Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието

„И ЗБОРОВИТЕ ПОВРЕДУВААТ“, ОЛИМПИЈА ЈОВЧЕСКА, СУЗАНА ЈАКИМОВСКА, ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ 

Опис на активноста:

На 17. 12.2018г.,се реализираше интерактивна работилница со дискусија И зборовите повредуват, со ученици од 8а одделение.   

 

Целта на работилницата беше учениците од 8а одделение да бидат информирани за соврсничкото насилство-Булинг и начините како да се справуваме со него, како и последиците од соврсничко насилство.  

Теми на обработка во дискусијата: 

  1. Прифаќање на различностите 
  2. Сведоштва и примери за вербални насилство 
  3. Видови ,,Bullying” 
  4. Сторители на ,,Bullying” 
  5. Последици од ,,Bullying” 

Рефлексија:

– Запознаени ученици со проблемот на соврсничко насилство 

– Изнаоѓање  на методи и техники за справување со проблемот соврсничко насилство  

-Информирање за последиците од соврсничко насилство 

 

 

Leave a Reply