Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието. 

„ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА‘‘– ПРАВЕН КЛУБ, ООУ Мирче Ацев – Скопје – Ѓорче Петров, Маја Арсова 

Правниот клуб(воннаставана активност), оваа активност во нашето училиште се реализира повеќе од пет години. Учениците членуваат доброволно со цел слободно изразување на своите вештени како и стекнување на нови. Имплементацијата на проектната активност од „Програма за правна социјализација‘‘ во кои се опфатени теми за запознавање на учениците со видовите на насилничко однесување, конфликти и нивни последици, интеркултурализам како и други теми кои се актуелни во моментот е неопходно и другите ученици на поинаков начин да се запознаат со оваа проблематика. Ова се реализира преку презентации, дебати и интерактивни работилници.  

Учениците извесно време размислуват и меѓусебно разговараат за темата – „Конфликт и начини за нивно разрешување‘‘. Потоа следи подготовка за дебатата каде учениците заземаат страна и со аргументи и факти ги бранат своите ставови за дадената тема. Тимовите имаат 1 недела за подготовка. Ги запишаат своите аргументи ги учат за да можат успешно да ги одбранат од нападот на противничкиот тим и на овој начин учат способност за организација како и истражување за дадената тема. 

За време на дебатата ученици брзо и досетливо размислуваат, импровизираат и реагираат во вистински момент, даваат заклучоци.Ако е неопходно тие најчесто комуницираат со писменца за време на дебатата им посочуваат на членовите од сопствениот тим информации или податоци со коишто можат да го побијат противничкиот аргумент. Меѓусебната соработка е неопходна. 

Дискусијата може да се води со поставување конкретни прашања за развивање решенија и идеи за решавање на конфликтот или за почитување на правото на сите. Исто така, учениците може меѓусебно да се охрабрат и да ги изложат своите решенија.  

Нивната дискусија се одвива пред други ученици кој се во улога на посматрачи, но оваа активност може да ја поддржат со давање предлог за решенија на поставената тема за дебата. 

 Резултатите од оваа активност се видливи, со упорноста на членовите на клубот се решени многу дилеми околу одредена тема за која неможат на друго место да се информираат. Имаат стекнато вештини, развиваат критичко мислење не се само пасивни конзуматори на информации туку имаат и водечки пристап кон информациите. Сметав дека е неопходно децата и родителите како и локалната заедница да биде запознаена со активностите на овој проект, тоа го реализиравме со изработка на флаери и постери-цртежи. Со програмата, членовите се вклучуваат и во многу хуманитарни активности каде на креативен начин помагаат на оние на кој им е неопходно тоа.На тој начин развиваат хуманост, поттикната е меѓусебната соработка без разлика на етничкото, социоекономското, јазичното и културното потекло.

Во текот на една спроведена дебата учениците(паралелка –посматрачи) доаѓаат до фаза кога стануваат свесни за целта на активноста и тоа тогаш кога самите можат да си го објаснат и да се стават во некоја нова функција. Тоа се воочува при самооценувањето кога учениците даваат аргументи што е она што тие со оваа дебата го научија и да дадат можно решение за актуелната тема за дебата.                  

Дали дадениот предлог за решение за проблемот кој се дебатирал можат да го применат во секојдневниот живот. Спроведувањето на оваа активност-дебата, овозможува надминување на конфликтините ситуации преку активно слушање на сооучениците и преку ненасилна комуникација. Размената на искуства и мислења за темата која се дебатира со цел надминување на сопствените убедувања и предрасудите, подигнување на свеста за неопходноста од прифаќање на другите од различно културно потекло како и инклузија на ученици со различни можности 

На овој начин учениците го освестуваат сопствениот начин на учење и доаѓање до решенија, а наставникот добива можност, врз основа на активностите на учениците, да даде уште една димензија на рефлексијата.

Добавить комментарий