,,Pro Social Values Wek”

УЧЕНИК ВО УЛОГА НА НАСТАВНИК – имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието.  

ООУ,,СТРАШО ПИНЏУР,, НЕГОТИНОЦАНКА КОСТОВА

ЦЕЛТА НА ОВАА АКТИВНОСТ Е УЧЕНИЦИТЕ ПРЕКУ ЛИКОТ НА ,,НАСТАВНИК ,, ДА СЕ МОТИВИРААТ ЗА ИЗРАЗНО ГОВОРЕЊЕ ПРЕД ПУБЛИКА И ЈАКНЕЊЕ НА СВОЈАТА ИНДИВИДУАЛНА СПОСОБНОСТ И САМОДОВЕРБА . 

-ПОТТИКНУВАЊЕ НА ЕМПАТИЧНО ДОЖИВУВАЊЕ НА ПРОФЕСИЈАТА НАСТАВНИК. 

-ДА СЕ ВОВЕДУВААТ ВО СВЕТОТ НА ЛИТЕРАТУРАТА,ДА СЕ ОСПОСОБУВА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЈАЗИКОТ ВО ИСКАЖУВАЊЕТО ЕМОЦИИ,ДОЖИВУВАЊА И МИСЛИ. 

-УСВОЈУВАЊЕ И УПОТРЕБА НА НОВИ ЗБОРОВИ ЗА КУЛТУРНО ИЗРАЗУВАЊЕ  

-УСВОЈУВАЊЕ НА СОВРЕМЕНИ ТЕХНИКИ ПРЕКУ ИГРА. 

НА ПОЧЕТОКОТ НА АКТИВНОСТА УЧЕНИКОТ –НАСТАВНИК ГИ ОХРАБРУВА УЧЕНИЦИТЕ И ГИ ЗАПОЗНАВА СО ПРИКАЗНАТА .ПРИКАЗНАТА ИМ ЈА ПРЕРАСКАЖУВА СО ИНТЕРАКЦИЈА И БАРА ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА ОД УЧЕНИЦИТЕ.НА КРАЈОТ СО ТЕХНИКАТА –КАМЕНОТ ШТО ЗБОРУВА- ПРЕКУ ПРАШАЊА СЕ ПОВТОРУВА СОДРЖИНАТА НА ПРИКАЗНАТА.

УЧЕНИЦИТЕ УМЕАТ ДА ГИ ДОЖИВЕАТ И ИМИТИРААТ ЛИКОВИТЕ ОД ПРИКАЗНАТА. 

 УЧЕНИЦИТЕ СЕ ОСЛОБОДУВААТ ОД ТРЕМА И УСПЕШНО СЕ ПРИПРЕМААТ ЗА ЈАВЕН НАСТАП.

Leave a Reply