СТОП НАСИЛСТВО ЗАПОЧНИ ПРИЈАТЕЛСТВО“, ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВИЌ, ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ 

Опис на активноста: На 21. 12.2018г.,се реализираше интерактивна работилница со дискусија “Стоп насилство започни пријателство”, со ученици од 9 одделение. Целта на работилницата беше учениците од 9одделение да бидат информирани за соврсничкото насилство-Булинг и начините како да се справуваме со него, како и последиците од соврсничко насилство.  

Теми на обработка во дискусијата: Прифаќање на различностите, Сведоштва и примери за вербални насилство, Видови ,,Bullying”, Сторители на ,,Bullying”, Последици од ,,Bullying” 

Рефлексија:

– Согледување на состојбата во училиштето  

-Информирани ученици за видови насилство и булинг  

– Осознаени методи и техники за справување со проблемот соврсничко насилство  

-Информирање за последиците од соврсничко насилство 

Leave a Reply