Пријава за учество на конкурс  ,,ProSocial Values работилница“
за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

ETWINNING ПРОЕКТИ ВО НАСТАВАТА И ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ, ООУ ДИМИТАР МИЛАДИНОВ Скопје, АИДА ПЕТРОВСКА 

Опис на активноста: ПРОЕКТИТЕ СЕ ОД РАЗНИ ОБЛАСТИ: ЕКОЛОГИЈА, ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА, ОПШТЕСТВО, МЕЃУЧОВЕЧКИ ОДНОСИ, ЕТИКА, ….. СЕКОЈДНЕВИЕ. ПРЕКУ ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ ЈА ДОБЛИЖУВАМЕ СЛИЧНОСТА, А ЈА МИНИМИЗИРАМЕ РАЗЛИЧНОСТА НА ЛУЃЕТО И НА КУЛТУРИТЕ. СОЗДАВАМЕ ПРИЈАТЕЛСТВА, ИСТРАЖУВАМЕ, ТВОРИМЕ, ПЕЕМЕ, ИГРАМЕ, УЧИМЕ, СЕ РАДУВАМЕ, СЕ ГРИЖИМЕ ЗА НАШАТА ПЛАНЕТА, ….  СО РАЗМЕНА НА НАШИТЕ ИСКУСТВА, ТРУДОВИ: РАСКАЗИ, ЗАДАЧИ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ВИДЕА, ЦРТЕЖИ, ПЕСНИ, ПОСТЕРИ И ЧЕСТИТКИ ГРАДИМЕ МОСТОВИ НА ПРИЈАТЕЛСТВО, ПРЕКУ ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ НАШИОТ ТРУД СТАНУВА ВИДЛИВ НАДВОР ОД УЧИЛИШТЕТО, ИНТЕРНЕТОТ НИ ГИ ПРОШИРИ ВИДИЦИТЕ И НИ ОВОЗМОЖИ СРЕДБИ  СО УЧИЛИШТА ОД ПОВЕЌЕ ЗЕМЈИ.
ПР
ОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ НИ ОВОЗМОЖИА ДА УЧИМЕ ЕДНИ ОД ДРУГИ, ДА СЕ СОВЕТУВАМЕ, ДА СОРАБОТУВАМЕПРАВИМЕ ПОДГОТОВКИ ЗА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ КОИ СЕ СЛЕДАТ ПО РЕДОСЛЕД: СЕКОЈ ПРОЕКТ ЗАПОЧНУВА СО ВОВЕД КОЈ СЕ СОСТОИ ОД КУС ПРЕГЛЕД, СТРУКТУРА И КОРИСНИ РЕСУРСИ. ПОТОА СЛЕДАТ ОПШТИ НАСОКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ КОИ СЕ СОСТОЈАТ ОД КОРИСНИ СОВЕТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ 2 АЛАТКИ И ДРУГИ КОРИСНИ СОВЕТИ ЗА ПОЕКТОТ. ИЗБОР НА ОБЛАСТ НА ДЕЛУВАЊЕ СОДРЖИ НЕКОЛКУ ЧЕКОРИ : ПОСТАВУВАЊЕ НА ИДЕИ, ДИСКУСИИ, ПОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕЛИ, ОДБИРАЊЕ НА ТЕМА И ФОРМИРАЊЕ НА ТИМОВИ. ОРГАНИЗИРАВМЕ ПРОЕКТИ НА ETWINNING ПЛАТФОРМАТА ИЛИ ПРИФАЌАМЕ ПОНУДЕНИ ПРОЕКТИ ОД КОЛЕГИ ОД ДРУГИ ЗЕМЈИ КОИ ВЕЌЕ ГИ ИМААТ ОРГАНИЗИРАНО. 

ИСТРАЖУВАЧКИТЕ АКТИВНОСТИ СОДРЖАТ НЕКОЛКУ ЧЕКОРИ: ДАВАЊЕ НАСОКИ ЗА ПРИБИРАЊЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРАВЕЊЕ АНАЛИЗА, СЕЛЕКЦИЈА И КЛАСИФИКАЦИЈА, НАСТАВНИКОТ ДАВА ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА. ПЛАНИРАЊЕТО Е СОДДРЖАНО ОД НЕКОЛКУ ЧЕКОРИ: ИЗГОТВУВАЊЕ ПЛАНОВИ ЗА АКЦИЈА, ОДБИРАЊЕ НА НАЈДОБАР ПЛАН. СОЗДАВАЊЕТО НА ЕДЕН ПРОДУКТ Е СОДДРЖАН ОД ПОВЕКЕ ЧЕКОРИ: ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ, КРЕИРАЊЕ ПРОДУКТИ, ФИНАЛИЗАЦИЈА НА ПРОДУКТИ, ПОВРАТНА ИНФОРМАЦИЈА, ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОДУКТИ. РЕАЛИЗАЦИЈАТА СЕ СОСТОИ ОД ДОКУМЕНТИ, ФОТОГРАФИИ, КЛИПОВИ, ИЗВЕШТАИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, ПОСТЕРИ ОД РЕАЛИЗИРАНАТА АКТИВНОСТ (ДИСТРИБУЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛОТ, ПРЕТСТАВА, ИЗЛОЖБА, НАТПРЕВАР, ДЕЈСТВО НА ЕКО – ПАРОЛИ, ДЕБАТИ И ДР.) РЕФЛЕКСИЈАТА  СОДРЖИ НЕКОЛКУ ЧЕКОРИСОГЛЕДУВАЊЕ НА ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ СТРАНИ НА ПРОЕКТОТ, ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОЦИ, ИСТАКНУВЊЕ НА НАЈАКИВНИТЕ ЧЛЕНОВИ – ПОФАЛУВАЊЕ. ПОТОА ПРОЕКТОТ ГО ПРИЈАВУВАМЕ ЗА ОЗНАКА НА НАЦИОНАЛЕН КВАЛИТЕТ. ДОКОЛКУ ИСТИОТ ПРОЕКТ ВО ПОВЕЌЕ ЗЕМЈИ СЕ ПРОЦЕНИ СО НАЦИОНАЛЕН КВАЛИТЕТ, 70 %  ОД ПРОЕКТИ НА ЕДЕН УЧЕСНИК СЕ ЗДОБИВААТ СО ЕВРОПСКИ КВАЛИТЕТ. ПРИДРУЖЕТЕ СЕ. КАКО ПРИМЕР НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ЛИНКОВИ МОЖЕ ДА СЕ РАЗГЛЕДААТ ПОВЕЌЕ ПРОЕКТИ ВО КОИ УЧЕСТВУВАЛЕ УЧЕНИЦИТЕ ОД ОУ “ДИМИТАР МИЛАДИНОВ ” – СКОПЈЕ, ПОД МЕНТОРСТВО НА НАСТАВНИКОТ – АИДА ПЕТРОВСКА.

HTTPS://VIEW.GENIAL.LY/5B29236FBEB79B49AF60B6CB/TASTE-MY-COUNTRY

Рефлексија од примена на активноста во пракса: ПРЕКУ ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ ПОКРАЈ ПРЕДВИДЕНАТА СОДРЖИНА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗДОБИЈА И СО ПРАКТИЧНИ ОПШТОКУЛТУРНИ ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА КАКО ШТО Е СОРАБОТКА, КУЛТУРНО ОДНЕСУВАЊЕ И ПОЧИТУВАЊЕ, ХУМАНОСТ, СОЛИДАРНОСТ, ОТВОРЕНОСТ ЗА НОВИ ИДЕИ, САМОДОВЕРБА.

 

Leave a Reply