Prosocial values project school presentation

На 29.06.2018 година во на ООУ ,,Кирил и Методиј“ с. Канатларци – Прилеп во организација на „Здружението за развивање и дигитализација на образованието и културното наследство ПРИЈАТЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО” беше…