IC Lugagnano di Sona (VR)Verona

This activity is linked to a research-action process and aims to facilitate the inclusion of an immigrant pupil through learning the division into syllables with the peer group. The activity is divided into 12 sessions in which pupils become familiar with the division into syllables, work in groups on a grid, learn the basics of computational thinking and use a small educational robot to consolidate the concepts learned.

Prosocial Week Activities IC Lugagnano

IC12 Golosine – Scuola primaria “M. D’Azeglio” Verona

The activity proposed by the teachers of the IB class of the primary school “D’Azeglio” in Verona is focused on the reading of personal emotional experiences and cooperation in groups. An important element of the activity is the recognition of values and the drafting of shared rules for living together. The activity uses small educational robots for its completion: children create special boards on which they use the robots for storytelling or identification of positive values.

Prosocial Week Activities IC 12 Golosine

Primary School A. Cesari Verona

The activity proposed by the teachers of the primary school A.Cesari of Verona aims to promote prosocial attitudes to prevent bullying by stimulating cooperation at school especially through the support of fifth grade pupils towards children in the first grade. The proposed activity is structured for several months during the school year, including different subjects.

The prosocial Week Activities IC13 Cesari ENG

1 Concorso Nazionale Pizza Robotica e Inclusione

Cari amici , colleghi, genitori e studenti, la nostra rete ha il piacere di organizzare, il primo concorso Nazionale sulla Pizza, Robotica e inclusione. Il concorso è aperto a tutti gli Istituti comprensivi del nostro paese e quelli di lingua italiana all’estero. Siete tutti invitati a partecipare. Vi Aspettiamo. In allegato il bando del concorso

Buon Lavoro. Professor. Cobello Stefano

Concorso PIZZA ROBOTICA STEM E INCLUSIONE

Учење насочено кон подобрување на комуникацијата

Учење насочено кон подобрување на комуникацијата, ООУ ЈХ Песталоци – Скопје, Евдокија Петрушевска 

Опис на  активноста: Развивање говор и комуникација со останатите преку куклениот театар во училницата. Играњето со кукли го поттикнува детето на говор. Познато ни е дека интровертните и децата кај кои постои некаков страв многу лесно се ослободуваат и се впуштаат во активен говор со куклите. Заради тоа куклата е идеално средство за развој на говорот како во редовната настава, така и во воннаставните активности.  Уште во првите денови на престојот на малите првачиња во паралелката, куклата ја користам како средство за: 

  1. дијагностицирање на говорната способност (на почетокот од учебната година и адаптација на новата средина)
  2. формирање на реченици и богатење на речникот
  3. раскажување и прераскажување
  4. драматизации,
  5. сценска изведба
  6. развивање способност закомуницирањеra 
  7. социјално развивање (да се научат да се слушаат и почитуваат другите),
  8. развивање на морални и духовни вредности,
  9. запознавање на самиот себе,
  10. усвојување нови знаења и вештини

 Играјќи со куклите децата си играат со зборовите, ги повторуваат, ги менуваат и создаваат нови реченици при што и самите се соговорници и говорници. Се користат со дијалошки и монолошки метод. Се обидуваат да го репродуцираат  текстот (гласот ) кој го слушнале (од наставникот, соученикот, родителот,артистот…) и така имитираат (менување на интензитетот на гласот,интонацијата, висината на тонот) со што самостојно работат на говорните вредности на својот јазик.  Continue Reading →