Değerler eğitimi soyut kavramlardan oluşan bir yapıdır ve öğrencilerin bu soyut
yapıları içselleştirmeleri zordur. Değerler eğitimi yaklaşımlarından yararlanılarak
geliştirilen etkinlik temelli uygulamalar, ilgili değerin öğrenilmesini kolaylaştıracaktır.
Bu bağlamda çalışmada, değerlerin çocuklara kazandırılmasına yönelik etkinlik örneklerinin,
değerler eğitimi yaklaşımlarından yararlanarak geliştirilmesi ve sunulması amaçlanmaktadır.
Yenilenen öğretim programlarında bireylerin yetiştirilmesinde, bilgi, beceri
ve davranışlarla donatılmasında yeni öğretim yaklaşımları sunulmuşsa da uygulama
boyutunda birçok sorun ortaya çıkmaktadır.

 

Leave a Reply