Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ,, SURVIVAL IN SARAJEVO,, 

ОТВОРАЊЕ НА ИЗЛОЖБА ,, ИЗГУБЕНИОТ СВЕТ НА СЕФАРДСКИТЕ ЕВРЕИ НА БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА,, И КОМЕМОРАЦИЈА ПО ПОВОД 27 ЈАНУАРИ- ДЕН НА ЖРТВИТЕ НА ХОЛОКАУСТОТ 

БИЛЈАНА ШОТАРОВСКА , ООУ,, БЛАЖЕ КОНЕСКИ,,  ООУ,, ЃОРЃИЈА ПУЛЕСКИ,, 

Опис на активноста:

ПРОЕКТОТ ЗА ФИЛМОТ И ИЗЛОЖБАТА SURVIVAL IN SARAJEVO Е ДЕЛ ОД ТЕМАТА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА, ИЗРАБОТЕНА ВО 4 –ТА НЕДЕЛА ОД МЕСЕЦ МАРТ ПО ПРЕДМЕТОТ ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО 9 ОДДЕЛЕНИЕ.   

ОУ БЛАЖЕ КОНЕСКИ ПАРАЛЕЛКИ: 9 А, Б И В  

ВКУПЕН БРОЈ НА УЧЕНИЦИ КОИ УЧЕСТВУВАА ВО ПРОЕКТОТ : 

54 УЧЕНИЦИ ОД КОИ  28 ДЕВОЈЧИЊА И 26 МОМЧИЊА  

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА, 2 НАСТАВНИ ЧАСА, МАРТ –АПРИЛ 2015 ГОДИНА.  

ЦЕЛИ НА ЧАСОТ:  

-ДА СЕ ИЗГРАДИ ПОЗИТИВЕН СТАВ КОН ХУМАНИТАРНОТО ДЕЈСТВУВАЊЕ. 

-ДА АНАЛИЗИРА КОГА И НА КОГО МУ Е ПОТРЕБНА ПОМОШ ДА ВООЧУВА И ОЦЕНУВА СИТУАЦИИ НА ОЧЕВИДЕЦ. 

-ДА ОБЈАСНИ КОГА СЕ ЗАГРОЗЕНИ А КОГА СЕ ПОЧИТУВААТ ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА. 

-ДА ЗНАЕ ДЕКА ВО УСЛОВИ НА ВОЈНА ПОСТОЈАТ ПРАВИЛА-ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ И МХП 

Рефлексија:

-УЧЕНИЦИТЕ УСПЕШНО ГИ ДЕТЕКТИРАА ПРОБЛЕМИТЕ И СТРАДАЊАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИКАЖАНО НА ФОТОГРАФИИТЕ. 

-ПОКАЖАА ЕМПАТИЈА И СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА КОН СОСТОЈБАТА НА ЖРТВИТЕ НА ВОЕН КОНФЛИКТ. 

-УМЕАТ ДА АНАЛИЗИРААТ СИТУАЦИИ КОГА НЕКОМУ МУ Е ПОТРЕБНА ПОМОШ И МУ Е ЗАГРОЗЕН ЖИВОТОТ. 

ЈА РАЗБИРААТ НЕОПХОДНОСТА ОД ПРУЖАЊЕ ПОМОШ, 

 ЗНААТ ДА ГИ ПОЧИТУВААТ ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО СЛУЧАЈ НА ВОЕН КОНФЛИКТ ИЛИ ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА. 

-ЗНААТ ДА ГИ ПРИМЕНУВААТ ПРАВИЛАТА НА МХП И ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ. 

Bir Cevap Yazın