Polo Europeo della Conoscenza, ITALIJA

Polo Europeo della Conoscenza, ITALIJA

Polo Europeo della Conoscenza – Europole yra ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti didžiulį narių skaičių: daugiau nei 4000 mokyklų ir mokslininkų organizacijų, 3 universitetus, 40 suaugusiųjų švietimo organizacijų, 2 regionines administracijas, savivaldybes, 20 profesinio mokymo mokyklų, 20 nevyriausybinių organizacijų, 4 kooperatyvus, turinčius daugiau nei 140000 narių Italijoje. Organizacija, veikianti tiesiogiai su visomis švietimo institucijomis regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis, įsikūrusi Veronoje (Italija) ir yra pripažinta Europos švietimo integracijos tarybos. Pagrindinės Europole veiklos sritys yra organizuojant seminarus, konferencijas, kurti partnerysčių tinklus, skatinti europinę dimensiją ir integraciją Europoje ir už jos ribų. Tinklas planuoja „skėtinę veiklą“, įtraukdamas į projektus kuo daugiau konsorciumo institucijų. Polo Europeo della Conoscenza veikia visose švietimo srityse, pradedant ITC, kvalifikacijos kėlimo kursais pedagoginiams darbuotojams ir baigiant suaugusiųjų mokymu kalėjimuose bei kaimo vietovėse. Organizacija taip pat yra susijusi su socialine atskirtimi, kova su ksenofobija ir rasizmu, padeda griauti stereotipus apie lytį skirtingose ​​kultūrose ir religijose, organizuoja mokinių ir studentų tarpkultūrinio mokymosi veiklą jaunimo darbuotojų ir profesinio mokymo srityse. 4000 tinklo institucijų narių dirba su besimokančiaisiais, kuriems gresia socialinė ir kultūrinė atskirtis: imigrantais, pabėgėliais, mokyklos nebaigusiais asmenimis ir besimokančiaisiais, kurių tėvai išsiskyrę, yra atsidūrę socialinėse psichologinėse ribinėse situacijose, besimokančiaisiais, turinčiais negalią ir kitų specialiųjų poreikių.  Viena iš pagrindinių tinklo veiklos sričių paskutiniais metais buvo edukacinė robotika, orientuota į prosocialines vertybes ir žmogaus teises.

 

Consejería de Educación. Junta de Castilla y León, ISPANIJA

Consejería de Educación yra Kastilijos ir Leono autonominės vyriausybės (Ispanija) švietimo departamentas. Inovacijų ir lygybės švietime generalinis direktoratas yra pagrindinis administracinis departamentas. Jis yra atsakingas už programų derinimą (monitoringą), kokybę ir vertinimą. Departamentas taip pat skatina teisingumą, lygybę ir teikia švietimo  konsultacijas, vykdo mokytų kvalifikacijos tobulinimo veiklą bei diegia inovacijas švietime. Direktoratas sudarytas iš 4 skyrių. Vienas iš jų yra susijęs su teisingumu, lygybe bei švietimo darbuotojų konsultavimu. Šiame projekte dalyvauja kartu su Daugiaprofesine švietimo konsultavimo komanda, skirta švietimo teisingumui Kastilijoje. Šio padalinio ekspertai organizuoja veiklas, skatinančias švietimą, teikia paramą švietimo bendruomenėms ir veda mokymus,  vykdo tyrimus ir diegia inovacijas, susijusias su švietimo poreikiais bei sprendiniais.

Švietimo draugai“, ŠIAURĖS MAKEDONIJA

Asociacija „Švietimo draugai“ buvo įkurta 2014 m. gegužės 22 d. Asociacijos „Švietimo draugai“ nariai yra mokytojai, profesoriai ir IKT ekspertai, kuriuos sieja nuolatinis profesinis tobulėjimas, aukštos kokybės mokymas ir į mokinį orientuotas mokymasis. Asociacijos vizija yra modernizuoti švietimo procesą naudojant skaitmeninius išteklius, tačiau tuo pačiu humanizuojant jį taikant holistinį mokymo (si) būdą. Asociacija stengiasi suteikti naują prasmę pačiam švietimo procesui. Asociacijos misija nacionaliniu lygmeniu – ieškoti būdų ir įsteigti pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos ir skaitmeninių išteklių kūrimo centrą, kuris būtų atsakingas už mokymo programas ir planus, skaitmeninių išteklių naudojimą ugdymo procese. Tarptautiniu mastu asociacija siekia kurti tarptautinių organizacijų tinklus bei suteikti ir užtikrinti aukščiausios kokybės švietimo paslaugas.

Panevėžio rajono švietimo centras, LIETUVA

Panevėžio rajono švietimo centras (PRŠC) yra visuomeninė, ne pelno organizacija, 1995 m. įsteigta Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Įstaiga įsikūrusi Panevėžio mieste, Lietuvoje. PRŠC tikslas – ugdyti mokyklų bendruomenių narių profesinę kompetenciją ir skatinti perspektyvių pedagoginių naujovių sklaidą, organizuoti kvalifikacijos tobulinimo renginius 22 švietimo bendruomenėms, įsikūrusioms Panevėžio rajone. PRŠC siekia gilinti įvairių bendruomenės grupių (mokyklų bendruomenių narių, senjorų ir kitų suaugusiųjų) profesinę kompetenciją ir skatinti švietimo naujovių sklaidą. Įstaigos veikla atitinka nacionalinio švietimo prioritetus, mokyklų poreikius bei visą gyvenimą besimokančios visuomenės viziją. PRŠC komanda inicijuoja ir įgyvendina įvairius projektus, skatinančius bendruomenės grupių, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą su užsienio partneriais. Ši veikla tenkina švietimo bendruomenės poreikius, susijusius su kvalifikacija, profesiniu tobulėjimu ir kultūrine veikla. PRŠC koordinuoja Panevėžio rajono neformaliojo suaugusiųjų švietimo bei Trečiojo amžiaus universiteto veiklą.

Trakijos universiteto Informacijos ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo katedra (DIITT), BULGARIJA

Trakijos universitetas (Stara Zagora, Bulgarija) – yra valstybės institucija. Universitete yra 6 fakultetai: Žemės ūkio, Veterinarijos, Medicinos, Edukologijos, Ekonomikos, Technikos ir technologijų. Taip pat universitete yra Medicinos kolegija ir Informacijos ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo katedra (DITT). Universitetas įgyvendina švietimo programas, turinčias keturis išsilavinimo ir kvalifikacijos laipsnius – profesinio bakalauro, bakalauro, magistro ir daktaro. Taip pat universitete įgyvendinamos mokymosi visą gyvenimą idėją atspindinčios kvalifikacijos ir įvairių sričių specializacijos programos. Informacijos ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo katedra (DIITT) yra savarankiška Trakijos universiteto dalis. Ši katedra atsakinga už mokytojų ir švietimo srities administracijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, mokslo plėtrą, dalyvavimą Trakijos universitete dėstomų dalykų mokymuose. DIITT rengia visų vidurinio ugdymo mokomųjų dalykų mokytojus; rengia mokymus, pristatančius mokymo metodus, įvairių mokomųjų dalykų metodiką ir didaktiką; organizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginius; rengia mokytojus naujiems profesinės kvalifikacijos laipsniams įgyti; organizuoja kasmetinį pedagoginį forumą, konferencijas ir kt.

UŞAK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Uşak provincijos nacionalinio švietimo direktoratas, TURKIJA

Usako provincijos nacionalinis švietimo direktoratas yra vyriausybinė organizacija, atsakinga už visų rūšių švietimo ir mokymo veiklos planavimą ir koordinavimą nuo ikimokyklinio iki vidurinio ir suaugusiųjų švietimo Usako provincijoje. Usako provincijos nacionalinio švietimo direktoratas yra vietos valdžia, vienijanti 387 švietimo įstaigas, 3991 mokytojus, 61 674 mokinius. Jame taip pat yra 5 rajonų direktoratas; 211 pradinių mokyklų, 19 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 3 privačios mokyklos, 1 specialiųjų poreikių ugdymo centras, 32 vidurinės mokyklos, 4 mokytojų viešbučiai, 1 orientavimo ir tyrimų centras, 2 profesinio mokymo centrai, 6 mokymosi visą gyvenimą centrai. Organizacija yra atsakinga už visą suaugusiųjų švietimą ir mokymą Usako centre ir penkiuose Usako rajonuose. Direktoratas taip pat yra atsakingas už visą švietimo ir mokymo veiklą provincijoje. Provincijos direktoratas Usako provincijos mokyklose prižiūri ir koordinuoja įvairius švietimo procesus – mokymą, mokymąsi, vertinimą. Pagrindinis departamento tikslas – įgyvendinti provincijoje tarptautinius projektus. Norėdamas įgyvendinti šį tikslą, direktoratas siekia pateikti naujus jaunimo ir mokymosi visą gyvenimą projektus su užsienio jaunimo organizacijomis.