Списък на просоциални игри

Въведение

 

Просоциалното поведение е сложно поведение. То изисква чувствителност, осъзнаване и умения, изградени на различни нива, а също, лични, релационни, социални и универсални ценности.

По-голямата част от събраните игри включват ценности във всички тези четири насоки. За удобство на учителя при търсене идентифицирахме две основни теми за всеки от четирите типа и ги обобщихме, като отговаряме на нуждата на учителя да използва конкретна просоциална тема в рамките на своя час, като включи дигитални игри.

За яснота про-социалните ценности са групирани в следните категории:

Личностни умения:

 • Личностни взаимоодействия/приятелство/
 • Семейство
 • Емпатия
 • Емоции

Умения свързани с взаимоодействие:

Уважение/толерантност/приемане на различията

 • Равенство/справедливост
 • Солидарност
 • Взаимопомощ
 • Сътрудничество
 • Благодарност

Социални умения:

 • Комуникация
 • Многоезично общуване
 • Гражданство
 • Образование

Универсални ценности:

 • Етика
 • Мир/демокрация
 • Свобода
 • Отговорност
 • Околна среда/природа

Други дигитални материали

Leave a Reply