Струјно коло, ДАНИЕЛА ПЕЛТЕКОВСКА, МАРИНА ВАСИЛЕВСКА-СТОЈАНОВСКА, ООУ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ”-МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Струјно коло, ДАНИЕЛА ПЕЛТЕКОВСКА, МАРИНА ВАСИЛЕВСКА-СТОЈАНОВСКА, ООУ ,,СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ”-МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 

Опис на активноста:

Оваа тема ги запознава учениците со концептот на електрична енергија и како таа се користи во секојдневните животи.  

Таа исто така ги запознава со опасностите поврзани со користењето на електричната енергија и како таа да се користи безбедно.  

Научното истражување се фокусира на:  

  • размислување за тоа што се очекува да се случи и дали резултатите го поддржуваат предвидувањето; 
  • истражување и тестирање на електрични кола; 
  • правење набљудувања и објаснување што е откриено. 

Активност: 

Набљудува и ги запишува набљудувањата.  

 Планира истражувачка работа  

 Предвидува што ќе се случи пред да одлучи нешто да направи 

Истражуваат предмети и апарати кои работат на батерии, на пример, џебни светилки.  

Ги местат батериите правилно да функционираат предметите. 

Покажуваат  различни компоненти на струјно коло – батерии, држачи за батерии, жици, конектори, држачи за светилки. 

Во групи учениците работат со опремата.  

Се Обидуваат да стават  светилка во држачот за светилка , батерија во држачот за батерија итн. 

секоја група  манипулира со 1 батерија, 1 држач за батерија , 1 светилка, 1 држач за светилка и само 2 жици. 

Учениците прават две различни кола – едно каде што сијалицата свети и други каде што не свети.  

Презентација на изработките – струјни кола  

Attachments

Активно слушање, Билјана Георгиеска, ООУ„Гоце Делчев“ – Прилеп 

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Активно слушање, Билјана Георгиеска, ООУ„Гоце Делчев“ – Прилеп 

Опис на активности:

Цели 

– да ги  знае правилата на активно слушање 

– да умее да се воздржува од користење на невербалните знации вербалните изрази кои имаат негативно влијание врз односите со другите 

Воведна активност 

– Сите ученици беа поделени во парови и застанаа еден спроти друг. Едниот од парот замислува дека стои пред огледало во кое се гледа и се движи на сите можни начини- некогаш побрзо, некогаш побавно. Другиот ученик го претставува неговиот одраз во огледалото и се движи имитирајќи ги неговите движења. По 2-3 минути улогите во паровите се менуваа.Тој што се движи, додека го посматра својот одраз гледаше дека се движи бавно.Активноста заврши по 2-3 минути. Наставникот објасни  дека невербалниот говор како во овој случај може да помогне во комуникација со луѓе кои ги запознаваме и затоа треба да се внимава како се употребува. 

Главна активност 

Наставникот го кажа текот на часот и ги запозна учениците со целите. Учениците кои беа поделени во парови се свртени еден кон друг. Им подели ливче со тајна инструкција од работен лист Како активно слушам и не требаше да ја покажат на другиот. Се означија со А и Б. Почнува А опиша настан кога не му било убаво. По 1 минута ги сменија улогите. Партнерот Б ја следи инструкцијата од картичката. По 1 минута се менуваат. Б кажува нешто убаво што му се случило,  А го слушаше следејќи ги инструкциите. 

Следеше дискусија по поставени прашања 

  1. Како се чувствувавте додека зборувавте? Зошто? Како влијаеше однесувањето на слушателот? 
  1. Што ни помага подобро да се ислушаме? 
  1. А што пречи за да се ислушаме подобро? 
  1. Зошто е важно прво да го ислушаме соговорникот, а потоа да реагираме? 

Завршна активност 

Наставникот ги зеде картичките од работниот лист Активно, неактивно слушањеим ги покажа на учениците и притоа побара мислење за секоја картичка дали го поддржува активното или неактивното слушање со нивно образложение. Картичките се лепеа во колона активно слушање и колона неактивно слушање 

Рефлексија:

Учениците во целост ги постигнаа поставените цели на часот. 

Сите беа ангажирани, секој според сопствените способности и мотивирани да работат на зададената задача. 

Инструкциите за работа им беа јасни и целосни па учениците успешно ја завршуваа секоја зададена задача, па со тоа и успешно се заврши активноста предвидена за часот. Комуницираа мегу себе, се договараа, соработуваа, се радуваа на успшешно сработеното. 

Задоволна сум од дискусијата на крајот од часотУчениците беа целосно ангажирани и мотивирани за работа преку целиот час. Активно учествуваа во наведувањето идеи за активно и неактивно слушање. 

,,СВЕТОТ ОКОЛУ НАС,,СЕ ДРУЖИМЕ ,СИ ПОМАГАМЕ И УЧИМЕ, РАДИЦА МИЦЕВСКА, МАРИЈА ПАВЛОВА, ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР СМАРТ ЕНД ХЕПИ КИДС – ШТИП 

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

,,СВЕТОТ ОКОЛУ НАС,,СЕ ДРУЖИМЕ ,СИ ПОМАГАМЕ И УЧИМЕ, РАДИЦА МИЦЕВСКА, МАРИЈА ПАВЛОВА, ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР СМАРТ ЕНД ХЕПИ КИДС – ШТИП 

Опис на активноста:  

ЛЕТОТО Е ОМИЛЕН ПЕРИОД ЗА ДЕЦАТА  И ЗЕМАЈЌИ ГИ ВО ПРЕДВИД НИВНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПРИРОДА , ОРГАНИЗИРАМЕ НАСТАВА ВО ПРИРОДА (ЕКСКУРЗИИ) КОИ ПРЕТСТАВУВААТ ОБЛИК НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА ВОННАСТАВНА АКТИВНОСТ И ПРУЖААТ МОЖНОСТИ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО ПОВРЗУВАЊЕ НА СОДРЖИНИТЕ ОД РАЗЛИЧНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ.АКТИВНОСТИТЕ ВО ПРИРОДА СЕ ВАЖНИ ЗА ЦЕЛОКУПНИОТ РАЗВОЈ НА ЛИЧНОСТА НА ДЕЦАТА ЗАТОА ШТО ОПФАЌААТ ЗДРАВСТВЕН, ПЕДАГОШКИ И СОЦИЈАЛЕН АСПЕКТ. СО ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА ФИЗИЧКИ АКТИВНОСТИ, ВО ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА, ОВАА АКТИВНОСТ ПРИДОНЕСУВА КОН ЗАЧУВУВАЊЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА ЦЕЛОКУПНОТО ЗДРАВЈЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, НО ВОЕДНО И МЕЃУСЕБНО ПОМАГАЊЕ БИДЕЈКИ УЧЕНИЦИТЕ СЕ ОД РАЗЛИЧНА ВОЗРАСТ , ГРУПАТА Е ХЕТЕРОГЕНА И ДОЃААТ ДО ИЗРАЗ ПОЗИТИВНИТЕ , АФИРМАТИВНИ КАРАКТЕРНИ ОСОБИНИ . 

ОБРАЗОВНО-ЕДУКАТИВНАТА ВРЕДНОСТ НА НАСТАВАТА ВО ПРИРОДАТА Е ДЕКА СО ДИРЕКТНО НАБЉУДУВАЊЕ .ЕКСКУРЗ.ИЈАТА СЕ ИЗВЕДУВА СО НАС КАКО МОДЕРАТОРИ КОИ ПОСТОЈАНО ИМ ГИ ОБЈАСНУВАМЕ ГЕОГРАФСКИТЕ ПРЕДЕЛИ И ПОЈАВИТЕ КОИ ГИ СРЕЌАВАМЕ ,А ПРИ ТОА УЧЕСНИЦИТЕ ВО ОВАА,,ПОДВИЖНА РАБОТИЛНИЦА,, ГИ УНАПРЕДУВААТ СВОИТЕ СПОСОБНОСТИ  ЗА АКТИВНО СЛУШАЊЕ,ПОСТАВУВАЊЕ ПРАШАЊА,ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УВАЖУВАЊЕ НА СОПСТВЕНИТЕ ЧУВСТВА И ПОТРЕБИ ,СПРАВУВАЊЕ СО  ИЗЛИВИ НА ЛУТИНА ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ (КОЈ ДА СЕДИ НА ОДРЕДЕНО СЕДИШТЕ , КОЈ ДА ИЗЛЕЗЕ ПРВ И СЛ. И СЕКОГАШ КОГА СЕ ДЕЦА ВО ПРАШАЊЕ СЕ МОЖНИ РИЗИЦИ НА НЕДОРАЗБИРАЊА ). 

МОДЕРАТОРИТЕ ПРЕКУ МЕТОД НА ДИЈАЛОГ ОВОЗМОЖУВААТ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПОСТОЕЧКИТЕ И СТЕКНУВАЊЕ НА ПОЦЕЛОСНИ, ПОДЛАБОКИ И ПОТРАЈНИ ЗНАЕЊА. ДИРЕКTНИОТ КОНТАКТ И ИНТЕРАКЦИЈАТА СО ПРИРОДНАТА СРЕДИНА ПРИДОНЕСУВА ЗА ПОДОБРО РАЗБИРАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ВО ПРИРОДАТА А СЕКАКО И ОСТВАРУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИЈА ПРЕКУ СОРАБОТКА ,НАМЕСТО ПРЕКУ КОМПЕТЕНЦИЈА , ИНТЕРАКТИВНОСТА Е ПРИСУТНА. ПРЕСТОЈОТ НА ДЕЦАТА ВО ПРИРОДАТА ИСТО ТАКА ПРИДОНЕСУВА ЗА НИВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА, БИДЕЈЌИ СО ЗАЕДНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ ТИЕ СЕ ЗАПОЗНАВААТ ПОДОБРО, КОМУНИЦИРААТ, СИ ПОМАГААТ, СОРАБОТУВААТ И СЕ ЗБЛИЖУВААТ. ДОАЃА ДО УВАЖУВАЊЕ НА СВОЈАТА ЛИЧНОСТ И ЛИЧНОСТА СО КОЈА СЕ СОРАБОТУВА,,ПРЕВЗЕМАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА СВОЕТО ОДНЕСУВАЊЕ,ИЗНАОЃАЊЕ РЕШЕНИЈА ЗА ПОЗИТИВЕН ИСХОД ДОКОЛКУ НАСТАНАТ СПОНТАНИ ИНЦИДЕНТНИ СИТУАЦИИ. 

ЕКСКУРЗИЈАТА КОЈА ЈА РЕАЛИЗИРАВМЕ БЕШЕ ПОСЕТАТА НА КОЛЕШИНСКИТЕ ВОДОПАДИ КОИ СЕ НАОЃААТ  ВО СТРУМИЧКО, ВО ПАДИНИТЕ НА ПЛАНИНА БЕЛАСИЦА. ПАТОТ ДО ТАМУ  Е НЕДОСТАПЕН ЗА ВОЗИЛА,ПА ЗАТОА ГРУПНО СЕ УПАТИВМЕ СО ПЕШАЧЕЊЕ ДО ТАМУ. ПО ПАТОТ ЈА НАБЉУДУВАВМЕ ПРИРОДАТА И РАЗГОВАРАВМЕ ЗА СЕ ОКОЛУ НАС. ДЕЦАТА ВИДОА БРЗА ПЛАНИНСКА РЕКА, ВИДОА НАЈРАЗЛИЧНИ ВИДОВИ НА РАСТЕНИЈА, РАЗЛИЧНИ ИНСЕКТИ И ВИСОКИ ДРВЈА.СО ПРИСТИГНУВАЊЕТО ДО ВОДОПАДОТ ТИЕ БЕА ВИСТИНСКИ ВООДУШЕВЕНИ ЗАТОА ШТО ПОГОЛЕМИОТ БРОЈ ОД НИВ ЗА ПРВ ПАТ СЕ СРЕТНАА СО ТАКОВ ВИД НА ПРИРОДНА ПОЈАВА. ТИЕ НАУЧИЈА ДЕКА КОЛЕШИНСКИОТ ВОДОПАД Е ЕДЕН ОД НАЈВИСОКИТЕ ВОДОПАДИ ВО МАКЕДОНИЈА И ДЕКА НЕГОВИОТ ПАД ИЗНЕСУВА 15 МЕТРИ. ДЕЦАТА ОВДЕ ИМАА ВРЕМЕ ДА ОДМОРАТ, ДА НАБЉУДУВААТ И ДА СЕ ДРУЖАТ ПОМЕЃУ СЕБЕ. ПО ПАТОТ ЗА НАЗАД ПОСЕТИВМЕ ТУРИСТИЧКА АТРАКЦИЈА КАДЕ ШТО ДЕЦАТА ИМАА МОЖНОСТ ДА ВИДАТ МАЛО ВЕШТАЧКО ЕЗЕРО, ДА СЕ РЕКРЕИРААТ И ДА ПОМИНАТ ВРЕМЕ ВО ДРУЖЕЊЕ СО ТОА ШТО ГИ РАЗВИВААТ СОЦИЈАЛНИТЕ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ. ЗА КРАЈ ГО ПОСЕТИВМЕ ПРАВОСЛАВНИОТ ХРАМ “СВ. ТРОИЦА” ВО РАДОВИШ, КАДЕ ШТО ДЕЦАТА ИМАА МОЖНОСТ ДА ВЛЕЗАТ И ДА  РАЗГЛЕДААТ ЕДЕН ОД НАЈУБАВИТЕ И НАЈБОГАТИТЕ ХРАМОВИ. АКТИВНОСТИТЕ НА ОТВОРЕНО ДОПРИНЕСУВААТ ДА СЕ РАЗВИЈАТ ПОЗИТИВНИ МЕЃУЧОВЕЧКИ ОДНОСИ И ДА СЕ НАУЧАТ ПРОСОЦИЈАЛНИ ВЕШТИНИ КОИ ДОПРИНЕСУВААТ ДА СЕ РАЗВИЕ СПОСОБНОСТ ДА СЕ ПРЕПОЗНААТ ЧУВСТВАТА И ЕМОЦИИТЕ НА ОСТАНАТИТЕ ВО ГРУПАТА, ДА СЕ РАЗВИЕ ДОВЕРБАТА, А СО ТОА ДЕЦАТА ДА СЕ НАУЧАТ ДА ЈА ЦЕНАТ ТИМСКАТА РАБОТА И ДА ЈА ПРЕПОЗНААТ ВРЕДНОСТА ОД РАЗБИРАЊЕТО НА ПОТРЕБИТЕ НА ОСТАНАТИТЕ ЛУЃЕ. ДЕЦАТА СЕ УЧАТ ДА КОМУНИЦИРААТ, ДА СОРАБОТУВААТ СО ОСТАНАТИТЕ ВО ГРУПАТА, ДА ГИ ПОЧИТУВААТ ДРУГИТЕ, ДА СИ ПОМАГААТ, ДА НАОЃААТ ЗАЕДНИЧКИ РЕШЕНИЈА И СО СЕТО ОВА ДА СЕ ПРОМЕНАТ СЕБЕ СИ КОН ПОДОБРО. ПРЕКУ ПРАКТИЧНА РАБОТА ДЕЦАТА ЌЕ ГИ НАУЧАТ ПРОСОЦИЈАЛНИТЕ ВЕШТИНИ ПОЧИТ, СОЛИДАРНОСТ И ОДГОВОРНОСТ КОИ СЕ ВАЖНИ ВО ПОНАТАМОШНИОТ РАЗВОЈ НА ДЕТСКАТА ЛИЧНОСТ. 

Рефлексија:

КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКА РАБОТА, СОРАБОТКА, ОДГОВОРНОСТ,ЕМПАТИЈА, ПРОСТОРНА ОРИЕНТАЦИЈА, ИЗРАЗУВАЊЕ, СОЛИДАРНОСТ, ПОЧИТ И ДОВЕРБА. 

 

Contra el virus del maltrato…las vacunas del buen trato

Alumnos/as de 4º de Educación Primaria de Portillo,  habían detectado la existencia de virus tipo “burlitis”, “insultitis”, “peguitis”… tras un amplio estudio de investigación y trabajo cooperativo para luchar contra esos virus, se han expuesto las características de los diferentes “virus” y podemos decir que se puede luchar contra el maltrato a través de lo que estos alumnos/as han llamado “las vacunas del buen trato”: respeto, empatía, afecto… estad atentos en vuestros centros…quizá conozcáis otros virus y podemos unirnos para contrarrestarlos!

Mercadillo solidario

Durante varias semanas los alumnos del CEIP Pio del Río Hortega de Portillo han estado haciendo diversas manualidades con el objetivo de luego organizar un mercado para recaudar fondos para un proyecto solidario, en este caso relacionado con los niños huérfanos de Siberia, a través de la ONG Filomundo.

Han trabajado en equipo, entre distintos niveles, luego han organizado todas las obras de arte (cuadros, marcapáginas, postales, colgantes, horquillas y diversos adornos) en un mercado solidario que ha sido un éxito gracias a la colaboración de las familias y toda la comunidad educativa.