Пријава за учество на конкурс  Pro Social Values работилница  за имплементација на позитивни општествени норми и вредностиво образованието 

                                                        Игровни активности по математика за I oдд.

Виолета Петковска

ОУ”Кочо Рацин”Охрид 

ОПИC НА АКТИВНОСТА

Во училишниот двор  се пребројуваме и при тоа секој ученик си има број во раката,ги броиме дрвцата и ставаме броеви. 

Се враќаме во училница,играме и броиме со балони,ја броиме и ужинката што ја носат. 

Учениците ги делам во групи,решаваат задачи со собирање и одземање користат коцки,машина Збирко и Разлико,си помагаат меѓусебе и ги извлекуваат точните решенија. 

Завршна активност,цело одделение ја игра играта”Не лути се човече’ 

                                                                                           

                                                                                           Рефлексија од примена на активноста во пракса 

Учениците постепено се воведуваа во активностите,зголемувајќи ја мотивацијата,интерес и желба за учење,дружење,меѓусебно помагање,емпатија кон другарчето во игрите,почитување фер плеј. 

. 

Leave a Reply