Category: North Macedonia

Ученик во улога на наставник

,,Pro Social Values Wek” УЧЕНИК ВО УЛОГА НА НАСТАВНИК – имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието.   ООУ,,СТРАШО ПИНЏУР,, НЕГОТИНО, ЦАНКА КОСТОВА ЦЕЛТА НА ОВАА АКТИВНОСТ Е УЧЕНИЦИТЕ ПРЕКУ ЛИКОТ…

Културни разлики

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ РАЗЛИКИ, О.О.У.„ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ“ – ПРИЛЕП, МАРИНА КАЛЕВСКА ОДРЖУВАЊЕ НА РАБОТИЛНИЦА СО ГОРЕНАВЕДЕНАТА СОДРЖИНА. УЧЕСНИЦИ…

Прифатливо и неприфатливо однесување

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  Прифатливо и неприфатливо однесување, ООУ “БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ВЕЛЕС, Маја Пасковска -НА ПОЧЕТОКОТ СЕ ВРШИ ПОВТОРУВАЊЕ ПРЕКУ ПРАШАЊА ЗА БОН ТОН …

Млади библиотекари

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИ, ОУ  ГРИГОР  ПРЛИЧЕВ  ОХРИД, БИЉАНА  ИВАНОСКА   ПРОЕКТОТ ГО НАПРАВИВМЕ СО ЦЕЛ ПРЕКУ ФОРМИРАЊЕТО НА ОДДЕЛЕНСКАТА БИБЛИОТЕКА УЧЕНИЦИТЕ ДА ЈА НАУЧАТ И…

Математичко новогодишна магија

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. Математичко новогодишна магија, ООУ“ Страшо Пинџур “– с.Мало Коњари,Прилеп. Неда Јовески, Каролина Најдоска Им се објаснува на учениците дека денешната…

„Современите средства за комуникација“

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието.  „Современите средства за комуникација“, ОУ „СТИВ НАУМОВ“-БИТОЛА, АНА ДИНКОВСКА-БОЖИНОВСКА ЦЕЛИ:  – СТЕКНУВАЊЕ НА НОВИ ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ЗА ПОДГОТОВКА И УЧЕСТВО ВО ДЕБАТА;  – РАЗВОЈ НА КРИТИЧКО И ДИВЕРГЕНТНО МИСЛЕЊЕ;  – РАЗВОЈ НА КОМУНИКАЦИСКИ И СОЦИЈАЛНИ ВЕШТИНИ;  – РАЗВОЈ НА ГОВОРНИЧКИ (ОРАТОРСКИ) ВЕШТИНИ;  – РАЗВОЈ НА САМОПОЧИТ;  – РАЗВОЈ НА ДЕМОКРАТСКО ОДНЕСУВАЊЕ, КУЛТУРА НА ДИЈАЛОГ, ПОЧИТ КОН СОГОВОРНИКОТ, ТИМСКИ ДУХ;  – ПОТТИКНУВАЊЕ ЗА ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА И ЕВАЛУАЦИЈА НА ИЗВОРОТ НА ИНФОРМАЦИИ;  – ВРЕДНУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИТЕ;  – ПОТТИКНУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИСКИ ВЕШТИНИ.  СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: …

Создавање на инклузивна средина

Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocial Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието  СОЗДАВАЊЕ НА ИНКЛУЗИВНА СРЕДИНА-НАМАЛУВАЊЕ И ЗНАЧИТЕЛНО УБЛАЖУВАЊЕ НА НЕСООДВЕТНО ОДНЕСУВАЊЕ КАЈ ДЕЦА СО ПОП – СОЗДАВАЊЕ  АДАПТИВНО ОДНЕСУВАЊЕ И СРЕДИНА НА ПРИФАЌАЊЕ, ООУ…

Осми Март

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ОСМИ МАРТ, ООУ „KЛИМЕНТ OХРИДСКИ“ – ПРИЛЕП, ЈУЛИЈАНА TАЛЕСКА Ученици, членови на драмската…

Емпатија меѓу учениците

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. ЕМПАТИЈА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ – ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВЕЛЕС, ВЕРА ТРЧКОВА ПРЕКУ ИГРА СО ЛЕПЕЊЕ НА РАЗНОБОЈНИ…

Мудриот раскажувач

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието.  Мудриот раскажувач, О.У ,,КОЧО РАЦИН“ – С.ИВАЊЕВЦИ –Д.СРПЦИ, МОГИЛА, Елизабета Дамева Учениците од нашето училиште потекнуваат од семејства со низок социјален…

Разрешување конфликти

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ- КОНФЛИКТИТЕ СЕ СКАЛИЛА,  ОУ„КОЧО РАЦИН“ИВАЊЕВЦИ ПОУ С.ВАШАРЕЈЦА, Марина Стојчевска НА ТАБЛАТА СЕ ЦРТААТ 9 СКАЛИЛА ДОВОЛНО ШИРОКИ ЗА…

Собата од моите соништа

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Собата од моите соништа – О.У „Кузман Jосифоски-Питу“ Kичево – КЕТИ НАУМОСКА ЦЕЛТА НА ПРОЕКТОТ БЕШЕ…

Игровни активности

Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocialValues работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. Игровни активности – ОУ „Кочо Рацин“ Охрид – Виолета Петковска    Во училишниот двор  се пребројуваме и при тоа секој ученик си има број во раката,ги броиме дрвцата и ставаме броеви. Се враќаме во училница,играме и броиме со балони,ја броиме и ужинката што ја носат. Учениците ги делам во групи,решаваат задачи со собирање и одземање користат коцки,машина Збирко и Разлико,си помагаат меѓусебе и ги извлекуваат точните решенија. Завршна активност,цело одделение ја игра играта”Не лути се човече’ Учениците постепено се воведуваа во активностите,зголемувајќи ја мотивацијата,интерес и желба за учење,дружење,меѓусебно помагање,емпатија кон другарчето во игрите, почитување фер плеј.     Post Views: 8,710

Крајот на насилството започнува од тебе

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието. Крајот на насилството започнува од тебе , ОУ„Св.Климент Охридски“- Битола, Гордана Атанасова.…

Начини на однесување

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието.  Начини на однесување , ОУ„Св.Климент Охридски“-Битола, Снежана Стојанова Активности на наставникот (поучувачки активности) :  –  разговор за чувствата; –  повикување за…