Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

Прифаќање сличности и различности, ДОНКА ПАВЛОВА, ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ВЕЛЕС 

Опис на активноста:

Воведни активности: Се даваат насоки за  играта Бинго 

Главна активност: 

Сите деца седат во клупа и добиваат работен лист Бинго. Ги објаснувам полињата  дека треба на наједноставен начин да го напишат одговорот кој се однесува на нив самите во секое поле.Потоа секое од нив бара истородни полиња и се потпишуваат со зелена боичка , Постапката се повторува со црвена боичка со тоа што се потпишува оној што има различно  поле. 

Се води дискусија што им било најлесно во изведување на играта бинго.Се откриваат сличностите и разликите кај луѓето. 

Заклучок: Луѓето припаѓаат на различни гупи заради своите   надворешни  особини  кои  се полесно  видливи : боја на очи, коса, или внатрешно поретко видливи: умеења, емоции, карактристики по кои  се разликуваар: пол, раса, избор- хоби, култура, јазик, религија, возраст, хендикеп… 

Припадноста на одредена група на луѓе им нуди чувство на сигурност. 

Рефлексија:

За време на изведувањена активноста   учениците беа активно ангажирано и научија да донесат самостен заклучок за тоа по што се разликуваа или се слични..Умееја да ја одредат на која груа припаѓаат. 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply