Sorry, this is not available in this language

Пријава за учество на конкурс ,,Pro social values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

„Мајка Тереза-Пример за хуманост без граници“, Светлана Јосифоска, одделенски наставник во ООУ „Лазо Ангеловски“општина Аеродром

Носители на проектот:

ОУ„Лазо Ангеловски“, општина Аеродром , ОУ„Петар Здравковски-Пенко”, општина Чаир, ОУ „7 Марси“, општина Чаир, „Спомен куќата Мајка Тереза“

Опис на активноста:

Предвидени заеднички активности на трите училишта-носители на проектот: „Мајка Тереза-Пример за хуманост без граници“ и „Спомен куќата Мајка Тереза“

Главни активности:

ØОрганизирање на три настани – приредби

-локација 1: ОУ „Лазо Ангеловски“ во април, 2013 (точки на настап од страна на трите училишта);

-локација 2: ОУ „ Петар Здравковски-Пенко “, во април, 2013 (точки на настап од страна на трите училишта);

-локација 3: ОУ „7 Марси“, во мај, 2013 (точки на настап од страна на трите училишта);

-Продажна изложба на традиционални јадења и балони, вклучување на децата со поп

-Доделување на хуманитарен пакет на помош на институтот за белодробни заболувања кај децата

-Доделување на урамени ученички ликовни творби од институијата спомен куќа на мајка Тереза-подарок за институтот за белодробни заболување кај децата

-Завршна приредба на трите училишта пред спомен куќата на мајка тереза

Подготвителни активности:

ØПотпишување на меморандум за соработка помеѓу трите училишта и спомен куќата мајка тереза

Øизработка на план на активности (заедничко планирање на сите три страни);

Øзапознавање на претставници од спомен куќата на мајка Тереза

Øподготовка на традиционални јадења од страна на родителите на учениците;

Øизработка на агенда за денот на настанот

Øизработка и достава на покана

Øизработка на флаер за проектните активности

Øнабавка на хуманитарен пакет за институтот за белодробни заболувања кај децата

Дополнителни активности:

ØИзработка и објавување на ликовен и литературен конкурс на тема: мајка тереза-пример на хуманост без граници

ØДоделување на награди за најдобрите ликовни и литературни творби на настаните организирани во трите училишта

Рефлексија:

  • Меѓуетничко дружење и интеракција на учениците и развивање на перцепција на хуманост кај учениците, наставниците и родителите
  • Доделување на урамени ученички ликовни творби од институцијата спомен куќа на мајка Тереза-подарок за институтот за белодробни заболување кај децата
  • Вклучување на децата со поп
  • Вреднување и доделување на книги на наградени ученици на конкурсот    на тема „ мајка Тереза пример за хуманост без граници  “
  • Тимот од собраните пари купува хуманитарен пакет и ги донира на институтот за белодробни заболувања  за децата

 

Leave a Reply