Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени вредности

Ане Ангелеска 

Цветанчо Волчески 

ООУ „Климент Охридски“ , Прилеп

ОПИС на активноста

НАСАВНИКОТ ИМ ПРЕЗЕНТИРА НА УЧЕНИЦИТЕ YOUTUBE TUTORIAL ЗА РИТМИЧКАТА ВЕЖБА. СЕКОЈ УЧЕНИК ТРЕБА ДА ГО НАУЧИ ДВИЖЕЊЕТО СО ЧАШИТЕ ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ СОЗДРАДЕ РИТАМ ЗА ПЕСНАТА. ОТКАКО СИТЕ УЧЕНИЦИ ГИ НАУЧИЈА ТОЧНИТЕ ЧЕКОРИ ОД РИТАМОТ СЛЕДУВАШЕ ВИСТИНСКАТА ПОТРЕБА ОД СОРАБОТКА. ВО ТЕКОТ НА ПРОЦЕСТО НА УСОГЛАСУВАЊЕ СЛЕДЕА ПОВЕЌЕ КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ НА КОИ НАСТАВНИЦИТЕ ИМ УКАЖУВАА И ПОМАГАА ЗА НИВНО РЗРЕШУВАЊЕ. ПОСЛЕ ПРОЦЕСООТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ УЧЕНИЦИТЕ НАУЧИЈА ДЕКА КОНФЛИКТНИТЕ СИТУАЦИИ СЕ ПОТРЕБНИ И НЕ СЕ СЕКОГАШ НЕГАТИВНИ ПОЈАВИ, ВО СЛУЧАЈОВ, СО НИВНО РАЗРЕШУВАЊЕ СОЗДАДОЈА  „МУЗИКА“  

                                                                  Рефлексија од примена на активноста во пракса 

Оваа активност всушност им послужи за учење на една многу значајна вештина која ни е потребна за креативно и продуктивно справување со конфликтите и го унапреди нивниот соживот во училницата.

Deixe uma resposta