Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието

Организирање на библиотеката да претставува центар за учење и размена на информации во училиштето, Оливера Котева , ООУ ,, Петар Поп Арсов ,, -Скопје  

Согледување на фактичката ситуација во просторното и функционално уредување на библиотеката 

Барање донации со кои ќе се подобри функционалноста на библиотеката 

Организирање на членовите на библиотекарската секција за реорганизирање на библиотечниот фонд  

Организирање работилници , панел дискусии каде ќе се слушаме и ќе даваме идеи како подобро да ја организираме библиотеката за да претставува центар за учење и размена на информации во училиштето 

Анализа на постигнатите резултати 

Презентација на постигнатите резултати 

Рефлексија од примена на активноста во пракса:

Евидентирање на потребите за просторно и функционално уредување на библиотеката 

Успешно одобрено барање за донација со која се подобрува функционалноста на библиотеката 

Задоволство во работата и взаемната интеракција ученици-библиотекар  

Нови идеи кои функционираат низ создавање позитивна клима за работа во библиотеката како центар за учење и размена на информации во училиштето 

Реализирање на работилници со наставниците и учениците за популаризирање и промовирање на библиотеката како место за учење и читање и место каде ќе ја добијат комплетната подршка од страна на библиотекарот 

Повратна информација од ученицитеУспешно спроведени и реализирани активности 

 

Leave a Reply