Sorry, this is not available in this language

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието- Разлики и сличности на крштевање во христијанската и на сунет во муслиманската религија, Александра Мирческа, О.О.У.„ Добре Јованоски“ – Прилеп 

Опис на активноста:

Учениците преку оваа работилница ги учат двата верски обреди на крштевање и на сунет.при тоа учениците се зближуваат меѓу себе и ги запознаваат традиционалните и верските обреди во христијанската и мусиманската религија преку фотографии гледање цд од сунет и крштевка .  

Рефлексија:

Преку ова учениците ќе ги запонзаат и почитуваат културните разлики на муслиманите и христијаните.

 

Leave a Reply