ETWINNING ПРОЕКТИ ВО НАСТАВАТА И ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ

Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocial Values работилница“
за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ETWINNING ПРОЕКТИ ВО НАСТАВАТА И ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ, ООУ ДИМИТАР МИЛАДИНОВ Скопје, АИДА ПЕТРОВСКА 

Опис на активноста: ПРОЕКТИТЕ СЕ ОД РАЗНИ ОБЛАСТИ: ЕКОЛОГИЈА, ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА, ОПШТЕСТВО, МЕЃУЧОВЕЧКИ ОДНОСИ, ЕТИКА, ….. СЕКОЈДНЕВИЕ. ПРЕКУ ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ ЈА ДОБЛИЖУВАМЕ СЛИЧНОСТА, А ЈА МИНИМИЗИРАМЕ РАЗЛИЧНОСТА НА ЛУЃЕТО И НА КУЛТУРИТЕ. СОЗДАВАМЕ ПРИЈАТЕЛСТВА, ИСТРАЖУВАМЕ, ТВОРИМЕ, ПЕЕМЕ, ИГРАМЕ, УЧИМЕ, СЕ РАДУВАМЕ, СЕ ГРИЖИМЕ ЗА НАШАТА ПЛАНЕТА, ….  СО РАЗМЕНА НА НАШИТЕ ИСКУСТВА, ТРУДОВИ: РАСКАЗИ, ЗАДАЧИ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ВИДЕА, ЦРТЕЖИ, ПЕСНИ, ПОСТЕРИ И ЧЕСТИТКИ ГРАДИМЕ МОСТОВИ НА ПРИЈАТЕЛСТВО, ПРЕКУ ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ НАШИОТ ТРУД СТАНУВА ВИДЛИВ НАДВОР ОД УЧИЛИШТЕТО, ИНТЕРНЕТОТ НИ ГИ ПРОШИРИ ВИДИЦИТЕ И НИ ОВОЗМОЖИ СРЕДБИ  СО УЧИЛИШТА ОД ПОВЕЌЕ ЗЕМЈИ.
ПР
ОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ НИ ОВОЗМОЖИА ДА УЧИМЕ ЕДНИ ОД ДРУГИ, ДА СЕ СОВЕТУВАМЕ, ДА СОРАБОТУВАМЕПРАВИМЕ ПОДГОТОВКИ ЗА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ КОИ СЕ СЛЕДАТ ПО РЕДОСЛЕД: СЕКОЈ ПРОЕКТ ЗАПОЧНУВА СО ВОВЕД КОЈ СЕ СОСТОИ ОД КУС ПРЕГЛЕД, СТРУКТУРА И КОРИСНИ РЕСУРСИ. ПОТОА СЛЕДАТ ОПШТИ НАСОКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ КОИ СЕ СОСТОЈАТ ОД КОРИСНИ СОВЕТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ 2 АЛАТКИ И ДРУГИ КОРИСНИ СОВЕТИ ЗА ПОЕКТОТ. ИЗБОР НА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ СОДРЖИ НЕКОЛКУ ЧЕКОРИ : ПОСТАВУВАЊЕ НА ИДЕИ, ДИСКУСИИ, ПОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕЛИ, ОДБИРАЊЕ НА ТЕМА И ФОРМИРАЊЕ НА ТИМОВИ. ОРГАНИЗИРАВМЕ ПРОЕКТИ НА ETWINNING ПЛАТФОРМАТА ИЛИ ПРИФАЌАМЕ ПОНУДЕНИ ПРОЕКТИ ОД КОЛЕГИ ОД ДРУГИ ЗЕМЈИ КОИ ВЕЌЕ ГИ ИМААТ ОРГАНИЗИРАНО. 

ИСТРАЖУВАЧКИТЕ АКТИВНОСТИ СОДРЖАТ НЕКОЛКУ ЧЕКОРИ: ДАВАЊЕ НАСОКИ ЗА ПРИБИРАЊЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВЕЊЕ АНАЛИЗА, СЕЛЕКЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА, НАСТАВНИКОТ ДАВА ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА. ПЛАНИРАЊЕТО Е СОДДРЖАНО ОД НЕКОЛКУ ЧЕКОРИ: ИЗГОТВУВАЊЕ ПЛАНОВИ ЗА АКЦИЈА, ОДБИРАЊЕ НА НАЈДОБАР ПЛАН. СОЗДАВАЊЕТО НА ЕДЕН ПРОДУКТ Е СОДДРЖАН ОД ПОВЕКЕ ЧЕКОРИ: ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ, КРЕИРАЊЕ ПРОДУКТИ, ФИНАЛИЗАЦИЈА НА ПРОДУКТИ, ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА, ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОДУКТИ. РЕАЛИЗАЦИЈАТА СЕ СОСТОИ ОД ДОКУМЕНТИ, ФОТОГРАФИИ, КЛИПОВИ, ИЗВЕШТАИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПОСТЕРИ ОД РЕАЛИЗИРАНАТА АКТИВНОСТ (ДИСТРИБУЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛОТ, ПРЕТСТАВА, ИЗЛОЖБА, НАТПРЕВАР, ДЕЈСТВО НА ЕКО – ПАРОЛИ, ДЕБАТИ И ДР.) РЕФЛЕКСИЈАТА  СОДРЖИ НЕКОЛКУ ЧЕКОРИСОГЛЕДУВАЊЕ НА ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ СТРАНИ НА ПРОЕКТОТ, ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОЦИ, ИСТАКНУВЊЕ НА НАЈАКИВНИТЕ ЧЛЕНОВИ – ПОФАЛУВАЊЕ. ПОТОА ПРОЕКТОТ ГО ПРИЈАВУВАМЕ ЗА ОЗНАКА НА НАЦИОНАЛЕН КВАЛИТЕТ. ДОКОЛКУ ИСТИОТ ПРОЕКТ ВО ПОВЕЌЕ ЗЕМЈИ СЕ ПРОЦЕНИ СО НАЦИОНАЛЕН КВАЛИТЕТ, 70 %  ОД ПРОЕКТИ НА ЕДЕН УЧЕСНИК СЕ ЗДОБИВААТ СО ЕВРОПСКИ КВАЛИТЕТ. ПРИДРУЖЕТЕ СЕ. КАКО ПРИМЕР НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ЛИНКОВИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДААТ ПОВЕЌЕ ПРОЕКТИ ВО КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ УЧЕНИЦИТЕ ОД ОУ “ДИМИТАР МИЛАДИНОВ ” – СКОПЈЕ, ПОД МЕНТОРСТВО НА НАСТАВНИКОТ – АИДА ПЕТРОВСКА.

HTTPS://VIEW.GENIAL.LY/5B29236FBEB79B49AF60B6CB/TASTE-MY-COUNTRY

Рефлексија од примена на активноста во пракса: ПРЕКУ ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ ПОКРАЈ ПРЕДВИДЕНАТА СОДРЖИНА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗДОБИЈА И СО ПРАКТИЧНИ ОПШТОКУЛТУРНИ ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА КАКО ШТО Е СОРАБОТКА, КУЛТУРНО ОДНЕСУВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ, ХУМАНОСТ, СОЛИДАРНОСТ, ОТВОРЕНОСТ ЗА НОВИ ИДЕИ, САМОДОВЕРБА.

 

ДРУГАРСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ

Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocial Values работилница“
за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ДРУГАРСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ, ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ПРИЛЕП, ГАБРИЕЛА СТЕВАНАНЏИЈА 

Опис на  активноста:  

ПОСЕТА НА ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ОД СТРАНА НА ДЕЦА ОД 2 ОДДЕЛЕНИЕ ОД ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“. ДОНИРАЊЕ НА БАЛОНИ, ЗАЕДНИЧКА РАБОТИЛНИЦА, СЛИКАЊЕ НА МАРАМИ, ЗАЕДНИЧКА ПРИРЕДБА.  

ПРИ  ПОСЕТАТА ВТОРООДЕЛЕНЦИТЕ ПОКЛОНИЈА БАЛОНИ. СЕ РАКУВАА СО ДЕЦАТА ОД ЦЕНТАРОТ. ДОНЕСОА БЕЛИ СВИЛЕНИ МАРАМИ КОИ ВО ЗАЕДНИЧКА РАБОТИЛНИЦА НАСЛИКАА ОТПЕЧАТОЦИ ОД РАЦЕ. МАРАМИТЕ ГИ ПОКЛОНИЈА НА ДЕЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ. СЛЕДУВАШЕ ЗАЕДНИЧКА КРАТКА ПРИРЕДБА. СЕКОЈА ГРУПА СЕ ПРЕТСТАВИ СО ПЕЕЊЕ НА ПЕСНИ И ИГРА.  

Рефлексија од примена на активноста во пракса: ПОДОБРЕНА КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ ДЕЦАТА. ПРИФАЌАЊЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ОД НАС. НАДМИНУВАЊЕ НА СТЕРЕОТИПИТЕ. ОД НАЈМАЛИ НОЗЕ УЧЕНИЦИТЕ СЕ УЧАТ ДЕКА ЉУБОВТА И ДРУГАРСТВОТО НЕ ТРЕБА ДА ПОЗНАВААТ ГРАНИЦИ ИЗГРАДЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА РАЗЛИЧНОСТИТЕ. СЕКОЕ ДЕТЕ НА СВЕТОТ ЗАСЛУЖУВА ЕДНАКВИ ПРАВА И МОЖНОСТИ. ДА СЕ ПОДАДЕ РАКА СЕКОМУ, ДА СЕ ПРУЖИ ПОМОШ СЕКАДЕ И СЕКОГАШ КОГА Е ПОТРЕБНА. 

 

 

Projekto „Prosocialinės vertybės“ pristatymas Klaipėdoje vykusioje projektų idėjų mugėje

 

 

Panevėžio rajono švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė, Panevėžio r. Velžio gimnazijos mokytoja Asta Klydžienė ir Panevėžio r. Naujamiesčio gimnazijos mokytoja Laura Šinkūnienė Klaipėdoje vykusioje idėjų mugėje pristatė projektą „Prosocialinės vertybės“. Didžiausiais dėmesys buvo skirtas praktinėms veikloms, ugdančioms prosocialines vertybes: bendradarbiavimą, altruizmą, empatiją. Mokytoja Asta dalijosi patirtimi, kaip ugdant šias vertybes integruoti istoriją ir kitus mokomuosius dalykus. Mokytojų susidomėjimo sulaukė idėja, kaip lengvai pamokoje pasigaminti knygelę.

Prosocialinė savaitė Panevėžio r. Velžio gimnazijoje. Dėkingumo ir geranoriškumo dienos idėjos

Dovanojame dovanas, kurios nekainuoja: šypsena, apkabinimas, palaikymas, išklausymas, komplimentas

Asta Klydžienė, Dalia Kukenienė, Rima Stongvilienė, Jolanta Andriuškevičienė, Reda Raštutienė, Aušra Kumer, Daiva Nakrošienė, Sandra Petrovienė, Jonas Marcinkevičius, Elena Bartkienė, Aurimas Puodžiūnas, Jonas Lėpa, Rita Storastienė, Jurgita Kuprinskienė, Danutė Rudzevičienė pamokose kūrė palaikymu, dėkingumu ir geranoriškumu grįstą atmosferą.

Mokytoja Rima 6−8 klasių mokiniams vedė anglų kalbos pamokas „How are you?“, o mokytoja Jurgita ketvirtokams  − pamoką „I wish you“.

Mokytojos Jolantos vadovaujami antrokai kūrė QR kodus draugui, mokytojos Redos vadovaujami ketvirtokai rašė dėkingumo laiškus tėveliams, o mokytojos Elenos trečiokai kūrė laiškus-atvirukus tėveliams.  Mokytojos Aušros vadovaujami trečiokai, mokytojos Daivos bei mokytojo Jono pirmokai bei mokytojos Danutės ketvirtokai rašė linkėjimus klasės draugui. Mokytojo Jono antrokai iš antrinių žaliavų kūrė vazonėlius „Aš šypsausi, kai tu šypsaisi…“

Mokytojos Dalios pamokoje septintokai sprendė vertybių šaradas, mokytoja Sandra aštuntokams vedė klasės valandėlę „Draugystė“. Mokytojas Aurimas šeštokams organizavo klasės valandėlę „Ko reikia norint būti draugišku“, o mokytoja Rita penktokus pakvietė į komplimentų ratą.

Etikos mokytoja pamokoje „Kaip šiandien jautiesi? “mokinius pradžiugino parodydama filmuką „Išvirkščias pasaulis“.  „Išvirkščias pasaulis“ – tai nuotaikinga animacinė komedija apie vienuolikmetę mergaitę Railę, kurios galvoje nuolat knibžda penki emocijų žmogeliukai: džiaugsmas, pyktis, liūdesys, baimė ir pasišlykštėjimas.

Plačiau apie filmuką: https://www.vaikams.lt/filmai/isvirkscias-pasaulis.html.

 „Baltojoje nišoje“ bibliotekininkės organizavo parodą „Prosocialinės vertybės − kas tai?“ bei neformaliojo vaikų švietimo būrelio „Jaunučių paletė“ tapybos darbų parodą „Kokia nuotaika gyvena mano namuose…“.

Gimnazistus nudžiugino ir Velžio lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ vaikučiai, papildę „Emocijų sieną“ savo šypsenėlėmis.

Smagu, kad šios dienos pabaigoje Velžio gimnazistai šiltai apkabino ne tik savo darugus, bet ir mokytojus.

Prosocialinė savaitė Panevėžio r. Velžio gimnazijoje. Bendradarbiavimo diena

Idėjos pamokoms, kuriose ugdomas bendradarbiavimas

(visose pamokose organizuojamas grupinis darbas)

Mokytojos Vaida Šiaučiūnė, Asta Klydžienė, Rima Stongvilienė, Reda Raštutienė, Aušra Kumer, Beata Viederienė, Dalia Zdanavičiūtė, Daiva Nakrošienė, Jonas Marcinkevičius, Elena Bartkienė, Jolanta Andriuškevičienė, Jonas Lėpa, Dalia Vizbarienė, Danutė Rudzevičienė pamokose akcentavo bendradarbiavimo,  gebėjimo dirbti komandoje svarbą bei organizavo grupinį darbą.

Puikų bendradarbiavimo pavyzdį parodė istorijos mokytoja Asta bei anglų kalbos mokytojos Rima ir Vaida, kurios vedė atvirą integruotą istorijos ir anglų kalbos pamoką „Istorijos herojai“. Pamokoje mokiniai žaidė žaidimą apie istorijos herojus: http://historysheroes.e2bn.org/whatisahero. Bendradarbiaudami ir naudodamiesi interneto svetainėje esančiais šablonais, mokiniai susikūrė knygeles apie herojus.

Knygelių kūrimo šablonus rasite čia: https://crayolateachers.ca/art-worksheets.

Netradicinę bendradarbiavimo veiklą trečiokams pasiūlė mokytojos Reda ir Aušra: jos savo klasių mokinius padalijo į dvi grupes ir sudarė mišrias trečiokų ir ketvirtokų klases. Mokiniai atlikdami užduotis turėjo galimybę bendradarbiauti ne tik su savo klasės, bet ir paralelinės klasės mokiniais.

Mokytojai bendradarbiavo trečiokams sudarydami sąlygas skaityti pasakas pirmokams, o vaikai bendradarbiavo mokydamiesi atskleisti pasakos prasmę.

Aštuntokė bendradarbiaudama su mokytoja Asta vedė pamoką  bendraklasiams, mokytojos Rimos vadovaujami septintokai anglų kalbos pamokoje „Give a helping hand!“, mokėsi vieni kitiems ištiesti pagalbos ranką.

Mokytojo Jono mokiniai bendradarbiavo dalyvaudami edukacinėje išvykoje ,,Duona mūsų buityje ir papročiuose“, o mokytojos Jolantos antrokai rašė laiškus mokiniams, besimokantiems Panevėžio Rožyno progimnazijoje.

Mokytojos Dalios vadovaujami penktokai bendradarbiavo pamokoje, kurios tema − „Daiktavardžių sodai“, o mokytojos Danutės ketvirtokai skaitydami ir aptardami savo kūrybos pasakas.

Po pamokų visi Bendradarbiavimo dienos dalyviai turėjo galimybę Velžio gimnazijos Baltojoje nišoje pasigėrėti bibliotekininkės Dalios ir mokytojos Beatos bei šeštokų kūrybinių darbų „Mano herojus“ paroda.