Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница “ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието 

НАШИТЕ ИДЕИ,ЗА ДРУГИТЕ ЛУЃЕ,ГРУПИ И ЗЕМЈИ (СТЕРЕОТИПИ И ПРЕДРАСУДИ), ООУ СТРАШО ПИНЏУР С.МАЛО КОЊАРИ-ПРИЛЕП, ИЛЕ МИШЕСКИ 

Опис на  активноста:

Цел на учењето- Учениците сфаќаат како се поврзани стереотипите и предрасудите и како тие можат да водат до поедноставенино исто таканеправедни погледи на поединцитегрупите и цели земји. 

Задачи за учениците- Учениците размислуваат за нивните гледања кон другите и дискутираат за нив во групата. 

ВОВЕДНА АКТИВНОСТ –ИГРАТА „МИ ТРЕБА ПОМОШ“ 

ДОСТА ИНТЕРЕСНА ИГРА КОЈА СО ЗАДОВОЛСТВО ЈА ИГРАА УЧЕНИЦИТЕ И ПРИ РАЗГОВОРОТ ПОСЛЕ ЗАВРШУВАЊЕТО НА ИГРАТА СО РАЗГОВОР СЕ ИЗВЕДУВА ЗАКЛУЧОК ,ДАЛИ МОЖЕМЕ СЕ ДА НАПРАВИМЕ САМИ,ДАЛИ Е ЛЕСНО ИЛИ ТЕШКО ДА ПОБАРАМЕ ПОМОШ. 

ГЛАВНА АКТИВНОСТ- „ПАТУВАЊЕ СО ВОЗ“ 

ВО ОВОАЈ ДЕЛ ОД ЧАСОТ ПОСЛЕ ОБЈАСНУВАЊЕТО И СПРОВЕДУВАЊЕТО НА АКТИВНОСТА СЕ ИЗВЛЕКУВААТЗАКЛУЧОЦИ.КОИ СЕ КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОРОТ,ПОЗИТИВНИТЕ И НЕГАТИВНИТЕ СТРАНИ НА ПРЕДРАСУДИТЕ И СТЕРЕОТИПИТЕ ЗА ДА СЕ РАЗБЕРЕ СВЕТОТ ОКОЛУ СЕБЕ. 

ЗАВРШНА АКТИВНОТ ИГРАТА- „МЕСТО ДО МОЈАТА ДЕСНА СТРАНА“- ИНТЕРЕСНА ИГРА КОЈА СО ЗАДОВОЛСТВО УЧЕНИЦИТЕ ЈА ИГРААТ. 

Рефлексија од примена на активноста во пракса: 

Целта на овој час е да ги оспособи учениците да го пренесат нивното сфаќање за тоа како се гледа на другитена индивидуалноопшто нивоза тоа како се суди за поголемите групирелигиозни заеднициетнички групи или земји. учениците да ја сфатат разликата помеѓу стереотипите и предрасудите. процесот на создавањето предрасуди и стереотипи позитивните и негативните страни,односно степенот и видовите предрасуди. 

 

Leave a Reply