Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

Bерче Петрова 

ОУ „Живко Брајковски“ 

 

Занимлива и поучна работилница,едукација-Без вербална комуникација

Опис на активноста

вовед: – На почеток на часот ги воведов во темата – битноста на невербална комуникација. преку интеракција дојдовме до заклучок дека комуникацијата е процес на размена на информации на вербален и невербален начин.  

главен дел:во еден сад беа ставени 20 ливчиња во 10 различни бои. од секоја боја имаше по две ливчиња,секој ученик влечеше ливче мижејќи,а потоа според бојата на ливчето се распореди ја во парови. 

– на секоја клупа имаше по еден лист и по едно пенкало. секој ученик имаше задача да ја илустрира својата тема запишана на  ливчето на заедничкиот  лист,користејќи едно исто пенкало без вербална комуникација.ПР: еден ученик да претстави есен, другиот зима.  

– следеа различни реакции од учениците,смеење, недоверба, како и тегнење со пенкалото, делење на листот на пола,прво едниот да црта, па другиот и сосема очекувано некои парови не ја зврши ја својата задача 

завршен дел: по завршената задача иницирав дискусија која се однесуваше на:  – како се чувствувавте при извршување на зададената задача?   – ја сфативте ли важноста  на невербалната комуникација?  – како комунициравте и дали комунициравте? – може ли да се работи во парови без да се комуницира?- дали дојдовте до заклучок што се спаѓа во невербална комуникација

 

 

 

                                               

Рефлексија од примена на активноста во пракса 

 

  • битноста на комуникацијата, вербална или  невербална, како во нашиот случај 
  • ја сваќаат важноста на невербална комуникација и што всушност е таа,стануваат свесни за невербалната комуникација 
  • целта, зададената задача – може да се оствари со помош на успешна комуникација 
  • научија невербално да комуницираат 
  • за добра комуникација, покрај вербална важна е и невербална комуникација 

Leave a Reply