Категорија: North Macedonia

Прифаќање сличности и различности,

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието Прифаќање сличности и различности, ДОНКА ПАВЛОВА, ООУ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ“-ВЕЛЕС  Опис на активноста: Воведни активности: Се даваат насоки за  играта Бинго …

Слични и Различни

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието „И СЛИЧНИ И РАЗЛИЧНИ“, ЛИЛЈАНА ФАНКОСКА, ОУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ – ОХРИД Опис…

Проблеми на Младите

Пријава за учество на конкурс ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности во образованието ПРОБЛЕМИ НА МЛАДИТЕ, МАЈА ТЕФОВА, СОУ„СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“- НЕГОТИНО  Опис на активноста: КАКВИ ПРОБЛЕМИ…

И Зборовите Повредуваат

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието „И ЗБОРОВИТЕ ПОВРЕДУВААТ“, ОЛИМПИЈА ЈОВЧЕСКА, СУЗАНА ЈАКИМОВСКА, ООУ„ЈАН АМОС КОМЕНСКИ“  Опис на активноста: На 17. 12.2018г.,се реализираше интерактивна работилница со…

Рециклирање

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието РЕЦИКЛИРАЊЕ, АНИТА КОЦЕВСКА, ООУ„РАЈКО ЖИНЗИФОВ“- ОРИЗАРИ-ВЕЛЕС  Опис на активноста: Оваа активност се состои од два дела:  1.Собирање на стара хартија и пластични шишиња  2.Изработка на предмети од рециклиран материјал  Учениците имаа за задача најпрво да донесат стара хартија и пластични шишиња,од кои изработија предмети кои може да ги користат во секојдневниот живот ( пр.изработија украсни…

„Хуманоста е надеж, среќа и љубов за оној на кому е најпотребна”

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието „Хуманоста е надеж, среќа и љубов за оној на кому е најпотребна  “ , Марија Стојановска,…

Здрава Храна За Детство Без Мана

ЗДРАВА ХРАНА ЗА ДЕТСТВО БЕЗ МАНА , ДИЈАНА СМУГРЕСКА, ООУ. ,,БЛАЖЕ КОНЕСКИ,,  Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието Опис на активноста: …

Танграм Предизвик

ТАНГРАМ ПРЕДИЗВИК, Силвана Ристевска, ОУ„СТИВ НАУМОВ“-БИТОЛА  Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието Опис на активноста: „Образованието е пасош за иднината која…

Визуелни Комуникации и Дизајн

ВИЗУЕЛНИ КОМУНИКАЦИИ И ДИЗАЈН, МАЈА АТАНАСОВСКА;  ИСКРА АЛЕКСИЕВСКА, ООУ„КРСТЕ МИСИРКОВ“-СКОПЈЕ  Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието Опис на  активноста:  ТРАДИЦИОНАЛНО КАКО…

Организирање на библиотеката

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието Организирање на библиотеката да претставува центар за учење и размена на информации во училиштето, Оливера Котева…

Ние Сме Виножито

,, НИЕ СМЕ ВИНОЖИТО”, СУЗАНА СПИРКОВСКА, ООУ ,, КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ” Скопје Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието Опис на активноста: Воведни активности:  Игровна активност  – Сите…

,,Волкот и седумте јариња

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието   ,,Волкот и седумте јариња‘‘- Виолета Ристеска, ООУ,, Климент Охридски ‘‘ – Прилеп  Опис на  активноста:  АКТИВНОСТА СЕ СОСТОИ ОД  ПОВЕЌЕ СЕГМЕНТИ И СЕ ОБРАБОТУВА НЕКОЛКУ ЦАСОВИ ЗА ДА СЕ ОПФАТАТ СИТЕ ФАЗИ. НАЈПРВО СЕ ЧИТА ИЗРАЗНО ПРИКАЗНАТА, СЕ ДОЛОВУВААТ СИТЕ МОМЕНТИ СО ИЗМЕНУВАЊЕ НА ГЛАСОТ , А ПОТОА СЕ ПРЕРАСКАЖУВА ПРИКАЗНАТА ПРЕКУ ПОВЕЌЕ ТЕХНИКИ НА ЈАЗИЧНА ПИСМЕНОСТ. ( ПРЕДВИДУВАЧКИ ПРАШАЊА, МРЕЖА НА ТЕМАТА, КОЦКА, ЅВЕЗДА НА ПРИКАЗНАТА, БОЕНКА, ЛЕНТА НА ПРИКАЗНАТА  )… СИТЕ АКТИВНОСТИ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ПРЕКУ ИНТЕРАКТИВЕН НАЧИН СО УЧЕНИЦИТЕ И СИТЕ СЕ ВКЛУЧЕНИ ВО НЕКОЈА АКТИВНОСТ, СЕКОЈ УЧЕНИК ДАВА ПРИДОНЕС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТА, СО ПИШУВАЊЕ, ЧИТАЊЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈА, ГЛУМЕЊЕ. поучувачки активности : –  разговор за чувствата; –  повикување за да…

Промена на Материјалите

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  ПРОМЕНА НА МАТЕРИЈАЛИТЕ, ЛИДИЈА ДИМИТРИЕВСКА МИМОЗА ЦРВЕНОВА, ООУ„КРСТЕ  МИСИРКОВ“-СКОПЈЕ  Опис на  активноста:  Поведувам  разговор  (за вовед во…

Прифаќање Сличности и Pазлики

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  Илинка Димовска ООУ ,,КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ,, – СКОПЈЕ                  …

Изразување Љубезност

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  АЛЕКСАНДРА ПЕТРЕСКА  ОУ  САНДЕ ШТЕРЈОСКИ – КИЧЕВО     Oпис на активноста КУС  УСТЕН ОПИС НА ДОБРИ СЛУЧКИ ( ПР:МИ ЗАЗДРАВЕ СКРШЕНАТА  РАКА, ПАРИЧКАТА МИ СЕ…

Пријава за учество на конкур

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница,,  за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието  Играме и учиме Весна Обрадовиќ ООУ„ Кочо Рацин “ Прилеп Опис на  активноста  Јазични цели и…