Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

                                   Заедно можеме повеќе

ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА

ООУ „ДИМЧЕ АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ“ 

 

ОПИС на активноста

ВО ПОЧЕТОКОТ УЧЕНИЦИТЕ БЕА ЗАПОЗНАТИ СО РОДИТЕЛОТ КОЈ Е УЧЕСТВУВА ВО АКТИВНОСТА.

ВО ВОВЕДНИОТ ДЕЛ ОД ЧАСОТ СЕКОЈ УЧЕНИК ДОБИ БАЛОН ЗА ДУВАЊЕ. ВО ГЛАВНИОТ ДЕЛ, УЧЕНИЦИТЕ ТРЕБАШЕ ДА ГИ НОСАТ БАЛОНИТЕ НА ГЛАВА И ТОА ОД ЕДНИОТ КРАЈ НА УЧИЛНИЦАТА ДО ДРУГИОТ. ВО АКТИВНОСТА УЧЕСТВУВАА И НАСТАВНИКОТ И РОДИТЕЛОТ, КОИ ИМ ДЕМОНСТРИРАА ПОБРЗО НОСЕЊЕ НА БАЛОНОТ НАЈПРВО САМОСТОЈНО, А ПОТОА И ВО ПАРОВИ. УЧЕНИЦИТЕ ДОЈДОА ДО ЗАКЛУЧОК ДЕКА Е ПОЛЕСНО И ПОБРГУ НОСЕЊЕТО НА БАЛОНИТЕ ВО ПАРОВИ. ВО ЗАВРШНИОТ ДЕЛ ОД АКТИВНОСТА УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАТППРЕВАРУВАА ВО НОСЕЊЕ НА БАЛОН. ПОБЕДНИЦИТЕ ДОБИЈА ГОЛЕМ АПЛАУЗ И СКРОМНА НАГРАДА ОД РОДИТЕЛОТ, КОЈ ГИ ПОТТИКНА НА СОРАБОТКА И ЗАЕДНИЧКИ ИЗВРШУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ.

                                                                                  

 

    Рефлексија од примена на активноста во пракса

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ОСПОСОБИЈА ЗА ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ВО ИГРАТА КАКО И ПОЧИТУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ. КАЈ НИВ СЕ РАЗВИВА ДРУГАРСТВОТО, СОРАБОТКАТА И НАТПРЕВАРУВАЧКИОТ ДУХ. ВО ЦЕЛОТО ОДДЕЛЕНИЕ СЕ ПОЧУСТВУВАА ПОЗИТИВНИ ЕМОЦИИ.

УЧЕНИЦИТЕ НАУЧИЈА ДЕКА СО ПОМОШ И СОРАБОТКА СЕ ПОСТИГНУВААТ ПОДОБРИ РЕЗУЛТАТИ.

Leave a Reply