Игри за релациони вештини

Игри за релациони вештини

За подобрување на просоцијалните вештини е важно да се поттикнат некои вредности за односот со другите. Следниве игри може да се користат за да им помогнат на учениците да ја разберат важноста на вредностите, како што се: почитување / толеранција / прифаќање на разликите, еднаквост / правичност, солидарност, си помагаат едни на други, соработка, благодарност.

(ctrl+click on the title for the direct link)

Против сите разлики

Постигни баланс

Супер Училиште: Каде мирот владее

Златна граница

Интерленд(Бидете неверојатни на интернет)

Изгубени во вселената

Прасе на купчето

Силни Весла

Решавање на конфликти

Супа на сезоната

Бркотница

The Journey of Elisa

Фармер од третиот свет

Leave a Reply