ПРОМЕНА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ, ЛИДИЈА ДИМИТРИЕВСКА, МИМОЗА ЦРВЕНОВА, ООУ„КРСТЕ  МИСИРКОВ“-СКОПЈЕ 

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ПРОМЕНА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ, ЛИДИЈА ДИМИТРИЕВСКА МИМОЗА ЦРВЕНОВА, ООУ„КРСТЕ  МИСИРКОВ“-СКОПЈЕ 

Опис на  активноста: 

Поведувам  разговор  (за вовед во активноста) oд предходните часови за топењето на мразот, кога се топи чоколадото кое е е во цврста агрегатна состојба и да премине во течна состојба. Учениците одговараат на поставените прашања и се поведува дискусија. Се најавува целта на часот. 

Започнувам разговор со учениците за тоа колку долго можат да држат коцка мраз во нивната рака преку техниката „ на чекање“. Потоа учениците се делат во групи  и секоја група добива различен материјал во кој ќе се завитка коцка мраз (хартија, ткаенина, алуминиумска фолија, волна, листови и др…) 

На учениците им давам време од 10 мин да набљудуваат што ќе се случи со коцката мраз 

По истекувањето на времето секоја група ја одвиткува коцката мраз од материјалот и запишува што се случило со истата. Еден ученик од групата води белешки во табела. Следува презентирање на истражувањето. Поведуваме дискусија 

Кој беше најдобар материјал и зошто?  

 Учениците откриваат дека коцката мраз завиткана во волнен материјал воопшто не се стопила.  

 Волната беше најдобар материјал затоа што ја сочува  коцката нерастопена, волната ја одржува температурата, таа е најдобар природен изолатор. 

Учениците преку поврзување со линк ги прошируваат знаењата за колку долго можеш да држиш коцка мраз. 

Учениците во  компјутерите во програм GNU PAINT цртаат коцки мраз и стопена коцка мраз.( како изгледа) Се зачувуваат нивните цртежи  

Учениците разговараа за промена на материјалите, истражуваа за материјалите и нивната можност да ја одржат коцката мраз, добиените резултати ги забележуваа во табела и на крајот од часот коцката мраз  и нејзиното топење го нацраа на лап топ.  

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

Учениците разговараа за промена на материјалите, истражуваа за материјалите и нивната можност да ја одржат коцката мраз, добиените резултати ги забележуваа во табела и на крајот од часот коцката мраз  и нејзиното топење го нацраа на лап топ.  

Како се топи мразот?                                                         

Материјал  Време на топење 
 ткаенина   
 хартија   
волна   
памук   
алуминиумска фолија   

Мразот најбрзо се стопи во________________________________ 

Мразот најдоцна се стопи во _______________________________ 

ПРИФАЌАЊЕ СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКИ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Илинка Димовска

ООУ ,,КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ,, – СКОПЈЕ

                                                    Опис на  активноста 

ВО ВОВЕДНАТА АКТИВНОСТ СИТЕ УЧЕНИЦИ СЕДАТ ВО КРУГ И ИМ ЧИТАМ РЕЧЕНИЦИ. СИТЕ ОНИЕ ЗА КОИ ВАЖИ ТОА ШТО СЕ КАЖУВА ВО РЕЧЕНИЦАТА ЌЕ ТРЕБА ДА СТАНАТ, ДА НАПРАВАТ НЕШТО ШТО СЕ БАРА ОД НИВ И ПОТОА ДА СЕДНАТ.

 1. НЕКА СТАНАТ СИТЕ ШТО НОСАТ НЕШТО ЦРВЕНО И ПОГЛЕДНЕТЕ СЕ МЕЃУ СЕБЕ!
 2. АКО НОСИТЕ ПАТИКИ, СТАНЕТЕ И ПЛЕСНЕТЕ ЕДНАШ СО РАЦЕТЕ!……

ВО УЧЕЧКО – ПОУЧУВАЧКИТЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИЦИТЕ ОД КУТИЈА ВЛЕЧАТ ПО ЕДЕН ДЕЛ ОД СЛОЖУВАЛКАТА КОЈА ПРЕТХОДНО ЈА НАЦРТАВ И ИСЕКОВ. ПОТОА СЕКОЕ ДЕТЕ ОД КУТИЈА ИЗВЛЕЧЕ ЕДЕН ДЕЛ, СЕ НАЦРТА СЕБЕСИ. ЦРТЕЖОТ БЕШЕ АНОНИМЕН. КОГА УЧЕНИЦИТЕ  ЈА ЗАВРШИЈА СВОЈАТА ИЛУСТРАЦИЈА, СИТЕ ДЕЛОВИ ГИ СТАВИВМЕ ВО КУТИЈА И СЕКОЈ УЧЕНИК, ИЗВЛЕЧЕ ЕДЕН ДЕЛ, А ПОТОА СЕ ОБИДЕ ДА ПОГОДИ КОЈ Е НА ЦРТЕЖОТ. ОТКАКО ЌЕ ПОГОДИ, КАЖУВА ЕДНА РАБОТА ПО КОЈА САМИОТ ТОЈ И ОНОЈ ШТО Е НА ЦРТЕЖОТ СЕ СЛИЧНИ И ЕДНА РАБОТА ПО КОЈА ТИЕ СЕ РАЗЛИЧНИ ОТКАКО СИТЕ ЌЕ СЕ ИЗРЕДАТ ВО КРУГ, ЕДЕН ПО ЕДЕН УЧЕСТВУВААТ ВО СОСТАВУВАЊЕТО НА СЛОЖУВАЛКАТА СО ЛЕПЕЊЕ НА ДЕЛОВИТЕ КОИШТО ГИ ИЗВЛЕКЛЕ И НА КРАЈ ТАА СЕ ИСТАКНУВА ВО УЧИЛНИЦАТА.

ВО ЗАВРШНИОТ ДЕЛ ОД ЧАСОТ ЈА СЛУШАВМЕ И ПЕЕВМЕ ПЕСНАТА ,,НАЈДОБАР ДРУГАР,, ОД БЕНДОТ 5+ .

                                                           Рефлексија од примена на активноста во пракса 

Нема двајца целосно исти луѓе, ниту пак целосно различни. Разликите меѓу луѓето го прават светот побогат, интересен и нудат можност за учење, меѓусебно надополнување и развој. Сите луѓе со своите карактеристики кои се однесуваат на надворешниот изглед, способностите, мислењето, уверувањата, потребите, интересите, прават една единствена, неповторлива слика које е еден, но значаен дел од една поширока слика – човековата заедница.

 

ИЗРАЗУВАЊЕ ЉУБЕЗНОСТ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

АЛЕКСАНДРА ПЕТРЕСКА 

ОУ  САНДЕ ШТЕРЈОСКИ  КИЧЕВО

    Oпис на активноста

 • КУС  УСТЕН ОПИС НА ДОБРИ СЛУЧКИ ( ПР:МИ ЗАЗДРАВЕ СКРШЕНАТА  РАКА, ПАРИЧКАТА МИ СЕ ПАДНА ЗА БОЖИК …)
 • ДОПИШЕТЕ ЗА ЛИЧНОСТА (ПР: САКАМ ДА ТЕ ВИДАМ  ЗАТОА ШТО….,  МИ СЕ ДОПАЃА НАЧИНОТ НА КОЈ …)
 • КУТИЈА НА ВРЕДНУВАЊЕ (ПР: МУ БЛАГОДАРАМ НА  ТЕО ЗАТОА ШТО МИ ПОМОГНА СО ДОМАШНАТА ЗАДАЧА.)
 • ПРОВЕРКА НА ЕМОЦИИ – КАКО СЕ ЧУВСТУВАШ ДЕНЕС? ( СЕ КОРИСТИ ЛИСТА НА ТЕРМИНИ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ЕМОЦИИ.
 • ПОМОШ ОД ДРУГАРЧЕ, А ПОТОА ОД НАСТАВНИК
 • ЗАЕДНИЧКИ КРУГ НА ЕДНАКОВ ПРИСТАП, ЗБЛИЖУВАЊЕ И ПРИПАДНОСТ.

( НАВЕДЕНИТЕ ТОЧКИ СЕ АКТИВНОСТИ  КОИ  ПОСЕБНО ОДЗЕМААТ ПО ПРИБЛИЖНО 5 ДО 6 МИН. ВРЕМЕ ОД ЧАСОТ.)

                                                          

                                                                Рефлексија од примена на активноста во пракса 

МОЖНОСТ ЗА СПОДЕЛУВАЊЕ НА ДОЖИВУВАЊА, ДА СЕ ПОЧИТУВААТ  ЕДЕН СО ДРУГ И ПОМАГААТ, ОХРАБРУВАЊЕ ЗА ЈАВНО СПОДЕЛУВАЊЕ НА ЧУВСТВА, ЗБЛИЖУВАЊЕ. ПРИКАЖУВАЊЕ ЧУВСТВА КОИ СЕ МЕНУВААТ ПОСТОЈАНО. ЛОЦИРАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ, ПОМАГАЊЕ, СОЧУВСТВУВАЊЕ И ПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦА. 

Пријава за учество на конкур

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Играме и учиме

Весна Обрадовиќ

ООУ„ Кочо Рацин “ Прилеп

Опис на  активноста 

Јазични цели и клучен вокабулар – Слушање со разбирање на приказна, следење упатства, правилно користење на културни изрази , вокабулар ( седни, стани, зборувај, оди, поздрави се) 

Дидактички цели – Развивање на вештините сечење, виткање и лепење 

Воведна активност 

Учениците се редат во круг. Пеат и играат на претхдно учена песничка. 

Главна активност 

Ученците седат во групи од 4-6. Во секоја група сите деца изработуваат робот.Наставникот ја седи работата на учениците и ги поттикнува на соработка и меѓусебно помагање. Се воведува играта ,,Јас сум робот во која учениците со помош на своите роботи глумат претставување, поздравување, станување, седнување, одење следејќи инструкции на англиски јазик. Глумат улога на робот низ разговор и игра користејќи претходно усвоени јазични конструкции. 

Завршна активност 

Учениците заедно со своите роботи пеат песна за различни положби и движења на телото  

Рефлексија од примена на активноста во пракса 

Целите  на часот беа остварени. Учениците со радост ги изработуваа и играа со своите роботи. Разговараа и си помагаа меѓусебно во групите. Со задоволство ги употребуваа изучените зборови. Работната атмосфера беше релаксирана и тоа делуваше стимулативно за ангажирање на сите ученици.

 

Селектираме и рециклираме

 Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Емилија Николоска, Билјана Попоска Филипова, Богослав Бардакоски

ООУ„ГоцеДелчев“ – Прилеп 

Цели 

Ученикот/ ученичката:   

 

 • Да гради  вредности за активен однос и грижа за животната средина 
 • Да умее да селектира отпад и да знае кој отпад може да се рециклира 
 • Да  може да користи различни видови на информации 
 • Да умее да користи знаења од Тема – ,,Работа со податоци,, за креирање на различни дијаграми 
 • Да гради односи со останатите ученици од различни возрасти 
 • Да развива вештини за комуникација и презентирање 

 

Активности кои и предходат на работилницата: 

 

Група од 22 ученици во која беа вклучени ученици од 6-то до 9-то одделение добија задача да направат анкета за да одредат колку учениците од училиштето на таа возраст знаат што е селектирање и рециклирање на отпад. Тие врз основа на примерок од 59 испитаници ја изработија истата со помош на Google forms, а добиените резултати ги прикажаа на соодветни дијаграми прикажани во документ во прилог.  

Учениците дополнително истражуваа на интернет и материјалите кои ги издвоија, а кои се однесуваат на селектирање и рециклирањена отпад се употребија на работилницата. 

 

Воведна активност 

 

Активности на наставникот:  

–  ги насочува учениците да разговараат  за она што предходно го истражиле и го добиле како сознание  од спроведената анкета 

–  ја открива  целта на часот – да се запознаеме со начините на селектирање и рециклирање на отпад и да им помогнеме на другите да го направат истото 

 

Активности на учениците:  

– учениците разговараат за тоа што го знаат во врска со темата, како и за добиените сознанија од спроведеното истражување 

 

Главна активност 

 

Активности на наставникот :  

-ги дели учениците во две хетерогени групи и има дава насоки како да се изработат хамерите за презентација 

– ја поттикнува дискусијата и меѓусебната соработка на учениците во секоја од групите 

– го поттикнува помагањето на повозрасните ученици кон помалите, поттикнува чувство на тимска работа 

 

Активности на учениците; 

 • дискутираат во групата и споделуваат идеи како да се реализира задачата, се организираат и меѓусебно  ги делат активностите 
 • меѓусебно си помагаат, дискутираат  и се организираат за презентација пред соучениците 

 

Завршна и евалуативна активност 

 

Активности на учениците :  

 • Дискутираат  за добиенто искуство од оваа работилница, за тоа што научиле и со какви вештини се здобиле 
 • Учениците од двете групи вршат кратка презентација пред соученици од училиштето  пред кои не само што ја презентираат својата работа, туку посебен акцент ставаат на поттикнување на општествената одговорност на секој од нас кон животната средина, начините како се селектира отпад.

                                                                    РЕФЛЕКСИЈА

Оваа работилница позитивно влијаеше на учениците од различна возраст. Тие не само што се стекнаа со нови знаења во врска со селектирањето и рециклирањето на отпадот, со тенденциите на современите европски земји околу оваа тема, како и за она што се превзема во нашата држава, уште повеќе развиваа општествена одговорност, меѓусебна соработка и помагање, како и вештини за комуникација и презентација, со оглед на фактот што учествуваа ученици од различна возраст, кои иако учат во исто училиште, многу од нив и не се познаваат меѓусебно.  

Од  дискусиите кои ги водеа учениците на оваа работилница произлезе идеја  за спроведување на една поголема акција на ниво на училиште за собирање на селектиран отпад (хартија, пластика и сл.), а средствата собрани од таквата акција да се искористат за хуманитарни цели или за набавување на нагледни средства или збогатување на литератутниот фонд.