Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието.

МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИОУ  ГРИГОР  ПРЛИЧЕВ  ОХРИДБИЉАНА  ИВАНОСКА

 

ПРОЕКТОТ ГО НАПРАВИВМЕ СО ЦЕЛ ПРЕКУ ФОРМИРАЊЕТО НА ОДДЕЛЕНСКАТА БИБЛИОТЕКА УЧЕНИЦИТЕ ДА ЈА НАУЧАТ И ОСОЗНААТ ВРЕДНОСТА НА КНИГТА, ДА СТЕКНАТ НАВИКА ЗА ЧИТАЊЕ КНИГИ СО ШТО ЌЕ ГО ЗБОГАТАТ ФОНДОТ НА ЗБОРОВИ, ДА ЗНААТ КАКО ДА СЕ ОДНЕСУВААТ КОН КНИГИТЕ, И ДА ГИ ЧУВААТ И ДА ИМААТ ОБВРСКА ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА НИВ. 

АКТИВНОСТА НА ПРОЕКТОТ ТРАЕШЕ ДВЕ НЕДЕЛИ 

ПРВО РАЗГОВАРАВМЕ И ПОБАРАВМЕ ПОМОШ ОД НАШИОТ БИБЛИОТЕКАР КОЈ НИ  ДАДЕ НАСОКИ КАКО СЕ ВОДИ БИБЛИОТЕКА. ИЗНАЈДОВМЕ ФОРМА И НАЧИН КАКО ДА СЕ ПРЕТСТАВТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИСТРАЖИВАЊЕТО ПРЕКУ ПИШАН ИЗВЕШТАЈ, А ПОТОА И ПРАКТИЧНО 

ПОТПА ПРЕМИНАВМЕ НА ПОДЕЛБА НА РАБОТАТА И ПОМОШ ОД УЧИЛИШНИОТ БИБЛИОТЕКАР ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ДОНЕСЕНИТЕ КНИГИ ОД УЧЕНИЦИТЕ. 

УЧЕНИЦИТЕ ГИ СРЕДУВАА КАРТОТЕКИТЕ, ГИ ЗАВЕДУВАА И ЗАПИШУВАА КНИГИТЕ  

СЛЕДНО БЕШЕ ДА ГО СПРЕМИМЕ ПРОСТОРТОТ КАДЕ ЌЕ ЈА ЧУВАМЕ БИБЛИОТЕКАТА И МЕСТЕШЕ НА КНИГИТЕ КОИ ГИ ИМАМЕ 

 

ОД КОГА ЗАВРШИВМЕ СО ПРЕДВИДЕНИТЕ АКТИВНОСТИ ОД ПРОЕКТОТ СУБЛИМИОРАВНЕ ДЕКА 

    • СИТЕ КНИГИ ОД ОДДЕЛЕНСКАТА БИБЛИОТЕКА СЕ ТОЧНО ПОДРЕДЕНИ И СРЕДЕНИ 
    • КАРТОТЕКАТА Е ТОЧНО ПОПОЛНЕТА 
    • СЕ ВООЧУВА КРЕАТИВНОСТ И ОРИГИНАЛНО ОСМИСКУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА 
  • ЈАСНО СЕ ПРЕТСТАВЕНИ СИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КНИГАТА 

Leave a Reply