Category: North Macedonia

Прифаќање сличности и различности,

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Прифаќање сличности и различности, ДОНКА ПАВЛОВА, ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ВЕЛЕС Опис на активноста:…

Слични и Различни

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „И СЛИЧНИ И РАЗЛИЧНИ“, ЛИЛЈАНА ФАНКОСКА, ОУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД…

Проблеми на Младите

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ПРОБЛЕМИ НА МЛАДИТЕ, МАЈА ТЕФОВА, СОУ„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“- НЕГОТИНО Опис на…

И Зборовите Повредуваат

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „И ЗБОРОВИТЕ ПОВРЕДУВААТ“, ОЛИМПИЈА ЈОВЧЕСКА, СУЗАНА ЈАКИМОВСКА, ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ Опис…

Рециклирање

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието РЕЦИКЛИРАЊЕ, АНИТА КОЦЕВСКА, ООУ„РАЈКО ЖИНЗИФОВ“- ОРИЗАРИ-ВЕЛЕС Опис на активноста: Оваа активност…

Здрава Храна За Детство Без Мана

ЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСТВО БЕЗ МАНА , ДИЈАНА СМУГРЕСКА, ООУ. ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ,, Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во…

Танграм Предизвик

ТАНГРАМ ПРЕДИЗВИК, Силвана Ристевска, ОУ„СТИВ НАУМОВ“-БИТОЛА Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Опис на активноста: „Образованието е…

Визуелни Комуникации и Дизајн

ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ДИЗАЈН, МАЈА АТАНАСОВСКА; ИСКРА АЛЕКСИЕВСКА, ООУ„КРСТЕ МИСИРКОВ“-СКОПЈЕ Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Опис…

Организирање на библиотеката

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Организирање на библиотеката да претставува центар за учење и размена на…

Ние Сме Виножито

,, НИЕ СМЕ ВИНОЖИТО”, СУЗАНА СПИРКОВСКА, ООУ ,, КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ” Скопје Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието…

,,Волкот и седумте јариња

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ,,Волкот и седумте јариња‘‘- Виолета Ристеска, ООУ,, Климент Охридски ‘‘ –…

Промена на Материјалите

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ПРОМЕНА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ, ЛИДИЈА ДИМИТРИЕВСКА МИМОЗА ЦРВЕНОВА, ООУ„КРСТЕ МИСИРКОВ“-СКОПЈЕ Опис на…

Прифаќање Сличности и Pазлики

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Илинка Димовска ООУ ,,КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ,, – СКОПЈЕ Опис на активноста ВО…

Изразување Љубезност

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието АЛЕКСАНДРА ПЕТРЕСКА ОУ САНДЕ ШТЕРЈОСКИ – КИЧЕВО Oпис на активноста КУС…

Пријава за учество на конкур

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Играме и учиме Весна Обрадовиќ ООУ„ Кочо Рацин “ Прилеп Опис…