Учење насочено кон подобрување на комуникацијата

Учење насочено кон подобрување на комуникацијата, ООУ Ј.Х. Пeсталоци – Скопје, Евдокија Петрушева

Опис на  активноста: Развивање говор и комуникација со останатите преку куклениот театар во училницата Играњето со кукли го поттикнува детето на говор. Познато ни е дека интровертните и децата кај кои постои некаков страв многу лесно се ослободуваат и се впуштаат во активен говор со куклите. Заради тоа куклата е идеално средство за развој на говорот како во редовната настава, така и во воннаставните активности. Continue Reading →

Активно слушање, Билјана Георгиеска, ООУ„Гоце Делчев“ – Прилеп 

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието: Активно слушање, Билјана Георгиеска, ООУ„Гоце Делчев“ – Прилеп 

Опис на активности: Цели 

– да ги  знае правилата на активно слушање 

– да умее да се воздржува од користење на невербалните знации вербалните изрази кои имаат негативно влијание врз односите со другите  Continue Reading →

Светот околу нас, се дружиме, си помагаме и учиме

Пријава за учество на конкурс  ,,Pro Social Values работилница“ за имплементација на позитивни општествени норми и вредности  во образованието 

,,Светот околу нас,,се дружиме ,си помагаме и учиме, Радица Мицевска, Марија Павлова, Едукативен центар Смарт енд Хепи кидс – Штип

Опис на активноста:   Continue Reading →