PROSOCIALINIŲ VERTYBIŲ TINKLO „KIEKVIENAM“ BENDRUOMENĖS GAIRĖS

Tarptautinė prosocialinių vertybių bendruomenė (toliau – PSV tarptautinė bendruomenė) buvo sukurta „Erasmus+“ KA201 projekto „Prosocialinės vertybės“ („ProSocial Values“) įgyvendinimo metu. Tai švietimo institucijų ir NVO tinklas, kurio nariai savo veikloje vadovaujasi vertybėmis (empatija, pagarba, solidarumu, bendradarbiavimu) ir tiki jų svarba pilietinės visuomenės formavimui. Švietimo institucijos, priklausančios šiam tarptautiniam tinklui, yra pasirengusios puoselėti šias vertybes nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

Tarptautinė PSV bendruomenė jungia Europos ir   kitų kontinentų švietimo įstaigas ir suinteresuotus asmenis, ypač mokytojus, kurie nori kasdieninėje mokyklos praktikoje remtis prosocialinėmis vertybėmis. Šios bendruomenės tikslas – realūs vaikų tarpusavio santykių pokyčiai.

Prosocialinės vertybės ir jų sklaida padės mokykloms sumažinti patyčių ir/arba socialinės atskirties atvejus, o tai turės poveikį socialiniu lygmeniu kuriant pozityvią ir atvirą visuomenę.

Kiekviena švietimo įstaiga, prisijungianti prie bendruomenės tinklo „Kiekvienam“, priima prosocialinių vertybių chartiją (http://psv.europole.org/lt/prosocial-value-community-2/prosocial-values-charter/) ir skatina narius bei mokinius kasdieniniame gyvenime vadovautis mokinių chartija ().

 BENDRUOMENĖS „KIEKVIENAM“ TINKLO VAIDMENYS

 Narių valdyba

Valdybą sudaro vienas ar keli šalies atstovai. Jie atstovauja savo šalies nacionalinei koordinavimo organizacijai ir yra tarptautinės bendruomenės tinklo nariai.

Nacionalinis koordinatorius

Nacionalinis koordinatorius savivaldybės ar nacionaliniu lygmeniu atstovauja švietimo institucijai. Ji išsirenka vieną asmenį, kuris tampa tarptautinio  tinklo „Kiekvienam“ daugiakultūrinės bendruomenės tarybos nariu.

Tarybos narių funkcijos:

 • atstovauti PSV bendruomenės nariams nacionaliniu lygmeniu;
 • skatinti naujas švietimo įstaigas prisijungti prie PSV bendruomenės ir jas vienyti;
 • organizuoti kasmetinius renginius (mažiausiai vieną konferenciją arba seminarą per metus) ir koordinuoti vietines „Prosocialines savaites“;
 • vykdant sklaidą įkelti į projekto svetainę mokomąją medžiagą, vaizdo įrašus, pamokas;
 • nustatyti tinkamiausius komunikacijos būdus bendradarbiaujant su tinkle esančiomis švietimo įstaigomis.

Švietimo įstaigos ambasadorės

Tarptautinės PSV bendruomenės dalis yra švietimo įstaigos, kuriose įtraukiant vietines bendruomenes vadovaujamasi prosocialinėmis vertybėmis. Švietimo įstaigų-ambasadorių direktoriai pasirašo Prosocialnių vertybių manifestą () ir priima jį.

Švietimo įstaigų ambasadorių vaidmuo yra:

 • dalyvauti „Prosocialinėje savaitėje“;
 • organizuoti prosocialines veiklas įtraukiant mokinius ir vietos bendruomenę;
 • laikytis Prosocialinių vertybių manifesto reikalavimų;
 • skleisti prosocialines vertybes vietos bendruomenėje.
 • dalyvauti kasmetiniuose renginiuose, kuriuos organizuoja nacionalinė koordinavimo organizacija;
 • dalinti savo žiniomis su kitomis švietimo įstaigomis.

Mokytojai ambasadoriai

Ambasadoriai yra motyvuoti, aktyvūs mokytojai, kurie vienija švietimo bendruomenę prosocialinių vertybių ugdymui ir sklaidai. Prisijungę prie bendruomenės, mokytojai turi galimybę susipažinti su švietimo naujovėmis, susijusiomis su prosocialinėmis vertybėmis (mokymosi planais, praktine veikla, straipsniais ir internetiniais ištekliais), dalytis geriausia praktika, klausimais, mintimis, idėjomis ir įkvėpimu su kolegomis iš visos Europos, siūlyti diskusijų temas. Jie gali gauti patarimų, kaip kurti veiklą, skatinančius draugystę, bendradarbiavimą, sąžiningumą, rūpinimąsi aplinka, dosnumą ir pasitikėjimą. Mokytojas gali būti prosocialinių vertybių ambasadorius, net jei jo mokykla nėra prosocialinių vertybių bendruomenės dalimi.

Jų vaidmuo yra:

 • vykdyti edukacinę veiklą, susijusią su prosocialumu, ir dalintis jos idėjomis prisidedant prie geros praktikos sklaidos;
 • įtraukti į prosocialinę veiklą kitus mokytojus, mokinius ir vietos bendruomenę (nacionaliniai koordinatoriai ir instituciniai partneriai suteiks priemonių, padėsiančių palengvinti mokytojų darbą įgyvendinant prosocialinę veiklą).

KAIP AMBASADORIAI YRA IŠRENKAMI

Nacionaliniai koordinatoriai

Šiuo metu nacionaliniai koordinatoriai yra projekto „Prosocialinės vertybės“ partnerių atstovai, tačiau šis vaidmuo gali būti atviras kitiems darbuotojams, atsakingiems už viešųjų ar privačių organizacijų ar tinklų, galinčių turėti reikšmingą poveikį regioniniu/nacionaliniu lygmeniu, veiklą.

Nacionaliniai koordinatoriai turi ieškoti naujų prosocialinių vertybių bendruomenės narių, juos remti, skatinti dalyvauti prosocialinėje veikloje ir inicijuoti vietinius renginius ar seminarus apie prosocialines vertybes.

Švietimo įstaigos ambasadorės

 • Švietimo įstaigai, norinčiai tapti tinklo „Kiekvienam“ ambasadore, turi atstovauti direktorius, kuris paskatintų mokytojus surengti bent vieną prosocialinę veiklą mokykloje ar bendruomenėje.
 • Švietimo įstaigos direktorius turi paskirti bent vieną mokytoją, kuris nuolat organizuotų švietėjišką veiklą, susijusią su prosocinėmis vertybėmis, kurtų metodinę medžiagą ir vykdytų sklaidą.

Mokytojas ambasadorius

Asmuo, norintis tapti ambasadoriumi, gali kreiptis į koordinuojančią organizaciją, net ir tuo atveju, jei įstaiga nėra ambasadorė. Ambasadorius:

 • turi būti motyvuotas dalyvauti prosocialinėje veikloje ir dalintis gerąja patirtimi;
 • gebėti komunikuoti anglų kalba su kitais tarptautinės PSV bendruomenės ambasadoriais, dalyvauti tarptautiniuose renginiuose šia tema;
 • sukurti bent vieną prosocialinę veiklą;
 • aktyviai komunikuotų internetinėje bendruomenėje.