ИЗРАЗУВАЊЕ ЉУБЕЗНОСТ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

АЛЕКСАНДРА ПЕТРЕСКА 

ОУ  САНДЕ ШТЕРЈОСКИ  КИЧЕВО

    Oпис на активноста

 • КУС  УСТЕН ОПИС НА ДОБРИ СЛУЧКИ ( ПР:МИ ЗАЗДРАВЕ СКРШЕНАТА  РАКА, ПАРИЧКАТА МИ СЕ ПАДНА ЗА БОЖИК …)
 • ДОПИШЕТЕ ЗА ЛИЧНОСТА (ПР: САКАМ ДА ТЕ ВИДАМ  ЗАТОА ШТО….,  МИ СЕ ДОПАЃА НАЧИНОТ НА КОЈ …)
 • КУТИЈА НА ВРЕДНУВАЊЕ (ПР: МУ БЛАГОДАРАМ НА  ТЕО ЗАТОА ШТО МИ ПОМОГНА СО ДОМАШНАТА ЗАДАЧА.)
 • ПРОВЕРКА НА ЕМОЦИИ – КАКО СЕ ЧУВСТУВАШ ДЕНЕС? ( СЕ КОРИСТИ ЛИСТА НА ТЕРМИНИ ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ЕМОЦИИ.
 • ПОМОШ ОД ДРУГАРЧЕ, А ПОТОА ОД НАСТАВНИК
 • ЗАЕДНИЧКИ КРУГ НА ЕДНАКОВ ПРИСТАП, ЗБЛИЖУВАЊЕ И ПРИПАДНОСТ.

( НАВЕДЕНИТЕ ТОЧКИ СЕ АКТИВНОСТИ  КОИ  ПОСЕБНО ОДЗЕМААТ ПО ПРИБЛИЖНО 5 ДО 6 МИН. ВРЕМЕ ОД ЧАСОТ.)

                                                          

                                                                Рефлексија од примена на активноста во пракса 

МОЖНОСТ ЗА СПОДЕЛУВАЊЕ НА ДОЖИВУВАЊА, ДА СЕ ПОЧИТУВААТ  ЕДЕН СО ДРУГ И ПОМАГААТ, ОХРАБРУВАЊЕ ЗА ЈАВНО СПОДЕЛУВАЊЕ НА ЧУВСТВА, ЗБЛИЖУВАЊЕ. ПРИКАЖУВАЊЕ ЧУВСТВА КОИ СЕ МЕНУВААТ ПОСТОЈАНО. ЛОЦИРАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ, ПОМАГАЊЕ, СОЧУВСТВУВАЊЕ И ПРИПАДНОСТ НА ЗАЕДНИЦА. 

Пријава за учество на конкур

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Играме и учиме

Весна Обрадовиќ

ООУ„ Кочо Рацин “ Прилеп

Опис на  активноста 

Јазични цели и клучен вокабулар – Слушање со разбирање на приказна, следење упатства, правилно користење на културни изрази , вокабулар ( седни, стани, зборувај, оди, поздрави се) 

Дидактички цели – Развивање на вештините сечење, виткање и лепење 

Воведна активност 

Учениците се редат во круг. Пеат и играат на претхдно учена песничка. 

Главна активност 

Ученците седат во групи од 4-6. Во секоја група сите деца изработуваат робот.Наставникот ја седи работата на учениците и ги поттикнува на соработка и меѓусебно помагање. Се воведува играта ,,Јас сум робот во која учениците со помош на своите роботи глумат претставување, поздравување, станување, седнување, одење следејќи инструкции на англиски јазик. Глумат улога на робот низ разговор и игра користејќи претходно усвоени јазични конструкции. 

Завршна активност 

Учениците заедно со своите роботи пеат песна за различни положби и движења на телото  

Рефлексија од примена на активноста во пракса 

Целите  на часот беа остварени. Учениците со радост ги изработуваа и играа со своите роботи. Разговараа и си помагаа меѓусебно во групите. Со задоволство ги употребуваа изучените зборови. Работната атмосфера беше релаксирана и тоа делуваше стимулативно за ангажирање на сите ученици.

 

Селектираме и рециклираме

 Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Емилија Николоска, Билјана Попоска Филипова, Богослав Бардакоски

ООУ„ГоцеДелчев“ – Прилеп 

Цели 

Ученикот/ ученичката:   

 

 • Да гради  вредности за активен однос и грижа за животната средина 
 • Да умее да селектира отпад и да знае кој отпад може да се рециклира 
 • Да  може да користи различни видови на информации 
 • Да умее да користи знаења од Тема – ,,Работа со податоци,, за креирање на различни дијаграми 
 • Да гради односи со останатите ученици од различни возрасти 
 • Да развива вештини за комуникација и презентирање 

 

Активности кои и предходат на работилницата: 

 

Група од 22 ученици во која беа вклучени ученици од 6-то до 9-то одделение добија задача да направат анкета за да одредат колку учениците од училиштето на таа возраст знаат што е селектирање и рециклирање на отпад. Тие врз основа на примерок од 59 испитаници ја изработија истата со помош на Google forms, а добиените резултати ги прикажаа на соодветни дијаграми прикажани во документ во прилог.  

Учениците дополнително истражуваа на интернет и материјалите кои ги издвоија, а кои се однесуваат на селектирање и рециклирањена отпад се употребија на работилницата. 

 

Воведна активност 

 

Активности на наставникот:  

–  ги насочува учениците да разговараат  за она што предходно го истражиле и го добиле како сознание  од спроведената анкета 

–  ја открива  целта на часот – да се запознаеме со начините на селектирање и рециклирање на отпад и да им помогнеме на другите да го направат истото 

 

Активности на учениците:  

– учениците разговараат за тоа што го знаат во врска со темата, како и за добиените сознанија од спроведеното истражување 

 

Главна активност 

 

Активности на наставникот :  

-ги дели учениците во две хетерогени групи и има дава насоки како да се изработат хамерите за презентација 

– ја поттикнува дискусијата и меѓусебната соработка на учениците во секоја од групите 

– го поттикнува помагањето на повозрасните ученици кон помалите, поттикнува чувство на тимска работа 

 

Активности на учениците; 

 • дискутираат во групата и споделуваат идеи како да се реализира задачата, се организираат и меѓусебно  ги делат активностите 
 • меѓусебно си помагаат, дискутираат  и се организираат за презентација пред соучениците 

 

Завршна и евалуативна активност 

 

Активности на учениците :  

 • Дискутираат  за добиенто искуство од оваа работилница, за тоа што научиле и со какви вештини се здобиле 
 • Учениците од двете групи вршат кратка презентација пред соученици од училиштето  пред кои не само што ја презентираат својата работа, туку посебен акцент ставаат на поттикнување на општествената одговорност на секој од нас кон животната средина, начините како се селектира отпад.

                                                                    РЕФЛЕКСИЈА

Оваа работилница позитивно влијаеше на учениците од различна возраст. Тие не само што се стекнаа со нови знаења во врска со селектирањето и рециклирањето на отпадот, со тенденциите на современите европски земји околу оваа тема, како и за она што се превзема во нашата држава, уште повеќе развиваа општествена одговорност, меѓусебна соработка и помагање, како и вештини за комуникација и презентација, со оглед на фактот што учествуваа ученици од различна возраст, кои иако учат во исто училиште, многу од нив и не се познаваат меѓусебно.  

Од  дискусиите кои ги водеа учениците на оваа работилница произлезе идеја  за спроведување на една поголема акција на ниво на училиште за собирање на селектиран отпад (хартија, пластика и сл.), а средствата собрани од таквата акција да се искористат за хуманитарни цели или за набавување на нагледни средства или збогатување на литератутниот фонд.

 

РАБОТИЛНИЦА: ПРИЈАТЕЛСКО И НЕПРИЈАТЕЛСКО ОДНЕСУВАЊЕ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Весна Јанковска

ООУ,,Рајко Жинзифов,,-Оризари,Велес

   OПИС НА АКТИВНОСТА

ВОВЕДНА АКТИВНОСТ-УЧЕНИЦИТЕ СЕ ДЕЛАТ НА ПАРОВИ И СЕКОЈ ПАР ЗАПОЧНУВА СО МЕЃУСЕБНА ,,КОМУНИКАЦИЈА,,КОЈА ТРАЕ ОКОЛУ ЕДНА МИНУТА.ПРИ ТОА ЕДЕН ПАР УЧЕНИЦИ ДОБИВА ЗА ЗАДАЧА ДА ,,ЗБОРУВААТ,,-ТИВКО РАЗГОВОРЛИВО, ДУГИОТ ПАР УЧЕНИЦИ МАЛКУ СЕ ,,ПОТКАРУВААТ,,А ТРЕТИОТ ПАР ДОБИВА ЗА ЗАДАЧА ДА ИЗВЕДЕ КОМУНИКАЦИЈА ВО КОЈА ДВАТА УЧЕНИКА СЕ ,,КАРААТ,,ИГРИТЕ СЕ ОДГЛУМУВААТ ВО КООРДИНАЦИЈА СО НАСТАВНИКОТ.

НАСТАВНИКОТ ГИ ПРАШУВА УЧЕНИЦИТЕ КАКОВ Е ИЗРАЗОТ НА ЛИЦЕТО КАЈ СЕКОЈА ОД ОВИЕ ГРУПИ УЧЕНИЦИ, СООДВЕТНО СПОРЕД ОНА ШТО ГО ПРИКАЖУВАЛЕ ВО ИГРАТА

-ПАРОТ КОЈ МИРНО И ТИВКО РАЗГОВАРАЛ ,ИМА СЛИКА ОД НАСМЕАНИ ЛИЦА –ПАРОТ КОЈ МАЛКУ СЕ ПОТКАРУВА  ИМА СЛИКА СО СЕРИОЗНИ ЛИЦА              –ПАРОТ КОЈ СЕ КАРА ИМА СЛИКА НА УПЛАКАНИ ДЕЦА И СЕРИОЗНИ ЛИЦА

ГЛАВНА АКТИВНОСТ-НАСТАВНИКОТ ЗАПОЧНУВА ДИСКУСИЈА ПО ОДНОС НА ПРАВТА АКТИВНОСТ И ПОСТАВУВА ПРАШАЊЕ ДО ЦЕЛОТО ОДДЕЛЕНИЕ

-КАКО СЕ ЧУСТВУВАВТЕ КОГА ГИ НАБЉУДУВАВТЕ СИТЕ ОВИЕ КОМУНИКАЦИИ И РАЗГОВОРИ ПОМЕЃУ СЕКОЈА ГРУПА НА УЧЕНИЦИ ? ДАЛИ ПРИЈАТНО СЕ ЧУСТВУВАТЕ ВО ДРУШТВО НА УЧЕНИЦИ КОИ ПРИЈАТЕЛСКИ РАЗГОВАРААТ? КАКО СЕ ЧУСТВУВАТЕ ВО ДРУШТВО НА УЧЕНИЦИ КОИ СЕ КАРААТ ? ЗОШТО ? ДОАЃАМЕ ДО ЗАКЛУЧОК

КОГА СЕ ОДНЕСУВАМЕ НЕПРИЈАТЕЛСКИ,СЕ НАВРЕДУВАМЕ,ПОВРЕДУВАМЕ МЕЃУСЕБЕ И ПРИ ТОА ЛОШО СЕ ЧУСТВУВАМЕ.КОГА СЕ ОДНЕСУВАМЕ ПРИЈАТЕЛСКИ (КОНФЛИКТОТ) КЕ СЕ РЕШИ БЕЗ КАРАНИЦА И ТЕПАЧКА И СЕКОЈА ГРУПА КЕ СЕ ЧУСТВУВА ПРИЈАТНО.

ВО ЗАВРШНАТА АКТИВНОСТ-СЕКОЈ ПАР УЧЕНИЦИ ПОТРЕБНО Е НА БЕЛ ЛИСТ ДА ЗАМИСЛИ СИТУАЦИЈА И ИСТАТА ДА ЈА НАСЛИКА,НАЦРТА,ПРЕТСТАВИ.НАЈНАПРЕД УЧЕНИКОТ ПРЕТСТВУВА ..НЕПРИЈАТЕЛСКО ОДНЕСУВАЊЕ,,-СО ИНСТРУКЦИИ ДА НАПИШАТ КАКО СЕ ЧУСТВУВААТ ВО ТАКВИТЕ СИТУАЦИИ И КАКОВ Е ОДРАЗОТ НА ЛИЦАТА ПРИ ТОА. ОД ДРУГАТА СТРАНА НА ЛИСТОТ ПОТРЕБНО Е ДА НАСЛИКААТ ,,ПРИЈАТЕЛСКО ОДНЕСУВАЊЕ,,ПОВТОРНО СО ПИШУВАЊЕ КАКО ОВОЈ ПАТ СЕ ЧУСТВУВААТ,КОГА ПРИЈАТЕЛСКИ СЕ ОДНЕСУВААТ И КАКОВ Е ОДРАЗОТ НА НИВНИТЕ ЛИЦА.

ВО ЗАВРШНИОТ ДЕЛ ОД РАБОТИЛНИЦАТА СЕДНАТИ ВО ПОЛУКРУГ СЕКОЈ УЧЕНИК ОБРАЗЛОЖУВА ОНА ШТО НАЛСИКАЛ,НАЦРТАЛ А НАСТАВНИКОТ СТИМУЛИРА СО ОТВОРАЊЕ НА ДИСКУСИЈА И ОДГОВОР НА ПРАШАЊАТА:ШТО СЕ СЛУЧУВА КОГА СЕ ОДНЕСУВАМЕ НЕПРИЈАТЕЛСКИ /   А ШТО СЕ СЛУЧУВА КОГА ПРИЈАТЕЛСКИ СЕ ОДНЕСУВАМЕ ?

 

                                                         Рефлексија од примена на активноста во пракса

ШТО ПРАВЕВМЕ ДЕНЕС ? КОЈ ПРОСОЦИЈАЛНИ  ВРЕДНОСТИ И ВЕШТИНИ  ГИ ПРОМОВИРАВМЕ  НА ОВОЈ ЧАС?

( КОМУНИКАЦИЈА СО ДРУГИ, ПОЧИТУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ,ПРИДРУЖУВАЊЕ ВО ГРУПАТА СО  ПРИЈАТЕЛСКО  ОДНЕСУВАЊЕ,РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ БЕЗ КОНФЛИКТИ И НЕПРИЈАТЕЛСКО ОДНЕСУВАЊЕ.

КАКО МОЖЕМЕ НАУЧЕНОТО ДА ГО ПРИМЕНИМЕ ВО СЕКОЈДНЕВНИОТ ЖИВОТ ?

 

ПРЕЗЕМАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСТАПКИТЕ, СОЊА ЈАНКУЛОВСКА, Даме Груев -Битола

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието

ПРЕЗЕМАЊЕ ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСТАПКИТЕ, СОЊА ЈАНКУЛОВСКА, Даме Груев -Битола

Опис на  активноста:  

ГЛАВНА АКТИВНОСТ 1 НАСТАВНИКОТ ЈА ЧИТА ПЕСНАТА ОД ТОШЕ ПРОЕСКИ, СНИМЕНА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УНИЦЕФ, „ЗА ОВОЈ СВЕТ“, И СЕКОЈ УЧЕНИК ДОБИВА ПО ЕДЕН ПРИМЕРОК ОД ПЕСНАТА „ЗА ОВОЈ СВЕТ“. 

ДИСКУСИЈА 1 

 1. ДАЛИ СТЕ ЈА СЛУШНАЛЕ ОВАА ПЕСНА?
 2. ДАЛИ ВИ СЕ ДОПАЃА? ЗОШТО?
 3. КАКО СЕ ЧУВСТВУВАВТЕ ДОДЕКА ЈА СЛУШАВТЕ?
 4. КОЈ Е ТОЈ ШТО ТРЕБА ДА СЕ БОРИ ЗА ОВОЈ СВЕТ?
 5. ШТО ПРАВЕЛ ТОШЕ ПРОЕСКИ ЗА ОВОЈ СВЕТ ДА БИДЕ ПОДОБРО МЕСТО ЗА ЖИВЕЕЊЕ НА ДЕЦАТА?
 6. ДАЛИ И ВИЕ МОЖЕТЕ НА НЕКАКОВ НАЧИН ДА ПРИДОНЕСЕТЕ ОВОЈ СВЕТ ДА СТАНЕ МЕСТО ВО КОЕ

 

ДЕЦАТА ЌЕ ЖИВЕАТ БЕЗ СТРАВ, БЕЗ ГЛАД И БЕЗ ГРИЖИ? 

СЕКОЈ УЧЕНИК ДОБИВА ПО ЕДЕН ПРИМЕРОК ОД РАБОТНИОТ ЛИСТ ЗА УЧЕНИЦИ „СО ШТО МОЖАМ ДА ПРИДОНЕСАМ ЗА ПОКВАЛИТЕТЕН ЖИВОТ НА ДЕЦАТА?“ И ТРЕБА ДА НАПИШЕ НАЈМАЛКУ ПО ДВЕ КОНКРЕТНИ ПОСТАПКИ ШТО МОЖЕ ДА ГИ ПРЕЗЕМЕ, НЕЗАВИСНО ОД ДРУГИТЕ, ВО СЕМЕЈСТВОТО, УЧИЛИШТЕТО, СОСЕДСТВОТО, ВО ЗЕМЈАТА И ВО СВЕТОТ. 

ОТКАКО ЌЕ ГО ПОПОЛНАТ, УЧЕНИЦИТЕ СЕ ДЕЛАТ ВО ГРУПИ ПО ЧЕТВОРИЦА И ВО СЕКОЈА ГРУПА ЌЕ ТРЕБА ДА ГИ ПРОДИСКУТИРААТ ПРЕДЛОЗИТЕ И ДА ПРОВЕРАТ КОЛКУ СЕ НАВИСТИНА КОНКРЕТНИ И ДОКОЛКУ НЕ СЕ, ДА ОДБЕРАТ ЕДЕН ИЛИ ДВА И ДА СЕ ОБИДАТ ДА ГИ КОНКРЕТИЗИРААТ И ДА ГИ РАСПРЕДЕЛАТ КОНКРЕТНИТЕ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ МЕЃУ СЕБЕ. ВО КОНКРЕТИЗИРАЊЕТО МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ И НАСТАВНИКОТ.  

ПО ЗАВРШУВАЊЕТО, ПО ЕДЕН ПРЕТСТАВНИК ОД СЕКОЈА ГРУПА ГИ ПРЕЗЕНТИРА УСВОЕНИТЕ ПРЕДЛОЗИ ПРЕД ОСТАНАТИТЕ. 

 ДИСКУСИЈА 2

 1. КОЛКУ ПРЕДЛОЗИТЕ ШТО ГИ СЛУШНАВТЕ ВИ ИЗГЛЕДААТ ПРИФАТЛИВИ И ОСТВАРЛИВИ?
 2. ОД КОГО ЗАВИСИ НИВНАТА ОСТВАРЛИВОСТ?

 

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса:

ЗАКЛУЧОК

ПЕЈАЧОТ ТОШЕ ПРОЕСКИ ОРГАНИЗИРАЛ МНОГУ КОНЦЕРТИ И ПАРИТЕ ОД СОБРАНИТЕ ВЛЕЗНИЦИ ГИПОДАРУВАЛ НА РАЗНИ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ЗА ДА СЕ ПОДОБРАТ УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕСТОЈ И ТРЕТМАН НА ДЕЦАТА. ТОЈ, ИСТО ТАКА, ПОСТОЈАНО ИМ ПОКАЖУВАЛ НА ДЕЦАТА КОЛКУ ГИ САКА И КОЛКУ УБАВО СЕ ЧУВСТВУВА ВО НИВНО ПРИСУСТВО. 

И ПОКАЖУВАЊЕТО НА ЉУБОВ ПРИДОНЕСУВА ЛУЃЕТО ДА СЕ ЧУВСТВУВААТ УБАВО, ВЕДРО И БЕЗГРИЖНО. 

СЕКОЈ ОД НАС Е ОДГОВОРЕН И МОЖЕ ДА СЕ БОРИ И ДА ПРИДОНЕСЕ СВЕТОТ ДА СТАНЕ ПОДОБРО МЕСТО ЗА ЖИВЕЕЊЕ НА ДЕЦАТА. 

 

 

 

Питагорова спирала

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ОЛИВЕРА ТАНЕКА 
ООУ„БЛАГОЈ КИРКОВ“-ВЕЛЕС 

ОПИС на активноста

Воведна активност

Учениците најпрво беа поделени во четири групи (во секоја група имаше по еден ученик од Бошњачка, Турска и по два ученика од Македонската нација-по две момчиња и две девојчиња). На учениците им беа презентирани целите на работилнициата. Ја повторија Питагоровата теорема и по еден ученик од трите националности ја запиша Питагоровата теорема на табла на својот мајчин јазик. Беа поделени потребните материјали за оваа работилница. Преку презентацијата учениците ги насочивме како да ја изработат Питагоровата спирала и преку апликацијата Geogebra беше објаснета постапката за нејзина конструкција. Главна активност Откако учениците ги добија работните материјали и добија насоки за работа почнаа со изработката на Питагоровата спирала во време траење од еден наставен час, а потоа на вториот час Питагоровата спирала ја искористија во креирање на разни цртежи, кои ги обоија со дрвени боици или со фломасетери. Завршна активност и рефлексија Учениците по завршувањето на изработените цртежи ги претставија пред останатите ученици во мини изложба. Нашите очекувања беа исполнети во целост. Учениците беа максимално ангажирано и успешно ја конструираа не едниот час Питагоровата спирала (до ), а на вториот ја искористија во разни краетивни цртежи на кои и самите се горди и задоволни од нивната изработка. Учениците беа задоволни од нивниот допринос во оваа работилница и побараа да бидат повторно ангажирани за следна ваква активност.

РЕФЛЕКСИЈА

 

Нашите очекувања беа исполнети во целост. Учениците беа максимално ангажирано и успешно ја конструираа не едниот час Питагоровата спирала (до ), а на вториот ја искористија во разни краетивни цртежи на кои и самите се горди и задоволни од нивната изработка. Учениците беа задоволни од нивниот допринос во оваа работилница и побараа да бидат повторно ангажирани за следна ваква работилница

 

 

ПРОЕКТ„И ЗБОРОВИТЕ ПОВРЕДУВААТ“

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ЕЛИЗАБЕТА ТЕОДОСИЕВСКА 
ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“ 

ОПИС НА АКТИВНОСТА

Од 17 – 24. 12.2018г. се реализираа интерактивни работилница со дискусија  И зборовите повредуват, подготвена од ученици од IX-тите одделенија, со драмски дел, Power Point-презентација и анимиран филм, со цел учениците од IV-IX одделение да бидат информирани за соврсничкото насилство-булинг и начините како да се справуваме со него,но, и за последиците од соврсничко насилство. 

Теми на обработка во дискусијата: 

 1. Прифаќање на различностите 
 1. Сведоштва и примери за вербални насилство 
 1. Видови ,,Bullying” 
 1. Сторители на ,,Bullying” 
 1. Последици од ,,Bullying

 

РЕФЛЕКСИЈА

– Запознаени ученици со проблемот на соврсничко насилство 

 Изнаоѓање  на методи и техники за справување со проблемот соврсничко насилство  

нформирање за последиците од соврсничко насилство

 

ЈАЗИКОТ НЕ Е ПРЕЧКА ЗА ДРУГАРУВАЊЕ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието

                                                ЈАЗИКОТ НЕ Е ПРЕЧКА ЗА ДРУГАРУВАЊЕ

ВИКТОРИЈА СМИЛЕВСКА (ДЕФЕКТОЛОГ ВО НАСТАВА)

ВЕРА АНГЕЛОВСКИ (НАСТАВНИК ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ) 

OПИС НА АКТИВНОСТА

УЧЕСНИЦИ: УЧЕНИЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ОД ПОСЕБНИТЕ ПАРАЛЕЛКИ И УЧЕНИЦИ СО УРЕДЕЕН СЛУХ

ПОГОЛЕМИОТ ДЕЛ ОД УЧЕНИЦИТЕ КОИ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО АКТИВНОСТА СЕ ЧЛЕНОВИ НА УЧИЛИШНИОТ ХОР.  ТИЕ ВО ПРЕТХОДНИТЕ ЧАСОВИ ПО ХОР СЕ ЗАПОЗНАЕНИ ПРЕКУ РАЗГОВОР СО НАСТАВНИЧКАТА ЗА АКТИВНОСТА КОЈА СЛЕДИ И ПО СОПСТВЕН ИЗБОР СЕ ИЗДВОЈУВААТ ДЕЛ ОД НИВ КОИ ЌЕ БИДАТ ВО ПРВАТА ФАЗА И ЗАПОЗНАВАЊЕТО СО УЧЕНИЦИТЕ СО ОШТЕТЕН СЛУХ. УЧЕНИЦИТЕ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ПОСЕТУВААТ НАСТАВА ВО ПОСЕБНИ КОМБИНИРАН ПАРАЛЕЛКИ КОИ СЕ ВО СКЛОП НА РЕДОВНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ООУ КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ – ПИТУ, КИСЕЛА ВОДА, СКОПЈЕ, НО ВО ПОДРАЧНОТО УЧИЛИШТЕ СО ШТО НИВНИТЕ СРЕДБИ ДО СЕГА НЕ СЕ ТОЛКУ ЧЕСТИ.

АКТИВНОСТА СЕ ОДВИВА ВО ДВЕ ФАЗИ:

ВО ПРВТА ФАЗА ПРИЈАВЕНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗАЕДНО СО СВОТЕ ДРУГАРИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ ОД ПОСЕБИТЕ ПАРАЛЕЛКИ И ПОД ВОДСТВО НА ДЕФЕКТОЛОГОТ КОЈ ЈА ВОДИ НАСТАВАТА, ЈА УСВОЈУВААТ ХИМНАТА НА ЗНАКОВЕН ЈАЗИК.

КАКО ВОВЕДНА АКТИВНОСТ СЕКОЈ ОД УЧЕНИЦИТЕ ИМАШЕ ЗА ЗАДАЧА ДА ГО ЗАПИШЕ СВОЕТО ИМЕ  НА ПАНОТО И ДА ДЕМОНСТРИРА НЕКОЕ ЖИВОТНО ПРЕКУ ПАНТОМИМА, ДОДЕКА ДРУГИТЕ ТРЕБА ДА ЈА ПОГОДАТ АСОЦИЈАЦИЈАТА ЗА ЖИВОТНО. НАПОРЕДНО СО ПАНТОМИМАТА УЧЕНИКОТ КОЈ ИМИТИРА КОРИСТИ И ЦРТЕЖ – СКИЦА КАКО БИ ГО ПРЕТСТВИЛ ЖИВОТНОТО, СО НАПОМЕНА ДЕКА НЕСМЕЕ ДА КОРИСТИ БУКВИ И ЗБОРОВИ. ЦЕЛТА НА АКТИВНОСТА Е МЕЃУСЕБНО ЗАПОЗНАВАЊЕ И НАДМИНУВАЊЕ НА БАРИЕРАТА ЗА ПОЧЕТНА КОМУНИКАЦИЈА ВО СИТУАЦИЈА ВО КОЈА НЕМОЖАТ ДА КОРИСТАТ ГОВОР (УСТЕН, А НИТУ ПИШАН). ПО ВОВЕДНАТА АКТИВНОСТ СЛЕДЕШЕ АЗГОВОР ОКОЛУ ТОА КАКО СЕ ЧУВСТВУВАЛЕ ДОДЕКА ОБЈАСНУВАЛЕ И КОЛКУ ЗА НИВ ПРЕТСТВУВАШЕ ТЕШКОТИЈА ИСТОТО. РАЗГОВОРОТ ВО ЦЕЛОСТ Е ПРЕВЕДУВАН НА ЗНАКОВЕН ЈАЗИК ПОДРЖАН СО УСТЕН ГОВОР.

ПО ВОВЕДНАТА АКТИВНОСТ УЧЕНИЦИТЕ (БЕЗ ОШТЕТУВАЊА И ТИЕ СО ОШТЕТЕН СЛУХ) СЛЕДАТ ВИДЕА КАКО ПРИМЕРИ НА КОИ СЕ ПРИКАЖАНИ ПРЕВОДИ НА ПЕСНИ НА ЗНАКОВЕН ЈАЗИК. ПРЕКУ ПРИМЕРИТЕ ТИЕ МОЖАТ ДА ЈА ВООЧАТ ФАЦИЈАЛНАТА ЕКСПРЕСИЈА И ВООПШТО ГОВОРОТ НА ТЕЛОТО, КОЈА ВО ОВОЈ НАЧИН НА ИЗРАЗУВАЊЕ – ИНТЕРПРЕТАЦИЈА НА ПЕСНА, И ВООПШТО СЦЕНСКО ИЗРАЗУВАЊЕ Е МНОГУ ВАЖНА. ПОНАТАМУ УЧЕНИЦИТЕ ЗАЕДНИЧКИ СОРАБОТУВАА И ЈА  УСВОЈУВААТ  СОДРЖИНАТА НА ПЕСНАТА. НАСТАВНИКОТ – ДЕФЕКТОЛОГ ГО ВОДИ ПРОЦЕСОТ НА УСВОЈУВАЊЕ, ПРЕКУ ДЕМОНСТРАЦИЈА НА СООДВЕТНОТ ЗНАК ЗА СОДРЖИНАТА. СРЕДБИТЕ ПОКРАЈ УСВОЈУВАЊЕ НА ПЕСНАТА СОЧИНУВААТ И МЕЃУСЕБНИ РАЗГОВОИ (НА НАЧИНИ КОИ САМИТЕ ГИ ИЗНАОЃААТ ГЕСТОВИ, ПИШАН ГОВОР, ОТЧИТУВАЊЕ ОД УСТА, ИЛУСТРАЦИИ И СЛ, НА ШТО ДАДОВМЕ ГОЛЕМ АКЦЕНТ КАКО НАЧИН НА СОРАБОТКА И МЕЃУСЕБНО ПОЧИТУВАЊЕ), МЕЃУСЕБНО СЕ ПОДУЧУВААТ НА ФРАЗИ И ОСНОВНИ ПОЗДРАВИ КОИ СЕ КОРИСТАТ НА МАКЕДОНСКИ ЗНАКОВЕН ЈАЗИК. НАСТАВНИКОТ ДЕФЕКТОЛОГ Е ПОСТОЈАНО ПРИСУТЕН ЗА ДА ЈА ПОТТИКНЕ И ОЛЕСНИ ОВАА КОМУНИКАЦИЈА.

ПО УСВОЈУВАЊЕТО НА СОДРЖИНАТА НА ПЕСНАТА НА ЗНАКОВЕН ЈАЗИК ЗАПОЧНУВА ВТОРАТА ФАЗА. ВО ВТОРАТА ФАЗА СИТЕ ЗАЕДНО УЧЕНИЦИТЕ СО ОШТЕТЕН СЛУХ И ЦЕЛИОТ ХОР ВОДЕНИ ОД НАСТАВНИКОТ ПО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕФЕКТОЛОГОТ ЈА УСВОЈУВААТ СОДРЖИНАТА НА ПЕСНАТА. И ПОНАТАМУ ПРОДОЛЖУВААТ СРЕДБИТЕ НА ДЕЦАТА СО И БЕЗ ОШТЕТУВАЊЕ НА СЛУХОТ, НО ВО ПОГОЛЕМА ГРУПА, СО ПОГОЛЕМА ВЕЌЕ СО ПОГОЛЕМА САМОДОВЕРБА. КАКО КРАЕН ПРОДУКТ ОД АКТИВНСТА ДОБИВМЕ УЧИЛИШЕН ХОР ВО КОЈ УЧЕСТВУВААТ И УЧЕНИЦИ СО ОШТЕТЕН СЛУХ И КОИ ЗАЕДНИЧКИ ГЛАСОВНО И ЗНАКОВНО  ја  ЈА ИНТЕРПРЕТИРААТ ПЕСНАТА „ЗА ОВОЈ СВЕТ“.

Рефлексија од примена на активноста во пракса 

Непознавањето на знаковниот јазик од страна на децата со уреден слух и недоволната самодовербва на глувите деца во училишната возраст, предизвикува бариера која не дозволува блиска комуникација и дружење на овие две групи на деца и покрај тоа што делат ист физички простор (училиштето).  

Одвивањето на првата фаза со помала група на деца со зачуван слух се покажа за успешна од причина што децата со оштетување добија поголема самодоверба и полесно пристапија кон комуникација. Изборот на деца кои беа во првата фаза беше ито така позитивен затоа што децата веќе ја имаа желбата и иницијативата (впрочем и затоа оставивме да биде нивна иницијативата, определбата) за знаковна комуникација што покажа позитивен резултат и успех во понатамошното другарување.  

Понатаму, и во втората фаза, останатите децата од хорот, како побројна група, многу лесно покажаа дека се подготвени меѓусебно да се дружат.  

Откако се воспостави основна комуникација преку воведната активносткако и што очекувавме се појавија обиди меѓу децата да развијат свој начин на комуникација (преку употреба на научениот гест, потоа неформални гестови, пантомима, слика, текст и сл). Ова дополнително овозможи проширување на комуникацијата и нивно меѓусебно дружење.  

Со завшување на работилниците со гордост можеме да истакнеме дека многу јасно се забележа остварувањето на основните цели  

 • Унапредување на своите способности за активно  

Слушање, комуницирање, изразувањеуважувајки ги   

Сопствените и туѓите чувстава и потреби; 

 • остварување  комуникација преку  соработка  наместо  преку  компетенција,  конструктивно  и  ненасилно  

однесување, 

 • Уважување  на  својата  личност  и  и  личноста  со  која  се  соработува, преземање  одговорност  за  сопственото  однесување, изнаоѓање решенија  со  позитивен  исход  за  сите  во  заедницата  (групата/ одделението/училиштето/семејството/пошироката заедница); 

  

Успехот на оваа акттивност даде поттик за понатамошно меѓусебно дружење на децата и подготовка на гласовна и знаковна интерпретација голем број на музички композиции со кои се претствуваме како училиште на повеќе различни манифестации. 

 

Соработуваме, создаваме музика

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени вредности

Ане Ангелеска 

Цветанчо Волчески 

ООУ „Климент Охридски“ , Прилеп

ОПИС на активноста

НАСАВНИКОТ ИМ ПРЕЗЕНТИРА НА УЧЕНИЦИТЕ YOUTUBE TUTORIAL ЗА РИТМИЧКАТА ВЕЖБА. СЕКОЈ УЧЕНИК ТРЕБА ДА ГО НАУЧИ ДВИЖЕЊЕТО СО ЧАШИТЕ ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ СОЗДРАДЕ РИТАМ ЗА ПЕСНАТА. ОТКАКО СИТЕ УЧЕНИЦИ ГИ НАУЧИЈА ТОЧНИТЕ ЧЕКОРИ ОД РИТАМОТ СЛЕДУВАШЕ ВИСТИНСКАТА ПОТРЕБА ОД СОРАБОТКА. ВО ТЕКОТ НА ПРОЦЕСТО НА УСОГЛАСУВАЊЕ СЛЕДЕА ПОВЕЌЕ КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ НА КОИ НАСТАВНИЦИТЕ ИМ УКАЖУВАА И ПОМАГАА ЗА НИВНО РЗРЕШУВАЊЕ. ПОСЛЕ ПРОЦЕСООТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ УЧЕНИЦИТЕ НАУЧИЈА ДЕКА КОНФЛИКТНИТЕ СИТУАЦИИ СЕ ПОТРЕБНИ И НЕ СЕ СЕКОГАШ НЕГАТИВНИ ПОЈАВИ, ВО СЛУЧАЈОВ, СО НИВНО РАЗРЕШУВАЊЕ СОЗДАДОЈА  „МУЗИКА“  

                                                                  Рефлексија од примена на активноста во пракса 

Оваа активност всушност им послужи за учење на една многу значајна вештина која ни е потребна за креативно и продуктивно справување со конфликтите и го унапреди нивниот соживот во училницата.

МУЗИКА БЕЗ ГРАНИЦИ

Пријава за учество на конкурс  Pro Social Values работилница за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Павлинка Вељаноска

ооу,, Гоце Делчев,, -Неготино

                                                                           Опис на  активноста 

ВОВЕДЕН ДЕЛ: 

МУЗИКА- СТОП- УЧЕНИЦИТЕ ТАНЦУВААТ НА ОДБРАНИ КОМПОЗИЦИИ ОД РАЗЛИЧНИ ЖАНРИ. НАСТАВИКОТ НЕНАДЕЈНО ЈА СОПИРА МУЗИКАТА ПОВЕЌЕ ПАТИ. ПРИ СОПИРАЊЕТО, УЧЕНИЦИТЕ ТРЕБА ДА ЗАСТАНАТ ВО ЗАТЕКНАТАТА ПОЛОЖБА И СО ТРИ ПРИДАВКИ ДА ОБЈАСНАТ КАКО ЈА ЧУВСТВУВААТ МУЗИКАТА.

ГЛАВЕН ДЕЛ:

НАСТАВНИКОТ ОБЈАСНУВА ДЕКА НЕКОИ КОМПОЗИЦИИ СЕ НАПИШАНИ ВО ДУРКИ А НЕКОИ ВО МОЛСКИ ТОНАЛИТЕТ. ТАКА, ПОСТОЈАТ ДУРСКИ И МОЛСКИ СКАЛИ. БИДЕЈЌИ НА УЧЕНИЦИТЕ ИМ Е ПОЗНАТА ДУРСКАТА СКАЛА, СЕ ПРАВИ ,,ЖИВА СКАЛА,, ОД УЧЕНИЦИТЕ СО НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЦЕЛИ И ПОЛУСТЕПЕНИ. ПОТОА, ОД НЕА, ПО ПРАВИЛОТО ЗА ДОБИВАЊЕ НА МОЛСКА СКАЛА СЕ ЗЕМА 6 СТАПАЛО И СЕ ДОБИВА А-МОЛ СКАЛА. СЕ ЗАПИШУВА  ДОБИЕНАТА СКАЛА.  НАСТАВНИКОТ ИМ ЈА СВИРИ СКАЛАТА А УЧЕНИЦИТЕ ДАВААТ КАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ЗВУЧНОСТА. НАСТАВНИКОТ НАПОМЕНУВА ДЕКА ПОНЕКОГАШ ЗА ДУРСКАТА СКАЛА СЕ ДАВААТ КАРАКТЕРИСТИКИ ДЕКА Е СВЕЧЕНА, ХЕРОЈСКА, МАШКА, (MAJOR) МОЛСКАТА ДЕКА Е ТАЖНА, ПЛАЧЛИВА И ЖЕНСКА.(MINOR). ТУКА ИМА ДИСКУСИЈА МЕЃУ УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕМА ,,ДА ГИ РАЗБИЕМЕ СТЕРЕОТИПИТЕ,,. НАСТАВНИКОТ ДАВА ПРИМЕРИ ОД МАКЕДОНСКИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ ДЕКА ВО МОЛСКИ СКАЛИ ИМА МНОГУ ПЕСНИ СО СРЕЌНА СОДРЖИНА А ВО ДУРСКИ СКАЛИ, ПЕСНИ СО ТАЖНА СОДРЖИНА. ЗАКЛУЧОК: МУЗИКАТА НЕМА ГРАНИЦИ, МУЗИКАТА НЕ ЗНАЕ ЗА СТЕРЕОТИПИ.

ЗАВРШЕН ДЕЛ:

СЛУШАЊЕ НА КОМПОЗИЦИИ ВО ДУР И МОЛ А УЧЕНИЦИТЕ ИМААТ ЗА ЗАДАЧА, СЕКОЈА КОМПОЗИЦИЈА ДА ЈА ПРЕТСТАВАТ СО ЕДЕН СИМБОЛ. НА КРАЈОТ НА ЧАСОТ СЕ ДОНУСВА ЗАКЛУЧОК ДЕКА МУЗИКАТА СЕКОГАШ ПОЗИТИВНО ВЛИЈАЕ НА НАШЕТО РАСПОЛОЖЕНИЕ И СЕКОГАШ ТРЕБА ДА БИДЕ ДЕЛ ОД НАШЕТО СЕКОЈДНЕВИЕ БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ Е ВО ДУРСКИ ИЛИ МОЛСКИ ТОНАЛИТЕТ.

                                                               

Рефлексија од примена на активноста во пракса

УЧЕНИЦИТЕ БЕА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА СИТЕ АКТИВНОСТИ. ИМ БЕШЕ ИНТЕРЕСЕН НАЧИНОТ НА ДОБИВАЊЕ НА А-МОЛ СКАЛА, ПОСЕБНО БЕА АКТИВНИ ВО ДИСКУСИЈАТА,,МУЗИКАТА НЕМА ГРАНИЦИ,, ПЛАНИРАНАТА ВРЕМЕНСКА РАМКА БЕШЕ ДОВОЛНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЛАНИРАНИТЕ АКТИВНОСТИ. 

 

Заедно можеме повеќе

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

                                   Заедно можеме повеќе

ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА

ООУ „ДИМЧЕ АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ“ 

 

ОПИС на активноста

ВО ПОЧЕТОКОТ УЧЕНИЦИТЕ БЕА ЗАПОЗНАТИ СО РОДИТЕЛОТ КОЈ Е УЧЕСТВУВА ВО АКТИВНОСТА.

ВО ВОВЕДНИОТ ДЕЛ ОД ЧАСОТ СЕКОЈ УЧЕНИК ДОБИ БАЛОН ЗА ДУВАЊЕ. ВО ГЛАВНИОТ ДЕЛ, УЧЕНИЦИТЕ ТРЕБАШЕ ДА ГИ НОСАТ БАЛОНИТЕ НА ГЛАВА И ТОА ОД ЕДНИОТ КРАЈ НА УЧИЛНИЦАТА ДО ДРУГИОТ. ВО АКТИВНОСТА УЧЕСТВУВАА И НАСТАВНИКОТ И РОДИТЕЛОТ, КОИ ИМ ДЕМОНСТРИРАА ПОБРЗО НОСЕЊЕ НА БАЛОНОТ НАЈПРВО САМОСТОЈНО, А ПОТОА И ВО ПАРОВИ. УЧЕНИЦИТЕ ДОЈДОА ДО ЗАКЛУЧОК ДЕКА Е ПОЛЕСНО И ПОБРГУ НОСЕЊЕТО НА БАЛОНИТЕ ВО ПАРОВИ. ВО ЗАВРШНИОТ ДЕЛ ОД АКТИВНОСТА УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАТППРЕВАРУВАА ВО НОСЕЊЕ НА БАЛОН. ПОБЕДНИЦИТЕ ДОБИЈА ГОЛЕМ АПЛАУЗ И СКРОМНА НАГРАДА ОД РОДИТЕЛОТ, КОЈ ГИ ПОТТИКНА НА СОРАБОТКА И ЗАЕДНИЧКИ ИЗВРШУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ.

                                                                                  

 

    Рефлексија од примена на активноста во пракса

УЧЕНИЦИТЕ СЕ ОСПОСОБИЈА ЗА ПОЧИТУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ВО ИГРАТА КАКО И ПОЧИТУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ. КАЈ НИВ СЕ РАЗВИВА ДРУГАРСТВОТО, СОРАБОТКАТА И НАТПРЕВАРУВАЧКИОТ ДУХ. ВО ЦЕЛОТО ОДДЕЛЕНИЕ СЕ ПОЧУСТВУВАА ПОЗИТИВНИ ЕМОЦИИ.

УЧЕНИЦИТЕ НАУЧИЈА ДЕКА СО ПОМОШ И СОРАБОТКА СЕ ПОСТИГНУВААТ ПОДОБРИ РЕЗУЛТАТИ.

ПРИФАЌАМЕ И ПРИЗНАВАМЕ ГРЕШКИ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

                                                                                                        ПРИФАЌАМЕ И ПРИЗНАВАМЕ ГРЕШКИ

ВЕСНА БРЧКОВА 

ООУ„БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ 

    ОПИС на актиноста

ИГРАМЕ ИГРА ВО КОЈА УЧЕНИЦИТЕ СТОЈАТ ВО КРУГ И СО ПРЕКРСТЕНИ РАЦЕ ТРЕБА ДА ГО НАПРАВАТ ДОГОВОРЕНОТО ДВИЖЕЊЕ. ЦЕЛТА НА ОВАА ИГРА Е УЧЕНИЦИТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНААТ СО ЧУВСТВАТА КОИ ГИ ДОЖИВУВААТ КОГА ТРЕБА ДА ИЗЛЕЗАТ ОД ИГРАТА. 

-ЧИТАЊЕ ДАДЕНИ СИТУАЦИИ И ПОВЕДУВАЊЕ ДИСКУСИЈА ВО КОЈА ЗАЕДНИЧКИ СЕ КОНСТАТИРА ПРИРОДАТА НА ГРЕШКАТА.ДОАЃАМЕ ДО ЗАКЛУЧОК ДЕКА КОГА ЌЕ ПОГРЕШИМЕ КОН НЕКОГО ТРЕБА ГРЕШКАТА ДА СИ ЈА ПРИЗНАЕМЕ,А НЕ ДА СЕ ПРАВИМЕ ДЕКА НЕ ЗНАЕМЕ. 

-УЧЕНИЦИТЕ ЦРТААТ И ПРЕЗЕНТИРААТ СИТУАЦИЈА КОГА БИЛЕ НЕПРАВЕДНИ КОН ДРУГИ ЛУЃЕ. 

ЗАВРШУВАМЕ СО ИГРА ВО ПАРОВИ КАДЕ ТИЕ НАИЗМЕНИЧНО СЕ ИЗВИНУВААТ ЕДЕН НА ДРУГ ЗА НАПРАВЕНАТА ГРЕШКА. 

 

                                           Р    Рефлексија

УЧЕНИЦИТЕ УЖИВАА ВО АКТИВНОСТИТЕ ПОСЕБНО ВО ПРВАТА ИГРА КОГА ПРЕДИЗВИКОТ БЕШЕ ГОЛЕМ-„КОЈ ЌЕ ПОБЕДИ ВО ИГРАТА“.ТИЕ ГИ СОГЛЕДАА НЕГАТИВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ НА ОНОЈ КОМУ  МУ ЗГРЕШИЛЕ И КОГО  ГО ПОВРЕДИЛЕ.НАУЧИЈА ДЕКА, АКО НЕКОГАШ ЛОШО  СЕ ОДНЕСУВАМЕ КОН НЕКОГО, ТОА ГО ПРАВИМЕ НАМЕРНО ИЛИ НЕНАМЕРНО, И ТОГАШ ТРЕБА ДА СЕ ИЗВИНИМЕ. 

 

Игровни активности по математика за I oдд.

Пријава за учество на конкурс  Pro Social Values работилница  за имплементација на позитивни општествени норми и вредностиво образованието 

                                                        Игровни активности по математика за I oдд.

 

Виолета Петковска

ОУ”Кочо Рацин”Охрид 

ОПИC НА АКТИВНОСТА

Во училишниот двор  се пребројуваме и при тоа секој ученик си има број во раката,ги броиме дрвцата и ставаме броеви. 

Се враќаме во училница,играме и броиме со балони,ја броиме и ужинката што ја носат. 

Учениците ги делам во групи,решаваат задачи со собирање и одземање користат коцки,машина Збирко и Разлико,си помагаат меѓусебе и ги извлекуваат точните решенија. 

Завршна активност,цело одделение ја игра играта”Не лути се човече’ 

                                                                                           

                                                                                           Рефлексија од примена на активноста во пракса 

Учениците постепено се воведуваа во активностите,зголемувајќи ја мотивацијата,интерес и желба за учење,дружење,меѓусебно помагање,емпатија кон другарчето во игрите,почитување фер плеј. 

 

. 

БЛУЗАТА НА МАРКО

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

БЛУЗАТА НА МАРКО, Биљана Настовски, ООУ „Благој Кирков“ – Велес, Подрачно училиште с. Караслари 

Опис на  активноста:

Како се чувствувате денеска?  

На таблата лепам слики со лица на коишто се изразени различни емоции и ги поттикнувам да размислат како се чувствуваат лицата. Ги замолувам на нивните лица да го изразат своето расположение и да го препознаат моето расположение (во повеќе верзии). Покажете како ќе се чувствувате ако: ДОБИЕТЕ ПОДАРОК, ЈА ИГРАТЕ ОМИЛЕНАТА ИГРА НА ИГРАЛИШТЕ, ПАДНЕТЕ И ЈА ПОВРЕДИТЕ НОГАТА… 

Следиме видео со краток анимиран филм „Подарокот“. Додека го следиме видеото, правам паузи за да дискутираме за емоциите коишто се појавуваат на лицето на Марко и за неговите постапки. 

             Дискусија на крајот од видеото: Го сменивте ли мислењето за Марко на крајот? Зошто Марко беше гневен? Што го натера Марко да го прифати подарокот (кученцето)?    

Активност „Блузата на Марко“: им ја покажувам на учениците блузата на Марко и давам насоки за активност (секој ученик ќе добие можност да ја облече блузата на Марко, да се обиде да се чувствува како него и да ги искаже емоциите).  

         Како ти би му помогнал на Марко да се чувствува подобро?  

РЕФЛЕКСИЈА: Што научивме денеска? Зошто е потребно да знаеме што чувствуваат другите? Кои чувства треба да преовладуваат во нашето секојдневие и зошто?     

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

 

Учениците го запознаа и го усвоија невербалниот начин на изразување емоции. Го сфатија значењето на поимот емпатија. Ученичка Ева: ,,Емпатијата ми треба за да чувствувам што чувствува Марко. Така добивам желба да му помогнам.“  

 

 

 

,,Мои права-мои одговорности,

                                                                               ,,Мои права-мои одговорности,,

Валентина Терзиева

ООУ,,Св.Климент Охридски,,-с.Драчево

                                                                             ОПИС НА АКТИВНОСТА

На состанокот на Ученичката заедница,кој редовно се одржува и на кој беа присутни претседателите и замениците председатели на одделенските заедници од 6-то до 9-то одделение се реализира работилница ,,Мои права-мои одговорности,,.Учениците првично беа запознати со престојната активнос, а потоа беа поделени во пет (5) групи. Групите беа составни од по 3-4 ученици.Секоја група доби тема за размислување, одговарање и дискусија. Теми-прашања кои им беа дадени за рамислување на групите беа:  

-Имам право на бесплатно здравство 

-Имам право на бесплатно образование 

-Имам право на чиста животна средина 

-Имам право на одмор и рекреација 

-Имам право на заштита од семејно и било какво насилство 

    Учениците, во склоп на своите групи, ги опишуваа своите ставови за одредена тема, своите позитивни искуства, но и негативни сознанија и доживеани искуства. На крај претставник од секоја група ги искажа ставовите и мислењата за одреденото задолжение, а потоа се разви дискусија за цела тема. 

 

РЕФЛЕКСИЈА

Учениците имаат солидни познавања и позитивни ставови за одредените теми, но и замерки и согледувања за отстапки и непочитување во одредени ситуации.  Претставниците на одделенските заедници треба да ги пренесат стекнатите сознанија на своите соученици, да реагираат во одредени критични моменти, да им укажуваат и на учениците и на своите наставници за повреда на одредени права или пречекорување на одредени ингеренции, да помагаат, да организираат и да заштитуваат во одредени моменти. Тие со своите совети и ставови треба да придонесат за премостување на одредени проблеми во одделението. 

,,Различни ,а со исти желби”-работилница

 

Одд.наставник-Ленче Илиевска 

ООУ,,д-р Трифун Пановски ‘-Битола, пу с.Трново

 

ОПИС НА  АКТИВНОСТА

Учениците во село трново припаѓаат на различни етникуми (македонци и албанци) и за  реализација на активностите претходно беше остварена средба со претставници од локалната средина и беше договорено времето за посета во црквата и џамијата во селото. 

цели: 

-да ја запознаат со  верската различност во местото на живеење 

-да стекнат основни познавања  за верските објекти во местото во кое живеат 

-да се запознаат со празниците поврзани со верската традиција 

-да се воспитуваат да ги почитува своите верски празници и празниците на другите етнички заедници 

-да стекнат знаења дека во неговото место живеат луѓе со различни верски обичаи 

-да стекнат познавања за културно однесување во верските објекти 

-да ја откријат сличноста  со различните од себе 

-да стекнат вештини за соработка , почитување, прифаќање на разликите 

-да развиваат емпатичност кон различните од себе 

-да прифатат еднаков однос кон другите ,без разлика на сличностите и разликите 

-да ја прифатат различноста како позитивност 

Опис на активностите: 

воведни активности: 

на учениците им е соопштено дека ќе одат во посета на црквата и џамијата во нивното село. но претходно  учениците од второ и трето одд. (еден ученик е трето и еден ученик е второ) добиваат  наставен лист со техника -,,знам ,сакам да знам и учам”. имаат за задача да напишат се што знаат за црквата и џамијата и што сакаат да научат. за тоа време учениците  од прво(четири ученици) добиваат апликации од црква и џамија и имаат задача да ги исечат и заедно да ги класифицираат . 

учечко-поучувачки активности: се оди во посета на црквата и џамијата кои се наоѓаат на блиска локација од нашето училиште.при самата посета  учениците од претставници на локалната заедница и од  наставникот , добија  основни  елементарни информации  за различните етнички објекти, за верата,за обичаите, верувањата, празниците, симболите  на различните етнички заедници. Како наставник ги поттикнував да прашуваат за се што ги интересира , а истовремено им укажував на што да посветат најмногу внимание. 

по извршената посета учениците се враќаат во училиште и ја ираат играта ,,вртелешка”.за таа цел се делат на 2 хомогени групи од по 3 ученици(албанци и македонци ) .на вртелешката 

се наоѓаат прашања во две бои за христијаните и за муслиманите  и жетони со истите бои кои се наоѓаат во мала кутија .секој ученик од групата со мижење  треба да одбери жетон,да ја заврти вртелешката и според бојата на жетонот го одбира прашањето со истата боја што се наоѓа пред него.во групата учениците се договараат што треба да одговорт .Групите  ротираат се додека не се одговорат 12-те  прашањата. 

дел од прашањата (1.Во кој верски објект одат христијаните ,а во кој муслиманите? 2.за кои најголеми празници христијаните одат во црква ,а за кои муслиманите?3.во кого веруваат христијаните ,а во кого муслиманите ?4.Која е света книга кај христијаните ,а која кај муслиманите?5.како треба да се однесуваме кога влегуваме во црква,а како во џамија? 

……………………………………………………………………………………….. 

по играта ги поттикнувам учениците да откријат дека сме многу различни ,а имаме иста желба. Која е таа желба ?што си посакуваат христијаните кога одат во црква , а што си посакуваат  муслиманите кога одат во џамија? 

евалуативни активности: 

учениците од второ и трето ја пополнуваат третата колона од наставниот лист ЗСУ,односно пишуваат што научиле. додека учениците од прво заедно со наставникот  го изработуваат плататот ,,различни , а со исти желби”.Kога учениците  од второ и трето се готови ,ги читаат одговорите и се приклучуваат во креацијата на плакатот .Кога се готови уште еднаш ја кажуваат заедничката  желба на христијаните и муслиманите;,,да има мир,да има здравје,да има љубов,да има слога и почит со најблиските,да се помага на болните ,на слабите и сиромашните,да не се нанесува болка на луѓето околу нас

 

                                                                                     Рефлексија од примена на активноста во пракса 

 

Целите се остварени  ,а очекуваните исходи се следни: 

-учениците развиваат нови способности и вештини насочени кон почитување на својата и на туѓата индивидуалност ,како темел за градење на мултикултурни заедници 

-разбивање на постојните етнички стереотипи , осудување на дискриминацијата  и потенцирање на еднаквоста на етничка и религиска  основа 

-развивање на желбата за разбирање и емпатичност кон различните од себе  

-почитување ,толеранција ,прифаќање на разликите  

-стекнување   вештини за соработка  и мегусебно помагање  

-обезбедување потребен баланс за порамноправни односи 

Јаболко за секого

                             

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“   за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Гордана Џокоска

ООУ Блаже Конески-Прилеп 

ОПИС НА АКТИВНОСТА

Посета на дом за стари лица во прилеп по повод ден на јаболкото –кој го организира основното училиште, од страна на ученици од 2 одделение од ооу „Блаже конески“. 

Донирање на украсени јаболка со пораки,заедничка приредба. 

Учениците од вторите одделенија по повод денот на јаболкото го посетија домот за стари во прилеп.притоа на жителите во домот им поделија јаболка со позитивни пораки поврзани со јаболкото и им прикажаа пригодна приредба за да им внесат светлост во нивните животи.

 

                                                                                           Рефлексија од примена на активноста во пракса 

-да дадеш за да ти се врати, дел од животните правила 

-љубов и почит кон постарите затоа што секој ги поминува сите фази од човековиот живот од раѓање до старост 

-силни интерактивни врски и соработка со други институции од локалната средина 

– Подигање на свеста на учениците за помагањето и дарувањето како вежен сегмент од нивниот живот. 

 

 

РАБОТИЛНИЦА ; ЗАГУБЕНОТО ДРУГАРСТВО

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

РАБОТИЛНИЦА – ЗАГУБЕНОТО ДРУГАРСТВО, ЗЛАТИЦА АПОСТОЛОВ, ООУ ЈАН АМОС КОМЕНСКИ-СКОПЈЕ 

Опис на  активноста: 

ВОВЕДНА АКТИВНОСТ: 

 • ИГРА-ЕМОЦИИ 

(Наставникот има претходно подготвени апликации на кои се прикажани емоции.Учениците имаат за задача да извлечат една апликација, истата да ја опишат и да дадат пример доколку се чувствувале така како што е прикажано на сликичката, да дадат опис на случката и да објаснат зошто се чувствувале луто, среќно,тажно…) 

 

 • ПРЕЗЕНТАЦИЈА- (КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЈА ПОМЕЃУ ДРУГАРЧИЊА) 
 • (Наставникот има претходно подготвена презентација со слики  на кои се прикажани две деца, момче и девојче ,кои на првиот слајд разговараат љубезно, на вториот слајд се во конфликтна ситуација, а на третиот слајд се разделуваат без да си подадат рака, го губат другарството.) 

 

РАЗГОВОР ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА

 • (Наставникот им поставува на учениците прашања во врска со проследената презентација; Што забележале? Каков е изразот на лицата на децата? Како се разделија на крајот? Дали на некого од вас му се случила слична случка?Објаснете)

ГЛАВНА АКТИВНОСТ: 

 • ЧИТАЊЕ НА ПРИКАЗНА”ЗАГУБЕНОТО ДРУГАРСТВО”  
 • (Наставникот ја читаприказната:”Загубено другарство” 

Сашка и Сашко биле најдобри другари. Тие учеле во исто одделение. Еден ден наставничката им дала домашна задача.Но, бидејќи времето било сончево, Сашко решил да игра фудбал, надвор пред неговата зграда, со своите другари.Приквечер кога се вратил дома, го обземала возбудата од фудбалот кој го играл со другарчињата, и заборавил да ја напише домашната задача. Следниот ден кога дошол во училиште се сетил дека има домашна задача, а дека тој не ја напишал. За тоа и се доверил на Сашка. Кога наставничката влегла во училница и прашала дали сите имаат напишано домашна задача, Сашко молчел, а Сашка без да размисли веднаш го издала Сашко на наставничката дека тој денес нема домашна задача. Наставничката го опоменала Сашко за неговата неодговорност пред целото одделение. Сашко се засрамил и бил многу тажен и гневен, особено што не очекувал дека ќе го издаде неговата најдобра другарка. Кога завршиле часовите, Сашко и Сашка многу се искарале и двајцата тажни си отишле дома.  

( Автор на приказната: Проф. по одд. настава : Златица Апостолов)  

 • РАЗГОВОР ЗА ПРИКАЗНАТА (НАСАВНИКОТ ПОСТАВУВА ПРАШАЊА :ЗА ШТО СЕ ЗБОРУВА ВО ПРКАЗНАТА? ЗОШТО СЕ СКАРАЛЕ ДРУГАРЧИЊАТА?ДАЛИ МОЖЕ ДА СЕ РЕШИ КОНФЛИКТОТ?КАКО МОЖЕ ДА ГО РЕШАТ КОНФЛКТОТ? 
 • Наставникот ги спроведува и објаснува следниве активности: 
 • АКТИВНОСТ1: РАБОТА ВО ГРУПИ  

Размислете и запишете во работниот лист како би било најдобро да се реши конфликтот ? Зошто сметате дека тој е најдобриот начин за негово решавање? 

 

 • ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЗАВРШЕНАТА АКТИВНОСТ НА ГРУПИТЕ 
 • (Секоја група ги презентира своите одговори,мислења и ставови) 
 • АКТИВНОСТ2: РАБОТА ВО ПАРОВИ 

Напишете текст по улоги во кој ќе наведете почит, помагање, взаемно почитување,меѓусебна соработка, емпатија на тема:” Другарството е нешто свето” . 

 • ИГРАЊЕ ПО УЛОГИ НА НАПИШАНИОТ ДИЈАЛОГ 
 • (Секој пар игра по улоги- драматизира  ,такашто го презентира својот напишан дијалог) 
 • АКТИВНОСТ3: РАБОТА ВО ПАРОВИ 

Напишете 5 поими кои ќе ги подредите такашто на она што му давате најголем приоритет ќе го запишете на врвот на  пирамидата на другарство. 

 • ЗАКАЧУВАЊЕ НА ПИРАМИДИТЕ НА ДРУГАРСТВО НА ПАНО ВО УЧИЛНИЦАТА. 
 • (Секој пар објаснува кој поим стои во пирамидата и на кое место,објаснува и зошто конкретниот поим што е на врвот на пирамидата е ставен токму таму на најзначајното место) 
 • АКТИВНОСТ4: ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА 

Напишете неколку цитати за другарство! 

ЧИТАЊЕ НА НАПИШАНИТЕ ЦИТАТИ. 

( Учениците напишаните цитати ги читаат пред целото одделение ) 

ЗАВРШНА АКТИВНОСТ: 

 • СЛУШАЊЕ НА ПЕНАТА “ДРУГАРСТВО”. 

( Наставникот им пушта песна на учениците,а тие ја слушаат  ) 

 • РЕФЛЕКСИЈА 

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

Поставените цели беа реализирани  и  разбрани  од страна на учениците.  Очекуваните исходи беа постигнати во целост . Со големо  задоволство учениците ги работеа активностите .Во текот на работилницата имаше позитивна клима за работа.  

Во работата во групи учениците беа многу јасни и конкретни со многу идејни решенија како на позитивен начин да се реши конфликтната ситуација.Во втората активност креативноста дојде до израз при пишување на тесктот по улоги и драматизацијата. 

Третата активност изнуди насмевка на детските лица , бидејќи се двоумеа кој поим да го запишат на врвот на пирамидата, дојдоа до закчучок дека сите поими се подеднакво важни за другарството. 

Во четвртата активност запишаа интересни мисли за другарството , секој ученик на свој начин , според свои мислења,ставови и согледувања.Презентираа со големо задоволство.Соработуваа меѓе себе. Интеракцијата ученик-ученик беше застапена во голем дел од текот на работилницата. 

Играта со емоциите ја играа со натпреварувачки дух, секој да каже за некоја негова случка кога имал некоја емоција во себе.  

На крајот со задоволство ја слушаа песната и направивме заедно рефлексија за часот. Кажаа дека сакаат вакви интересни работлници, дека одлично се чувствувале и дадоа заклучок од целокупната работилница.  

МОЈОТ ДРУГАР МИ ПОМАГА, МЕ ПОДДРЖУВА, МЕ САКА, СЕ ГРИЖИ ЗА МЕНЕ….

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

МОЈОТ ДРУГАР МИ ПОМАГА, МЕ ПОДДРЖУВА, МЕ САКА, СЕ ГРИЖИ ЗА МЕНЕ…., ТАТЈАНА ПЕТРЕСКА, ООУ „МАНЧУ МАТАК“ С. КРИВОГАШТАНИПРИЛЕП 

Опис на  активноста: 

НА УЧЕНИЦИТЕ ИМ БЕШЕ ЗАДАДЕНА ЗАДАЧА ДА ГО ОПИШАТ СВОЈОТ НАЈДОБАР ДРУГАР ОПИШУВАЈЌИ ГИ НЕГОВИТЕ ФИЗИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И КАРАКТЕРНИ ОСОБИНИ. УЧЕНИЦИТЕ ОД ПРВО, ВТОРО И ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ ТОА ГО ИЗРАЗИЈА ПРЕКУ ЦРТЕЖ, А ЧЕТВРТО И ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ ПРЕКУ ПИСМЕНА ФОРМА.  

НАСТАВНИКОТ ГИ ЧИТАШЕ ОПИСИТЕ ЕДЕН ПО ЕДЕН, ИЛИ ПАК ГО ПОКАЖУВАШЕ ЦРТЕЖОТ, А УЧЕНИЦИТЕ ТРЕБАШЕ ДА ПОГОДАТ ЗА КОГО СТАНУВА ЗБОР. ЦЕЛТА НА ОВАА АКТИВНОСТ БЕШЕ УЧЕНИЦИТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНААТ ПОДОБРО МЕЃУСЕБЕ ПРЕКУ ПОЗИТИВНИ ОСОБИНИ И НА ТОЈ НАЧИН ДА СТАНАТ СВЕСНИ ЗА МИСЛЕЊЕТО НА ДРУГИТЕ ЗА НИВ И ВЕРБАТА ВО НИВНИТЕ ПОЗИТИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ. ОВИЕ КАРАКТЕРИСТИКИ СЕКОЈДНЕВНО ТРЕБА ДА СЕ НЕГУВААТ И ПОДОБРУВААТ СЕ СО ЦЕЛ ДА СТАНАТ ЛИЧНОСТИ КОИ ЌЕ ПРУЖАТ ПОДДРШКА, РАЗБИРАЊЕ, ПОЧИТ, ЉУБОВ …. 

ПОТОА НАСТАВНИКОТ ИМ ПОДЕЛИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ЧЕТВРТО И ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ НАСТАВЕН ЛИСТ СО ТЕКСТ ОД ПЕСНАТА IMAGINE ОД ЏОН ЛЕНОН, НО СЕГА ПРЕПЕАНА ОД ДЕТСКАТА ГРУПА UNITED KIDS, ШТО Е ПОДДРЖАНА ОД UNICEF. ВО ТЕКСТОТ НЕДОСТАСУВАА ЗБОРОВИ ШТО ОЗНАЧУВААТ ЉУБОВ, ДРУГАРСТВО, МИР, ЕМПАТИЈА…  

НАСТАВНИКОТ ИМ ЈА ПУШТИ ПЕСНАТА  ДА ЈА СЛУШНАТ НЕКОЛКУ ПАТИ А НИВНАТА ЗАДАЧА БЕШЕ ДА ГИ ДОПОЛНАТ ИСПУШТЕНИТЕ ЗБОРОВИ. НА ТОЈ НАЧИН СЕ ЗАПОЗНАА СО ВОКАБУЛАР НА ОВАА ТЕМА И НАУЧИЈА НОВИ ЗБОРОВИ. УЧЕНИЦИТЕ ОД ПРВО ВТОРО И ТРЕТО ОДДЕЛЕНИЕ ГИ НАЦРТАА ЗБОРОВИТЕ КАКО ЉУБОВ, МИР И ДРУГАРСТВО, ОНАКА КАКО ШТО ТИЕ ГИ ДОЖИВУВААТ.

Рефлексија од примена на активноста во пракса:  

АКТИВНОСТ ОД ВАКОВ ТИП ИМАШЕ ПОЗИТИВНО ВЛИЈАНИЕ КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ЗАТОА ШТО БЕА ЗАДОВОЛНИ И СРЕЌНИ СО ОНА ШТО ГО НАПИШАА НИВНИТЕ ДРУГАРЧИЊА ЗА НИВ. БЕА РАДОСНИ БИДЕЈЌИ БЕА ОПИШАНИ СО ЗБОРОВИТЕ: МОЈОТ ДРУГАР МИ ПОМАГА, МЕ ПОДДРЖУВА, МЕ САКА, СЕ ГРИЖИ ЗА МЕНЕ….  

 

 

 

 

Занимлива и поучна работилница,едукација-Без вербална комуникација

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Bерче Петрова 

ОУ „Живко Брајковски“ 

 

Занимлива и поучна работилница,едукација-Без вербална комуникација

Опис на активноста

вовед: – На почеток на часот ги воведов во темата – битноста на невербална комуникација. преку интеракција дојдовме до заклучок дека комуникацијата е процес на размена на информации на вербален и невербален начин.  

главен дел:во еден сад беа ставени 20 ливчиња во 10 различни бои. од секоја боја имаше по две ливчиња,секој ученик влечеше ливче мижејќи,а потоа според бојата на ливчето се распореди ја во парови. 

– на секоја клупа имаше по еден лист и по едно пенкало. секој ученик имаше задача да ја илустрира својата тема запишана на  ливчето на заедничкиот  лист,користејќи едно исто пенкало без вербална комуникација.ПР: еден ученик да претстави есен, другиот зима.  

– следеа различни реакции од учениците,смеење, недоверба, како и тегнење со пенкалото, делење на листот на пола,прво едниот да црта, па другиот и сосема очекувано некои парови не ја зврши ја својата задача 

завршен дел: по завршената задача иницирав дискусија која се однесуваше на:  – како се чувствувавте при извршување на зададената задача?   – ја сфативте ли важноста  на невербалната комуникација?  – како комунициравте и дали комунициравте? – може ли да се работи во парови без да се комуницира?- дали дојдовте до заклучок што се спаѓа во невербална комуникација

 

 

 

                                               

Рефлексија од примена на активноста во пракса 

 

 • битноста на комуникацијата, вербална или  невербална, како во нашиот случај 
 • ја сваќаат важноста на невербална комуникација и што всушност е таа,стануваат свесни за невербалната комуникација 
 • целта, зададената задача – може да се оствари со помош на успешна комуникација 
 • научија невербално да комуницираат 
 • за добра комуникација, покрај вербална важна е и невербална комуникација 

пријателство – споредба на пријатството помеѓу момчиња и девојчиња- заеднички карактеристики за одржување на пријателството

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Пријателство споредба на пријатството помеѓу  момчиња и девојчиња- заеднички карактеристики за одржување на пријателството

Златка Кочоска

ООУ “Кире Гаврилоски– Јане – Прилеп

                                                                                                           Опис на  активноста  

На секој ученик им беше поделен по еден лист хартија на кој треба да напишат кое им е најверното другарче и која е карактерната особина која ја сакаат кај него, на пр.: добар, смешен, ми помага и сл. Кога беа готови секој ученик  си го претстави најдоброто другарче. 

Наставникот зададе задача да се одредат особините и карактеристиките на еден другар кај машките и кај женските. со наизменично излегување на табла ги напишавме најважните особини којшто еден другар треба да ги посетува. 

Учениците на крај на активноста сами заклучија дека лојалноста, помагањето и меѓусебното дружење е најважно да се задржи и негува пријателството. 

Потоа учениците ги покажуваа начините на отпоздравување, групна активност на игра со топка и игра на асоцијација во која активно учествуваше целото одделение и со тоа покажаа дека е убаво кога сите се сложни и го совладуват новиот вокабулар преку игра. 

На крајот на часот им беше презентиран краток анимиран филм за којшто потоа одговорија на прашањата: кои се глaвни личности? која е пораката што ни ја пренесува овој анимиран филм?       

 

                                                                               Рефлексија од примена на активноста во пракса 

Учениците беа пресреќни што имаа можност да научат нешто повеќе за пријателството и како треба да го негуваат истото, односно дека треба да си помагаат, поддржуваат и почитуваат.  

истотака беа мошне заинтересирани за активностите и со голем ентузијазам ги изведоа бидејќи наидоа на совладување на наставните содржини на интересен начин. 

НАШ КОЛАЖ – ПОЕМА ЗА НАШИТЕ РАДОСТИ И СТРАВОВИ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

НАШ КОЛАЖ – ПОЕМА ЗА НАШИТЕ РАДОСТИ И СТРАВОВИ, СИЛВАНА Ј БИНОВА, ООУ СТРАШО ПИНЏУР КАРБИНЦИ  

Опис на активноста: 

Цел на активноста НАШ КОЛАЖ – ПОЕМА ЗА НАШИТЕ РАДОСТИ И СТРАВОВИ е учениците да се оспособат за осознавање на сопствениот идентитет и идентитетот на другите луѓе, да се почитуваат различностите кај поединците и групите, и да се мотивира кохезија во рамки на целата група односно класот. 

Време за реализација 2 Х 40 мин. 

Првиот час учениците размислуваат за себе и сопствениот идентитет и на работен лист цртаат слика за себе и ги запишуваат своите особини (пр. Вреден, љубоптен, дружељубив, мрзелив, упорен итн.), она што најмногу ги радува и она од што се плашат). Потоа од цртежите изработуваат колаж, а од запишаните особини, радости и стравови го дополнуваат шаблонот од ПОЕМА ЗА НАШИТЕ РАДОСТИ И СТРАВОВИ. 

На вториот час, учениците се групираат во групи соодветно на особините по кои се слични и со музички инструмент (може и замислен) создаваат едноставна музичка илустрација на нивната заедничка особина. Групите ротираат се додека не се создаде музичка илустрација за сите елементи од поемата. 

На крајот наставникот ја чита поемата а учениците го следат вметнувајќи ги креираните музички илустрации на заедничките особини. 

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

Учениците беа вклучени во активност за спознавање на сопствениот идентитет но и идентитетот на своите другари од одделението.  

За успешна реализација на активноста би било добро учениците да се советуваат дека не е важно нивниот цртеж и нивното музицирање да бидат естетски совршени. Напротив, важно е учеството на сите на за нив автентичен начин. 

 

 

 

 

Проект „Од Дневникот на Ана Франк“

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Проект „Од Дневникот на Ана Франк“, Анита Мирчева, ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Велес 

Опис на  активноста: 

Во процесот на образование, воспитување и социјализација на младите, и добивање трајни знаења, голема улога игра активното вклучување на учениците во наставата.  Водени од таа мисла изработивме проект за наставната содржина „Од Дневникот на Ана Франк“, вистинита приказна во која се покажува прогонувањето на луѓето  од нивната родна грутка,  истребувањето на оние кои се различни,  омразени и неприфатени од другите.  Учениците за изработката на проектот беа поделени во групи и секоја група имаше своја задача, а проектот се работеше во две фази и тоа: Истражување и едукација; и Изработка на презентации, музички – поетско перформанс, предлог за изработка на видео игра на тема „Од дневникот на Ана Франк“, пишување пораки „За сите деца…“ и изработка на стрип. Во совладувањето на наставната содржина се вклучуваа и разни мисловни игри, квиз натпревар, како и хуманитарна акција за училиштен прибор што беше дониран на деца без родители сместени во згрижувачки семејства. Преку изработката на проектот се согледуваат катастрофалните ефекти од војната врз децата и последиците, но се развива и сочуствителноста, вербата во себе и давањето помош. Континуирано имаше корелација со наставниот предмет Историја.   

Цели: Директна – *Разбирање на сериозни теми како што се војна и страдање (особено кај децата)
–  Индиректна: *Разбирање на бегалците и зголемување на свеста за нивно прифаќање 

– Интер меѓудисциплинарни:  *Мирни методи за справување со конфликти и разбирање на геополитичките услови; 

*Зголемување на соработката на учениците, наставниците и родителите; * Ширење на мрежата на пријателство преку запознавање и почитување на културата, традициите, разликите; *Подобрување на комуникацијата и меѓусебно помагање; 

– Психолошки, социолошки, просоцијални: *Емпатија, великодушност, прифаќање. 

Рефлексија од примена на активноста во пракса:  

-Стекнување на нови и трајни знаења кај учениците;  

-Реализација на дел од наставата преку практична настава надвор од училница;  

-Директен контакт на учениците со надворешниот свет;       

-Зголемување на интересот кај учениците за истражување и набљудување како дел од наставниот процес; 

– Учење преку согледување и истражување;  

– Добивање на поголеми и поинтересни факти, податоци и знаења, кои ќе се помнат многу подолго кај учениците;  

– Социо – културни аспекти и придобивки од реализацијата на овој проект: 

Дружење и социјализација на учениците, развивање на чувство за припадност и ширење и зацврстување на пријателството; 

– Креативност, амбициозност;

  

ПОНЕКОГАШ РАЗЛИКИТЕ КРЕИРААТ ЉУБОВ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието

ПОНЕКОГАШ РАЗЛИКИТЕ КРЕИРААТ ЉУБОВ, ЕМИЛИЈА НЕСТОРОВА,  ООУ ПЕТРЕ ПОП АРСОВ – БОГОМИЛА, ЧАШКА

Опис на  активноста:

ЧИТАЊЕ НА ТЕКСТОТ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК ,,the ugly ziggy“. РАЗГОВОР ОД СТРАНА НА НАСТАВНИКОТ И УЧЕНИЦИТЕ. ОВОЈПАТ ЛИКОВИТЕ ОД НАШИОТ УЧЕБНИК НЕ ВОДАТ НА ДРУГА ПЛАНЕТА, ЗАМИСЛЕНА, НЕРЕАЛНА, ПЛАНЕТАТА ЗИГИ. ДЕЦАТА НЕ СЕ ИСПЛАШЕНИ ЗАТОА ШТО ТАМУ ЦАРУВА ЉУБОВ И ДРУГАРСТВО, ИАКО ПОСТОЈАТ ОГРОМНИ РАЗЛИКИ. ГО ЗАПОЗНАВААТ ЗИГИ, ГЛАВНИОТ АКТЕР ВО НАШАТА СИТУАЦИЈА, ТОЈ Е ТАЖЕН, НЕМА КОСА. КАКО ДА МУ ПОМОГНЕ. 

 

 • ОТКРИВАЊЕ НА РАЗЛИКИТЕ МЕЃУ ДЕЦАТА И ОВА ГРДО СУШТЕСТВО ОД ДРУГА ПЛАНЕТА. СО ТОА СЕ ПОВТОРУВА ВОКАБУЛАРОТ, ДЕЛОВИ ОД ЛИЦЕТО И ТЕЛОТО, ВООЧУВАЈЌИ ЈА РАЗЛИКАТА ВО БОЈАТА, ФОРМАТА И БРОЈНОСТА НА ДЕЛОВИТЕ.
 • РАБОТИЛНИЦА ,, ЈАС КАКО ВОНЗЕМЈАНИН“, УЧЕНИЦИТЕ ИЗРАБОТУВААТ ВЕНЧИЊА-КАПЧИЊА ЗА ДА СЕ СТАВАТ СЕБЕ СИ ВО УЛОГА НА ВОНЗЕМЈАНИТЕ.

согледување од страна на учениците –,,СИТЕ ДЕЦА СЕ ИСТИ, ДУРИ И ВОНЗЕМЈАНИТЕ ИМААТ ЧОВЕЧКО СРЦЕ“

 • творечко-креативна работилница ,, ДРВО НА ЉУБОВТА ,,

СОГЛЕДУВАЈЌИ ГИ СЛИЧНОСТИТЕ И РАЗЛИКИТЕ МЕЃУ ДЕЦАТА И ВОНЗЕМЈАНИТЕ, ПРАВИМЕ СОГЛЕДУВАЊА ЗА ИСТИТЕ, ПОМЕЃУ ЛУЃЕТО, ПАЗЛИКИ СЕКОГАШ КЕ ПОСТОЈАТ И ВО ТОА Е УБАВИНАТА, МЕЃУТОА АКО СЕ ИМА ДОБРО СРЦЕ, ВО КОЕ ИМА МЕСТО ЗА СИТЕ, ТИЕ СЕ СКОРО НЕЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ, ИСТО КАКО ВО НАШАТА ПРИКАЗНА КАДЕ СЕ РОДИ БЕСКРАЈНО ДРУГАРСТВО ПОМЕЃУ ДЕЦА И ВОНЗЕМЈАНИ. ЗАТОА ПРАВИМЕ ДРВО НА ЉУБОВТА, ПОМИСЛУВАЈЌИ НЕ СЕКОЕ НАШЕ ДРУГАРЧЕ, ДАВАЈЌИ БЕЗРЕЗЕРВНА ЉУБОВ.

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса:

УЧЕНИЦИТЕ ИЗРАЗИЈА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО И АКТИВНО СЕ ВКЛУЧИЈА ВО СИТЕ АКТИВНОСТИ, ПОКАЖУВАЈЌИ ЈА СВОЈАТА ПОЗИТИВНА ЕНЕРГИЈА И НЕСЕБИЧНОСТ ДА СЕ ПОМАГА И ДА СЕ ГРАДИ ЦВРСТА ВРСКА ПОМЕЃУ СОУЧЕНИЦИТЕ.

 

 

Јас и ти – интерперсонални односи – Исмеаната Леа

Јас и ти – интерперсонални односи – Исмеаната Леа

Весна  Конеска 

 

ОУ „Кирил и Методиј“- с.Бучин- Крушево 

 

Им кажува на учениците да застанат во круг и им прави некоја гримаса со лицето, ја вади од лицето со рацете и му ја подава на тој до него. 

Активност 1 

Им кажува на учениците да седнат во полукруг. 

Ја чита приказната: ,,Исмеаната Леа’’ 

Ги прашува како се чувствувала Леа и како би се чувствувале тие да се на местото на Леа. 

Одговорите ги пишува на посебни големи хартии и бара од учениците да ги споредат одговорите. 

Ги дели учениците во групи и им кажува што треба да одглумат 

 

Дискусија: (наставникот ја води прашувајќи) 

– Колку е соочувањето важно за оние што се исмевани и навредувани? Зошто? 

– Што видовме дека може да се направи за да се покаже дека сочувствуваме со оние што се исмејувани и навредувани? 

-Зошто е важно да се преземе нешто во ваквите ситуации? 

-Дали некогаш сте присуствувале на сличен настан кога некој бил исмејуван од страна на другиот? 

– Што можеме да направиме тој што е исмејуван и навредуван за да си ја олесни ситуацијата? 

Активност 2 

Прашува на кои други начини луѓето/ децата се однесуваат насилнички кон некого и одговорите ги запишува на табла. 

 

 

КОНСТРУКТИВНО ТВОРЕШТВО Мултикултурна работилница

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

КОНСТРУКТИВНО ТВОРЕШТВО Мултикултурна работилница, МАРЕ МИЛЕНКОВСКА, ПООУ  ДРАГА СТОЈАНОВСКА С.ДОЛНО СОЊЕ 

Опис на  активноста:

Со цел да ги мотивират и   создадат релаксирачка атмосфера   постепено ги воведуваат учениците во игровната активност која се состои запознавање со клопче волница на македонски и на албански јазик. Се објаснува играта: 

Секој учесник треба да си го каже името и што очекува од оваа активност   

Играта ја започнува еден од реализаторите: пример Се викам Маре, понатка продолжува со колегата и учеиnците 

Учениците ја играat играта со клопче го кажуваат името и кажуваат што очекуваат од активноста, на тој начин  што  сите ученици стојат  во круг и го фрлат клопчето волница еден на друг, за да се направи мрежа од волницата 

Потоа следи поделба на учениците по групи, по критериум – омилена боја. 

 Учениците се поделени во 4 мешани групи. 

Наставниците им ја поделуваат задачата на групите, 

Игра ,,Сложувалка,, (учениците од сложувалката прават брод, со цел  да се воведат во главната активност и да ја постигнат главната цел на часот). 

Откако ќе го сколопат бродот секоја група го лепи на флипчарт хартија 

Наставниците ги запознаваат учениците и им даваат инструкци дека главната активност ќе биде конструирање изработка и цртање  на бродови 

 Учениците ги слушаат инструкциите на наставниците за работа во групите и работат  

Прва група работи со: пластелин изработува брод 

Втора група работи со: со колаж и изработува со оригами брод 

Трета со: брод од кутии и сламки,  

Четвртата група со: кибритчиња прави брод 

Избираат презентер и секоја група го презентира готовиот продукт 

Учениците се поредени  во една редица и  ја играат играта: „ Немирно море “. 

(наставниците на средина на училницта стојат со оптегнат син најлон со којшто имитираат морски бранови.Задача  на учениците е да го прескокнат или пак да се протнат под најлонот без да го допрат. Треба да се поддржи навивање ,охрабрување  на секој ученик којшто ќе се обиде да го прескокне бранот, скокајќи високо над него 

Рефлексија од примена на активноста во пракса

Се води дискусија на двата јазика преку прашањата: 

-Што правевме денес? 

-Какви се вашите впечатоци од работата, односно како се чувствувавте? 

-Што научивме? 

– Што ви беше најинтересно,  

– Како може новите пријателства што ги формиравте работејќи на ова заедничка активност да продолжат?

 

ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ ЈАЗИЦИ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

                                                                          ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ ЈАЗИЦИ 

МОНИКА ТРАЈКОСКА 

О.О.У.„ ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ“ – ПРИЛЕП 

                                                                                          Опис на  активноста 

ОДРЖУВАЊЕ НА РАБОТИЛНИЦА СО ГОРЕНАВЕДЕНАТА СОДРЖИНА. УЧЕСНИЦИ НА РАБОТИЛНИЦАТА СЕ: УЧЕНИЦИТЕ ОД ДЕВЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ .  ОПФАТЕНИ ТЕМИ ЗА ДИСКУСИЈА БЕА: КОЛКУ ЧЕСТО УЧЕНИЦИТЕ ПАТУВААТ НАДВОР ОД ДРЖАВАТА; КОИ ДРЖАВИ ГИ ИМААТ ПОСЕТЕНО, КОИ ЈАЗИЦИ СЕ БЛИСКИ ДО НАШИОТ МАЈЧИН ЈАЗИК, КОИ ФРАЗИ И ЗБОРОВИ НАЈБРЗО СЕ УЧАТ ОД ДРУГИТЕ ЈАЗИЦИ, ЉУБОВТА КАКО ЧУВСТВО КОЕ НЕ ПОЗНАВА ГРАНИЦИ И ЈАЗИК, НА КОЈ ЈАЗИК ЗНАЕМЕ ДА КАЖЕМЕ ,,ТЕ САКАМ “И ДР. 

САМИТЕ УЧЕНИЦИ ЈА ПРЕЗЕНТИРААТ ФРАЗАТА ,,ТЕ САКАМ “ НА ДРУГ ЈАЗИК КОЈ ЗНААТ ОСВЕН МАЈЧИНИОТ, СИТЕ УЧЕНИЦИ УЧЕСТВУВАА ВО ДИСКУСИЈА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ЗНАЕЊАТА ЗА ДРУГИТЕ СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ, СЕ СЛУШАА ПЕСНИ НА ДРУГИ ЈАЗИЦИ, СЕ ГЛЕДАА ВИДЕА, СЕКОЈ ИМАШЕ МОЖНОСТ ДА КАЖИ ,,ТЕ САКАМ” НА ДРУГ ЈАЗИК. 

 

Рефлексија од примена на активноста во пракса 

ЗАПОЗНАВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ НА ДРУГИ СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ.  МЕЃУСЕБНА РАЗМЕНА НА ЗНАЕЊА И ВЕШТИНИ ОД СТРАНА НА СИТЕ УЧЕСНИЦИ  

УЧЕНИЦИТЕ СОГЛЕДУВААТ РАЗЛИКИ И СЛИЧНОСТИ МЕЃУ ЈАЗИЦИТЕ 

СПОЗНАВААТ ДЕКА СОЖИВОТОТ СО ЛУЃЕТО ТРЕБА ДА СЕ ГРАДИ И ОДРЖУВА СО КОМУНИЦИРАЊЕ И ИЗУЧУВАЊЕ НА ШТО Е МОЖНО ПОВЕЌЕ СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ.

 

ИГРА ЗА БРЗО УЧЕЊЕ НА БОИ И БРОЕВИ НА АНГЛИСКИ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието

ИГРА ЗА БРЗО УЧЕЊЕ НА БОИ И БРОЕВИ НА АНГЛИСКИ, ЕЛЕНА ТАСКОВA, ООУ”ЈОАКИМ КРЧОВСКИ” 

Опис на  активноста:

ИГРА ПРЕКУ КОЈА НА БРЗ И ПРАКТИЧЕН НАЧИН ГИ УТВРДУВАМЕ ГОВОРНИТЕ СПОСОБНОСТИ И ГИ УСОВРШУВАМЕ БОИТЕ И БРОЕВИТЕ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК.ДЕЦАТА СЕ РЕДАТ ВО КРУГ И ИМ СЕ ДАВААТ ИНСТРУКЦИИ ЗА ИГРАТА.ДОДЕКА ИМ СЕ ЗАТВОРЕНИ ОЧИТЕ НА ЧЕЛО ИМ СЕ ЛЕПИ СТИКЕР ВО ОДРЕДЕНА БОЈА ИЛИ СТИКЕР НА КОЈ ИМА БРОЈКА.РЕДОСЛЕДНО ИЗГОВААРААТ И ПОГОДУВААТ КОЈА БОЈА ИЛИ БРОЈ СЕ НАОЃА НА НИВНОТО ЧЕЛО.ДОКОЛКУ ЗГРЕШИЛЕ ИМ СЕ ПОКАЖУВА ФЛЕШ КАРТИЧКА КАДЕ ПИШУВА НЕ НА АНГЛИСКИ ИЛИ ОБРАТНО ДОКОЛКУ ГО ПОГОДИЛЕ.ПРАКТИЧНА Е ЗА ОДДЕЛЕНИЈА СО МАЛ БРОЈ НА ДЕЦА. 

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

ИГРАТА ИМ Е ИНТЕРЕСНА БИДЕЈКИ ГИ ГЛЕДААТ ДРУГИТЕ СТИКЕРИ А СОПСТВЕНИОТ НЕ.ТОА ИМ ЈА РАЗВИВА ЛОГИКАТА КОЈ БРОЈ БИ МОЖЕЛЕ ДА БИДАТ ИЛИ БОЈА.СО ПОВЕЌЕ ПАТИ ПОВТОРУВАЊЕ ГИ УТВРДУВААТ НАУЧЕНИТЕ И УСВОЈУВААТ ОНИЕ КОИ ПОМАЛКУ ГИ ЗНААТ.ЈА МЕМОРИРААТ ПИШАНАТА ФОРМА НА ЗБОРОВИТЕ ДА И НЕ НА АНГЛИСКИ.СЕ ПРИЛАГОДУВААТ НА ТИМСКА РАБОТА.

 

 

„ПОСТОИ НАЧИН- ПОТРЕБНА Е ЖЕЛБА!„

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ЛЕНА ЃЕРОВСКА

О.У „КОСТА РАЦИН“ БРВЕНИЦА, ТЕТОВО 

 

Опис на  активноста 

ОВАА РАБОТИЛНИЦА Е НА ТЕМА НЕНАСИЛНО РАЗРЕШУВАЊЕ НА ONLINE КОНФЛИКТИ. НА ПОЧЕТОК НА ЧАСОТ, СЕ ПОВЕДЕ ДИСКУСИЈА СО УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕМА КОНФЛИКТИ, ЗОШТО НАСТАНУВААТ И КАКВИ МОЖАТ ДА БИДАТ (ВЕРБАЛНИ, НЕВЕРБАЛНИ, ФИЗИЧКИ). ПОТОА НАПРАВИВМЕ СПОРЕДБА СО ONLINE КОНФЛИКТИТЕ, ДАЛИ ПОСТОИ РАЗЛИКА СО РЕАЛНИТЕ КОНФЛИКТИ, ДАЛИ ВО ONLINE КОМУНИКАЦИЈАТА СМЕ ПОХРАБРИ ДА ВЛЕЗЕМЕ ВО КОНФЛИКТИ И КАКО НАЈЧЕСТО ЗАВРШУВААТ? ВО ГЛАВНИОТ ДЕЛ НА ЧАСОТ, ПРЕКУ ГЛУМЕЊЕ УЛОГИ, ДВАЈЦА УЧЕНИЦИ ПРЕЗЕНТИРАА СЦЕНАРИО НА ONLINE КОНФЛИКТ, СЕДНАТИ ГРБ СО ГРБ, ЗА ДА НЕ СЕ ГЛЕДААТ ИСТО КАКО ШТО ТОА ГО ПРАВАТ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ. ОСТАНАТИТЕ УЧЕНИЦИ ЈА АНАЛИЗИРАА ЦЕЛАТА СИТУАЦИЈА И ПОТОА ЗАЕДНИЧКИ ДИСКУТИРАВМЕ ДАЛИ КОНФЛИКТОТ МОРАШЕ ДА ЗАПОЧНЕ? ДАЛИ МОЖЕШЕ ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ИЛИ ДА СЕ РАЗРЕШИ НА ПОИНАКОВ НАЧИН? ДОДЕКА ТРАЕ АНАЛИЗАТА НАСТАВНИКОТ НА ТАБЛА ПРЕКУ ТЕХНИКАТА МИСЛОВНА МАПА, НАПРАВИ ЕДЕН ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА РАЗМИСЛУВАЊАТА И ИДЕИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ. ВО ЗАВРШНИОТ ДЕЛ НА ЧАСОТ, УЧЕНИЦИТЕ ВО ПАРОВИ, ИЗРАБОТИЈА ПЛАКАТ НА ТЕМА „СОВЕТИ ЗА НЕНАСИЛНО РАЗРЕШУВАЊЕ НА ONLINE КОНФЛИКТИ“. РАБОТИЛНИЦАТА ЗАВРШИ ВО НАТПРЕВАРУВАЧКА АТМОСФЕРА, БЕА ИЗБРАНИ НАЈДОБРИТЕ ПЛАКАТИ КОИ ЌЕ БИДАТ ИСПЕЧАТЕНИ И ИСТАКНАТИ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА УЧИЛИШТЕТО ЗА ДОБРИОТ ГЛАС ДА СТИГНЕ ДО СИТЕ ОСТАНАТИ УЧЕНИЦИ. 

 

                                                                                     Рефлексија од примена на активноста во пракса 

РАБОТИЛНИЦАТА БЕШЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАНА И ПОЗИТИВНО ПРИФАТЕНА ОД СТРАНА НА УЧЕНИЦИТЕ, ТИЕ БЕА ПОТТИКНАТИ НА РАЗМИСЛУВАЊЕ И МОТИВИРАНИ ЗА ОБРАБОТКА НА ИСТАТА. ТИЕ САМИТЕ ПРЕКУ ДИСКУСИЈА СПОДЕЛИЈА КОНФЛИКТНИ СИТУАЦИИ ОД НИВНОТО ONLINE ЖИВЕЕЊЕ, НО ИСТО ТАКА ИСТАКНАА И ДЕКА ЗНААТ НАЧИНИ КАКО ДА ГИ ИЗБЕГНАТ ИЛИ ДА ГИ РАЗРЕШАТ ОВИЕ КОНФЛИКТИ БЕЗ НАСИЛСТВО. РАБОТИЛНИЦАТА ГО ДОБИ ОВОЈ НАСОЛВ БАШ ПОРАДИ ОВИЕ НИВНИ ИСКАЗИ ДЕКА ПОЗНАВААТ НАЧИНИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО КОНФЛИКТИТЕ НО ПОТРЕБНА Е САМО ЖЕЛБА ЗА НИВНО СПРОВЕДУВАЊЕ ВО ПРАКСА. ПРЕКУ ИЗРАБОТКА НА ПЛАКАТОТ НА КОМПЈУТЕР ГИ ИСПОЛНИЈА И ЦЕЛИТЕ НА ЧАСОТ ПО ПРОЕКТИ ОД ИНФОРМАТИКА, ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА СТЕКНАТИТЕ ЗНАЕЊА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИЛУСТРИРАНИ ДОКУМЕНТИ, А И ЦЕЛИТЕ НА РАБОТИЛНИЦАТА, ГИ СИНТЕТИЗИРАА СТЕКНАТИТЕ ЗНАЕЊА ВО ПОВЕЌЕ ПРАКТИЧНИ СОВЕТИ ЗА ИЗБЕГНУВАЊЕ Т.Е НЕНАСИЛНО РАЗРЕШУВАЊЕ КОНФЛИКТИ. 

КОНФЛИКТИ И НЕНАСИЛНО РЕШАВАЊЕ НА КОНФЛИКТИ

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,, за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

АНЕТА ДИМАНОСКА 

ООУ,,СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“-БУЧИН 

ОПИС НА АКТИВНОСТА

 

ЦЕЛИ:ДА СЕ ИСТРАЖАТ ДВЕ РАЗЛИЧНИ ГЛЕДИШТА НА ЕДЕН КОНФЛИКT 

ДА СЕ ЗЕМЕ ВО ПРЕДВИД МИСЛЕЊЕТО НА ДРУГО ЛИЦЕ ВО ДАДЕН КОНФЛИКТ 

ДА СЕ СОГЛЕДА ПРОБЛЕМОТ ОД ПЕРСПЕКТИВАТА НА ДРУГАТА СТРАНА ВО КОНФЛИКТОТ 

ДА СЕ СОГЛЕДААТ ПОСЛЕДИЦИТЕ ВО ДАДЕНА КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЈА 

ДА СЕ ВОСПОСТАВИ ПОЗИТИВНА КОМУНИКАЦИЈА ПРИ БАРАЊЕ НА МОЖНИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА НАДМИНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД КОНФЛИКТОТ 

ПРЕКУ ОВАА РАБОТИЛНИЦА КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ГИ ЈАКНЕМЕ СЛЕДНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ: 

*Развивање компетенции и вештини за справување и решавање на конфликтни ситуаци 

: • Оспособување на учесниците во работилницата да препознаат и да дефинираат проблем како почетен чекор во барање на win/win решенија за проблемот; 

 • Предвидување на последиците од некоја конфликтна ситуација, 
 • Разбирање на конфликтот како предизвик и можност за решавање на проблемите и унапредување на комуникацијата и меѓусебните односи. 

Воведна активност 1: Роденденски строј (5 до 10  минути) Оваа активност се спроведува со цел учесниците да ја согледаат важноста од позитивна комуникација при разрешување на конфликтна ситуација.  

 Активности на наставникот:Ја собира  групата во центарот на просторијата и ги  замолува   да го соопштат пред останатите учесници нивниот 

датум на раѓање. Потоа  се постројуваат во редица според датумот на раѓање почнувајќи од најстариот учесник, притоа да не користат вербална комуникација. Напомена – учесниците пробуваат да се постројат, веројатно ќе се соочат со потешкотии во подредувањето и ќе се соочат со конфликтна ситуација. После неколку минути,се  прекинува  активноста и наставникот ги прашува учениците: • Што приметивте во врска активноста што требаше да ја завршите? • Со кој проблем се соочивте? • Дали се појавија некаков вид на конфликти? Кои? • Дали Ви е потребна некаква комуникација за да го надминат проблемот/конфликтот? • Побарајте да изнесат предлози за надминување на проблемот/конфликтот. • Колкумина од вас некогаш работеле на некој групен прокт или игра? (Подигнете рака.) Од оние со крената рака, колкумина се сеќаваат дека се јавил конфликт или проблем во групата? Оние што имале конфликт одат на едно место и оние кои немале конфликт да одат на друго место. Која група е поголема? Бидејќи оние што се соочиле со конфликт веројатно се поголема група, истакнете дека конфликтите се секојдневни животни ситуации. Пред да продолжат со активноста (постројување) истакнете ја главната поента на оваа активност: конфликтите се честа појава во секојдневниот живот, но тоа не значи дека неопходно се негативно искуство (во конкретниов пример проблемот со постројувањето ќе им помогне на учесниците подобро да се запознаат меѓусебе). Во таа смисла настанатиот конфликт всушност им овозможува да ги унапредат меѓусебните односи, но само во зависнот од тоа како се справуваат со тој конфликт/проблем. 

Главна активност: Читање приказна ,,Лошиот волк,, (20 ) минути) Модераторот најпрво започнува дискусија во која ги прашува учесниците дали ја знаат приказната за Црвенкапа (ако некој од учесниците не ја знае, замолува некој од групата да ја раскаже приказната), и бара од нив да ги издвојат позитивните и негативните личности, да издвојат која им е омилена личност и да образложат зошто. По дискусијата го чита текстот ,,Лошиот волк,, (дадена во прилог).  

 • Што ја прави приказната “Лошиот волк” различна од приказната за “Црвенкапа” со која претходно сте запознаени? • Дали личностите во приказната ,,Лошиот волк,, се истите личности од приказната ,, Црвенкапа?  

 По што се разликува приказната ,,Лошиот волк,, од приказната за ,,Црвенкапа,,? • Кои се позитивните и негативните личности во оваа верзија на истата приказна? • Дали се сменети нивните чувства и размислувања во однос на личностите во приказните? • Кои личности се позитивни, а кои негативни имајќи ги во предвид новостекнатите сознанија? • Дали ваквиот пристап може да се примени во секојдневниот живот? • Дали може да наведат пример/случка од сопственото животно искуство во кој што улогата на личностите е различно во зависност од околностите во кои дознале за случката?  

 • Давање примери за решавање на конфликти со учениците со користење на овој метод.  

Во текот на активноста  учениците поделени во две групи лепат слики на хамер и прават анализа на ликовите од ,,Црвенкапа“ и ,,Лошиот волк“а потоа групите ги менуваат  местата и ги изнесуваат своите чувства за ликовите од приказните.Потенцираат дали чувствата сега се сменети кон ликовите? 

 

 Пишување приказна (за домашна работа)) Модераторот започнува дискусија во која ги прашува учесниците која им била омилена приказна во детството и зошто, а потоа им дава задача да напишат друга верзија за истата приказна, со истите личности но раскажана од друг аспект (слично како во приказните за ,,Црвенкапа,). Читање на приказни Учесниците ги читаат своите верзии на приказните на наредниот час, пред другите учесници во групата. Откако ќе заврши читањето, модераторот ја истакнува повторно главната поента на активноста, односно објаснува дека оваа активност всушност служи за учење на една многу значајна вештина која ни е потребна за креативно и продуктивно справување со конфликтите, а тоа е способноста да се ставиме во положбата на другата страна од конфликтот, односно способноста да го согледаме проблемот од аспект на другиот учесник во тој конфликт. 

РАЈ НА ЧАСОТ -10 МИНУТИ 

РАЗГОВОР-ДИСКУСИЈА СО УЧЕНИЦИТЕ 

ДАЛИ СТЕ СЕ СООЧИЛЕ СО ВАКВА КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЈА КАКО ВО ПРИКАЗНАТА? 

КОИ БЕА ТИЕ СИТУАЦИИ? 

КАКО СЕ СПРАВИВТЕ? 

КОЛКУ НАЧИНОТ И РАЗЛИЧНИОТ  

ПРИСТАП НА КОМУНИКАЦИЈА ВИ ПОМОГНА ИСТИОТ ДА ГО РАЗРЕШИТЕ? 

КОЛКУ Е ВАЖНО ДА СЕ СТАВИМЕ ВО ,,КОЖАТА НА ДРУГИОТ“ЗА ДА ГО РАЗБЕРЕМЕ СОГОВОРНИКОТ? 

КОЛКУ КОМУНИКАЦИЈАТА Е ВАЖНА ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕШАВАЊЕ НА КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЈА? 

КОИ СЕ ПОСЛЕДИЦИТЕ ДОКОЛКУ КОНФЛИКТОТ НЕ БИДЕ РЕШЕН? 

 

                                                                             РЕФЛЕКЦИЈА

ШТО ПРАВЕВМЕ? 

КАКО СЕ ЧУВСТВУВАВТЕ? 

ШТО НАУЧИВТЕ? 

КАКО НАУЧЕНОТО ЌЕ ГО ПРИМЕНИТЕ ВО ОДРЕДЕНА КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЈА? 

ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕФЛЕКСИЈА УТВРДУВАМЕ КОЛКУ УЧЕНИЦИТЕ ЈА РАЗБРАЛЕ СОДРЖИНАТА,КАКО ПРАКТИЧНО КЕ ГИ ПРИМЕНАТ СОЗНАНИЈАТА ВО ПРАКСА..ВО ТЕКОТ НА РАБОТИЛНИЦАТА УЧЕНИЦИТЕ БЕА АНГАЖИРАНИ И МОТИВИРАНИ ЗА РАБОТА .СПОДЕЛИЈА РАЗЛИЧНИ ИСКУСТВА ОД НИВНОТО СЕКОЈДНЕВИЕ ,УСПЕАЈА ДА ГИ ДОЛОВАТ ЕМОЦИИТЕ И ЧУВСТВАТА НА СПРОТИВСТАВЕНАТА СТРАНА ВО КОНФЛИКТНАТА СИТУАЦИЈА И ДА СЕ СТАВАТ ВО УЛОГА НА ДРУГИОТ ПРИ ТОА УТВРДУВАЈЌИ ДЕКА ОТВОРЕНАТА КОМУНИКАЦИЈА ПРЕДСТАВУВА НАЈБИТНИОТ ЕЛЕМЕНТ ВО ПРОЦЕСОТ НА РЕШАВАЊЕ НА КОНФЛИКТОТ. 

 

 

Децата со хуман гест – радост за птиците во зима!

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Орданка Петкоска

ООУ Рајко Жинзифов”- Горно Оризари – Велес 

ОПИС на активноста             

Децата со хуман гест – радост за птиците во зима! 

    Активноста е инспирирана од обработката на текстот “Снежно оро” од кој произлезе идејата за изработка на хранилки куќички за птици со реупотреба на пластична и картонска амбалажа

  Учениците имаа за задача да изготват во домот дел од хранилките во соработка со своите родители.  

  Подоцна во училиште истите ги доработија. Изготвивме свое лого куќичка и пораки кој ги поделивме во училиштето се со цел  активноста да продолжи и помеѓу  другите ученици.  

  Изготвените куќички ги поставивме на соодветни места во близина на училиштето. На наша голема радост посетивме еден двор во кој не пречека човек кој со години одгледува галаби.Учениците имаа можност да ги нахранат и со чувство на радост донесовме одлука истото да го направат и во близина на својот дом. 

  Зимата и снегот се голема радост за децата , но воедно тие се причина за немир и глад за животните. Ние имавме активност која не бараше материјален влог , а со неа научивме доста и ни донесе многу радост.  

Целта на оваа активност е : 

 • Развивање на креативноста, еколошка свест кај учениците и нивното чувство за хуманост и емпатија.

                                                                                  Рефлексија од примена на активноста во пракса 

По завршената активност учениците искажаа чувство на задоволство,успешност и секако мотивација за следно реализирање и желба да се пренесе нивното ново искуство.Посебно беше значајно чувството на радост дека можеме да помогнеме некому кој е немоќен , на креативен начин.Оваа активност е  чекор напред кон личниот раст  на учениците и новото на свесност и сочувство и хуманост на учениците.

ПРОСОЦИЈАЛНА ИГРА ,,ЗАНИШАЈ ЈА НИШАЛКАТА,,

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница “ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ПРОСОЦИЈАЛНА ИГРА ,,ЗАНИШАЈ ЈА НИШАЛКАТА“

БИЛЈАНА ПЕТРУШЕВСКА 

                                                                                                             Опис на  активноста 

ВОВЕДЕН ДЕЛ:  

АКТИВНОСТ 1: УЧЕНИЦИТЕ СЕ НАРЕДЕНИ ВО КРУГ.СЕКОЈ УЧЕНИК НАЈНАПРЕД ГО ИЗГОВАРА СВОЕТО ИМА КОГА Е ЛУТ, А ПОТОА КОГА Е СРЕЌЕН. 

АКТИВНОСТ 2: УЧЕНИЦИТЕ СЛОБОДНО СЕ ДВИЖАТ НИЗ УЧИЛНИЦАТА. НАСТАВНИКОТ ГО КАЖУВА ЧУВСТВОТО, НА ПРИМЕР ,,ТАЖНО,, А УЧЕНИЦИТЕ СЕ ДВИЖАТ ИЛИ ПРАВАТ НЕШТО ПРИ ШТО ГО ИСКАЖУВААТ ТОА ЧУВСТВО. НА ТОЈ НАЧИН СЕ ИСКАЖУВААТ НЕКОЛКУ ЧУВСТВА. 

ГЛАВЕН ДЕЛ: 

АКТИВНОСТ 1: НАСТАВНИКОТ ЧИТА ИСКАЗИ, А УЧЕНИЦИТЕ КАЖУВААТ КАКО ТИЕ БИ СЕ ЧУВСТВУВАЛЕ ВО ТАКВА СИТУАЦИЈА, ОДНОСНО ЗА КОЕ ЧУВСТВО СТАНУВА ЗБОР. СЛИКИЧКИТЕ СО ЕМОЦИИ ГИ ЛЕПАТ НА ТАБЛАТА. 

АКТИВНОСТ 2: УЧЕНИЦИТЕ СЕ ВО ГРУПИ ПО ТРОЈЦА. СЕКОЈА ГРУПА ИМА ЗАДАЧА ДА ЈА ИГРА ИГРАТА ,,ЗАНИШАЈ ЈА НИШАЛКАТА,,. ДОДЕКА ЕДЕН ОД ГРУПАТА ИГРА, ДРУГИТЕ ДВАЈЦА ИМААТ ЗАДАЧА ДА ГО СЛЕДАТ ТОЈ ШТО ИГРА КАКВИ ЕМОЦИИ ПОКАЖУВА. ЧЛЕНОВИТЕ ВО ГРУПАТА НАЈИЗМЕНИЧНО СЕ МЕНУВААТ И СИ ПОМАГААТ, СЕ СОВЕТУВААТ, КОМУНИЦИРААТ, СОРАБОТУВААТ СО ЦЕЛ ДА ЈА ЗАВРШАТ ИГРАТА ВО ОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ ОД 15 МИН.  

ЗАВРШЕН ДЕЛ:  

АКТИВНОСТ 1: УЧЕНИЦИТЕ ГИ ИСКАЖУВААТ ЕМОЦИИТЕ КОИ ГИ ЗАБЕЛЕЖАЛЕ КАЈ СВОЈОТ СОУЧЕНИК. ТИЕ ГИ ИСТАКНУВААТ НАЧИНИТЕ КАКО ГО КОНТРОЛИРАЛЕ БЕСОТ КОГА НЕ МОЖЕЛЕ ДА ЈА ДОСТИГНАТ ЦЕЛТА, КАКО УСПЕАЛЕ ДА ЈА ДОСТИГНАТ ЦЕЛТА (УПОРНОСТ, ИСТРАЈНОСТ, СОРАБОТКА СО ДРУГАРИТЕ…) 

АКТИВНОСТ 2: УЧЕНИЦИТЕ РАБОТАТ ВО НАСТАВЕН ЛИСТ КАДЕ ГИ ИСКАЖУВААТ СВОИТЕ ЕМОЦИИ КОГА СЕ НА ЗАБАР, КОГА Е ПОСЛЕДНИОТ ДЕН ОД УЧИЛИШТЕТО, КОГА НЕКОЈ ЌЕ ИМ ГИ УКРАДЕ ПАТИКИТЕ …) 

 

                                                                                        Рефлексија од примена на активноста во пракса 

 

УЧЕНИЦИТЕ ЌЕ НАУЧАТ ДА ГИ ПРЕПОЗНАВААТ ЧУВСТВАТА КАЈ СЕБЕ И КАЈ ДРУГИТЕ, ЌЕ НАУЧАТ КАКО ДА СЕ САМОКОНТРОЛИРААТ КОГА СТАНУВА ЗБОР ЗА ЧУВСТВАТА, КОИ СПОСОБНОСТИ ЌЕ ТРЕБА ДА ГИ ПРИМЕНАТ ЗА ДА ГО РЕШАТ ПРОБЛЕМОТ. 

ТИЕ ЌЕ НАУЧАТ КАКО ДА КОМУНИЦИРААТ МЕЃУ СЕБЕ И КАКО ДА  СОРАБОТУВААТ ЗА ДА ГО РЕШАТ ПРОБЛЕМОТ.