ДЕЛ: СЕКОЈ УЧЕНИК ИЛУСТРИРА НАСИЛСТВО  – КОНФЛИКТ И РЕШАВАЊЕ НА ИСТОТО. 

УЧЕНИЦИТЕ НАУЧИЈА КОИ ВИДОВИ НАСИЛНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ ПОСТОЈАТ, ГИ НАУЧИЈА ИЗВОРИТЕ НА КОНФЛИКТИГИ НАУЧИЈА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВИ РЕАКЦИИ ВО КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЈАГИ СОГЛЕДАА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД НАСИЛНИЧКОТО ОДНЕСУВАЊЕ ПО ЖРТВАТА И ПРИФАТИЈА ДЕКА ВО СЕКОЈ КОНФЛИКТ ИМА НАЈМАЛКУ ДВЕ СТРАНИ.

Начини на однесување

Sorry, this entry is only available in Amerikan İngilizcesi. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. 

Начини на однесување , ОУ„Св.Климент Охридски“-Битола, Снежана Стојанова

Активности на наставникот (поучувачки активности) : 

–  разговор за чувствата;

–  повикување за да се  изведе  еден енергенс за чувствата;

– презентирање конфликтни ситуации од интернет преку видео  бим  и коментирање на  истите;

– повикување на учениците да симулираат соодветен начин на однесување на понудените содржини;

– продолжување со презентитање на конфликтните ситуации и коментарите;

–  завршување со енергенс;

– формирање тимови и поставување одредени барања за секој тим;

– повикување на учениците да направат евалуација;

– да ја испеат песната ,,Штом си среќен”.

Активности на ученикот(учечки активности) :

–  одговараат на прашања за чувствата ;

–  фатени во круг си пренесуваат позитивни чувства;

–  ја следат презентацијата и коментираат;

–  симулираат соодветни  начини на однесување на понудените содржини;

– следење на понудени начини на соодветно однесување;

-поделени во тимови цртаат ситуации на соодветни начини на однесување со употреба на волшебни зборови.

– фатени во круг секој секому подарува  од срце преку пантомима;

–  прават евалуација со подигнување на црвен ,,Смајли”

– ја пеат песната ,,Штом си среќен”.

– поставените цели се успешно реализирани,а тоа се потврдува и со изработениот плакат во чиј дизајн помогнаа родителите, а е произлезен од цртежите на учениците

– учениците умеат да  направат разлика меѓу соодветно и несоодветно однесување;

– учениците  сфатија  дека несоодветното однесување може да предизвика конфликт ;

–  учениците умеат соодветно да се однесуваат во конкретни ситуации ;

Од реализацијата на активноста во пракса произлезе следниот метод на  справување со нессодветно однесување:ученицит од своите другарчиња избираат другарче на кое најмногу му веруваат и тој всушност е посредник  во ситуација на несоодветно однесување.

На тој начин учениците меѓусебно ги решаваат проблемите и ги прифаќаат соодветните начини на однесување со примена на волшебните зборови:те молам,извини,благодрам,прости ми…

 

 

„Што ни донесе есента“

Sorry, this entry is only available in Amerikan İngilizcesi. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Креативна работилница со наслов „Што ни донесе есента“- ученици од продолжен престој, Биљана Дукоска, педагог од ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп. 

Цел на активноста: 

-да се оспособат учениците говорно 

-да се изразуваат на одредена тема 

-да се оспособат ликовно да се изразат на одредена тема 

-да се развие математичкото размислување кај учениците од прво одделение, 

-да се развиваат комуникациските вештини кај разни возрасти( прво и трето одд.) 

Реализирање на  креативна работилница со наслов „Што ни донесе есанта“ 

Во работилницата најдоа примена техниките од јазична писменост и математика со размислување (асоцијација , бура на идеи,наставникот чита на глас,менторски текст,описен јазик ,интрактивно пишување, добројување ) 

Учениците од продолжениот престој решаваа задачи,интерактивно пишуваа, опишуваа, ликовно се изразуваа. На тој начин говорно и ликовно се изразуваа за годишното време есен.Активностите за работа  беа  прилагодени спрема возраста,а  формите  за работа беа предходно осмислени.(индивидуална ,групна и заедничка ) 

       Секоја група од ученици беше водена од наставник или претставник на стручната служба. 

Преку примена на играта „Ајде погоди“ учениците требаше да ја погодат асоцијацијата чие крајно решение беше зборот- есен. 

Учениците од прво одделение креативно се изразија користејќи природен материјал и елементи од ликовното изразување.Додека учениците од трето одделение говорно и ликовно се изразија користејќи го описниот јазик(придавки).Беше искористен и менторски текст за да ги инспирира учениците во творењет за есента. Описниот јазик најде примена во интерактивното пишуваат на темата „ Што ни донесе есента“. Учениците поведени од првата реченица кажана од страна на наставникот „Дојде убавата Есен насекаде во природата “, продолжуваа да даваат сви размислувања за дополнување на описот на есента. Така на крајот се доби еден поврзан текс со приме на описниот јазик. 

 Учениците од прво одделение со помош на изработениот нагледен постер   под наслов „Боите на есента“ ја формираа низата од броеви од 1-10 со помош на техниката добројување.„Есенската маска “беше како завршен дел на активностите со која се почувствова есента како дел од училницата во продолжениот престој. 

Одличен интерес кај учениците од I и III одд. во продожениот престој. На овој начин се продлабочува  соработката со одделенските наставници од прво одделение  и наставничката во продолжениот престој.Ваков вид на воннаставни активности делуваат спонтано врз интересот на децата. Тие сакаат креативно да се изразуваат, не чувствуваќи одбивнос во работењето , туку напротив привлечнос и желба за да се види исходот од она што се работи. 

 

 

 

 

ПРОМОВИРАЊЕ НА НЕНАСИЛСТВО И ИНТЕГРАЦИЈА НА ДРУГИ КУЛТУРИ ВО УЧИЛИШНА СРЕДИНА

Sorry, this entry is only available in Amerikan İngilizcesi. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocial Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. ПРОМОВИРАЊЕ НА НЕНАСИЛСТВО И ИНТЕГРАЦИЈА НА ДРУГИ КУЛТУРИ ВО УЧИЛИШНА СРЕДИНА, Светлана Бобевска, ООУ „ Блаже Конески“ Велес.

ПРЕКУ ПРЕЗЕНТАЦИЈА СЕ ЗАПОЗНАВААТ СО РАЗЛИЧНИТЕ НАЦИОНАЛНОСТИ, РАЗЛИЧНИТЕ ОБИЧАИ И КУЛТУРИ. ЦЕЛТА Е ДА УЧЕНИЦИТЕ ДА ОТКРИЈАТ ДЕКА БЕЗ РАЗЛИКА НА ВЕРА , ПОЛ, НАЦИОНАЛНОСТ  ИМААТ ИСТИ ПРАВА, ЗАЕДНИЧКИ СЕ ДРУЖАТ И СИ ПОМАГААТ.  

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАПОЗНАВААТ СО РАБОТАТА И ЖИВОТОТ ВО МИНАТОТО, КУЛТУРНИТЕ И ТРАДИЦИОНАЛНИТЕ ВРЕДНОСТИ  И НАРОДНОТО ТВОРЕШТВО.  ПОЧИТУВАЊЕ НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ НА ДРУГИТЕ, СЕ ЗАЈАКНУВА  СОРАБОТКАТА ПОМЕЃУ РОДИТЕЛИТЕ  И УЧЕНИЦИТЕ ОД РАЗЛИЧНО ЕТНИЧКО, КУЛТУРНО И ВЕРСКО  ПОТЕКЛО И СЕ ГРАДИ  ДОБАР СОЖИВОТ  И ЗАЕДНИШТВО.       

ДВЕ ГРУПИ ОД РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ  ПРЕКУ СИМУЛАЦИИ  ГИ ЗАПОЗНАВААТ НИВНИТЕ КУЛТУРИ.,МЕГУСЕБНО СЕ ДРУЖАТ, РАЗГОВАРААТ НА СВОЈ МАЈЧИН ЈАЗИК И СЕПАК СЕ РАЗБИРААТ, ГИ ИГРААТ НАРОДНИТЕ ОРА И ГИ ПЕАТ ПЕСНИТЕ, И СЕПАК СЕ РАЗБИРААТ И ДРУЖАТ.

УЧЕНИЦИТЕ ВО РАБОТИЛНИЦАТА  СЕ ОСПОСОБИЈА ЗА ОСОЗНАВАЊЕ НА СОПСТВЕНИОТ ИДЕНТИТЕТ И ИДЕНТИТЕТОТ НА ДРУГИТЕ ЛУЃЕ 

 УЧЕНИЦИТЕ ВО РАБОТИЛНИЦАТА  СЕ ОСПОСОБИЈА ЗА ОСОЗНАВАЊЕ НА МОЖНОСТИ ЗА ПОЗИТИВНА ПРОМЕНА И РАЗВИВАЊЕ НА ИДЕНТИТЕТОТ КАЈ ЛУЃЕТО;  

НАУЧИЈА ДА ГИ ПОЧИТУВААТ РЗЛИЧНОСТИТЕ КАЈ ПОЕДИНЦИ И ГРУПИ. 

ЦЕЛТА Е ПОСТИГНАТА – ИАКО СМЕ РАЗЛИЧНИ СЕПАК СМЕ ИСТИ- СИ ПОМАГАМЕ, СЕ РАЗБИРАМЕ И ПОЧИТУВАМЕ ИАКО ГОВОРИМЕ РАЗЛИЧНИ ЈАЗИЦИ И ИМАМЕ РАЗЛИЧНИ КУЛТУРИ. 

 

Креирање на блог

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,,за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието, Креирање на блог – Ирена Наумовска ООУ „Гоце Делчев“ Прилеп.

Креирање на блог – француски јазик

ВОВЕД Со воведувањето на модерната технологија и дигитализацијата на училиштата се отворија нови можности за современ и креативен начин за реализација на наставата. Нашиот нов предизвик во примената на информатичката технологија е креирање на блог во кој ќе се претстави секој ученик од одделението.

ЗАДАЧИ Блогот е информатичка алатка која дава можност за објавување на текстови и идеи, добивање на коментари во врска со истите, споделување линкови, видеа и слики како и комуникација со други лица. Блогот треба да содржи:

1.Почетна страна(позадина, слика, краток текст за претставување на одделението)

2.Мени со страна за секој ученик посебно. Ученикот може да се претстави со краток текст и слика или преку видео запис.

ПРОЦЕС Секое одделение бира администратор на блогот. Учениците работат во една заедничка група. Разговараат, се договараат, си помагаат,даваат свои идеи за реализација на дадената задача. Секој ученик прикачува слика и пишува текст за себе кој треба да ги содржи следните информации: * Име, презиме, адреса, возраст, одделение * Физички опис и карактерни особини * Омилени активности(хоби), вкусови во врска со училиштето, музиката, спортот. Во период од две седмици од добивање на вебквестот секој ученик треба да му ги испрати на администраторот потребните материјали за креирање на блогот на одделението.

Целите на овој час се остварени, учениците ги имаат извршено своите задолженија во целост и притоа покажуваат голема мотивација и интерес. Користењето на Web quest овозможи полесна реализација на проектната задача. Учениците учествувајќи во вој проект навлегоа во практична примена на знаењата при комуникација на Интернет и со тоа се стекнаа со вештини на користење блогот како нова информатичка алатка. Доколку има можност ,може да се намени уште еден час за

давање на пишана повратна информација од наставникот, дискусија со учениците за добрите и слабите страни на проектот, за размена на информации и искуства кои ќе бидат корисни во понатамошната работа на учениците на други проекти.

Фотографи и на кои е прикажана работилницата

HTTPS://SOFIJAGESOSKA.BLOGSPOT.COM/FBCLID=IWAR1V28BFQRFVBPIZ0810HLFSOQANZZLX3X93H1WZWN-G4UNWIII0VMPGQSI  

Helping children recognize emotions

According to Gwen Dewar, PH.D. being able to recogize different emotions is a key to a sucessful communication. Children learn to read facial expression along the way of their development. But what can we do to help and ensure this successful development. For more information please read the article providing more useful tips: https://www.parentingscience.com/facial-expressions-for-kids.html

Prosocialinių vertybių savaitė Panevėžio r. Velžio lopšelyje-darželyje. III d.

„Meškučių“ grupės veikla (1–2 metų vaikai)

Vaikai ryto rato metu sveikinasi, susipažįsta  su ,,Kimochi“ personažais. Vėliau jie apžiūrinėja ,,Kimochi“ emocijų pagalvėles, aptaria su mokytoja, kada užplūsta vienokios ar kitokios emocijos, bando jas pavaizduoti. Jie žaidžia vaidmenų žaidimą, skirtą empatijai ugdyti:  skambant lopšinei tyliai ir atsargiai  supa lėlytę. Kita veikla – ,,Mes laimingi“ – tai grupinis darbas, kai kartu tapoma emocija, o vėliau visi džiaugiasi rezultatu. Vaikams patinka klausantis atpalaiduojančios  klasikinės melodijos piešti pirštais.

 

Prosocialinių vertybių savaitė Panevėžio r. Velžio lopšelyje-darželyje. II d.

„Drugelių“ grupės veikla (3–5 metų vaikai)

Žaidimas  „Jausmų veidrodis“

Žaisdami žaidimą  „Jausmų veidrodis“ vaikai stebuklingoje „Jausmų dėžutėje“ rado veidrodėlį ir pažiūrėjęs į jį kiekvienas įvardijo savo nuotaiką, papasakojo, ką jaučia, kokius jausmus išgyvena. Dauguma šypsojosi, matė save geros nuotaikos. Paklausus kodėl taip jaučiasi, atsakė, kad norėjo po savaitgalio greičiau ateiti  į darželį, nes pasiilgo draugų. Vaikų nuotaika atsispindėjo pieštuose veideliuose.

Įdomiausias buvo trejų metų Beatos atsakymas, žiūrėdama į veidrodėlį ji pasakė: „Esu geros nuotaikos ir šypsausi, nes pasiilgau Dovydo, o širdutėje liūdna, nes naktį susirgo sesė ir išvežė į ligoninę. Todėl nupiešiau du veidelius. Vienas  linksmas, kitas  liūdnas.“

Vėliau vaikai linksmai nusiteikę prausė žaislus, valė dulkes, jautėsi darbinė nuotaika.

„Pelėdžiukų“ grupės veikla (6 metų vaikai)

„Aš ypatingas“ – kiekvienas vaikas piešdamas, o paskui papasakodamas atskleidė,  kuo jis yra ypatingas: vaikai pasakojo, kūno ypatumai, kokius žmones myli, kokie daiktai, žaislai jiems yra  patys mieliausi, įvardijo savo kūno ypatumus. Nustebo, kad vieni nuo kitų labai skiriasi.

Veikla – ,,Judėjimas – atsipalaidavimas – savijauta“. Vaikai žaisdami tyrinėjo, kaip aktyvus judėjimas ir atsipalaidavimas veikia jų nuotaiką.

Veikla ,,Pasisveikink su kaimynu“. Vaikų akyse žėrėjo džiaugsmo kibirkštėles, patys kvietė nespėjusius prisijungti, pajuto bendrystę.

„Skruzdėliukų“ grupės veikla (4–5 metų vaikai)

Tikslas – atpažinti ir įvardinti pagrindines emocijas, pasakyti gražius žodžius šalia sėdinčiam  draugui, veido mimika ir gestais parodyti emocijas.

Vaikai vaidina emocijas. Suvaidinti emocijas šio amžiaus vaikams dar sunku. Nežino, kaip vaidinti nuobodžiaujantį, išsigandusį, pavargusį.  Lengviau pavyksta suvaidinti pagrindines emocijas: liūdesį ir pyktį.

Ryto rate vaikai siųsdami kamuolį vaikai sveikinosi ir sakė gražius žodžius šalia sėdinčiam draugui. Vaikai pagyrė draugų daiktus: „graži tavo suknelė, sijonas, gumutės“. Ateityje, ugdomosiose veiklose plėsime vaikų žodyną žodžiais: švelnus, mielas, nuoširdus, draugiškas, mokysime pastebėti ne tik gražius daiktus, bet ir draugišką bei nuoširdų elgesį.

Skambant Mocarto muzikai vaikai piešė, kokią emociją jaučia. Džiaugėsi draugu, piešė linksmą ir liūdną veiduką.

Vaikai žaidė žaidimą „Jenga“ – tai žaidimas, reikalaujantis kantrybės, tikslumo ir  susikaupimo. Žaidžiant keliems vaikams lengva išlaukti, kol kitas trauks kaladėlę. Sunku susikaupti ir stengtis nejudėti, kol kitas vaikas traukia kaladėlę.

Prosocialinių vertybių savaitė Panevėžio r. Velžio lopšelyje-darželyje. I dalis

Sorry, this entry is only available in Amerikan İngilizcesi. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Emocijų savaitė „Nykštukų“ grupėje (2–3 metų vaikai)

Veikla prie šviesos stalo

Tikslas – skatinti vaikų kūrybiškumą, susikaupimą, lavinti smulkiąją motoriką bei padėti patirti teigiamų emocijų.

Ryte tamsoje vaikai  laisvai dėliojo įvairias popierines figūras,  vėliau kūrė žiemos peizažą: snaiges, ledą, Kalėdų senelio namuką ir pan.. Vaikams veikla tamsoje buvo neįprasta, todėl jie buvo susidomėję bei susikaupę, draugiškai dalijosi popierinėmis figūromis su draugais. Veikla tamsoje vaikus nuramino, net ir aktyvūs vaikai buvo susikaupę.

 

„Bitučių“ grupės veikla (4–5 metų vaikai)

Tikslas – siekti geresnės emocinės savijautos ir mokyti kurti draugišką aplinką.

Uždaviniai: kurti aplinką, kurioje vaikai pasitikėtų vieni kitais, skatinti ugdytinius savo emocijas išreikšti per menines, kūrybines veiklas, ugdyti bendrąsias vertybes: pagarbą sau ir kitiems, atsakingumą, geranoriškumą, pagalbą.

Vaikai atliko užduotėles: pristatė personažus, juos apibūdino, vaizdu įvardino jausmą ,,piktas“, personažai keliavo kairėn, dešinėn, aukštyn, žemyn, pasakė eilėraščius ,,Kiškį piškį beuodegį” ir ,,Susitiko du ežiukai“. ,,Vikšrelis“ pasiūlė atlikti užduotėles: piešti smėlyje pirštukais emocijas, naudojantis robotuku ,,Bitutė“ surasti ,,Kimochio“ personažus, piešti emocijas ant kubų, ant rankytės trafareto pirštukų piešti veidukus, o ant delniuko savo draugą. Veikla pavyko, vaikai viską atliko puikiai.

ВО МЛАДИТЕ Е ИДНИНАТА, А ВО СТАРИТЕ ИСКУСТВОТО

Sorry, this entry is only available in Amerikan İngilizcesi. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ВО МЛАДИТЕ Е ИДНИНАТА, А ВО СТАРИТЕ ИСКУСТВОТО – Јасмина Мурговска ОУ „Кочо Рацина“ с.Ивањевци, Могила, ПУ с..Лозани

НЕ СИ САМ, СЕКОГАШ НИ ТРЕБА ВАШЕТО ИСКУСТВО, ВО МЛАДИТЕ Е ИДНИНАТА, А ВО СТАРИТЕ ИСКУСТВОТО, беа пораките напишани од учениците за време на работилницата. Чоколатцата ги поделивме по однапред направен план, од врата на врата, кај сите повозрасни осамени баби и дедовци низ нашето село. За нивната среќа не може да се зборува, може само да се види и почувствува. Презадоволни од нашата работа среќни, се договоривме по некое време повторно да ја повториме оваа акција , но тогаш да израдуваме уште повеќе луге, вели наставничката Јасмина Мурговска.