Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,   за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието 

Прославуваме, ООУ„Гоце Делчев“ ПрилепСнежана Дуковска 

Опис на активноста: 

Цели на активноста:  

– Да се запознае со семејните празници и прослави. Нивно  одбележување , да ги почитуваат семејните празници на децата од своето опкружување ( од различни етнички заедници ). 

Учениците преку игра откриваа дека сите прославуваат празник – роденден. Накратко преку прашања го разработивме текстот „Роденденот на Орхан“ и ја работеа задачата – цртеж за Орхан – како подарок и заедно успешно ја направија книгата на паралелката.    

Организација и активности на часот 

Активности на наставникот 

Игра ,, Асоцијација’’  

| варијанта 

-зелена  – висока – шарена = ЕЛКА 

-бело – шарено – варено = ЈАЈЦЕ 

-слатка – шарена – свеќа = ТОРТА 

-ПРАЗНИЦИ- 

|| варијанта 

-зелена – висока – накитена = ЕЛКА 

-тепсија –кори – ореви – благо =БАКЛАВА 

-слатка –шарена – свеќи = ТОРТА 

-Наставникот води разговор со учениците во врска со празниците.  

-Што е празник? Какво е расположението во тој ден ? 

– Именува повеќе празници во целиот свет, а учениците стануваат од местото кога ќе се каже за празник кој се слави во семејството. 

-Води разговор за семејниот празник – роденден , го чита текстот роденденот на Орхан. 

-Води разговор по содржината на текстот. 

-Ги мотивира за изработка на книга и дели материјал за работа. 

-Им помага за составување на книгата  

-Домашна работа – изработка на подарок за роденден до непознато другарче 

Активности на учениците 

-Играат игра Асоцијација  

-откриваат дека се работи за празници кои се празнуваат во различни етнички заедници  

-Откриваат дека некои празници ги слават сите етнички заедници 

-Учениците даваат одговори. 

-Играат игра за празниците кои се слават во семејството. 

-Лепат на хамер сликчиња од различни празници. 

-Внимателно го слушаат тесктот за Орхан. 

-Изработуваат книга – подарок за роденден. 

-Ги составуваат изработените книги, ги разгледуваат

Рефлексија од примена на активноста во пракса : 

Учениците во целост ги постигнаа поставените цели на часот. 

Сите беа ангажирани, секој според сопствените способности и мотивирани да работат на зададената задача. 

Проверката ја направив тековно на часот каде преку поставените прашања учениците одговараа точно за празниците во семејството. 

Задоволна сум од она што го согледав на крајот од часот. Учениците беа заинтересирани и активни во текот на целиот час. 

Можеби активноста ќе беше поинтересна доколку имавме можност да слушнеме лично од ученици од друга националност како и кои празници, особено родендените, се празнуваат во семејствата од друга националност.

Leave a Reply