Цели

а) Развој на интренационална зедница на училишта кои ќе промовираат социјални вредности

б) Промовирање на нови поучувачки методи за социјални вештини

в) Истражување на ефектите на ваквите поучувачки методи

г) Дисеминација на просоцијалните вредности во заедницата