Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Активно слушање, Билјана Георгиеска, ООУ„Гоце Делчев“ – Прилеп 

Опис на активности:

Цели 

– да ги  знае правилата на активно слушање 

– да умее да се воздржува од користење на невербалните знации вербалните изрази кои имаат негативно влијание врз односите со другите 

Воведна активност 

– Сите ученици беа поделени во парови и застанаа еден спроти друг. Едниот од парот замислува дека стои пред огледало во кое се гледа и се движи на сите можни начини- некогаш побрзо, некогаш побавно. Другиот ученик го претставува неговиот одраз во огледалото и се движи имитирајќи ги неговите движења. По 2-3 минути улогите во паровите се менуваа.Тој што се движи, додека го посматра својот одраз гледаше дека се движи бавно.Активноста заврши по 2-3 минути. Наставникот објасни  дека невербалниот говор како во овој случај може да помогне во комуникација со луѓе кои ги запознаваме и затоа треба да се внимава како се употребува. 

Главна активност 

Наставникот го кажа текот на часот и ги запозна учениците со целите. Учениците кои беа поделени во парови се свртени еден кон друг. Им подели ливче со тајна инструкција од работен лист Како активно слушам и не требаше да ја покажат на другиот. Се означија со А и Б. Почнува А опиша настан кога не му било убаво. По 1 минута ги сменија улогите. Партнерот Б ја следи инструкцијата од картичката. По 1 минута се менуваат. Б кажува нешто убаво што му се случило,  А го слушаше следејќи ги инструкциите. 

Следеше дискусија по поставени прашања 

  1. Како се чувствувавте додека зборувавте? Зошто? Како влијаеше однесувањето на слушателот? 
  1. Што ни помага подобро да се ислушаме? 
  1. А што пречи за да се ислушаме подобро? 
  1. Зошто е важно прво да го ислушаме соговорникот, а потоа да реагираме? 

Завршна активност 

Наставникот ги зеде картичките од работниот лист Активно, неактивно слушањеим ги покажа на учениците и притоа побара мислење за секоја картичка дали го поддржува активното или неактивното слушање со нивно образложение. Картичките се лепеа во колона активно слушање и колона неактивно слушање 

Рефлексија:

Учениците во целост ги постигнаа поставените цели на часот. 

Сите беа ангажирани, секој според сопствените способности и мотивирани да работат на зададената задача. 

Инструкциите за работа им беа јасни и целосни па учениците успешно ја завршуваа секоја зададена задача, па со тоа и успешно се заврши активноста предвидена за часот. Комуницираа мегу себе, се договараа, соработуваа, се радуваа на успшешно сработеното. 

Задоволна сум од дискусијата на крајот од часотУчениците беа целосно ангажирани и мотивирани за работа преку целиот час. Активно учествуваа во наведувањето идеи за активно и неактивно слушање.