PROSOCIALINIŲ VERTYBIŲ BENDRUOMENĖS GAIRĖS

KIEKVIENAS ESAME VERTINGAS – TINKLAS

PROSOCIALINIŲ VERTYBIŲ BENDRUOMENĖS GAIRĖS

Prosocialinių vertybių tarptautinė bendruomenė (toliau – PSV tarptautinė bendruomenė), tai švietimo institucijų tinklas, kurio nariai tiki tokiomis vertybėmis kaip empatija, pagarba, solidarumas, bendradarbiavimas ir jų svarba pilietinės visuomenės formavimui. Švietimo institucijos, priklausančios šiam tarptautiniam tinklui yra pasirengusios atstovauti šioms vertybėms nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

PSV tarptautinė bendruomenė jungia Europos švietimo įstaigas ir suinteresuotus asmenis, atkreipant dėmesį į pedagogus, kurie nori kasdieniame mokyklos praktikoje remtis prosocialinėmis vertybėmis. Šios bendruomenės tikslas yra nukreiptas į realius pokyčius, ugdant vaikus geriau sugyventi tarpusavyje.

Prosocialinės vertybės ir jų sklaida tarp mokinių padės mokykloms sumažinti patyčių ir/arba socialinės atskirties atvejus, o tai turės poveikį socialiniu lygmeniu, atveriant kelią pozityviai ir atvirai visuomenei.

Šios bendruomenės nariai turi skirtingus vaidmenis:

  • Tinklo koordinatorius

Koordinuoja savo šalies Prosocialinių vertybių tinklą ir yra tarptautinės bendruomenės tarybos narys.

  • Nacionalinė koordinavimo organizacija

Nacionaliniai mokyklų ir mokytojų ambasadorių koordinatoriai yra projekto partnerių organizacijos, kurios atstovauja švietimo instituciją (viešojo, savivaldybės ar nacionalinio lygmens). Ji išsirenka vieną asmenį, kuris tampa Prosocialinių vertybių tinklo daugiakultūrinės bendruomenės tarybos nariu.

Jų vaidmuo yra:

Atstovauti PSV bendruomenės narius nacionaliniu lygmeniu

Vienyti ir skatinti naujas švietimo įstaigas prisijungti prie PSV bendruomenės

Organizuoti kasmetinius renginius (mažiausiai vieną konferenciją arba seminarą per metus) ir koordinuoti vietines “Prosocialines savaites”

Įkelti mokomąją medžiagą, vaizdo įrašus, pamokas prisidedant prie geros praktikos sklaidos

Nustatyti tinkamiausius komunikacijos būdus bendradarbiaujant su tinkle esančiomis švietimo įstaigomis.

  • Mokyklos ambasadorės

PSV tarptautinės bendruomenės dalis yra mokyklos, ikimokyklinės ugdymo istaigos, kuriose mokoma prosocialinių vertybių įtraukiant vietines bendruomenes. Ambasadorių mokyklų direktoriai pasirašo Prosocialnių vertybių manifestą ir paskatina mokytojus bei mokyklos darbuotojus juo vadovautis.

Jų vaidmuo yra:

  • Dalyvauti “Prosocialinėje savaitėje”
  • Organizuoti prosocialines veiklas įtraukiant mokinius ir vietos bendruomenę
  • Laikytis Prosocialinių vertybių manifesto reikalavimų
  • Skleisti prosocialines vertybes vietos bendruomenėje
  • Dalyvauti kasmetiniuose renginiuose, kuriuos organizuoja nacionalinė koordinavimo organizacija
  • Dalinti savo žiniomis su kitomis švietimo įstaigomis

Ambasadoriai yra motyvuoti, aktyvūs mokytojai, kurie vienija mokyklos bendruomenę prosocialinių vertybių ugdymui ir sklaidai. Prisijungę prie bendruomenės, mokytojai turi galimybę susipažinti su švietimo naujovėmis, susijusiomis su prosocialinėmis vertybėmis (mokymosi planais, praktine veikla, straipsniais ir internetiniais ištekliais), dalytis geriausia praktika, klausimais, mintimis, idėjomis ir įkvėpimu su kolegomis iš visos Europos, siūlyti diskusijų temas. Jie gali gauti patarimų, kaip kurti veiklą, skatinančią įgūdžius, tokius kaip draugystė, jausmai, bendradarbiavimas, sąžiningumas, rūpinimasis aplinka, dosnumas ir pasitikėjimas. Mokytojas gali būti prosocialinių vertybių ambasadorius, net jei jo mokykla nėra prosocialinių vertybių bendruomenių dalimi.

Jų vaidmuo yra:

  • kurti edukacinę veiklą, susijusią su prosocialumu (viduje ir (arba) už mokyklos ribų), ir dalintis ja prisidedant prie geros praktikos sklaidos

įtraukti kitus mokytojus
įtraukti mokinius, vietos bendruomenę (nacionaliniai koordinatoriai ir instituciniai partneriai suteiks priemonių, padėsiančių palengvinti mokytojų darbą įgyvendinant prosocialinę veiklą)

Kaip ambasadoriai yra išrenkami

Nacionalinis kordinatorius:

Šiuo metu jais yra “Prosocialinių vertybių” projekto partnerių atstovai, tačiau šis vaidmuo gali būti atviras kitiems, atsakingiems už viešųjų ar privačių organizacijų ar tinklų, kuriuose gali dalyvauti daugiau nei 20 mokyklų.

Institucijos ambasadoriai turi ieškoti naujų prosocialinių vertybių bendruomenės narių, juos remti, skatinti dalyvauti prosocialinėje veikloje ir remti vietinius renginius ar seminarus apie prosocialines vertybes.

Mokyklos ambasadorės:

Mokyklai, norinčiai tapti prosocialinių vertybių ambasadore, turi atstovauti direktorius, kuris paskatintų mokytojus surengti bent vieną prosocialinę veiklą mokykloje ar bendruomenėje, paskirtų bent vieną mokytoją, kuris nuolat organizuotų švietėjišą veiklą, susijusią su prosocinėmis vertybėmis, taip pat prisidėtų prie metodinės medžiagos kūrimo ir sklaidos tarp PSV bendruomenės narių.

Mokytojai ambasadoriai:

Mokytojas arba asmuo, norintis tapti ambasadoriumi, gali kreiptis į koordinuojančią organizaciją, net ir tuo atveju, jei mokykla nėra ambasadorė. Mokytojas turi:

būti motyvuotas dalyvauti ir dalintis gerąja patirtimi

turėti pagrindines anglų kalbos žinias, kad galėtų komunikuoti su kitais PSV tarptautinės bendruomenės ambasadoriais, dalyvauti Europos ir tarptautiniuose renginiuose šia tema.

sukurti bent vieną prosocialinę veiklą

aktyviai komunikuotų internetinėje bendruomenėje