Прочитај

ВОВЕД 

Да бидете просоцијална личност е комплексно однесување и бара чувствителност, свесност и вештини на различни нивоа: лични, комуникациски, социјални и универзални вредности. Дури и ако поголемиот дел од собраните игри вклучуваат вредности на сите овие четири полиња, ние идентификувавме две главни теми за секоја од нив и ги собравме заедно со цел да ги олесниме истражувањата на наставниците кога ќе ја откријат потребата за работа на одредена просцијална тема во рамките на нејзината / неговата паралелка со помош на дигитални игри. 

Процесните вредности се поделени на следниов начин:

Персонални вештини

 • Персонален однос / пријателство / семејство
 • Емпатија
 • Емоции

Релациони вештини:

 • Почитување / толеранција / прифаќање на различностите
 • Еднаквост / објективност
 • Солидарност
 • Помош меѓусебна 
 • Соработка
 • Благодарност

Социјални вештини:

 • Комуникација / повеќејазичност
 • Државјанство
 • Образование

Универзални вредности:

 • Етика
 • Мир / демократија
 • Слобода
 • Одговорност
 • Животна средина / природа

Друг дигитален материјал 

Leave a Reply