Прославуваме

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,   за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието 

Прославуваме, ООУ„Гоце Делчев“ ПрилепСнежана Дуковска 

 

Опис на активноста: 

Цели на активноста:  

– Да се запознае со семејните празници и прослави. Нивно  одбележување , да ги почитуваат семејните празници на децата од своето опкружување ( од различни етнички заедници ). 

Учениците преку игра откриваа дека сите прославуваат празник – роденден. Накратко преку прашања го разработивме текстот „Роденденот на Орхан“ и ја работеа задачата – цртеж за Орхан – како подарок и заедно успешно ја направија книгата на паралелката.    

Организација и активности на часот 

Активности на наставникот 

Игра ,, Асоцијација’’  

| варијанта 

-зелена  – висока – шарена = ЕЛКА 

-бело – шарено – варено = ЈАЈЦЕ 

-слатка – шарена – свеќа = ТОРТА 

-ПРАЗНИЦИ- 

|| варијанта 

-зелена – висока – накитена = ЕЛКА 

-тепсија –кори – ореви – благо =БАКЛАВА 

-слатка –шарена – свеќи = ТОРТА 

-Наставникот води разговор со учениците во врска со празниците.  

-Што е празник? Какво е расположението во тој ден ? 

– Именува повеќе празници во целиот свет, а учениците стануваат од местото кога ќе се каже за празник кој се слави во семејството. 

-Води разговор за семејниот празник – роденден , го чита текстот роденденот на Орхан. 

-Води разговор по содржината на текстот. 

-Ги мотивира за изработка на книга и дели материјал за работа. 

-Им помага за составување на книгата  

-Домашна работа – изработка на подарок за роденден до непознато другарче 

Активности на учениците 

-Играат игра Асоцијација  

-откриваат дека се работи за празници кои се празнуваат во различни етнички заедници  

-Откриваат дека некои празници ги слават сите етнички заедници 

-Учениците даваат одговори. 

-Играат игра за празниците кои се слават во семејството. 

-Лепат на хамер сликчиња од различни празници. 

-Внимателно го слушаат тесктот за Орхан. 

-Изработуваат книга – подарок за роденден. 

-Ги составуваат изработените книги, ги разгледуваат

Рефлексија од примена на активноста во пракса : 

Учениците во целост ги постигнаа поставените цели на часот. 

Сите беа ангажирани, секој според сопствените способности и мотивирани да работат на зададената задача. 

Проверката ја направив тековно на часот каде преку поставените прашања учениците одговараа точно за празниците во семејството. 

Задоволна сум од она што го согледав на крајот од часот. Учениците беа заинтересирани и активни во текот на целиот час. 

Можеби активноста ќе беше поинтересна доколку имавме можност да слушнеме лично од ученици од друга националност како и кои празници, особено родендените, се празнуваат во семејствата од друга националност.

 

НОСИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието.

НОСИИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ООУ „ДИМЧЕ АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ„
ДЕМИР КАПИЈА, ТИНКА ПАЛИНИЌ
 

 

Опис на  активноста :

ВОВЕДЕН ДЕЛ : НАСТАВНИКОТ ГИ НОСИ УЧЕНИЦИТЕ ВО ПОСЕТА НА ЕТНО-КАТЧЕТО ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ. 

ГЛАВЕН ДЕЛ: НАСТАВНИКОТ ИМ ЈА ПОКАЖУВА ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА НА КОЈА ИМА ПРЕТСТАВЕНО НАРОДНИ НОСИИ. 

ПОТОА УЧЕНИЦИТЕ ДОБИВААТ НАСТАВЕН ЛИСТ НА КОЈА ТРЕБА ДА ЈА НАЦРТАТ МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА НОСИЈА, И ИЗРАБОТУВААТ КУКЛИ ОД ХАРТИЈА НА КОЈА Е ПРЕТСТАВЕНА МАКЕДОНСКАТА НАРОДНА НОСИЈА.  

ЗАВРШЕН ДЕЛ: УЧЕНИЦИТЕ ГО ИГРААТ ПРАВОТО ОРО СО  ПЕСНАТА „МАКЕДОНСКО ДЕВОЈЧЕ „ОБЛЕЧЕНИ ВО НАРОДНА НОСИЈА И ПРЕКУ ОВАА АКТИВНОСТ СЕ ЗАПОЗНААВААТ СО МАКЕДОНСКАТА НОСИЈА, ФОЛКЛОР И ТРАДИЦИЈА.

Рефлексија од примена на активноста во пракса :

УЧЕНИЦИТЕ ВО РАБОТИЛНИЦАТА СЕ ЗАПОЗНАА СО КУЛТУРНАТА РАЗЛИЧНОСТ ВО МЕСТОТО ВО КОЕ ЖИВЕАТ.  

РАЗВИЈА ЧУВСТВО ЗА ПРИПАДНОСТ И ЉУБОВ КОН СВОЈАТА ТАТКОВИНА. 

Линкови кон помошни материјали  (веб страни, видеа и сл.):

Даруваме, споделуваме, традиционални вредности градиме

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието.

Даруваме, споделуваме, традиционални вредности градиме, ООУ „ Кочо Рацин “ Прилеп, ООУ „ Климент Охридски “ Прилеп, дефектолог Светлана Миоковик Томеска, наставник Моника Дервеновска. 

 

Опис на активноста:

Цел на програмата: Создавање на услови за спроведување на инклузивни практики и имплементација на инклузивниот процес, вклученоста  и прифаќањето на лицата со посебни потреби во животот на заедницата, стварање услови за заеднички активности со свои врсници и пријатели и  надминување на стигмите и предрасудите. 

Начин на реализација: Изведување на заеднички активности на ученици од  редовните училишта со корисниците на Дневниот центари, едукативни тематски работилници и заеднички работни активности. При оваа активност учесници се ученици од ООУ „ Кочо Рацин“ и ученици од ООУ „ Климент Охридски“  наставникот по Етика во религиите Моника Дервеновска  и дефектолог Светлана М. Томеска. Спроведување на донаторска акција во вид на подароци и едукативна интерактивна активност по повод одбележување на предстоечкиот празник Св,. Никола патрон на град Прилеп и наговестување на Божичните празници.  

Активност: 

  • Изработка на чизмички од пластични шишиња, моделирање и естетско обликување  
  •  Создавање на тематски боенки – за Волшебната чизмичка и дарувањето на Св. Никола 
  • Донаторска акција – симболични подароци по повод празникот, честитки и колачи 
  • Интерактивна тематска работилница заедно со корисниците на дневните центри на тема: „Значењето на Св. Никола“ 
  • Заеднички ликовни ативности 

Време и место на реализација: месец декември – неколку работилници за изработка на подароците и чизмичките – училиште, активности на час 

Посета на Дневниот центар од страна на учениците и одговорните наставници на  ден 19.12.2018г. Прослава на Св. Никола патрон на градот Прилеп, во период од 10 – 14h на Дневниот Центар за лица со посебни потреби и заеднички активности, пригодна програма и делење на подароци.

Очекувани ефекти: Остварување на соработка и подобрување на комуникацијата помеѓу учесниците. Стекнување на нови искуства и познанства, меѓусебно запознавање, поттикнување на развој и инклузивноста. 

Спознавање на вредностите на дарување и споделување. Стекнување знаења за Патронот на градот Св, Никола, значењето на хуманоста, споделувањето и спознавање на традицијата.

 

 

НАЈДОБРИТЕ НЕШТА ВО ЖИВОТОТ СЕ БЕСПЛАТНИ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието.
Најдобрите нешта во животот се бесплатни, ООУ  Климент Охридски, Прилеп, Фросина Ацевска
Опис на  активноста

Воведни активности:
Наставникот поттикнува дискусија за празникот Божиќ – зошто го славиме, кои се нашите традиции за овој празник, што е разликата во прославите кај нас и во Англија/Америка, што прават луѓето вообичаено итн.

Главен дел:
Наставникот ги дели учениците во групи и им дели листови со текст од приказната „Како Гринч го украде Божиќ“. секоја група го чита својот дел, и треба да го прераскаже на другите групи.

Завршен дел:
Наставникот поставува прашања за книгата – Зошто Гринч не го сакал Божиќ? Дали Божиќ сепак пристигна и без подароци, без премногу храна, без елки, лампиони и ламбички? Дали можеби ние сите се оддалечуваме од вистинската поента на празникот, со купување на прескапи подароци и посветување на повеќе внимание на украсување на домовите одколку квалитетно поминати мигови со нашето семејство?

Рефлексија од примена на активноста во пракса

Учениците уживаа во активностите и истите ги поттикнаа на поинакви размислувања за важноста на нештата, дека некои нешта не може да се купат во продавница, туку треба да ги негуваме во нашите срца.

Учениците изработија украси за на вратата од училницата (раката на Гринч кој го зема лампионот, но во него напишана пораката на приказната).

СЕ ДРУЖИМЕ,ЗАПОЗНАВАМЕ И ПОМАГАМЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието.
Музиката не зближува, ООУ„Гоце Делчев“ – Прилеп, Даниела Котеска

Цели 

Ученикот/ ученичката:  

  • Да гради  вредности за меѓуетничка интегрираност во мултикултурното општество. 
  • Да слуша и препознава класична, народна и музика за деца 
  • Да го препознава карактерот на музиката 
  • Да разговара за слушаната музика 
  • Да препознава народни песни и ора 

Да препознава звуци од одредени инструменти 

Воведна активност 

 

Активности на наставникот : 

–  ги насочува учениците да разговараат  за народно оро кое го знаат и откривање на  поим за народно оро 

–  јаоткрива  целта на часот – да се запознаеме со ората на луѓето кои живеат во Р.Македонија 

 

Активности на учениците : 

– учениците разговараат за ората кои ги знаат 

– откриваат поим за оро и видови ора 

 -се запознаваат со целта на часот 

 

Главна активност 

Активности на наставникот : 

Прикажува презентација и води низ неа, ги запознава со задачите кои треба да се сработат 

– ги дели  учениците на 4 групи 

– следи работа на групите, поттикнува и дава ннасоки за подобро сработена задача 

– ги насочува на слушање на музиката и споредба на музика, носии и игра на луге со различна етничка припадност во Р.Македонија 

 – ги насочува на разговор за за тоа дали им се допаднала песната 

 – ги насочува на дискусија за слушаното музичко дело и водење на забелешки од дискусија 

 

Активности на учениците : 

 -следат презентација и одговараат на прашања, ако има нешто нејасно во поставените задачи бараат дополнително об јаснување од наставникот 

– се делат на 4 групи и вршат поделба на активности 

– пребаруваат на интернет и следат понудени ора преку линкови од презентација 

– дискутираат и запишуваат сличности и разлики на музика, носии и игра на луге со различна етничка припадност во Р.Македонија  

– ги насочува на слушање на музиката и споредување  

– пребаруваат и преземаат слики и информации 

– средуваат податоци за презентирсње пред соученици 

 

Активности на наставникот : 

Прикажува презентација и води низ неа, ги запознава со задачите кои треба да се сработат 

– ги дели  учениците на 4 групи 

– следи работа на групите, поттикнува и дава ннасоки за подобро сработена задача 

– ги насочува на слушање на музиката и споредба на музика, носии и игра на луге со различна етничка припадност во Р.Македонија 

 – ги насочува на разговор за за тоа дали им се допаднала песната 

 – ги насочува на дискусија за слушаното музичко дело и водење на забелешки од дискусија 

 

Завршна и евалуативна активност 

 

Активности на учениците : 

 -следат презентација и одговараат на прашања, ако има нешто нејасно во поставените задачи бараат дополнително об јаснување од наставникот 

– се делат на 4 групи и вршат поделба на активности 

– пребаруваат на интернет и следат понудени ора преку линкови од презентација 

– дискутираат и запишуваат сличности и разлики на музика, носии и игра на луге со различна етничка припадност во Р.Македонија  

– ги насочува на слушање на музиката и споредување  

– пребаруваат и преземаат слики и информации 

– средуваат податоци за презентирсње пред соученици 

Реализацијата на оваа наставна содржина позитивно влијаеше на учениците и нивната желба за стекнување на нови знаења, при што целта на самиот час беше остварена,учениците беа ангажирани и имаа зголемен интерес за откривање на нови знаења. Работата во групи им овозможи да развиваат вштини за меѓусебна комуникација. Преку презентацијата добија прецизни насоки што треба да се работи и кои се очекувањата на наставникот, како треба да изгледа готовиот продукт на скоја група. Посебно интересни беа дискусиите за сличности и разлики во орото, носиите и музиката. Ако оваа активност се реализира во поголем временски период секако дека ќе има и подобри резултати, бидејќи секој ученик ќе има време да се запознае со карактеристиките на секое оро посебно. Во овој случај мораат да се потпрат на она што ќе им биде пренесено од другарчето од другата група. Научија дека секоја музика е убава и пренесува некекви чувства, секоја националност има различна носија, мелос и игра, но сето тоа ја прави нашата татковина уште поубава. Исто така убаво би било истата да се реализира помеѓу две националности како презентирање на сопствената култура пред ученици од друга национална припадност преку комуникација на Skype, при што како завршен продукт ќе треба да се направи споредба на сличности и разлики во Венов дијаграм за оваа возраст каде учениците се помали.