НИКОЙ НЕ Е ПО-МАЛКО

НИКОЙ НЕ Е ПО-МАЛКО – МРЕЖА

ОБЩНОСТ НА ПРОСОЦИАЛНИ ЦЕННОСТИ

НАСОКИ

Международната общност на про-социалните ценности е мрежа от училища и образователни институции, които вярват в значимостта на ценности като съпричастност, уважение, солидарност, сътрудничество, мир и т.н. като основа на гражданското общество и са готови да представят своята ангажираност към тези ценности на национално и международно ниво.

Общността на про-социалните ценности включва училища и заинтересовани страни в цяла Европа, като се фокусира върху учителите, които искат да приемат просоциалността в ежедневната си училищна практика. Тази общност цели да доведе до истинска промяна в начина, по който децата се учат да съжителстват по-добре. Разпространението на просоциалните ценности и умения сред учениците ще помогне на училищата да намалят проявите на тормоз и / или социално изключване и ще окажат въздействие и на социално ниво, като проправят пътя за мирно и приобщаващо общество.

В общността има различни нива на роли в тази общност:

 • Контактно лице

Представлява институцията като член на съвета на общността:

 • Национални координиращи институции

Националните координатори на училищата и учителите – посланици, които в началото са партньорски организации по проекта, представляват образователна институция (публичен орган или организация с национално въздействие) и се събират в транснационалния съвет на общността на ProSocial Values чрез своя представител по едно лице на държава, които ще бъдат назначени за член на съвета.

Тяхната роля е да:

 • бъдат контакт за членовете на Общността на национално ниво;
 • да убеждава нови училища да се присъединят към Общността;
 • организиране на ежегодни събития (минимум една конференция или семинар годишно) и координиране на местните “Седмица на просоциалните ценности”;
 • споделяне на образователни материали, видеоклипове, уроци, допринасяйки за обогатяване на материалите, които се предоставят, и разпространението на добрите практики;
 • да създадат най-подходящите комуникационни канали с училищата в общността (новини, съобщения, бюлетини, срещи лице в лице и др.)
 • Ambassador Schools

Училищата, част от общността на ProSocial Values, са места, където ценностите се преподават и популяризират като неразривна част на ежедневните образователни практики, включваща и местната общност. Директорите на тези училища подписват манифест за про-социалните ценности и приканват учителите и училищния персонал да го приемат.

Ролята им е да:

 • Участват в седмица на Про-Социалните ценности “ProSocial week”;
 • Да организират про-социални дейности за учениците и местното общество;
 • Да приемат програмата на Про-Социалните ценности/про-социалния манифест;
 • Да промотират про-социални ценности в обществото;
 • Да участват в годишните събития, организирани от Националната координационна институция;
 • да споделят “know how” с други училища.
 • Учители посланици

Посланиците са мотивирани, динамични учители, които играят свързващата роля на Общността с обществото, където те работят. Чрез присъединяването си към общността учителите имат възможност да получат достъп до образователни материали, свързани с просоциалността (учебни планове, практически дейности, статии и онлайн ресурси), да споделят добри практики, въпроси, мисли, идеи и вдъхновение с колеги от цяла Европа, да предлагат теми за обсъждане; освен това те могат да получат съвети как да планират дейности, които насърчават умения като приятелство, емоции, сътрудничество, справедливост, грижа за околната среда, щедрост и доверие. Учителят може да бъде Посланик на просоциалните ценности, дори ако неговото / нейното училище не е част от общността.Тяхната роля е:

 • създаване на образователни дейности по просоциалност (вътре и / или извън училището) и качването им допринася за обогатяване на материала за предоставяне и разпространение на добрите практики;
 • включване на другите учители и колекциониране на техните дейности;
 • включване на учениците, техните колеги и местната общност (националните координатори и институционалните партньори ще осигурят средства и инструменти за улесняване на работата на учителите в изпълнението на просоциалните дейности).

Как се избират учителите-посланици:

Нациооналните кординатори от Институционалните посланици:

В момента те са представители на партньорите по проекта ProSocial Values, но тази роля може да бъде предоставена на други отговорни лица от публични или частни организации или мрежи, които биха могли да включват повече от 20 училища.

Институционалните посланици трябва да набират членове в общността на ProSocial Values, да ги подкрепят, да насърчават и спонсорират местни събития или семинари и семинари за просоциалността.

Училища посланици:

Училищата, които искат да станат посланици на про-социалните ценности, трябва да бъдат представени от директор, мотивиран да бъде домакин на поне една просоциална дейност, включваща училището и местната общност и поне един учител, който организира образователни дейности по просоциални ценности, допринасяйки за обогатяване на материалите на Общността.

Учители посланици:

Учител или човек, който иска да стане посланик, може да се обърне към институционалния посланик, дори ако не е част от училище посланик. Учителите трябва:

 • да бъдат мотивирани да участват и да проявяват интерес към изучаване и споделяне на опит и добри практики;
 • да имат основни познания по английски език, за да осъществяват международна комуникация с другите посланици, както и участието на европейски и международни събития по темата;
 • Да създадат поне една дейност свързана с про-социални ценности;
 • Да бъдат активни в онлайн пространството и да промотират дейностите.