Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Прифатливо и неприфатливо однесување, ООУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ”-ВЕЛЕС, Маја Пасковска

-НА ПОЧЕТОКОТ СЕ ВРШИ ПОВТОРУВАЊЕ ПРЕКУ ПРАШАЊА ЗА БОН ТОН 

1.ШТО Е БОН ТОН? 

2.ОД  УЧЕНИЦИТЕ БАРАМ ДА НАБРОЈАТ НЕКОЛКУ ОСНОВНИ БОН ТОН ПРАВИЛА.  

3.ПОВЕДУВАМ РАЗГОВОР КОИ ОД ТИЕ ПРАВИЛА МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ ВО УЧИЛИШНИОТ БОН ТОН. 

– ГИ ЗАПОЗНАВАМ УЧЕНИЦИТЕ СО АКТИВНОСТА И ЦЕЛТА НА ЧАСОТ 

– СПРОВЕДУВАМ ТЕХНИКА БУРА НА ИДЕИ 

– ДАВАМ НАСОКИ ЗА САМОСТОЈНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ТЕТРАТКИТЕ ДА СОСТАВАТ УЧИЛИШЕН БОН ТОН.  

-ЈА СЛЕДАМ РАБОТАТА НА УЧЕНИЦИТЕ, ПОМАГАМ И НАСОЧУВАМ. 

-НИВНИТЕ БОН ТОН ПРАВИЛА ГИ ШТАМПАМЕ НА ХАРТИЈА ВО БОЈА И ГИ ЛЕПИМЕ НА ХАМЕР КОЈ КЕ БИДЕ ИСТАКНАТ НА ВИДНО МЕСТО ВО УЧИЛНИЦАТА. 

-ПОЧИТУВАЈ ГИ ВРАБОТЕНИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО 

-ОБЛЕКУВАЈ СЕ ПРИСТОЈНО ЗА ВО УЧИЛИШТЕ 

-КОГА ВЛЕГУВАШ ВО УЧИЛИШТЕ СИМНИ ЈА КАПАТА 

-ВО ДРУГАРСТВОТО НЕМА ЈАС ТУКУ НИЕ 

-НЕ УПОТРЕБУВАЈ НЕПРИСТОЈНИ ЗБОРОВИКОН ДРУГАРИТЕ 

-НЕ ЗАБОРАВАЈ ДА ГИ ВРАТИШ ПОЗАЈМЕНИТЕ РАБОТИ 

-ОДНЕСУВАЈ СЕ ПРИСТОЈНО ВО УЧИЛИШНАТА КУЈНА, ЈАДЕЊЕ ИМА 

 ЗА СИТЕ ….

-ЗНАЕ ШТО СЕ СМЕТА ЗА ДОБРО, А ШТО ЗА ЛОШО(ПРИФАТЛИВО И НЕПРИФАТЛИВО) ОДНЕСУВАЊЕ. 

-УМЕЕ ДА ОДБИРА МЕЃУ ПРАВИЛНО И НЕПРАВИЛНО ОДНЕСУВАЊЕ 

-ЗНАЕ НЕКОИ СОЦИЈАЛНИ НОРМИ И ТРАДИЦИИ 

 

Leave a Reply