Atsiprašome, šis puslapis galimas tik български.

ДИПКУ стартира нов проект по Програма Еразъм + KA2

28.11.2017

ДИПКУ стартира нов проект по Програма Еразъм + KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices KA201 – Strategic Partnerships for school education- ProSocial Values (PSV)- ProSocial Values 2017-1-IT02-KA201-036860 – Про-социални ценности. Проектът е с продължителност 35 месеца /01.10.2017-31.08.2020/ и общ бюджет 335 000 Евро.

ProSocial Values ще се реализира като продължение на предишна инициатива – Horizon 2020 “Prosocial Learn” и цели да подпомогне поведението на сътрудничество, емпатия и алтруизм в училищната общност благодарение на въвеждането на нови методи на преподаване, включващи използването на сериозни игри за развитието на про-социални умения в училищната среда. Децата ще имат възможност да играят на игри подходящи за формиране на про-социални умения. Добавената стойност на тези игри се отразява в повишени академични постижения, изграждане на личностни качества и ценности. Учениците научват да ценят и възприемат потребностите на околните, развиват умение да работят в екип и проявяват положителни нагласи към общуване и сътрудничество с околните. Цялата училищна общност ще бъде потребител на про-социалните дейности, като по този начин ще бъдат разширени ползите от по-всеобхватна среда за децата, изложени на риск от социално изключване, и ще предотврати случаите на тормоз.

Проектът адресира общественото предизвикателство на приобщаването и образованието, като помогне на децата на възраст от 5 до 15 години да научат просоциални ценности, да развият положителни междуличностни взаимоотношения и по този начин да насърчат социалното приобщаване и индивидуалното овластяване. Средствата, чрез които тази промяна ще бъде постигната, са международна общност от училища, които си сътрудничат в популяризирането на дейности на национално и международно равнище, специфично обучение за учителите и набор от игри на високо ниво за включване на учениците и подобряване на техните про-социални умения. Съчетаването на теоретичната част (анализ на съществуващата литература за про-социалиална нагласа и влиянието на игрите върху детското социално поведение) върху реалността на преподаването (анализ на нуждите на учителите, съществуващи просоциални игри), този проект ще разработи план за структурата на международната общност от училища и обучителен курс за учителите да им предостави ключовите умения да използват просоциалните игри в своите преподавателски дейности. За да се подобри ефикасността на обучението, ще бъде разработена сериозна игра, вдъхновена от методологията на геймификейшън.

ДИПКУ отговаря за Изследване на ефекта от учението на просоциалните ценности проведени в рамките на проекта.

В рамките на проекта са предвидени провеждане на две международни конференции- в Италия и Македония.

Партньори

Бенефициент: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE B. LORENZI FUMANE VR/ ЕUROPOLE/, Верона, Италия

Европоло е НПО със значителен брой членове повече от 4000 учени, 3 университета, 40 организации за образование на възрастни, две представителства на регионални адмиснистрации, общини, 20 професионални училища, 20 НПОта. 4 кооператива и 4000 училища за различна възраст ученици с почече от 140.000 членове в Италия.  Седалището на организацията е във Верона, Италия и според Съвета за европейска образователна интеграция  е призната за директно действаща институция с всички образователни институции на регионално и национално ниво. Екипът на Европоло има повече от 20 години опит с проекти по европейски програми.  Основните насоки на дейности на Европоло са насърчаване на европейското измерение и интеграция чрез европейски и извън европейски работни срещи, семинари, конференции, партньорства и проекти.Европоло работи във всички области на образованието, от информационни и комуникационни технологии до курсове за повишаване на квалификацията на учителите и детските градини до образованието за възрастни в затворите и в селските райони. Мрежата работи и върху социалната изолация, борбата срещу ксенофобията и расизма, помага за разбиването на стереотипите по отношение на пола между различните култури и религии, обучението на ученици и отпадащите, междукултурното обучение, младежките работници и професионалното обучение.

Партньор 1: USAK IL MILLI EGITIM MUDURLUGU,Узак, Турция

Дирекция “Професионално национално образование” на Узак, Турция е правителствена организация, която отговаря за всички видове образователни и обучителни дейности от предучилищното образование до образованието за възрастни. Организацията отговаря за цялото образование и обучение, включително обучение за възрастни и обучение в Централен Ушак и в областите Ушак. Подробности за учебните заведения са: предучилищно образование, начални и средни училища, гимназии, училища с за деца с увреждания, професионални гимназии и обществени образователни центрове. В офисите на администрацията работят 150 експерти, 6 от които се занимават само с проектна дейност- национална и Европейска.

Партньор 2: PANEVEZIO RAJONO SVIETIMO CENTRAS /PRSC/, Паневежис, Литва

Областният образователен център Паневежис Литва е обществена организация с нестопанска цел, създадена от Районна община на Съвета на Паневежис през 1995 г. и разположена в град Паневежис, Литва. Целите на Центъра са да развива професионалната компетентност на членовете на училищните общности и да насърчава разпространението на перспективни педагогически иновации. Центърът предлага обучение в продължение на 30 образователни общности, разположени предимно в района на Паневежис.

Партньор 3 CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON/ JCYL/, Валадолид, Испания

Главна дирекция “Иновации и равнопоставеност в образованието” е основно административно звено на Consejería de Educación, което е отдела по образованието на автономното правителство на Кастилия и Леон. Отговорностите са в областта на качественото образование, специфичните образователни потребности и консултиране, обучението на учителите и иновативното образование.

Генералната дирекция е съставена от четири звена, от които единият (специфични образователни нужди и консултации) ще бъдат пряко включени в този проект.

Партньор 4: ДИПКУ

Партньор 5: Friends of education, Скопие, БЮРМ/Република Македония

„Приятели на образованието” е асоциация, съставена от учители на деца от различна възраст, университетски преподаватели, и преподаватели от страната и чужбина, които са много активни и чиято работа е била призната от преподаватели по целия свят.

Дейности на организацията включва разработване на алтернативни методи на преподаване и включване на използването на цифрови медии в процеса на обучение. Повечето от членовете са преподаватели, които работят в непривилегировани, селски, мултикултурни и мултиетнически условия, които имат малко или никакви ресурси, техническо оборудване и други материали.

СРЕЩА ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ ПРОСОЦИАЛНИ ЦЕННОСТИ се проведе в ДИПКУ, Стара Загора 28.11-01.12.2017г.

Партньорска среща за стартиране на проект Просоциални ценности се проведе в гр. Стара Загора, България. ДИПКУ на Тракийски Университет, организира и беше домакин на срещата, която освен работни дискусии включваше и културна визита на Стара Загора, по време на която гостите, представители на всички партньорските организации имаха възможност да се запознаят от близо с културното и историческо наследство на град Стара Загора.

Партньорите обсъдиха организационни въпроси свързани с проекта: управление, качество, разпространение, финансови споразумения, задачи на партньорите, интелектуални продукти, местни дейности.

http://www.uni-sz.bg/blog/%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D1%83-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0/

Leave a Reply